Oer yn ystod beichiogrwydd - pa mor beryglus, a sut i drin y clefyd?

Gyda dechrau'r cenhedlu, mae ailstrwythuro aruthrol yn digwydd yng nghorff y fenyw. Mae hormonau, a chyda'i gilydd, systemau eraill yn dechrau gweithio'n wahanol. Mae gwanhau grymoedd diogelu, felly mae oer yn ystod beichiogrwydd yn digwydd yn aml.

Symptomau oer

Oherwydd y gwahaniaethau genetig rhwng embryo a'r babi, mae gweithgarwch y system imiwnedd yn gostwng yn y camau cynnar. Mae'r amod hwn yn creu amodau ffafriol ar gyfer cyflwyno a datblygu firysau yn y corff, sy'n ymosod ar berson yn gyson. O ganlyniad, mae oer yn digwydd yn ystod beichiogrwydd. Y mwyaf cyffredin yw'r firws ffliw. Gyda chyflwyniad y pathogen i'r corff, gwelir symptomau cyfatebol y clefyd:

Mewn achosion prin, mae oer heb dwymyn yn digwydd, mae'n anodd nodi yn ystod beichiogrwydd. Gall menyw wneud cwynion unigol am peswch, trwyn cywrain, tra bydd ei lles cyffredinol yn foddhaol. Penderfynu bod y clefyd yn yr achos hwn yn bosibl trwy ganlyniadau profion labordy (prawf gwaed, wrin). Mae'n anodd penderfynu ar y clefyd yn annibynnol.

A yw'r oer cyffredin yn beryglus yn ystod beichiogrwydd?

Gall datblygiad ARVI yn ystod beichiogrwydd effeithio'n andwyol ar iechyd y fenyw ei hun, y cwrs ystumio, a datblygiad y ffetws. Pennir difrifoldeb cymhlethdodau gan y math o fathogen a hyd y clefyd. Ar wahanol gamau o ddatblygiad intrauterine, gall y firws effeithio'n wahanol ar y ffetws, gan ysgogi camweithdrefnau yn y broses organogenesis, gan achosi diffyg gweithredu organau a systemau organeb y fam yn fewnol.

Beth yw oer beryglus yn nhymor cyntaf beichiogrwydd?

Gall ARI yn uniongyrchol yn ystod cyfnodau cynnar beichiogrwydd ysgogi datblygiad cymhlethdodau'r broses gestio. Gyda datblygiad oer cyn 12fed wythnos beichiogrwydd, mae tebygolrwydd uchel o erthyliad digymell. Yn y trimester cyntaf, gosodir organau'r babi yn y dyfodol. Mae effaith firysau a thocsinau ar y ffetws yn cael effaith negyddol ar y broses hon, gan ysgogi diffygion yn aml. Yn ôl arsylwadau meddygol, mae pob wythfed achos ARVI yn ystod y trydydd cyntaf yn ysgogi datblygiad abortio.

Ail gymhlethdod ofnadwy beichiogrwydd yn erbyn cefndir SARS yw pylu'r ffetws . Yn yr achos hwn, nid yw'r abortiad yn digwydd ei hun, gall y fenyw feichiog deimlo'n dda. Fodd bynnag, pan berfformir uwchsain, mae'n ymddangos bod y ffetws wedi rhoi'r gorau i'w ddatblygiad: nid yw'r system gardiaidd yn gweithredu, nid oes unrhyw ddiffygion. Mae'r sefyllfa hon yn mynnu bod beichiogrwydd yn cael ei derfynu yn dilyn glanhau'r ceudod gwartheg.

Beth yw'r risg o oer yn ail fis y beichiogrwydd?

Mae gan ddatblygiad ARI ar hyn o bryd ganlyniadau llai ar gyfer y ffetws a beichiogrwydd yn gyffredinol. Mae cymhlethdodau'n digwydd yn llai aml. Mae hyn oherwydd presenoldeb y rhwystr placental, sy'n atal treiddiad micro-organebau pathogenig, firysau i'r ffetws. Fodd bynnag, mae'n amhosib gwahardd datblygiad dylanwadau negyddol o heintiau firaol yn gyfan gwbl yn yr 2il bob mis. Ymhlith y posibilrwydd mae angen enwi canlyniadau canlynol oer mewn beichiogrwydd, y mae ei ddatblygiad yn dibynnu ar y cyfnod ystumio:

Yn ogystal, mae posibilrwydd o ddatblygu llwybrau eraill nad ydynt yn dibynnu ar yr oedran ystadegol:

Beth sy'n beryglus am oer yn nhrydydd trimester beichiogrwydd?

Gan roi gwybod i ferched am yr hyn sy'n beryglus oer yn ystod beichiogrwydd, mae meddygon yn rhoi sylw arbennig i ARVI yn nhermau hwyr. Gall heintiau firaol effeithio'n andwyol ar gyflwr y placenta , nad oes ganddo'r gallu digolledu priodol ar ddiwedd y beichiogrwydd. O ganlyniad, efallai na fydd y ffetws yn derbyn y swm angenrheidiol o ocsigen, sy'n arwain at ddatblygiad hypocsia cronig.

Yn ogystal, nid yw meddygon yn eithrio'r posibilrwydd o dreiddio'r pathogen i'r ffetws, gan fod y blaenddyn o dan ddylanwad y firws yn lleihau ei swyddogaethau amddiffynnol. Yn ymarferol, anaml iawn y mae oer mewn menywod beichiog yn ysgogi hyn, mewn cyferbyniad â chyflawniad cynamserol. Oerfel, mae twymyn yn aml yn ysgogi cychwyn llafur yn gynnar oherwydd datblygiad ymyriad placental neu lwybr hylif amniotig. Mewn termau diweddarach, gall haint yr hylif amniotig ddigwydd, sy'n achosi oer yn ystod beichiogrwydd.

Beth alla i ei wneud yn ystod beichiogrwydd yn ARVI?

Dylai triniaeth am oer yn ystod beichiogrwydd fod o dan oruchwyliaeth meddyg. Mae hunan-weinyddu meddyginiaethau yn aml yn arwain at gymhlethdodau beichiogrwydd. Gall hunan-feddyginiaeth effeithio nid yn unig ar gyflwr y ffetws, ond hefyd iechyd y fam yn y dyfodol. Gwaherddir llawer o gyffuriau am annwyd yn ystod beichiogrwydd i ymgeisio. Mae'r meddyg yn penderfynu a ddylid rhagnodi meddyginiaethau o'r fath pan fydd manteision eu defnydd yn fwy na'r risg o gymhlethdodau. Cyn trin ARVI yn ystod beichiogrwydd, dylai menyw ymgynghori â meddyg.

Pa feddyginiaethau y gellir eu defnyddio yn ystod beichiogrwydd am annwyd?

Sail therapi am annwyd yw therapi symptomatig. Mae ei weithred wedi'i anelu at fynd i'r afael â phrofiadau penodol o'r clefyd. Yn dibynnu ar ba ddiben y bydd y meddyg yn ei ddilyn, rhagnodi meddyginiaethau ar gyfer menywod beichiog gydag oer, defnyddir y meddyginiaethau canlynol yn amlach:

Meddyginiaethau gwerin i fenywod beichiog o annwyd

Pan fydd yr oer yn ystod beichiogrwydd yn tyfu, gall dulliau trin gwerin ei atal yn gyflym. Gan ddibynnu ar yr anhwylderau sy'n dod oer yn ystod beichiogrwydd, defnyddiwch te llysieuol o ddail mam-a-llysfas, planhigyn, sudd du. Mae ardderchog yn helpu i ymdopi â surop nionyn peswch.

Presgripsiwn o feddyginiaeth o winwnsyn

Cynhwysion:

Paratoi, cais

 1. Mae'r bwlb yn y gragen yn cael ei dywallt â dŵr, gan orchuddio'r pen yn gyfan gwbl.
 2. Maent yn rhoi tân araf ar eu cyfer ac yn coginio am 30-40 munud.
 3. Oeri a chymerwch y cawl am 1 llwy fwrdd 4-5 gwaith y dydd, hanner awr cyn prydau bwyd.

Datrysiad halen-halen ar gyfer annwyd

Cynhwysion:

Paratoi, cais

 1. Mae halen ac ïodin yn cael eu hychwanegu at ddŵr cynnes, wedi'u cymysgu'n drylwyr.
 2. Claddwch yn y trwyn 2-3 disgyniad o ateb ym mhob croen 4 gwaith y dydd.

Gargle teneuo

Cynhwysion:

Paratoi, cais

 1. Mewn dŵr wedi'i ferwi cynnes, ychwanegu soda a ïodin.
 2. Ewch yn drylwyr.
 3. Defnyddir yr ateb sy'n deillio i rinsio'r gwddf 4-6 gwaith y dydd.

Na i drin oer yn ystod beichiogrwydd?

Mae trin haint firaol resbiradol acíwt yn ystod beichiogrwydd yn cael ei gynnal gan gymryd i ystyriaeth y cyfnod. Gwaherddir y rhan fwyaf o'r cyffuriau i'w defnyddio yn ystod cyfnodau cynnar yr ystumio. Ond hyd yn oed ar hyn o bryd, efallai y bydd penderfyniad meddyg yn rhagnodi rhai meddyginiaethau. Ar yr un pryd, rhaid i'r fam yn y dyfodol gadw llygad ar benodiadau ac argymhellion arbenigwyr. Bydd hyn yn dileu datblygiad cymhlethdodau, yr effaith ar y ffetws.

Na i drin oer yn ystod beichiogrwydd, 1 tymor?

Mae oerfel yn ystod beichiogrwydd, 1 mis, yn berygl mawr i'r babi yn y dyfodol. Gan wybod hyn, mae llawer o fenywod yn panig. Fodd bynnag, dylai'r fenyw beichiog, ar y llaw arall, dawelu a pheidiwch â phoeni. Mae angen i chi ymgynghori â meddyg eisoes pan fydd symptomau cyntaf oer yn ymddangos. Mae'r rhan fwyaf o'r cyffuriau a ddefnyddir yn ARVI, yn ystod cyfnodau cynnar yr ystumio, yn cael eu gwrthgymryd. Rhaid i'r fenyw rwystro ei dewis ar therapi symptomatig. Mae noferau yn ystod beichiogrwydd cynnar yn cael eu trin gan:

Na i drin oer ar beichiogrwydd, 2 dymor?

Yn anaml iawn y mae menywod yng nghanol y tymor yn dioddef oer yn ystod beichiogrwydd - mae'r 2 fis yn caniatáu defnyddio'r mwyafrif o feddyginiaethau. Er mwyn effeithio'n uniongyrchol ar achos ARVI, mae meddygon yn defnyddio cyffuriau gwrthfeirysol:

Wrth beswch, defnyddiwch gyffuriau sy'n effeithio'n weithredol ar y ganolfan peswch:

Er mwyn mynd i'r afael â thrwyn rhith, ni ddylech ddefnyddio cyffuriau vasoconstrictor. Mae meddygon yn argymell golchi'r trwyn gydag atebion yn seiliedig ar ddŵr môr:

Na i drin oer yn ystod beichiogrwydd, 3 mis?

Yn aml mae beiriogrwydd yn ystod beichiogrwydd (3 trimester) yn ffactor ysgogol ar gyfer dechrau'r llafur. Mae peswch yn gallu achosi tensiwn cyhyrau'r abdomen a'r gwter, ac o ganlyniad mae tonnau'r organau genital yn cynyddu'n sydyn. Mae'r meddygon ffenomen hwn yn talu sylw arbennig. Yn gyffredinol, nid yw trin annwyd yn ystod beichiogrwydd yn y trydydd mis yn wahanol i hyn yn yr ail.

Atal heintiau anadlol acíwt yn ystod beichiogrwydd

Mae proffylacsis priodol ARVI yn ystod plant yn helpu i leihau'r risg o ddatblygu annwyd.

Er mwyn osgoi datblygu'r clefyd, cynghorir meddygon i ddilyn y rheolau canlynol:

 1. Ar ôl ymweld â lleoedd gyda phoblogaeth fawr o bobl, mae angen i chi saethu'ch ceg yn drylwyr gyda chwythu cyllyll, calendula ac ewcalipws.
 2. Awyru'r man byw yn barhaus, o leiaf 3 gwaith y dydd.
 3. Er mwyn cynnal amddiffynfeydd y corff, rhaid i un gymryd multivitaminau.
 4. I wahardd cyswllt â chleifion.