Pensiynwyr gweithio

Nid yw'n gwbl syndod bod cymaint o bensiynwyr sy'n gweithio yn ein gwlad heddiw. Yn anffodus, nid yw maint pensiynau bob amser yn gallu bodloni holl anghenion person. Felly, mae nifer o ymddeoliaid yn ceisio aros yn eu gweithle blaenorol, o leiaf am swydd ran-amser neu maen nhw'n chwilio am swydd newydd.

Mae pensiynwyr sy'n gweithio yn ddinasyddion sy'n derbyn pensiwn yn ôl oedran, ond ar yr un pryd mae ganddynt swydd a derbyn cyflogau. Ar yr un pryd, mae ganddynt hawl i gael rhai budd-daliadau i bensiynwyr sy'n gweithio, ac mae hefyd gyfraith arbennig ar bensiynwyr sy'n gweithio, sy'n pennu faint o bensiynau a chyflogau. Edrychwn a all ymddeoliaid weithio yn ôl y ddeddfwriaeth gyfredol, sut a ble i weithio i bensiynwr, er mwyn cynyddu eu hincwm y tu hwnt i ymddeoliad.

Hawliau pensiynwr sy'n gweithio

Mae hawliau phensiynwr sy'n gweithio yn penderfynu a yw'n bosibl gweithio i bensiynwyr, a hefyd ar ba amodau y bydd taliadau pensiynau a chyflogau yn cael eu gwneud.

 1. Nid yw cyflawni person o oedran ymddeol yn golygu ei ddiswyddo ar unwaith o'r gwaith. Mae gwrthod gweithiwr pensiynwr yn bosibl dim ond ar sail gyffredinol yn ôl y Cod Llafur.
 2. Gwneir taliadau pensiynau i bensiynwyr sy'n gweithio heb unrhyw gyfyngiadau.
 3. Gall person sydd wedi cyrraedd oed ymddeol ymddeol o'r gwaith oherwydd ymddeoliad.
 4. Gall pensiynwr gael swydd heb unrhyw gyfyngiadau, caiff cyflogaeth ei bennu gan gontract cyflogaeth.
 5. Gall pensiynwr hefyd weithio'n rhan-amser.
 6. Mae pensiynwyr gadael i weithio yn cael ei ddarparu bob blwyddyn a'i dalu.
 7. Telir y pensiynwyr sy'n gweithio'n sâl ar delerau cyffredinol, heb unrhyw gyfyngiadau.

Ail-gyfrifo pensiynau a budd-daliadau

Ymhlith y manteision a roddir i'r categori hwn o ddinasyddion, mae yna bensiwn ychwanegol hefyd i bensiynwyr sy'n gweithio. Er mwyn derbyn y lwfans hwn, yn ogystal â'r swm cyfan sy'n ddyledus i'w dalu, mae angen gwybod sut mae'r pensiwn yn cael ei adrodd i bensiynwyr sy'n gweithio. Mae ailgyfrifo pensiynau'n cael ei wneud bob tro pan sefydlir lefel gynhaliaeth newydd, gan ddechrau o ddyddiad ei gymeradwyaeth. Mae'r pensiwn yn cael ei ailgyfrifo yn ōl swm y cyflogau. Caiff lwfansau a gordaliadau cymdeithasol i bensiynau eu tynnu'n ôl os yw'r pensiynwr yn cael ei gyflogi. Gwneir ailgyfrifiad pensiwn i bensiynwyr sy'n gweithio ar ôl diswyddo ar sail maint yr isafswm cynhaliaeth.

Ar wahân mae angen dweud am bensiynau gwyddonol. Mae dinasyddion sy'n gweithio ym maes addysg, sydd wedi cyrraedd oedran ymddeol a pharhau i weithio, yn cael pensiwn gwyddonol arbennig. Fel arfer mae swm pensiwn o'r fath tua 80% o'r cyflog a gafodd ymchwilydd cyn ymddeoliad. Mae taliadau ychwanegol hefyd i'r pensiwn am hyd y gwaith gwyddonol, ar gyfer y radd a'r teitl, ac ati.

Mae gan y manteision ar gyfer pensiynwyr gwaith eu nodweddion eu hunain. Yn y bôn, mae'r rhain yn fuddion cyffredin i bob categori o weithwyr sydd wedi cyrraedd oedran ymddeol. Gellir sefydlu manteision i bensiynwyr nid yn unig ar lefel genedlaethol, ond hefyd ar lefel llywodraethau lleol.

 1. Mae pensiynwyr yn cael eu heithrio rhag talu trethi ar dir, adeiladau neu adeiladau.
 2. Mae gan bensiynwyr yr hawl i deithio am ddim ar drafnidiaeth gyhoeddus.
 3. Mae gan bensiynwyr gwaith yr hawl i wyliau ychwanegol heb dalu am hyd at 14 diwrnod calendr y flwyddyn.
 4. Mae gan bensiynwyr yr hawl i gael eu gwasanaethu yn y clinigau cleifion allanol hynny lle cawsant eu cofrestru yn ystod y gwaith.
 5. Manteision wrth benodi triniaeth sba.
 6. Gwasanaeth blaenoriaeth mewn sefydliadau meddygol, yn yr ysbyty.