Mobbing

Dywedwch eich bod chi'n cael swydd, yr wythnosau cyntaf yn gweithio'n berffaith. Ac, mae'n debyg, rydych chi'n fodlon â'r sefyllfa newydd, ac ymddengys bod y staff yn gyfeillgar i chi hefyd.

Neu, er enghraifft, symudodd eich merch i ysgol newydd. Mae hi'n astudio'n dda, erioed wedi cael gwrthdaro yn yr ystafell ddosbarth ac mae yna lawer o resymau i beidio â phoeni am ei diogelwch yn yr ysgol newydd.

Ond ar ôl tipyn yn y gwaith mae cydweithwyr yn dechrau ymddwyn yn rhyfedd mewn perthynas â chi: fel pe bai yn ddamweiniol, maent yn anghofio dweud wrthych am gyfarfod pwysig, dileu eich e-bost, a hyd yn oed lansio, sibrydion annymunol amdanoch chi "heb eu cynllunio".

Neu nad yw eich merch eisiau, am resymau annerbyniol, dderbyn ei un cyfoedion. Ac mae'r sefyllfa yn atgoffa bron y plot o'r ffilm "Scarecrow".

Mae'r sefyllfaoedd a ddisgrifir yn enghreifftiau o symud.

Mae mobbing yn derfysgaeth seicolegol ar ran y cyfunol neu'r awdurdodau er mwyn gorfodi'r "dioddefwr" i adael y gweithle, yr ysgol, ac yn y blaen.

Y prif fathau o symudiadau yw:

 1. Llorweddol (pwysau gan y tîm, math o staff symudol).
 2. Fertigol neu Bossing (y cychwynnwr o erledigaeth seicolegol yw eich arweinydd).
 3. Symudiad agored a chudd (yn yr achos olaf, bydd y gweithredu'n digwydd mewn ffurf gudd, pan fyddwch chi'n "rhoi yn yr olwyn" yn ystod y gwaith, gan awgrymu eich bod yn berson digroeso yn y tîm a bod angen i chi ymddiswyddo ").
 4. Cybermobing (yr hyn sy'n cael ei alw'n Rhyngrwyd, sy'n cael ei wneud trwy e-bost, ICQ, Skype, rhwydweithiau cymdeithasol, a hefyd trwy bostio fideo anhygoel ar borthladdoedd fideo poblogaidd).

Achosion Mobbing

Os ydym yn ystyried y rhesymau dros y gelyn sy'n tyfu, yna maent yn:

 1. Envy.
 2. Dymuniad i ddilyn.
 3. Dymuniad i ddiddymu (er mwyn adloniant cyffredin, hunan-ddiolchgar neu gymeradwyaeth).

Y rheswm mwyaf cyffredin yw eiddigedd. Er enghraifft, gall fod yn eiddigedd i gydweithiwr mwy llwyddiannus, ifanc a deallus. Sylweddolir mai'r henoed yn y rhan fwyaf o achosion o symud i ysgogwyr erledigaeth foesol, y mae eu gweithredoedd yn cael eu harwain gan ofn colli eu man gwaith, y maent wedi bod yn berchen arnynt ers sawl blwyddyn.

Weithiau mae symud yn y gwaith yn fath o "ymroddiad", yn profi newydd-ddyfodiad gydag hen dîm. Gall dioddefwr myfyriwr ddod yn weithiwr profiadol, y mae'r arweinyddiaeth wedi dechrau'n bositif a ffafriol iddo.

 1. A gall y rhagofynion ar gyfer dyfodiad y dioddefwr fod yn:
 2. Brolio gormodol, ymddygiad rhy hunanhyderus.
 3. Ymddygiad galw.
 4. Datguddio trugaredd, gwendid.
 5. Anwybyddu traddodiadau corfforaethol.

Dechreuodd ymchwilio a thrafod yn barod yn y 1980au yn mobbing yn y gweithle. Yn anffodus, mae mobbing, fel ffenomen gymdeithasol, yn lleihau effeithiolrwydd gwaith pob sefydliad.

Camau datblygu mobing yn y tîm

Y camau mwyaf cyffredin o ddatblygiad symudiad yn y sefydliad yw:

 1. Rhagofynion. Yn y cam cychwynnol o ddatblygiad pwysau yn y tîm mae tarddiad rhagofynion symudedd. Gall hyn fod yn densiwn emosiynol uchel yn y gweithle o ganlyniad i hinsawdd seicolegol annymunol.
 2. Y dechrau. Y ffordd o gael gwared ar straen emosiynol yw dod o hyd i'r "anghyfreithlon". O ran y gweithiwr hwn, mae camau ymosodol yn cael eu hamlygu ar ffurf anfodlonrwydd, gwarth.
 3. Cam gweithredol. Nid yw "Sticks in the wheel" bellach yn dibynnu ar weithredoedd gwirioneddol y "dioddefwr" a ddewiswyd. Yn unrhyw un o'i gweithgareddau gwaith, dim ond agweddau negyddol sydd ar gael.
 4. Ynysu cymdeithasol Mae unigedd y gweithiwr sy'n cael ei atal gan gymryd rhan yng ngweithgareddau bywyd digwyddiadau corfforaethol a phroses waith ar y cyd.
 5. Colli sefyllfa. Er mwyn diogelu iechyd corfforol a meddyliol, mae gweithiwr sydd wedi dioddef mobbing yn canfod swydd arall. Fel arall, cynigir iddo adael yn ewyllys.

Canlyniadau symudiadau

Mae ymchwil feddygol yn dangos bod y rhai sy'n agored i drais emosiynol yn y gwaith yn gyflym yn mynd yn ansefydlog yn seicolegol. Mewn cysylltiad â'r ffaith eu bod yn ceisio profi eu hyfywdra proffesiynol a chymdeithasol yn eu lle cyntaf a'u cynweithwyr, ond maen nhw'n cael adborth negyddol. Heb fod wedi derbyn y canlyniad cadarnhaol a ddymunir a chwalu'r holl frwdfrydedd am dystiolaeth, mae "dioddefwyr" mobbing yn cael ansicrwydd a di-waith. Maent yn cael eu twyllo gan ffobiâu, mae hunan-barch yn cael ei ostwng, ac mae achosion sefyllfaoedd straen yn eu bywydau yn cynyddu. Mae'r bobl hyn yn syrthio i gylch dieflig.

Sut i ddelio â mobbing?

 1. Os ydych chi wedi dod yn wrthrych erledigaeth foesol, ceisiwch ddarganfod a deall y rhesymau dros hyn.
 2. Os mai nod y gelyn yw amddifadu swydd i chi a pheidiwch â chyfaddawdu. Yr unig ffordd allan yw gwrthdaro.
 3. Os yw'r mobber yn bennaeth ei hun, profi ei ddefnyddioldeb iddo a'r tîm.
 4. Os yw rhywun yn troi ar eich lle yn unig, gan orfodi ichi adael, byddwch ar y rhybudd, peidiwch â gadael i ddiffygion proffesiynol.
 5. Gyda'r symudiadau parhaus, yr opsiwn gorau yw gadael tîm mor ymosodol.