Plentyn o fewn 4 mis - datblygiad cywir, maethiad a modd y babi

Mae'r plentyn o fewn 4 mis eisoes yn dangos chwilfrydedd a'r sgiliau anhygoel cyntaf o annibyniaeth, ond mae'n parhau i fod yn gwbl ddibynnol ar oedolion. Tasg mam y babi pedair mis oed - yn seiliedig ar normau oedran cyfartalog, i greu yr holl amodau posibl ar gyfer datblygiad llawn plentyn anhysbys.

Uchder a phwysau'r plentyn mewn 4 mis

Yn ôl normau a dderbynnir yn gyffredinol, mae pwysau'r plentyn mewn 4 mis yn amrywio o fewn 5.7-7.7 kg. Mae'r ffigwr cyfartalog ar y ffigur o 6.4 kg. Ar gyfer bechgyn, mae'r gyfradd hon yn uwch ac mae'n 7-7.8 kg. Ar gyfer merched, ystyrir bod y pwysau o fewn 6.4-7.3 kg yn dderbyniol. Mae'r ffigyrau uchod o faint y mae'r plentyn yn pwyso mewn 4 mis yn cael eu cyfartaleddu'n gryf ac nid ydynt yn ystyried nodweddion unigol briwsion, pwysau geni ac etifeddiaeth .

I ddeall y normau pwysau ar gyfer pob plentyn penodol, mae'n well defnyddio'r fformiwla: mae 750 g (norm y set fesul mis) yn cael ei luosi gan 4 (oedran breision yn y misoedd) ac ychwanegir gyda'r màs wrth eni. Nid yw'r canlyniad yn derfynol, gan fod meddygon yn derbyn gweddiad o'r norm a gyfrifir o fewn 15%. Mae'n werth deall bod datblygiad cyfrannol plant erbyn misoedd yn ffenomen anghyffredin. Yn aml, mae plant yn tyfu swmpus ac yn gallu ennill mwy nag un arfer mewn un mis, ac mewn un arall - ni fydd y pwysau'n fawr iawn.

Maeth y plentyn mewn 4 mis

Mae diet y babi yn ffynhonnell bwysig o'i ddatblygiad a'i thwf, felly mae'n werth ystyried beth y gall y babi ei wneud o fewn 4 mis a pha fath o ddeiet ddylai fod. Os ydych chi'n dysgu'r babi i'w fwyta ar yr un pryd, bydd yn helpu i wella treuliad ac yn ei gwneud yn haws i ofalu amdano. Ni all pob plentyn yn hawdd ddysgu trefn y dydd . Gall afiechydon a ffactorau allanol gyfrannu at amhariadau yn y gyfundrefn, ond dylech geisio dychwelyd at yr amserlen o gwsg, maethiad a deffro.

Dylai babi pedwar mis fwyta bob 3.5-4 awr. Am ddiwrnod, fe gewch 5 o fwydydd gyda seibiant nos 7 awr ar gyfer cysgu. Gall plant sydd o dan bwysau, a phlant sydd ag awydd gwael fwyta'n fwy aml a deffro i fwyta yn ystod y nos. Mae'n normal ac i ganslo'r noson yn bwydo ar gyfer geifr o'r fath yn well yn hwyrach.

4 mis - bwydo ar y fron i blentyn

Am 4 mis mae llaeth y fam yn parhau i'r cynnyrch mwyaf addas i'r plentyn ieuengaf, mae'n cynnwys yr holl sylweddau sy'n ddefnyddiol ar gyfer twf a datblygiad. Mamau sydd â phroblemau â lactation, mae pediatregwyr yn argymell ceisio cynnal y lefel ofynnol o laeth o leiaf hyd at chwe mis. Am 4 mis, mae babanod yn dechrau ychwanegu bwydydd newydd i'r deiet, ond nid yw eu swyddogaeth yn bwydo'r mochyn, ond i'w defnyddio mewn bwydydd newydd. Mae norm llaeth y dydd ar gyfer babi o'r oed hwn yn gyfaint o 900-1200 ml.

Gan ateb y cwestiwn sawl gwaith i fwydo plentyn mewn 4 mis, mae pediatregwyr yn galw'r ffigur 5. Wrth wneud hynny, maen nhw'n argymell yn ystod y cyfnod hwn i fynd i gwsg noson wyth awr wyth awr. Nid yw'r argymhellion hyn yn addas i famau, lle mae llaeth y fron yn cael ei gynhyrchu mewn symiau annigonol. Gyda lactiant gwan, mae'n ddymunol cadw'r bwydo gyda'r nos, a gellir addasu'r swm dyddiol o fwydo i 6. Ar yr un pryd, dylai un reoli pwysau pwysau'r plentyn er mwyn sicrhau nad yw'r babi yn diflasu ac yn datblygu'n dda.

Plentyn 4 mis - bwydo artiffisial

I ddeall faint y mae'r plentyn yn ei fwyta ar 4 mis y dydd, dylech rannu pwysau'r plentyn erbyn 6. Penderfynu'r norm ar gyfer un pryd, rhannwch y gyfradd ddyddiol o 5 (nifer y prydau bwyd). Ar gyfartaledd, mae'r ffigur hwn yn 160-180 ml. Trosglwyddir babanod artiffisial yn gyflymach na babanod i bum pryd bwyd y dydd a chwsg noson saith awr heb fwyd. Gall y pryd diwethaf fod ychydig yn fwy na'r gweddill, fel y bydd gan y babi ddigon o hyn tan y bore.

Bwydo'r babi mewn 4 mis

Yn yr awgrymiad cyntaf , mae angen babanod artiffisial yn fwy na babanod, felly o 17-18 wythnos maent yn cael eu cyflwyno i gynhyrchion ychwanegol diet. Argymhellir Grudnichkov hefyd i ychwanegu at fwyd newydd, ond nid mor weithredol ac nid o anghenraid. Gall yr enwad cychwynnol fod yn 4 mis yn cynnwys blodfresych, brocoli, zucchini. Ychydig yn ddiweddarach, ychwanegwch gwenith yr hydd neu fawn ceirch.

Wrth gyflwyno bwydydd cyflenwol, arsylwch y rheolau canlynol:

 1. Mae pob cynnyrch yn cael ei gymryd am 1-2 wythnos.
 2. Ar ôl ychwanegu plentyn yn anghyfarwydd i'r plentyn, caiff ymateb y plentyn ei fonitro: os oes alergedd, caiff y cynnyrch ei ganslo.
 3. Dylai dysgl ar gyfer bwydydd cyflenwol gael cysondeb hylif.
 4. Mae bwydo'n dilyn o llwy.
 5. Gweinyddir bwydo atodol ddwywaith y dydd, gan ddechrau gyda 1 llwy fwrdd. a chynyddu i hanner y gyfran.
 6. Rhaid i bob cynnyrch gael ei goginio'n drylwyr.

Cyfundrefn y plentyn mewn 4 mis

Mae'r plentyn am 4 mis yn dechrau cerdded mwy a chwarae. Mae'n weithgar ac mae angen sylw cyson oddi wrth oedolyn. Gyda'r dull cywir, gallwch chi gyfarwyddo'r babi i reolaeth a fydd yn hwyluso gofal mam ar gyfer briwsion.

Gall gorchymyn y bumiau pedair mis fod fel a ganlyn:

Faint o blentyn sy'n cysgu mewn 4 mis

Mae plentyn pedair mis yn dechrau bod â diddordeb yn y byd y tu allan, felly mae ei amser deffro yn cynyddu. Mae Kroha eisiau cyfathrebu ag oedolion, archwilio gwrthrychau a'u hastudio. Ynghyd â hyn, mae'n dal yn fach iawn ac yn gyflym yn cael blino. Er mwyn adfer ei gryfder, mae'n rhaid i'r karapuz gysgu tua 14-15 awr y dydd. Ac mae'n rhaid i 7-8 awr gael cysgu noson. Rhennir yr amser sy'n weddill yn 3-4 diwrnod i gysgu am 1-2 awr. Mae'n bosibl y bydd hyd yn oed yn achosi prydferthwch a chysgu plentyn mewn 4 mis, o'r newidiadau lleiaf ym mywyd mochyn. Er mwyn osgoi hyn, dylai un gadw at drefn y dydd.

Babi 4 mis - yn cysgu'n wael

Mae pob mam yn dymuno i'w phlentyn cysgu'n dda a'i fwyta, ond nid yw plant yn ddelfrydol yn hyn o beth. Mae yna nifer o resymau pam mae plant yn 4 mis yn cysgu'n wael:

4 mis ar gyfer plentyn - datblygiad

Nid oes gan y babi ddatblygiad y babi mewn 4 mis a chyflymder uchel. Yn ystod y cyfnod hwn mae'r plentyn yn parhau i addasu i'r byd cyfagos. Fel ef o'r blaen, yr oedolyn pwysicaf yw Mom. Mae'n dechrau ei chydnabod, yn tynnu ei phinnau, yn ateb ei gwên, yn copïo ei hwyliau. Mae'r plentyn yn bobl ddiddorol, mae'n eu gwylio ac mae'n ceisio cyfathrebu. Mae plentyn yn ei 4 mis yn caru popeth newydd, ond nid yw'n oedi unrhyw beth am amser hir ei sylw. Ar yr un pryd, mae sefydlogrwydd yn bwysig iawn iddo: mae'n hoffi cysgu yn unig yn ei crib ac yn cwympo'n cysgu ar ôl defod benodol: caneuon neu salwch cynnig.

Beth ddylai plentyn allu ei wneud o fewn 4 mis

Mae plentyn pedwar mis yn meddyliol ac yn gorfforol yn cyflawni cyflawniadau penodol yn yr oes hon. Sylwch fod plant yn datblygu ar eu cyflymder eu hunain, felly peidiwch â phoeni os yw'r babi ychydig yn ôl y tu ôl i'r cyfartaledd. Rydym yn cynnig rhestr o'r hyn y gall y plentyn ei wneud o fewn 4 mis:

Sut i ddatblygu babi mewn 4 mis

Mae'r plentyn pedair mis yn hapus i gysylltu ag oedolion ac mae'n barod i chwarae gemau syml. Yn seiliedig ar yr hyn y dylai plant ei wneud mewn 4 mis, mae pediatregwyr yn cynnig gwersi o'r fath ar gyfer datblygu'r karapuza:

 1. Denu sylw plentyn trwy hongian ffôn symudol dros ei grib.
 2. Dangoswch y criben ac ysgogwch y mochyn, fel y byddai'n ei gymryd yn ei law.
 3. Chwarae cuddio a cheisio, gan gwmpasu'ch wyneb â'ch dwylo.
 4. Chwarae'r gêm "forty-crow".
 5. Cymryd rhan mewn ryg sy'n datblygu.
 6. Gwrandewch ar ganeuon, yn enwedig os yw eu mam yn canu.
 7. Siaradwch â'r babi gyda gogoniadau ac emosiynau gwahanol.

Teganau i blant mewn 4 mis

Dylai teganau plentyn pedwar mis fod o fewn ei bŵer, gan ddenu ei sylw gyda lliw a sain a bod yn ddiogel. Mae seicolegwyr yn cynnig rhestr o'r hyn y gall babi ei wneud mewn 4 mis:

 1. Rhatllau: rhaid iddynt fod yn wahanol mewn siâp, lliw, seiniau, ond mae'n hawdd cyd-fynd â'r palmwydd a bod yn hawdd eu cludo;
 2. Teganau cerddorol: ffonau symudol, cerfluniau cerddorol, ffonau, pan gaiff eu gwasgu, gall y babi glywed y sain. Gosodir ffonau symudol dros wely'r babi a'u cynnwys yn ystod y cyfnod deffro.
 3. Matiau gêm. Cyn gynted â 4 mis, gallwch chi roi y mochyn ar y mat chwarae, gan ddangos iddo sut y gallwch chi chwarae.
 4. Llyfrau clwt, ciwbiau a theganau. Mae teganau o'r fath yn cael eu gwneud o frethyn diogel, yn y canol mae yna fecanweithiau swnio. Gellir cymryd teganau o'r fath yn y geg.
 5. Torwyr dannedd plastig a rwber.

Gymnasteg ar gyfer y babi 4 mis

Gan nad yw'r plentyn pedair mis yn symud ychydig iawn, gyda chymorth gymnasteg, mae'n bosibl ysgogi ei ddatblygiad corfforol a gwella gwaith organau mewnol. Mae gymnasteg yn arbennig o ddefnyddiol pan na fydd y babi yn troi dros 4 mis ac nid yw'n dal ei ben yn dda. Ar gyfer karapuzov yn yr oes hon mae ymarferion o'r fath yn ddefnyddiol:

 1. Rhoddir y plentyn ar ei gefn ac yn gosod ei bysedd yn ei ddwylo. Ar ôl hyn, tynnwch y babi yn ofalus gan y dolenni i fyny, fel ei fod yn codi ei ben a'i gorff uwch.
 2. Yn yr un sefyllfa, mae breichiau'r babi yn cael eu tynnu allan yn ail gyda symudiadau tat, fel pe bai bocsio.
 3. Yn yr un sefyllfa, mae'n ddefnyddiol perfformio bridio a chroesi'r dolenni ar y frest.
 4. Rhoddir y plentyn ar y stumog, mae'r coesau'n cael eu dal gydag un llaw, mae'r ail yn cael ei osod dan y bol. Felly, codwch y babi yn yr awyr am ychydig eiliadau.
 5. Mae'r plentyn bach yn cael ei roi ar y cefn ac yn ail, ac yna'n tynnu'r coesau i'r stumog ar yr un pryd.