Pwy yn y gwddf - yr achosion mwyaf aml a thriniaeth effeithiol

Mae'r lwmp yn y gwddf yn ffenomen annymunol, y teimlai pawb o leiaf unwaith. Nid yw symptom yn achosi bygythiad uniongyrchol i iechyd, ond mae'n bosib y bydd yn nodi llawer o ffactorau ac achosion. Weithiau mae'r bwyta'n rhagflaenu'r broblem, ac weithiau mae'r baileg ar fai, y mae'n rhaid ei ddiagnosio a'i drin.

Pwy yn y gwddf - beth all fod?

Pan fo syniad o lwmp yn y gwddf, mae'r rhesymau yn wahanol iawn. Ond mae'r ddau brif broblem yn broblemau somatig (afiechydon a chyflyrau patholegol) a thendra nerfus. Mae'r anhwylder mwyaf cyffredin sy'n achosi'r symptom hwn yn broblem gyda'r chwarren thyroid, ond mae eraill. Yn yr ardal wddf mae yna longau, esoffagws, esgyrn nerfau, chwarren barathyroid, ac ati. Gall unrhyw un o'r strwythurau hyn fod â syniadau annymunol.

Gall anghysur yn y gwddf wahaniaethu mewn symptomatoleg. Bod y meddyg wedi sefydlu'r diagnosis yn gywir, bod angen unioni'r cwynion yn angenrheidiol. A yw lwmp o sganmau cyhyrol, perswâd a peswch, poen ar lyncu? Nid yw'r lwmp wedi'i ffurfio yn y gwddf yn pasio gydag amser ac yn ymyrryd ag yfed bwyd? Os sylwch ar y broblem, mae angen i chi fonitro'ch iechyd yn ofalus a nodi'r ffactorau sy'n cyd-fynd â nhw.

Mae darn o aer a lympiau yn y gwddf yn achosi

Pan fydd ffenomenau anghyfleus o'r fath yn digwydd yn achlysurol, fel lwmp yn y gwddf ac ymyliad aer, mae'n bwysig canfod a ydynt yn gysylltiedig â'i gilydd. Gall y ddau gyfeirio at yr un patholeg (yna ymddangos ar yr un pryd) neu godi am wahanol resymau. Nid yw eructation yn yr awyr - nid asidig, heb arogl annymunol - fel rheol, yn gysylltiedig â phroblemau gastroberfeddol. Ond, ynghyd â lwmp yn y laryncs, mae'n bosibl y bydd rhai ffactorau peryglus, er enghraifft:

Pwy yn y gwddf a'r llosg caled

Yn aml, mae llosg yn y lladron yn cynnwys llosg llosg, yn enwedig ar ôl bwyta. Yn bendant, gall y ffenomenau hyn aflonyddu hyd yn oed yn berson iach ac nid oes angen triniaeth arnynt. Am resymau naturiol yn codi yn ystod beichiogrwydd yn erbyn cefndir o tocsicosis. Ond pe bai'r lwmp a'r llosg calon yn cael eu ffurfio ar yr un pryd, ynghyd â dwfn yn y stumog, arogl annymunol a phoen, gall yr achos gael ei guddio mewn gastritis a patholegau eraill y llwybr gastroberfeddol. Mae'r rhain yn glefydau fel:

 1. Hernia , a ffurfiwyd yn agoriad esophageal y diaffragm. Mae cynnwys ymosodol y stumog, mynd i mewn i'r esoffagws, yn achosi llosgi, llid, llosg caled.
 2. Esopagitis , a achosir weithiau gan atodiadau o'r fath fel y defnydd o fwyd poeth neu galed iawn.
 3. Reflux gastroesophageal - GERD. Wedi'i gymysgu â sudd gastrig asidig, mae'r bwyd yn dychwelyd i'r adran esoffagws o'r stumog.

Llusgwch yn y gwddf ar ôl bwyta

Weithiau ar ôl pryd bwyd, mae'n ymddangos bod y bwyd yn dod yn ôl, yn sefyll fel lwmp yn eich gwddf. Mae teimlad annymunol o bwysau, llosgi, twyllo. Wrth archwilio'r claf, nid yw'r meddyg yn eithrio neu'n cadarnhau presenoldeb patholegau ym maes gastroenterolegol. Anaml iawn y mae anhwylder yn cael ei achosi gan sysm cyhyrau neu ffurfio tiwmorau. Os yw lwmp yn y gwddf yn ffurfio ar ôl bwyta, gall y rhesymau fod fel a ganlyn:

Llusgwch yn y gwddf ar ôl chwydu

Ar ôl digwyddiad annymunol - chwydu - yn aml mae un anffafri yn fwy: yn y gwddf fel petai lwmp yn ymddangos, gan ymyrryd ag anadlu. Mae nausea wedi mynd heibio, mae sbermau wedi rhoi'r gorau iddi, ond nid yw'r teimlad o aflonyddu a chorff tramor yn mynd heibio. Y ffaith yw bod cynnwys y stumog asidig yn cael ei roi i mewn i'r laryncs yn ystod chwydu, hanner-dreulio. Gall llosgi mwcosol ddigwydd oherwydd difrod gan gynhyrchion solet ac asid. Mae teimladau annymunol yn pasio drostynt eu hunain ar ôl ychydig. Weithiau mae'n cymryd hyd at 10 diwrnod i'r llosgiadau wella.

Gwisgwch yn y gwddf - mae'n boenus i lyncu

Mewn rhai achosion, mae'r lwmp a ffurfiwyd yn y gwddf yn achosi poen. Anaml iawn y mae symptomau o'r fath yn dangos ymddangosiad patholeg ddifrifol: tiwmor yn y gwddf. Mae llawer yn fwy aml yn lwmp yn y gwddf pan mae llyncu a phoen yn arwyddion o ddifrod ac adweithiau gwddf neu alergaidd. Gall y claf gwyno am geg sych, pershenia, peswch. Mae'r symptomau hyn yn ysgogi:

Lwmp yn y gwddf a'r frest

Pan fo'r anghysur yn codi gyda'r gwddf a'r frest, mae'r person yn dechrau poeni, gan fod organau pwysig. Gellir drysu sbrasau'r esoffagws gyda'r cardiaidd, t.p. maent wedi'u lleoli gerllaw. Mae patholegau'r llwybr treulio yn cael ei nodweddu weithiau gan ddechrau symptomau o'r fath. Anawsterau ag anadlu yn achosi afiechydon llidiol:

Yn ogystal, mae yna lwmp yn y gwddf gyda VSD - clefyd a achosir gan gamweithdrefnau yn y system nerfol awtomyniaethol. Mae'n gyfrifol am weithredu pob llong, organau mewnol a chwarennau. Gall patholeg achosi llawer o ffenomenau annymunol, gan gynnwys poen yn y galon, twyllo, anghysur wrth lyncu. Mae symptomau'n digwydd yn sydyn, er enghraifft, ar ôl gorbwysleisio nerfus, ac yn para am gyfnod byr, fel arfer ychydig funudau. Mae'r lwmp yn y gwddf y VSD yn achosi cymaint â symptomau eraill.

Oesyn yn y geg a lwmp yn y gwddf

Gall datguddiadau o anhwylderau difrifol ddod yn symptomau ar y cyd: teimlad o lwmp yn y gwddf a'r sychder. Felly nid yw'r person yn teimlo syched. Mae'n anodd gwneud symudiadau llyncu, mae'r llais yn cael ei golli. Mae sychder a lwmp yn y gwddf ar ôl ysmygu, pryder, meddyginiaeth. Gall symptomau nodi patholegau eraill:

 1. Problemau shchitovidki. Mae saliva yn gostwng, ac o ganlyniad - yn ôl y gwddf, mae'n anodd anadlu.
 2. Tanhau'r pilenni mwcws. Mae'n nodweddiadol i'r henoed.
 3. Alergedd i fwyd neu rywbeth sy'n achosi llid. Yna caiff peswch ei ychwanegu at y symptomau.
 4. Cwympo'r tonsiliau a llid , ynghyd â salivation gostyngol.
 5. Canser y gwddf . Mae'n brifo llyncu, mae teimladau poenus yn ymddangos.

Pwy yn y gwddf - seicolegol

Mae clefydau sy'n digwydd ar y nerfau yn aml yn effeithio ar y gwddf a'r laryncs. Rhyngddyniadau anadlu, aflonyddir cylchrediad aer yr ysgyfaint. Mae'r amodau hyn yn ysgogi cyflwr seicomotiynol person. Mae'r corff yn ymateb i emosiynau. Mae'r lwmp yn y gwddf o'r nerfau yn ffenomen gyffredin, ac yn achosi ei broblemau canlynol:

 1. Profiadau, angerdd, profiad aflwyddiannus.
 2. Y tensiwn cronedig o ganlyniad i emosiynau cyfyngedig.
 3. Ofn i anfodlonrwydd (areithiau, cyfarfodydd).
 4. Trawma seicolegol cudd.

Lwmp yn y gwddf - sut i drin?

Fel rheol, nid yw pobl yn mynd i'r afael â'r meddyg â phroblem o'r fath fel lwmp yn y laryncs. Nid oes gan symptom unrhyw ganlyniadau difrifol ac nid yw'n rhwymo cleifion â patholegau peryglus. Ond os yw'r ffenomen yn poeni am amser hir, mae'n werth ymgynghori â therapydd a fydd yn cynnal y diagnosis ac yn rhagnodi'r driniaeth briodol.

Cyn i chi gael gwared ar y lwmp yn y gwddf, mae angen i chi benderfynu ar yr achos.

 1. Os yw'r afiechydon (heintus, gastroberfeddol) ar fai, gwnewch fesurau priodol i ddileu'r anhwylderau.
 2. Mae'n ofynnol i ddadansoddi'r meddyginiaethau a gymerir. Ymateb negyddol posib i'w derbyn neu alergedd .
 3. Dylai'r meddyg wirio'r asgwrn ceg y groth, laryncs ar gyfer llid, mwcws - am ddifrod mecanyddol.
 4. Pan fydd y driniaeth yn methu, rhowch sylw i achosion seicosomatig ac yn cael archwiliad arbenigol.

Nid yw lwmp yn y gwddf bob amser yn nodi problemau difrifol. Ond mae'n well bod yn ofalus a cheisio cyngor gan feddyg ymlaen llaw. Gellir trin patholegau'r chwarren thyroid a thumor canser (hyd yn oed yn waeth) a ddiagnosir yn gynnar yn fwy tebygol o ganlyniad cadarnhaol.