Sut i gael gwared ar yr arogl mewn esgidiau - Awgrymiadau effeithiol sut i gael arogl annymunol o esgidiau

Mae llawer o bobl yn ystyried y cwestiwn o sut i gael gwared ar yr arogl mewn esgidiau, problem gymhleth a bron anhydawdd, ond mae pobl wedi llwyddo i ddod o hyd i lawer o ffyrdd effeithiol o fynd i'r afael ag anffodus annymunol. Mae'n ofynnol i ddarganfod union achos ymddangosiad arogl ymwthiol ac i ddewis o restr o ryseitiau olygu cymedrig werin neu storfa.

Sut i gael gwared ar yr arogl o esgidiau?

Mae mynd yn groes i anhrefn drwg o esgidiau, esgidiau neu sneakers yn peri llawer o bryder i'w perchnogion. Mae problemau yn codi wrth ail-hyfforddi yn y gampfa ac yn y gwaith, wrth brynu peth newydd yn y farchnad neu yn y siop. Yn y cartref, storio pethau gyda blas cryf yn achosi awydd i gael gwared ar y cynhyrchion, er eu bod yn dal i gael gwisgo. Penderfynir ar y dasg, sut i gael gwared ar yr arogl annymunol o esgidiau, o'r chwilio am achosion ei ymddangosiad a mesurau ataliol syml.

Atal atal arogl drwg o esgidiau:

 1. Newid yn rheolaidd sanau.
 2. Golchwch eich traed bob dydd
 3. Mae phethau o gaethlyd neu synthetigau eraill yn gryfach ac yn fwy tebygol o ddioddef o arogleuon annymunol.
 4. Wrth brynu sanau a thaniau, gwelwch eu bod yn cynnwys 80% o ffibr naturiol.
 5. Yn yr achos, sut i gael gwared ar yr arogl mewn esgidiau, ceisiwch arsylwi rheol bwysig - pan fyddwch chi'n dod adref yn sych y pethau llaith.
 6. Ceisiwch brynu cynhyrchion y gellir eu gwahanu a'u sychu ar wahân.
 7. Fe'ch cynghorir i newid yr insoles bob mis.
 8. Prynwch leinin deodorizing o gyfansoddiad arbennig a gwlân ar gyfer amser y gaeaf.
 9. Os ydych yn ddiffuant yn dymuno datrys y broblem o sut i gael gwared yn effeithiol o'r arogl mewn esgidiau, yna cynnal archwiliad agos o'r troed a'r traed, yn syth, yn dechrau triniaeth pan fo afiechydon ffwngaidd.

Sut i gael gwared ar arogl wrin cath o esgidiau?

Mae anifail anwes yn greaduriaid hudolus ac wedi eu neilltuo, ond maent yn aml yn achosi pryder gan eu gweithredoedd, gan ledaenu dodrefn cartrefi, carpedi a phethau eraill gyda wrin a chwyth. Beth i'w wneud pan fydd y gath wedi marcio'r esgidiau, a sut i gael gwared ar yr arogl? Mae'r rysáit am gael gwared ar yr arogl ofnadwy yn syml, er bod angen peth ymdrech ac amser i gynnal y gweithdrefnau angenrheidiol.

Sut i gael gwared ar arogl wrin mewn esgidiau :

 1. Mae angen gwlychu tu mewn i'r cynnyrch gyda thywelion yn sych.
 2. Rydym yn golchi'r esgidiau o'r tu mewn gyda datrysiad sebon neu lanedydd.
 3. Tynnwch y staen o wrin trwy ddefnyddio datrysiad asetig dyfrllyd, gwanhau asid 9% mewn cymhareb o 1: 4, fel arall gallwch ddefnyddio sudd lemwn.
 4. Yn ychwanegol yn yr achos, sut i gael gwared ar yr arogl mewn esgidiau, mae angen i chi ymdopi â gweddillion asid wrig. Mae ychydig wedi'i dywallt i soda gwlyb a sychu'r staen. Cynhyrchion golchi gyda sebon a dŵr.

Sut i gael gwared ar arogl chwys o'r esgidiau?

Mae'r drafferth hwn yn arwydd o'r ymddangosiad a'r atgenhedliad mewn nifer fawr o ficro-organebau. Trwy leihau'r secretion o chwys, cael gwared ar y microflora a chynhyrchion ei weithgaredd hanfodol o fewn eich pethau, byddwch yn eu glanhau'n barhaol o'r arogl annymunol. Y broblem o sut i gael gwared ar arogl chwys mewn esgidiau, datryswn gyda chymorth ryseitiau gwerin profedig a pharatoadau siop parod.

Sut i gael gwared ar arogl chwys yn eich esgidiau:

 1. Sychwch y gwythiennau a'r tu mewn i'r cynhyrchion â perocsid.
 2. Gallwch ddefnyddio soda sych fel anhyblyg, a'i arllwys ar y ffolur.
 3. Yn hytrach na perocsid, mae datrysiad o permanganad potasiwm (7-8 crisialau fesul litr o ddŵr) neu finegr yn addas.
 4. Mae ysgogiad da yn golosg wedi'i activated, mae angen i chi ei daflu a'i arllwys o fewn 10 tabledi yn y nos.
 5. Llenwch yr esgidiau gyda gel silica a dalwch am 8 i 10 awr.
 6. Rhewi - argymhellir rhoi pethau mewn bagiau wedi'u selio a'u cadw ar dymheredd isel tan y bore yn y rhewgell.

Sut i gael gwared ar arogl mowld mewn esgidiau?

Mae arogl mwdog yn ymddangos ar bethau gwlyb yn wlyb yn y glaw neu mewn pyllau, os nad ydyn nhw wedi'u sychu'n dda ar amser. Fe'ch cynghorir i ddileu a disodli'r hen fewnblannau, chwythu swab cotwm wedi'i dorri mewn asid asetig. Nesaf, dewiswn y dull o gael gwared ar arogl lleithder o esgidiau, gan ddefnyddio amonia, gan drin yr arwyneb mewnol yn ofalus gyda'r paratoad hwn. Am warant, gallwch roi halen mewn esgidiau neu esgidiau ac aros 10 awr. Yn y bore, rydym eto'n cynnal prosesu gydag amonia, sychwch y croen, rydyn ni'n chwistrellu'r ffwr a manylion eraill gyda diffoddwr esgidiau.

Sut i gael gwared ar yr arogl mewn esgidiau lledr?

Mae ffabrig a lledr naturiol yn gryf ac yn wydn, ond gallant amsugno aroglau tramor, rhoi'r gorau i arogleuon annymunol wrth eu storio ar ôl cwympo. Yn aml, mae'n swnio esgidiau newydd, sut i gael gwared ar yr arogl a'i gwneud yn hawdd ei wneud - cwestiwn cyffredin ymysg defnyddwyr. Dylai pethau o'r fath sych fod yn ofalus, gan osgoi dylanwad golau haul agored neu wres o'r batris. Gallwch ddefnyddio sychwyr trydan arbennig, gwthio mewn papur crwmp neu glymu â halen wedi'i heintio.

Dileu arogl o esgidiau lledr:

 1. Er mwyn trin cynhyrchion o'r uchod neu eu hongian yn gyfan gwbl mewn datrys finegr (1: 1) am 10 munud, cyn y driniaeth mae'n well gwirio effaith asid ar y deunydd mewn ardal fach.
 2. Er mwyn cwympo yn y tu mewn i'r adsorbent (soda neu lo), yn y bore i lanhau pethau gyda llwchydd.
 3. Ceisiwch hedfan eich esgidiau yn amlach yn yr awyr.
 4. Y broblem o sut i gael gwared ar yr arogleuon mewn esgidiau, datryswn gyda chymorth glanhawr croen proffesiynol, cyflyrydd, olew olew, hufen.

Sut i gael gwared ar yr arogl mewn esgidiau â ffwr?

Gellir trin wyneb llyfn gydag amrywiol ddulliau yn rhwydd, ond beth am bethau gaeaf sydd wedi'u trimio y tu mewn gyda ffwr artiffisial neu naturiol? Gan edrych am y dulliau gorau, sut i gael gwared ar arogl annymunol o esgidiau, mae'n ddymunol atal y dewis o ddefnyddio cyffuriau antiseptig. Dinistrio bacteria, byddwch yn cael gwared o broblem anodd yn barhaol. Meddyginiaeth allanol addas ar gyfer gofal croen, Formidron, datrysiad o permanganad potasiwm neu perocsid. Mae gwlân rhaff neu cotwm wedi'i gymysgu mewn ateb gyda'r paratoadau hyn yn sychu ffwr a rhannau mewnol y cynnyrch.

Beth all gael gwared ar yr arogl o'r esgidiau?

Gan edrych am yr ateb cywir ar gyfer arogl mewn esgidiau, gallwch brofi effaith cemegau wedi'u dylunio'n arbennig neu geisio gartref i ymdopi â dasg fferyllfeydd diogel a pharatoadau cegin. Mae'n well defnyddio hylifau neu ddiffygyddion aromatig nad ydynt yn masgio sy'n cael effaith dros dro, a sylweddau gydag eiddo adsorptif ac antiseptig.

Soda o arogl mewn esgidiau

Gan geisio meddyginiaethau gwerin poblogaidd o'r arogl mewn esgidiau, byddwch bob amser yn dod ar draws ryseitiau sy'n defnyddio soda pobi. Mae'r sylwedd hwn gydag effaith alcalïaidd yn amsugno'n berffaith â blasau a lleithder tramor. Mae'r cyffur hwn, sydd bob amser yn bresennol yn y gegin, yn gyfleus i'w ddefnyddio ar ffurf powdwr sych, a'i arllwys ar lwy fwrdd ym mhob cist, eich esgidiau neu gychwyn ar gyfer y nos. Yn y bore, gellir ysgwyd y rhan fwyaf o asiant a symud y gweddillion trwy wactod.

Mae datrysiad dyfrllyd o soda yn cael ei ddefnyddio ar gyfer glanhau hambyrddau, maen nhw'n helpu i wyllu'r croen, yn meddu ar eiddo gwrthlidiol, meddalu ac antibacteriaidd. Mae bad da gyda soda a halen, wedi'i gynhesu i dymheredd o 40 ° C, yn trin afiechydon ffwngaidd , yn lleihau chwysu. Dylai'r weithdrefn gael ei wneud yn rheolaidd am 15 munud, yna trin y coesau ar ôl sychu gyda balmau meddyginiaethol.

Bagiau te o arogl esgidiau

Eisiau ymdopi â'r dasg. Sut i gael gwared ar yr arogl o esgidiau'r gaeaf, mae pobl yn profi ffyrdd gwahanol ac weithiau hyd yn oed yn egsotig. Mae'n hysbys bod te yn addo eiddo, felly mae rhai maestres yn argymell defnyddio dail sych i gael gwared ar arogl diangen. Er mwyn cael yr effaith a ddymunir, mae angen i chi roi dwy neu dri bag ym mhob esgid neu gychod yn y nos. O chwysu, helpwch y baddon gyda the, er mwyn cael y trwythwch, rhowch 2 lwy fwrdd o ddail am 250 g o ddŵr wedi'i ferwi.

Asid Boric o arogl mewn esgidiau

Lleihau cwysu'r traed yw'r ffordd orau o ddileu arogl mewn esgidiau yn gyflym. Yn hytrach na phrynu cyffuriau cyffuriau arbennig, gallwch wneud cais am lotyn cartref yn seiliedig ar asid borig. Mae gofyn iddo gymysgu mewn cyfran gyfartal o Cologne, 9% o finegr bwrdd a 4% o ateb asid borig. Rydym yn mynnu cymysgedd am 2-3 awr a phrosesu'r traed golchi. Ar gyfer gweithdrefnau meddyginiaethol, defnyddiwch gymysgedd o bowdwr babanod ac asid borig, mae jar o bowdwr yn cymryd dwy llwy de o'r cyffur hwn.

Sut i gael gwared ar yr arogl o esgidiau â finegr?

Mae pobl wedi defnyddio rhwbio ardaloedd cywasgedig y corff o hyd gyda finegr seidr afal i leihau chwysu. Cyn ei ddefnyddio, gwanhau'r cynnyrch gyda dŵr mewn cyfrannau cyfartal. Gallwch gymysgu brathiad mewn dŵr (1: 1), ac wedyn gwlyb a chymhwyso at eich traed chwibanau gwlyb neu dywelion am 20 munud. Rysáit dda yw gwneud baddonau am draed am 30 munud, ar gyfer y driniaeth, gwanhau mewn bwced o ddŵr cynnes 100 g o finegr.

Sut i gael gwared ar arogl esgidiau newydd gyda finegr:

 1. Rydym yn dileu'r dillad newydd gyda datrysiad sebon.
 2. Sychwch y esgidiau.
 3. Rydym yn prosesu tu mewn i'r cynnyrch gyda finegr.
 4. I ddatrys yr effaith, rhowch darn o frethyn wedi'i dorri mewn ateb acetig i'r nos.
 5. Wrth ddileu'r tampon ac awyru'r esgidiau yn yr awyr, diflannu arogl asid yn gyflym.

Balls ar gyfer esgidiau o'r arogl

Mae cynhyrchwyr ategolion bellach yn cynhyrchu gwahanol ddyfeisiau sy'n helpu pobl i gael gwared â'r broblem gydag arogl sefydlog a annymunol. Nawr, mae nifer fawr o ddiodoradwyr ac amsugnwyr arogl ar gyfer esgidiau yn cael eu gwerthu ar ffurf peli aml-liw Faberlic, Nappy Foot, Fix Price neu eu cymaliadau. Mewn bag plastig y gellir ei hailddefnyddio, mae bag gyda llenwad, sy'n allyrru arogl o lafant, lemon, hopys neu nodwyddau. Yn gyfan gwbl yn broblem gyda arogl gref o esgidiau, nid yw'r peli yn dileu, er mwyn cael effaith well, mae'n ofynnol i ddelio â thrin croen y coesau.

Diffygwr ar gyfer esgidiau o'r arogl

Gellir gwerthu'r cemegyn yn erbyn arogl annymunol esgidiau mewn gwahanol ffurfiau - diffoddydd hylif, chwistrell, padiau, deodorizing ac anfanteision bactericidal. Wrth ddefnyddio paratoad newydd ar gynhyrchion lledr naturiol, dylech ei brofi mewn man anhygoel. Os oes ymateb annymunol ar ffurf argyhoeddiad, mae'n well peidio â phrosesu.

Diodoradyddion effeithiol ar gyfer esgidiau:

 1. Gellir defnyddio Scholl Fresh Step - ateb gydag effaith antiseptig, i ddatrys y broblem o sut i gael gwared ar aroglau cadarn mewn esgidiau gyda ffwr. Mae eiddo bactericidal yn para 48 awr, mae'r gallu yn ddigon i brosesu 40 o barau o gynhyrchion.
 2. Mae DOMO - diodoradydd ataliol, yn newid pethau, yn dinistrio ffyngau, sy'n addas i'w ddefnyddio bob dydd.
 3. Mae Cliven yn ddiffygwr yn seiliedig ar olew coeden te aml-afrobaidd triclosan ac ethereal.
 4. Esgidiau OdorGone - hylif mewn vial gyda chwistrellwr yn seiliedig ar ddarnau planhigion.
 5. Shoes Deo Esgidiau TAMARIS 4 - Tywallt o ansawdd ar gyfer esgidiau o'r arogl.
 6. Snowter - chwistrell yw amsugno arogl annymunol.
 7. Rheoli Odor - yn ymwthiol gydag effaith deodorizing, yn amsugno lleithder ac yn atal ysbrydoliaeth ormodol.

Glanhau sych o esgidiau o arogli

Os na allwch ddod o hyd i atebion ansawdd ar gyfer arogl annymunol esgidiau, yna gallwch alw am help gan weithwyr proffesiynol. Mae glanhau sych yn costio arian, ond mae pobl brofiadol sy'n defnyddio offer effeithlon yn cymryd rhan yn y busnes hwn. O flasau parhaus mewn mentrau modern yn cael gwared â defnyddio osôn, sef yr oxidant cryfaf. Wrth ryngweithio â micro-organebau, mae'n dinistrio waliau eu celloedd. Yn ogystal, mae glanhau cynhyrchion yn llwyr o faw, cannu soles, tynnu staeniau, glanhau mewnlifau, prosesu pethau'n derfynol gyda diheintyddion.