Glanhau'r haearn yn y cartref - yr awgrymiadau gorau a'r cyngor ar gyfer glanhau'n effeithiol

Mae unrhyw feistres i benderfyniad cwestiwn o'r fath wrth lanhau'r haearn yn fuan neu'n hwyrach yn dechrau ymddiddori. Fel y mae'r cynhyrchwyr yn addo, mae offer trydan modern ar gyfer haearn yn cael eu gwneud o ddeunyddiau o'r fath, sydd bron heb eu difetha. Yn ymarferol, nid yw popeth mor berffaith - mae llygod y pyllau yn llygredig ar ôl gweithrediad hir.

Glanhau'r haearn gartref gan adneuon carbon

Gall mannau tywyll ar unigplate y peiriant ymddangos ar unrhyw adeg - mae'n ddigon i batio gyda nhw gyda'r dull tymheredd anghywir. Cyn clirio haearn o synthetigau llosg neu ddarnau eraill o ffibr, mae'n bwysig penderfynu pa ddull sy'n addas ar gyfer techneg benodol. Mae arwynebau gwresogi alwminiwm Chrome neu alwminiwm yn hawdd eu glanhau gyda sbatwla pren neu brwsh brwsh plastig. Caniateir i'r Teflon neu'r awyren ceramig gael eu prosesu gan ddefnyddio technegau ysgafn yn unig.

Sut i lanhau'r haearn wedi'i gorchuddio â Teflon?

Ni ddylid rhoi'r gorau i ddefnyddio technegau â thaflau Teflon gyda chymysgedd sgraffiniol. Gallant niweidio'r deunydd, gadael crafiadau. Na allwch chi lanhau'r haearn wedi'i gorchuddio â Teflon:

 1. Cynhesu'r haearn i wres isafswm, ysgafnwch y sebon yn ysgafn a gadael am 40 munud. Bydd yn dechrau toddi a meddalu'r malurion. Nesaf, glanhewch yr ysbwriel gyda sbwng wedi ei wlygu a glanhau'r tyllau stêm gyda ffrwythau cotwm - ynghyd â gweddillion y sebon, bydd y baw sydyn yn diflannu.
 2. Mae teflon yn cael ei lanhau'n hawdd gyda finegr. Mae fflat yr unig yn cael ei chwalu gyda symudiadau dwys yn cael eu hysgodi yn y cyfansoddiad gydag ochr bras y sbwng. Ar ôl i ddarn o frethyn cotwm dianghenraid gael ei wlychu gyda finegr a'i haearn â haearn i gael gwared ar y malurion.
 3. Mae defnyddio alcohol hylif yn gwanhau 1: 1 mewn dŵr, yn gwlychu rhinyn neu sbwng anhyblyg ac yn sychu wyneb gwresog yr haearn. Gellir ailadrodd y weithdrefn fwy nag unwaith, nes bydd y mannau'n diflannu.
 4. Gyda hydrogen perocsid, gwlychu darn o wlân cotwm a chwistrellwch wyneb ychydig haenog yr haearn. Mae'r asiant yn ysgogi'r halogiad ac yn hwyluso ei symud. Mae'r arogl yn ystod glanhau o'r fath yn absennol. Mae'r tyllau ar gyfer stêm yn cael eu glanhau gyda swab cotwm wedi'i saethu mewn hydrogen perocsid.

Sut i lanhau haearn ceramig?

Mae'r holl ddulliau ar gyfer glanhau arwynebau Teflon yn dderbyniol ar gyfer cerameg. Mae yna sawl dull profedig. Sut i lanhau haearn ceramig:

 1. Gwlybwch y disg cotwm gyda cholur gwenith neu asetell ewinedd a chwistrellwch yr holl feysydd sy'n peri problemau. Mae'n bwysig sicrhau na cheir cemegau ar rannau plastig yr haearn. Yn arbennig o dda, mae'r olwynydd sglein ewinedd yn helpu i lanhau wyneb gweddillion resin synthetig y cellofen sy'n cydlynu.
 2. Hydroperite - offeryn ardderchog i lanhau haenau. Gosodwch eich menig dwylo a chymryd pilsen, mae angen i chi ei ddal dros yr ardaloedd o gasglu carbon (mae'r haearn yn cynhesu ymlaen llaw). Mae plac o'r soles yn dechrau diffodd. Wrth ddefnyddio'r dull hwn, dyrennir arogl miniog, felly mae'n well ei ddefnyddio mewn fflat awyru neu ar y stryd.
 3. Soda wedi'i gymysgu â dwr nes bod cysondeb pasty. Dylai'r asiant gael ei gymhwyso i ragyn a'i ddileu oddi ar yr ardaloedd pridd ar unigplate yr haearn. Ar ôl glanhau'r haearn, caiff y soda sy'n weddill ei dynnu gyda chlog glân. Bydd yr atebion yn helpu i gael gwared â mannau gwan a chryf.

Glanhau'r haearn gydag asid citrig

Glanhau haearn gydag asid citrig - dull adnabyddus, sy'n addas ar gyfer pob arwyneb. Mae'r cynnyrch yn glanhau'r dechneg yn dda o blaendal a graddfa . Sut i lanhau'r haearn gartref gyda asid citrig:

 1. Dylid gwanhau llwy fwrdd o asid citrig mewn gwydraid o ddŵr cynnes.
 2. Dylid gwasgu'r unig wres gyda gwresog wedi'i hysgogi gyda datrysiad neu gyda pad cotwm.
 3. Mae tyllau caled yn cael eu difetha gyda blagur cotwm.
 4. Gall yr asiant hefyd gael ei dywallt i'r gronfa ddŵr haearn. Yna cynhesu'r offer i'r tymheredd uchaf a chynnal sawl cylch o dynnu dros y basn. Gyda'r hylif, bydd malurion o'r gronfa ddŵr a'r tyllau tynnu hefyd yn cael eu tynnu.

Sut i lanhau haearn gyda halen?

Halen bwyd - y dulliau mwyaf poblogaidd o lanhau'r haearn, a ddefnyddiwyd hyd yn oed cyn ymddangosiad gwahanol gemegau cartref mewn siopau. Ond ni ellir ei ddefnyddio ar gyfer teflon neu arwynebau ceramig. Sut i lanhau'r haearn o halen llosgi:

 1. Rhowch frethyn cotwm, tywel papur ar y bwrdd haearn, nad ydych chi'n meddwl ei fod yn taflu i ffwrdd, neu ddarn o bapur.
 2. Arllwys llwy fwrdd o halen ar y brethyn.
 3. Trowch ar y haearn am uchafswm o wres a diffoddwch stêm.
 4. I haearn tywel neu bapur wedi'i haenu â halen gyda phwysau nes bod y duon yn mynd. Ar yr un pryd, o briddoedd y pridd, bydd y carbon yn glynu wrth y halen, bydd wyneb yr haearn yn cael ei lanhau'n raddol i ddrych wladwriaeth.

Sut i lanhau'r haearn gyda phast dannedd?

Gellir defnyddio past dannedd confensiynol i lanhau wyneb yr haearn. Ond ar gyfer hyn mae angen i chi brynu ateb gwyn, nid gel. Sut i lanhau wyneb y pas dannedd haearn:

 1. Dylid cymhwyso swm bach o glud ar yr ysgafn ychydig wedi ei gynhesu, yn goresgyn ardaloedd y broblem yn dda.
 2. Ar ôl hyn, dylech aros am i'r past gael ei sychu'n gyfan gwbl ac yna sychu'r ardal gyda chlog glân.
 3. Yna cynhesu'r haearn a'u haearn gyda'r hen frethyn diangen i gael gwared ar y malurion.

Pencil Haearn Glanhau

Ystyrir glanhau haearn gyda phensil cemegol arbennig yw'r ffordd orau o gael gwared â charbon. Ond dim ond ar gyfer prosesu allanol y mae'r ateb hwn. Peidiwch â cheisio ei ddefnyddio i gael gwared ar raddfa y tu mewn i'r peiriant, gan geisio cludo'r pensil. Mae gwneuthurwyr yn gwarantu symud gwaddodion carbon, graddfa, dyddodion ffibr a starts. Nid yw'r cynnyrch yn cynnwys unrhyw amhureddau niweidiol ac mae'n ddiogel i iechyd. Glanhau'r haearn yn y cartref gan ddefnyddio pensil:

 1. Mae angen tynnu'r haearn, ei wresogi i fyny, ei datgysylltu o'r soced a'r ddaear gyda phensil.
 2. Ar ôl ychydig, bydd adwaith cemegol yn dechrau, a bydd y carbon meddal yn cael ei symud yn rhwydd â phapur meddal sych.
 3. Ar ôl i'r haearn gael ei chwistrellu â lliain llaith. Dylai fod yn lân, ac mae'r unig yn well i lithro dros wyneb y ffabrig.
 4. Gallwch berfformio glanhau mewn ffordd arall: arllwys dŵr yn y tanc, cymhwyso pensil ar yr unig wres. Cymerwch yr hen beth diangen a'i haearnio gan ddefnyddio dull steam.

Glanhau'r haearn rhag graddio

Yn y broses o weithio yn y sianeli cyflenwi stêm, mae haen o fwynau yn cynnwys elfennau'r cynhwysydd ac unig haearn. Mae'n ymddangos o ddŵr tap, sy'n gyfoethog mewn halenau a microeleiddiadau. Mae'r haen yn cronni ar ffurf graddfa, tyllau clogiau yn unig ac, maes o law, gall arwain at ddadansoddiad o'r offer. Er mwyn osgoi hyn, mae angen dewis dull effeithiol o lanhau'r haearn ac weithiau i lanhau'r cronfa ddŵr mewnol o offer.

Sut i lanhau'r haearn o'r raddfa gyda finegr?

Mae asid asetig yn sylwedd gweithgar wan sy'n gallu ymateb gyda'r cotio a'i diddymu. Peidiwch â thywallt wingryn i'r peiriant, gan nad yw'n bosibl glanhau'r haearn o'r tu mewn ag ef - gall niweidio'r elfennau mewnol. Ond gydag asid asetig, mae'n hawdd cael gwared ar raddfa o wyneb yr unig a'r tyllau ar gyfer stêm, ar gyfer hyn mae angen:

 1. Liter o ddŵr wedi'i gymysgu â dau wydraid o finegr.
 2. Arllwyswch yn y tanc o ateb y finegr, fel bod yr hylif yn cwmpasu holl blastig y ddyfais (mae'n gyfleus i hyn addasu'r badell).
 3. Dylai'r rheolydd stêm gael ei roi ar y mwyaf, rhowch y cynhwysydd ar y stôf a gwneud tân bach.
 4. Cadwch yr haearn mewn bath o'r fath am awr. Fe'ch cynghorir i oeri yr ateb finegr ac wedyn ail-gynnal y weithdrefn er mwyn cael mwy o effaith.

Hylif am lanhau'r haearn rhag graddio

Yn y siop, mae'n ddoeth prynu offeryn arbennig i lanhau'r haearn rhag graddio (er enghraifft, "Antinakipin"), bydd yn dileu plac o'r gronfa a'r tyllau ar gyfer cyflenwad stêm. I wneud hyn, mae angen i chi wneud y canlynol:

 1. Arllwyswch yr asiant glanhau i'r gronfa ddŵr haearn.
 2. Gosodwch y rheolwr tymheredd i'r eithaf ac aros i'r peiriant gynhesu.
 3. Datgysylltwch yr haearn o'r rhwyd ​​a'i ddwyn i'r sinc.
 4. Os oes gan y model swyddogaeth hunan-lanhau, rhaid i chi ei ddal a'i ddal.
 5. Os nad oes ond botwm stêm yn yr haearn, yna mae'n rhaid ei wasgu o bryd i'w gilydd ar gyfer glanhau.
 6. Ynghyd â'r stêm, bydd y sgwm yn cynhyrchu graddfa.
 7. Gellir perfformio'r broses lanhau dro ar ôl tro trwy ychwanegu hylif i'r tanc.
 8. Pan fydd y darnau o raddfa oddi wrth weddillion y pridd yn gadael, gellir ystyried y weithdrefn ar gyfer glanhau'r haearn yn orffen.