Sut i osod bowlen toiled gyda'ch dwylo eich hun?

Mae'r cwestiwn o sut i osod y toiled gyda'ch dwylo eich hun yn dod yn fwyaf brys yn ystod y gwaith adnewyddu neu adnewyddu Ewropeaidd. Os penderfynwch chi atgyweirio ystafell ymolchi eich hun, ni fydd hi'n ormodol i ddod o hyd i wybodaeth ar sut i newid y plymio eich hun. Ystyriwch sut i osod y toiled yn iawn.

Diddymu'r bowlen toiled

Felly, penderfynasoch ddisodli'r hen bowlen toiled gydag un newydd. I ddechrau, wrth gwrs, mae'n angenrheidiol wrth ddatgymalu'r hen doiled. Y prif beth yw gwneud y broses gyfan o ddatgymalu mor ofalus â phosib. Peidiwch â rhwystro'r toiled yn grymus, heb fynd allan y bolltau a gwisgo popeth oddi ar y wal gyda chig. Gyda'r ymagwedd hon, gallwch dreulio amser hir iawn gyda'r gwaith y gallwch ei wneud mewn llawer llai o amser. Camau:

 1. Draeniwch y dŵr o'r gasgen a datgysylltu'r cyflenwad dŵr. Os yw'r cyflenwad yn hyblyg - dadgryllio ac yna ei datgysylltu o'r cyflenwad dŵr. Yn achos pibellau metel, torrwch ran o'r bibell, yna dadelfynnwch y cysylltiadau threaded i'r un cyntaf o'r ochr cyflenwi dŵr. Bydd cnau'r cysylltiad hyblyg newydd yn cael ei sgriwio i'r cyd-edau cyntaf.
 2. Dadansoddwch y gosodiad i'r llawr. Gall y bowlen toiled gael ei bolltio neu ei smentio. Yn yr achos cyntaf, dim ond dadgryllio'r bolltau, yn yr ail - dorri'r sment neu'r toiled ei hun yn y pwyntiau atodi.
 3. Yn araf, yn araf, trowch y bowlen toiled yn ôl fel y gellid draenio'r dŵr sy'n weddill yn noffelau y bowlen toiled.
 4. Datgysylltwch y soced. Mae corrugation yn hawdd iawn i'w ddileu, ond os yw'r gloch yn cael ei wneud o haearn bwrw neu blastig - tynnwch y toiled a dadelfynnwch y gloch cyn y cyd cyntaf.
 5. Rhowch y corrugation yn y soced garthffos. I ddeall sut i osod y corrugation ar y toiled yn syml iawn: rhowch y tiwb ffan ar y toiled, a rhowch y gwisgoedd rhychiog eraill ar ddraen y bibell garthffos. Rhowch y draeniau gyda seliwr. Mae'n agored i fynedfa'r corrugation gael ei orchuddio orau gyda rag i osgoi lledaeniad annymunol o'r system garthffosiaeth.
 6. Paratowch y llawr i osod y toiled newydd. Pe bai'r toiled wedi'i bolltio ac nad yw'r llawr wedi'i ddifrodi'n ddifrifol, yna gellir cysylltu'r bowlen toiled newydd i'r hen le. Pe byddai'r toiled ynghlwm wrth y llawr gyda sment, yna glanhai'r cyntaf ar ôl tynnu'r groove bowlen toiled o'r sment. Yna mae angen goleuo'r llawr. Gellir gwneud hyn gydag ateb trwchus neu sgriwio . Dylai'r screed sychu'n dda cyn y gall ddal y dowel yn gadarn. Mae'n sychu 1-3 diwrnod. Mae'r ateb trwchus yn sychu'n llawer cyflymach.

Gosod bowlen toiled newydd

Mae sawl cam safonol o osod bowlen toiled newydd.

 1. Atodwch y sedd toiled i'r pwynt atodi.
 2. Gosodwch y sgriwiau clymu.
 3. Lledaenwch y bowlen toiled gyda selio a gwisgo'r corrugation. Edau hyblyg sgriwio i'r bibell ddŵr, a'r ail ben - i'r tanc.
 4. Agorwch y dŵr a gwiriwch am ollyngiadau.

Mathau o bowlenni toiled

Mae cynhyrchwyr offer glanweithdra yn cyflenwi nifer fawr o addasiadau i'r farchnad, ond, yn gyffredinol, gellir eu rhannu'n 3 math:

Datrysiad llwyddiannus a gofod lle mae gosod toiled crog. Mae'r ateb i'r cwestiwn o sut i osod toiled crog hefyd yn syml iawn:

 1. Sgriwiwch y ffrâm a'r tanc draenio i'r wal.
 2. Cysylltwch y llinellau dŵr a charthffosiaeth i'r tanc gosodedig.
 3. Tancwch y wal, a thrwy hynny guddio'r tanc a chyfathrebu.
 4. Nesaf, mae'r wal wedi'i blastro neu gypswm plastrfwrdd.

Mae'r union driniaethau yn union yn berthnasol i sut i osod toiled wal. Os byddwch chi'n penderfynu gwneud toiled crog, yna bydd angen i chi wneud y fath beth wrth osod bowlen toiled gyda'r gosodiad.

Mae bowlenni toiled ynghlwm yn strwythurau llawr heb danc. Cyn gosod bowlen toiled, ystyriwch a oes angen brys am hyn. Wedi'r cyfan, yn yr achos hwn, wrth osod y toiled, gosodir y tanc y tu ôl i'r wal ffug neu mae angen cerfio niche yn y wal am 20-25 cm. Ac i ddeall sut i osod y bowlen toiled yn y fan hon a gwneud popeth yn iawn nid yw mor syml.

Gosod bowlen toiled ar deils

Yn aml mae teilsen y llawr yn y toiled. Mae yna broblem sut i osod bowlen toiled ar y teils . Nid yw'n anodd, gadewch i ni edrych arno gam wrth gam.

 1. Gosodwch y toiled yn y lle iawn a gwnewch yn siŵr ei bod yn lefel gyda'r teils ceramig .
 2. Yn y man lle mae'r bysiau gosod yn gwneud y marciau.
 3. Tynnwch y toiled. Drilio'r dril gyda dril yn y teils yn drilio'r teils yn y marciau. Bydd yn 2 dyllau.
 4. Deilliwch y concrit. Dylai'r dyfnder fod yn hafal i hyd y dowel.
 5. Glanhewch y lle llwch. Arllwyswch y glud tyllau sy'n deillio o deils neu selio.
 6. Rhowch y doweli i'r tyllau nes eu bod yn stopio.
 7. Rhowch y bowlen toiled yn glir ar y tyllau. Rhowch y sgriwiau i'r bysiau gosod a'u tynhau cyn belled ag y byddant yn mynd.
 8. Caewch y sgriwiau gyda'r plygiau. Tynnwch baw a llwch.

Syniad da yw gosod craen o flaen tanc draen newydd. Oherwydd hyn, gellir rhwystro dŵr yn ystod atgyweiriadau neu gollyngiad tanc yn y fflat cyfan, ond dim ond yn y toiled.