Callaneteg - beth ydyw mewn ffitrwydd a beth mae'n ei roi?

Hyd yn hyn, mae nifer fawr o feysydd yn y gamp, sydd â'u manteision a'u hanfanteision. Yn ddiweddar, mae mwy a mwy poblogaidd yn Callanetics, sy'n helpu i golli pwysau yn effeithiol ac yn gwella cyflwr y corff cyfan.

Callaneteg - beth yw hi mewn ffitrwydd?

Deallir y term hwn fel gymnasteg, sef system gymhleth o ymarferion sydd wedi'u hanelu at gontractio ac ymestyn cyhyrau. Ei brif fantais yw datblygu cyhyrau sydd wedi'u lleoli yn ddwfn nad ydynt yn cymryd rhan yn yr ymarferion sylfaenol. Caloneteg effeithiol ar gyfer colli pwysau, i wella ystum ac iechyd y corff cyfan. Mae'r math hwn o ffitrwydd yn boblogaidd ymysg sêr y busnes sioe.

Callaneteg - hanes tarddiad

Ymddangosodd math newydd o gymnasteg yn y 60au o'r 20fed ganrif, a chafodd Callan Pinckney ei hôl hi ar ôl iddi ddychwelyd o daith hir. Arweiniodd llwythi hir at y ffaith bod ganddi boen yn ei chefn a'i bengliniau, a allai, yn ôl meddygon, gael gwared â dim ond diolch i'r llawdriniaeth. Gwrthododd y ferch hyn a dechreuodd ddyfeisio ymarferion a oedd yn lleihau anghysur. O ganlyniad, roedd caloneteg yn arwain at tonws yn y corff, yn cryfhau'r cyhyrau ac yn rhyddhau'r teimladau poenus.

Mae callaneteg yn dda

Mae ymarferion syml, a elwir hefyd yn "anghyfforddus," yn cynnwys cyhyrau pob grŵp. Datrysiad ardderchog yw calonetig ar gyfer ffigwr delfrydol, gan fod awr o hyfforddiant yn cyfateb i sawl awr o aerobeg. Mae defnyddio callaneteg fel a ganlyn:

Callaneteg - gwrthgymeriadau

Hyd yn oed ystyried symlrwydd yr ymarferion a'r budd mawr, mae yna nifer o wrthdrawiadau y mae angen eu hysbysu a'u hystyried.

 1. Gymnasteg Ni argymhellir Callaneteg ar gyfer clefydau difrifol sy'n gysylltiedig â'r galon a phibellau gwaed.
 2. Mae gohirio hyfforddiant am flwyddyn yn bwysig ar ôl yr ymyriad llawfeddygol, oherwydd mae'n rhaid i'r corff adfer. Ar ôl yr adran Cesaraidd, ni argymhellir cymryd rhan mewn 1.5 mlynedd.
 3. Cynghorir pobl sydd â phroblemau gyda golwg i ymgynghori â meddyg yn gyntaf.
 4. Mae callaneteg yn cael ei wahardd rhag asthma , hemorrhoids a gwythiennau amrywiol, a hyd yn oed am broblemau difrifol gyda'r asgwrn cefn.

Callanetics - set o ymarferion

Mae yna nifer o argymhellion cyffredinol ynglŷn â pherfformiad ymarferion ar callaneteg.

 1. Os oes cyfle, yna mae'n well gwneud yn well o flaen y drych, er mwyn monitro'n gywir neu beidio, perfformir ymarferion.
 2. Wrth berfformio ar ymarferion kallanetike, mae angen i chi anadlu yn y rhythm arferol, gan y bydd unrhyw oedi wrth anadlu'n effeithio'n andwyol ar y canlyniad.
 3. Yn ystod yr hyfforddiant, ni ddylai fod symudiadau sydyn. Ailadroddwch bob ymarfer corff 30-100 gwaith.
 4. Cynghorir y dechreuwyr i ddechrau gyda thri gwers yn yr wythnos, a ddylai barhau tua awr. Pan fydd y canlyniad yn dda, yna gallwch hyfforddi llai. Mae cynnal y siâp yn ddigon am 15 munud. bob dydd.

Codi Callaneteg

Os nad oes amser ar gyfer hyfforddiant llawn yn ystod y dydd, yna perfformiwch dâl syml, sy'n arwain at ganlyniadau rhagorol, gydag arfer rheolaidd. Mae'n rhoi colli pwysau effeithiol yn calonetig trwy ymarferion o'r fath:

 1. Eisteddwch ar y llawr, tiltwch y cefn yn syth a chlygu'ch coesau. Ar y llaw arall, sychwch yr aelodau, gan gadw eich dwylo o'ch blaen. Ar ôl hynny, lledaenwch eich dwylo i'r ochrau a pharhau i sythu'ch coesau.
 2. Rhowch eich hun ar y llawr gyda'ch coesau wedi'u plygu. Dal y lwyn yn erbyn y llawr. Gostwng eich coesau ychydig i gyrraedd y tensiwn uchaf yn y wasg. Os rhoddir hyn yn hawdd, yna cadwch eich coesau yn syth.
 3. Trowch drosodd ar eich stumog ac ymestyn eich breichiau ymlaen. Ar yr un pryd, codwch eich cist dros y llawr ac un goes. Ar ôl oedi am ychydig eiliadau, gollwng i'r llawr, ac ailadroddwch i'r ochr arall.
 4. Mae caloneteg arall yn cynnig ymarfer o'r fath: eistedd ar y llawr, gan drosglwyddo pwysau'r corff i un ochr ac eistedd ar y glun. Trowch y goes isaf ymlaen, a'r llall - blygu ar y pen-glin. Ar y llawr byddwch chi gyda un llaw. Cadwch y goes syth ar y pwysau am uchafswm o amser, ac yna dilynwch yr un peth ar yr ochr arall.

Callaneteg - ymarferion ymestyn

Mewn unrhyw gymhleth, argymhellir cynnwys ymestyn, y gallwch chi leihau tensiwn y cyhyrau a gwneud y cyhyrau'n fwy elastig. Gall caloneteg hyfforddi gynnwys ymarferion o'r fath:

 1. Rhowch eich hun ar y llawr, lledaenwch eich coesau mor eang â phosib a gweddillwch â'ch dwylo yn eu herbyn. Cariwch y llethrau fel gwanwyn.
 2. Gorweddwch ar eich cefn, gan ymestyn eich coesau o'ch blaen, a gosod eich breichiau i'r ochrau ar lefel yr ysgwydd. Blygu'r goes chwith yn y pen-glin a'i gwynt dros yr un cywir. Yn yr achos hwn, ni ddylai'r sgapula o'r llawr ddiffodd. Perfformiwch symudiadau gwanwyn i gyfeiriad y llawr. Perfformiwch ar yr ochr arall.

Callaneteg ar gyfer yr abdomen

Mae ban gwastad ac wasg brydferth yn freuddwyd i lawer o ferched ac nid yw'n anodd ei weithredu. Bydd callaneteg ar gyfer yr abdomen a'r ochr yn dod i'r cymorth:

 1. Gorweddwch ar y llawr a dalwch y coesau ar y pwysau, gan eu plygu yn y lap. Gwnewch yn troi allan gyda gorchuddiad wrth godi, gan ddal eich dwylo tu ôl i'ch pen. Wedi hynny, tynnwch eich dwylo ymlaen a pharhau i berfformio'r ymarfer.
 2. Pan yn yr un sefyllfa, rhowch eich pen-gliniau ar y lled ysgwydd. Perfformiwch yr ymarferiad mewn dau gam ar gyfer dau esgyrniad: codi'r sgapula gyntaf, gan ddal dwylo tu ôl i'r pen, ac yna codi'r cefn is, gan ymestyn eich breichiau ymlaen.
 3. Peidiwch â newid y sefyllfa, rhowch un goes ar y pen-glin i'r llall. Twist trwy dynnu'r penelin gyferbyn i'r pen-glin.
 4. Codi'r corff a gorffwys ar eich penelinoedd. Codi eich coesau a'u dal ar ongl iawn. Symudwch y droed chwith neu dde ar unwaith. Ar ôl hyn, sychwch yr aelodau ac yn eu gostwng yn araf a'u codi, heb gyffwrdd â'r llawr.
 5. Peidiwch â newid y sefyllfa, sythwch eich coesau, ac yna eu gwanhau yn yr ochrau. Yn yr ymarfer hwn, mae quadriceps y clun yn gweithio.
 6. I ddatblygu cyhyrau obrys, mae caloneteg yn cynnig ymarfer o'r fath: eistedd ar y cyd, hynny yw, cadwch y corff yn syth a chwympo'r coesau ar y pengliniau, a dim ond ar y bwlch y dylai'r pwyslais fod. Gwnewch chwistrelliad i'r ochr, symud dwylo, yna un ffordd, yna'r llall. Ar ôl hynny, cadwch yr achos yn y blaen ac yn perfformio cymysgu a lledaenu dwylo i'r ochrau.
 7. Yn yr un sefyllfa, sythwch eich coesau un wrth un, a cadwch eich dwylo o'ch blaen.
 8. Gorweddwch ar eich ochr, y pwyslais ar y penelin, a dal eich llaw arall ar y waist. Yn y sefyllfa hon, codi'r ddau goes. Perfformiwch ar y ddwy ochr.
 9. Peidiwch â newid y sefyllfa, rhowch y goes uchaf ymlaen. Codi eich braich uwchben eich pen, codi eich cluniau oddi ar y llawr a phlygu cymaint â phosib. Gwnewch ddwy ochr.

Callaneteg ar gyfer y coesau a'r gluniau

Mae llawer o ferched yn cwyno bod ganddynt gluniau mawr sy'n difetha'r ffigwr, ond mae yna ymarferion syml i wneud y coesau'n ddall:

 1. Eistedd ar y llawr, ymestyn eich coesau o'ch blaen. Cynnal un goes yn yr awyr, a'r llall - blygu ar y pen-glin, tra'n cadw eich cefn mewn sefyllfa lefel. Perfformio symudiadau cylchdroi tu mewn ac allan. Ailadroddwch i'r ochr arall.
 2. Eisteddwch ar glun un goes fel bod y shin yn gyfochrog i'r corff. Cadwch y goes arall (gweithio) yn yr ochr wedi'i blygu ar y pen-glin. Mae dwylo yn gorwedd ar y llawr, gan ddisgyn ymlaen ychydig. Daliwch ef uwchben y llawr a'i dynnu'n ôl gydag ymdrech, fel pe bai'n gwthio'r sawdl yn erbyn wal anweledig. Ailadroddwch i'r ochr arall.
 3. Mae ymarfer calonetig o hyd i golli pwysau'r cluniau, y byddwch yn eistedd ar eich ochr, pwyslais ar y penelin. Cadwch y goes isaf yn syth, a'r ail - wedi'i gyflwyno cyn belled ag y bo modd uwchben y pen-glin. Daliwch yr achos yn esmwyth. Codi'r goes is uwchben y llawr, a dal y llwyth sefydlog am funud. Ailadroddwch ar y ddwy ochr. Ar ddiwedd y cymhleth, gwnewch ymarfer corff ymestynnol .

Callaneteg i ferched beichiog

Nid yw llwyth corfforol i ferched yn y sefyllfa nid yn unig yn cael ei drosedd, ond hefyd yn cael ei argymell, ond dim ond os caiff ei ddewis yn gywir. I wneud yn siŵr o hyn, dylech wybod beth yw caloneteg, felly gydag ymarferion syml gallwch gynnal y cyhyrau mewn tôn, cael gwared ar boen cefn, diffygion cywir ar y môr a pharatoi ar gyfer geni. I ddechrau hyfforddiant, mae'n angenrheidiol gyda chaniatâd y meddyg yn unig. Er mwyn rhoi canlyniadau calonetig, argymhellir cymryd rhan mewn grŵp gydag arbenigwr, gan ei fod yn ymarferion podbreet unigol, gan gymryd i ystyriaeth nodweddion y corff.