Ascesis - beth ydyw, sut a pham y mae pennawd?

Ar bob adeg roedd pobl yr oedd hunan-welliant ysbrydol yn hollbwysig iddynt. Nid yw asceticiaeth yn llwybr i'r gwan mewn ysbryd, ond mae hyd yn oed person cyffredin, sydd wedi penderfynu profi a gwybod ei hun trwy gyfyngiadau, yn gallu ei wneud. Mae'r perfformiwr o gyflymder yn lluosi ei alluoedd yn ganolog - felly mae'r ffynonellau doethineb yn dweud.

Asceticiaeth - beth ydyw?

Arferion ysbrydol - rhan annatod o fywyd ascetig - pobl sydd wedi dod ar y ffordd o ascetigrwydd. Mae person yn dechrau meddwl ei fod nid yn unig yn gorff, ond yn ysbryd. Mae asceticiaeth yn ddewis ymwybodol o lwybr hunan-berffeithrwydd, sy'n cynnwys hunan-aberth yn ymdrechu am burdeb ysbrydol a chorfforol trwy arferion hunan gyfyngu, pleidleisiau anhyblyg ac amddifadedd gwirfoddol llawer o fanteision. Gall dibenion asceticiaeth fod yn wahanol:

Sut i wneud penance?

Mae asceticiaeth yn arfer sy'n bodoli mewn llawer o grefyddau crefyddol ac mae angen mynd ati'n gywir i'w gychwyn. Mae'r ysgogiad sy'n codi yn yr enaid yn arwydd i'r angen i newid rhywbeth yn eich bywyd a dyma ddechrau meddwl am ascetiaeth. Y cam pwysig nesaf yw ceisio gwybodaeth o'r ffynhonnell grefyddol, y mae'r person yn perthyn iddo, ymhobman mae ei hyfrydedd. Mae pŵer difrifoldeb yn gorwedd yn awydd ddiffuant yr enaid a'r budd mwyaf pan gyflawnir ymarferion mewn asceticiaeth mewn daion:

 1. Ascesis - arferion corfforol . Mae'r corff yn deml yr enaid, os yw rhywun yn edrych arno o sefyllfa ysbrydol, mae popeth yn disgyn yn ei le. Pwrdeb allanol yw defnyddio cawod oer 2 gwaith y dydd. Pwrdeb mewnol yw derbyn bwyd syml a defnyddiol . Anelir at gadw'r swyddi at lanhau'r corff. Mae gweithgarwch corfforol cymedrol hefyd yn bwysig iawn.
 2. Mae llymder yn feddyliol . Roedd astudiaeth o lenyddiaeth am y bobl dda a adawodd farc mewn hanes, diolch i'w aberth a'u dyngarwch, yn goroesi eu hunain mewn mannau ac yn codi yn rhinwedd. Mae dadansoddi eich gweithredoedd yn ystod y dydd a chadw golwg ar eich meddyliau yn eich helpu i weld yr hyn y mae angen i chi weithio gyda hi.
 3. Mae ascesis lleferydd wedi'i anelu at leihau dirgryniadau negyddol yn y gofod. Mae meddylion, condemniad, datganiadau anghyffredin a moesoli yn tynnu i ffwrdd ag egni un sy'n sarhau. Mae'r llymder tawelwch yn ddefnyddiol - mae rhywun yn ymarfer heb fod yn gydwybodol am gyfnod penodol o amser (dydd) ac yn nodi gwelliant mewn lles ac egni. Mae gwirionedd mewn lleferydd yn cynyddu greddf a chanfyddiad estynedig.

Mae gwir ddilyniant at asceticiaeth yn seiliedig ar y rheolau pwysig canlynol:

 1. Parch i rieni ac yn hŷn yn ôl oedran. Heb hyn, ni all person gyflawni llwyddiant mewn cymdeithas.
 2. Mae symlrwydd i'w weld mewn person arall, i beidio â bod yn arrogant. Mae Balchder yn ddyn bedd.
 3. Anfantais - mae pob bywyd yn sanctaidd. Mae gan bawb yr hawl i ddewis ei ffyrdd a'i weledigaeth. Mae defnyddio triniaeth ag ymwybyddiaeth pobl eraill yn arwain at ddiffyg pŵer, ond gall y pen draw arwain at afiechyd meddwl. Anfantais mewn meddyliau, geiriau, gweithredoedd yw llwybr dyn da.
 4. Mae cast, yn fenywaidd a gwrywaidd, yn cryfhau daion.

Gwendid i fenyw

Mae diffygion merched yn fuddiol iawn i'r teulu ac eraill. Daw llwybr ysbrydol y fenyw i'r casgliad yn nhermau'r teulu a datblygiad ei hanfod benywaidd. Nid yw diffygion difrifol ar gyfer y rhyw decach. Mae'r holl weithgaredd hwnnw sy'n cael ei gyflawni gan fenyw bob dydd yn ffordd o asceticiaeth. Ydw, dyletswyddau menywod, nad yw llawer ohonynt yn eu hoffi, ond os byddwch chi'n eu dechrau â phleser ac yn wybod mae menyw yn cael yr holl fanteision. Anghysondeb merched yw:

Asedau i fenywod briodi

Mae'r rhan fwyaf o'r merched yn y gymdeithas yn geidwadol yn eu barn, ac yn cwrdd â'r bechgyn cyn priodi, pregethu cysylltiadau am ddim - yn ddwfn, maent yn gobeithio cwrdd ag un a dim ond am weddill eu bywydau. Llwybrau ieuenctid, ond nid yw'r ymgeisydd yn bodoli. Beth ddylai merch ei wneud yn yr achos hwn? Gall meddwl ac adolygu perthnasau â phobl ddarparu atebion. Anghydraddoldebau merched presennol ar gyfer priodas:

 1. Dad a mam - perthynas gytûn â rhieni. Os oes gwrthdaro a rhieni heb eu derbyn, bydd y diffyg diolch a pharch iddyn nhw, yn enwedig i'r tad - bydd priodi yn anodd. Bydd yr asceticiaeth yn cynnwys derbyn y rhieni a thynnu eu hagiadau a'u disgwyliadau yn ōl yn ôl yr hyn na wnaethant ei roi.
 2. Help i'r anghenus.
 3. Cyfathrebu â merched priod. Mae awyrgylch teuluol yn helpu i gael ei fwynhau gyda daioni, mae menyw o'r fath yn dod yn ddiddorol i ddynion sy'n chwilio am fywyd cydymaith.
 4. Mae gweddïau neu mantras yn helpu i adeiladu pont rhwng menyw a phwerau Dwyfol, y gall un ofyn iddi ei gŵr. I fenywod, gall fod y Virgin Mary, Paraskeva Dydd Gwener , Duwiesaidd Slafaidd Hynaf Makosh, Green Tara.

Ascyngiad ar gyfer enedigaeth plant

Mae angen crynhoad uchel o briod ar y diffygion ar gyfer cenhedlu ar yr hyn a ddymunir. Os yw menyw yn anhygoel, gall hi fynd i bentiwn trwy gyflymu a gweddi. Bwriad cryf iawn i gael plentyn ddatgan gan fenyw cyn iddi ddechrau'n gyflym, mae hi wedi cael pleidlais i ymarfer myfyrdod neu gyflymu am gyfnod penodol o amser, yn gyfnewid am ddilyniad y mae'n gofyn am fabi. Mae'r holl egni hwnnw sy'n cronni o'r fath gymhelliant yn cael ei drawsnewid i gyflawni'r awydd.

Gwendid ar gyfer dynion

Mae diffygion gwrywaidd yn rhagdybio trylwyredd a hunan-ataliad mwy trylwyr na rhai benywaidd. Mae hunan-ddisgyblaeth a rheolaeth yn bwysig i ddyn a'i yrfa mewn cymdeithas - mae hyn yn ddyledus iawn. Ar gyfer y rhyw gryfach, mae gwendidau'n ddefnyddiol:

Ascesis ar gyfer y meddwl

Mae rhwystrau i ddynion yn rhoi cryfder a dygnwch. Mae rhwystrau meddwl yn helpu i wybod y byd a'r berthynas rhwng pobl. Yr arfer yw rheoli a rheoli'r meddwl. Mae meddwl ansefydlog yn achos llawer o anffodus. Mae addysg cudd-wybodaeth gadarnhaol trwy hidlo meddyliau, yn datgan yn waith bob dydd. Mae anger, casineb, angerdd yn emosiynau anhapus a ddiddymwyd yn ystod ymarfer pennod ar gyfer y meddwl.

Ascesis mewn Orthodoxy

Mae'r arfer o asceticiaeth yng Nghristnogaeth yn cael ei gyflawni trwy weddïau. Cyn i ddelwedd Duw gael gwared neu addewid, y mae dyn yn ceisio'i gyflawni. Mae ascetegdeb Uniongred yn golygu ymweld â gwasanaethau dydd Sul a gwyliau, cymundeb a chyffes. Rhoddir llawer o sylw i asetigrwydd lleferydd: ni all neb ei drechu, cofiwch enw Duw yn ofer, yn ymyrryd.

Gwendid a chyflym

Mae glanhau'r corff yn cael effaith fuddiol ar y corff dynol. Mae ascesis mewn maeth yn gwneud y psyche yn gytûn: bydd dicter a greed yn diflannu. Mae cyflymu gwyliau crefyddol sylweddol yn cryfhau pobl yn eu ffydd yn Nuw. Mae gwaredu bwyd anifeiliaid trwm yn gwneud y meddwl a'r corff yn hawdd. Ymhlith ymarferwyr penawd, mae llawer o achosion o iachâd digymell rhag afiechydon difrifol.