Burnburn - achosi a thrin symptom annymunol yn gyflym

O leiaf unwaith y mae gan bob person lif y llall - gall y rhesymau dros hyn fod yn amrywiol iawn. Gall y teimlad annymunol hwn barhau o ychydig eiliadau i awr yn ymestyn fel etifeddiaeth. Nid afiechyd ei hun yw afiechyd. Dim ond symptom o'r broses patholegol sy'n digwydd yn y corff yw hwn.

Sut mae llosg y llon yn digwydd?

I ddeall y mater hwn, mae angen i chi astudio egwyddor y system dreulio. O'r bwyd ceudod llafar symud yn gyntaf i'r esoffagws, ac yna - i mewn i'r stumog. Ar y ffin o'r ddau organ hyn yw'r sffincter. Mae'n cau'n dynn, gan atal dychwelyd bwyd i'r esoffagws. Os nad yw'r sffincter yn gweithredu'n iawn, mae problemau'n dechrau. Mae bwyd â sudd gastrig yn dychwelyd i'r esoffagws.

Fodd bynnag, yn y corff hwn nid oes "amddiffyniad" o ensymau asidig. O ganlyniad, mae'r esoffagws yn llidiog ac yn llidiog. Yn wyneb sefyllfa annymunol o'r fath, mae'r claf yn ceisio mwy i ddarganfod pa lechfaen a pha ganlyniadau a allai fod os ydych chi'n ei adael i gyfle. Mae rhai ffactorau'n ysgogi "Llosgi" yn y frest, ynghyd â phoen ac aflonyddu.

Burnburn - achosion Achos

Yn aml, mae teimlad anghyfforddus yn cael ei ysgogi gan ffordd o fyw anghywir. Un o'r rhesymau pam mae llosg y galon yw bod person mewn symiau mawr yn defnyddio bwydydd brasterog. Mae hefyd yn cynhyrchu rhyddhad cynyddol o asid hydroclorig. Gyda'r defnydd o fwydydd brasterog yn rheolaidd, mae'r llwyth ar y system dreulio yn cynyddu. Mae'r corff yn cael ei ddefnyddio, gan arwain at fwy o asidrwydd yn dod yn norm.

Achosion Heartburn mewn Merched

Yn y rhyw deg, mae'r teimlad anghyfforddus hwn yn llawer llai cyffredin nag mewn dynion. Yn yr achos hwn, mae menywod â llosg y galon yn achosi yn amlach:

Yn ogystal, gall y teimlad anghyfforddus hwn ddigwydd yn ystod cyfnod yr ystumio. Yn ôl yr ystadegau, mae 75% o fenywod beichiog yn ei adnabod yn uniongyrchol. Gall gyd-fynd â phob 9 mis. Am y rheswm hwn, mae'n bwysig i famau yn y dyfodol ddeall ymlaen llaw pam mae llosg y llawr yn digwydd mewn menywod beichiog. Y prif reswm am syniad mor annymunol yw cysylltiad annatod â'r newidiadau hormonaidd sy'n digwydd yng nghorff menyw wrth gario babi. Mewn rhai achosion, nid yw'r broblem hon yn gorffwys naill ai ddiwrnod neu nos, gan amddifadu'r fenyw beichiog o'r cyfle i orffwys yn llwyr.

Achosion Cyflwr Canolog mewn Dynion

Gall amryw ffactorau ysgogi "Tân" yn yr esoffagws. Yn amlach, dyna pam mae llosg y galon yn digwydd mewn dynion:

Mae llosg y galon ar ôl pryd bwyd yn achosi

Yn aml, mae bwyta bwyd yn ysgogi ymddangosiad teimladau anghyfforddus. Mae'r rhan fwyaf o galch yn digwydd 1-2 awr ar ôl bwyta. Gall barhau o ychydig funudau i awr. Gall llosg y galon ar ôl pob pryd bwyd gael y rhain:

 1. Peiriau ysgafn - llosgi sbeisys, trwy ryngweithio â sudd gastrig, yn arwain at losgi mwcws. O ganlyniad, mae teimlad bod popeth yn llosgi tu mewn.
 2. Bwyd braster - ar gyfer ei brosesu yn y corff, mwy o asid hydroclorig a bilis sy'n cael ei gynhyrchu.
 3. Cynhyrchion sydd ag asidedd uchel - mae'r rhain yn cynnwys tomatos, ffrwythau sitrws, pob math o bicl. Ar ôl i'r fath fwyd fynd i'r stumog, mae asidedd y sudd gastrig yn cynyddu. O ganlyniad, mae llosg y galon yn digwydd. Gall barhau sawl awr (hyd nes y bydd lefel asid hydroclorig yn dychwelyd i'r arfer).
 4. Siocled, coffi cryf - oherwydd caffein, mae cynhyrchu sudd gastrig yn cynyddu.
 5. Diodydd carbonedig - maent yn cael eu dirlawn â swigod o garbon deuocsid, sy'n ysgogi blodeuo.
 6. Alcohol - mae alcohol yn cynyddu asidedd sudd gastrig. Yn ogystal, o dan ei ddylanwad, mae tôn y sffincter yn gwanhau.

Fodd bynnag, mae'r teimlad annymunol hwn yn codi nid yn unig o gynhyrchion bwyd. Gall achosion llosg y galon fod yn gysylltiedig â chlefydau gastroberfeddol. Yn amlach mae'n symptom o'r anhwylder canlynol:

Llosg y llawr yn y nos - yn achosi

Gall teimlad anghyfforddus ddigwydd yn ystod cysgu hefyd. Mae llosg calwm trwm yn achosi yn amlach:

Llwythau ac aflonyddwch - achosion

Gall gwahanol ffactorau ysgogi teimladau annymunol. Yn fwy aml, mae llosg y galon a'r llall yn achosi'r canlynol:

 1. Mae aerophagia yn gyflwr lle mae claf yn llyncu aer tra'n bwyta. Yn ogystal, mae achosion anhyblyg parhaus ar ôl bwyta wedi'u cysylltu'n annatod â bwyd wedi'i fwyta. Gall darparu'r wladwriaeth hon gynhyrchion sy'n cynhyrchu nwy, antacids a soda.
 2. Mwy o asidedd sudd gastrig - gellir ei achosi gan ddiffyg modur. Mae'r amod hwn yn dangos proses llid sy'n digwydd yn y system dreulio.
 3. Helicobacter - mae'n effeithio ar y stumog, gan arwain at wlserau ar y bilen mwcws. Yn ogystal, mae'r micro-organiaeth hon yn ysgogi cynhyrchu amonia a charbon deuocsid, ac felly y daearyddiaeth.
 4. Microflora pathogenig yn y coluddyn bach - ynghyd ag avitaminosis difrifol. Yn amlach, gwelir yr amod hwn gydag anorecsia nerfosa, rhwystr coluddyn, scleroderma, clefydau thyroid.
 5. Beichiogrwydd - yn y trimester cyntaf, mae'r anghysur yn cael ei ysgogi gan tocsicosis. Yn ystod y cyfnod hwn, gall y tymheredd godi hyd yn oed. Yn yr ail gyfnod caled trim yn ystod achosion beichiogrwydd mae cysylltiad annatod â'r gwterws sy'n tyfu a newidiadau hormonaidd yn y corff. Ar y cam olaf o ddwyn y babi, mae'r fenyw yn cynhyrchu progesterone - elfen sy'n gyfrifol am ymlacio'r cyhyrau, gan gynnwys y sffincter.
 6. Hernia diaffragmatig - oherwydd cywasgu'r stumog, mae yna amryw o fatolegau o'r llwybr gastroberfeddol.

Llosgi a chyfog - yn achosi

Gall y cyflwr anghyfforddus hwn ddigwydd mewn pobl gwbl iach, ac yn y rheini sydd â chamdriniaeth o'r system dreulio. Yn yr achos cyntaf, dyma pam mae llosg y llawr yn digwydd:

 1. Oherwydd bwyta bwyd yn gyflym, mae'n dod yn y stumog "lumpy". Er mwyn ei dreulio mae angen mwy o sudd gastrig iddo. Yn ogystal, mae'r difrifoldeb hwn yn arwain at dychryn a chyfog.
 2. Gwaith corfforol trwm ar ôl bwyta. Yn cynyddu'r pwysau o fewn yr abdomen, mae teimlad o drwch yn yr abdomen is.
 3. Mae'r arfer o or-gynyddu yn arwain at y ffaith bod y stumog wedi'i ymestyn. I dreulio llawer o fwyd, mae'r corff yn cynhyrchu mwy o asid. O ganlyniad, mae llosgog, cyfog a gwastadedd yn digwydd.
 4. Derbyniad Aspirin, Ibuprofen a meddyginiaethau eraill. Mae'r cyffuriau hyn yn cynyddu cynhyrchu asid. Yn rhannol fe'i taflu i'r esoffagws.

Mae llosg y galon, chwerwder yn y geg - yn achosi

Mae'r symptomau annymunol hyn yn digwydd mewn clefydau o'r fath:

Yn ogystal, gall achosion llosg cyffredin gael y fath fath:

Os ydych chi'n poeni am llwch caled parhaus, mae'r rhesymau dros hyn yn aml:

Burnburn - beth i'w wneud?

Er mwyn cael gwared ar y symptom annymunol hwn, mae angen i chi benderfynu ar yr achos sy'n ennyn ei ddigwyddiad. Mae'n amhosibl gwneud hyn ar eich pen eich hun. Mae'n fwy rhesymol cysylltu ag arbenigwr cymwys a chymryd yr arholiad rhagnodedig. Mae'r meddyg yn gwybod beth i'w wneud â llosg calch. Bydd yn rhagnodi therapi effeithiol. Mae triniaeth feddyginiaethol yn uniongyrchol yn dibynnu ar ba mor hir y cododd llosg llosg, yr hyn sy'n achosi ei achosi. Yn fwy aml, rhagnodir meddyginiaethau o'r fath: