"Clefyd Glas" neu pam mae pobl yn gwneud tatŵau?

Ym myd seicoleg, mae yna lawer o ffobiâu a goddefgarwch. Efallai y bydd rhai'n ymddangos yn ddiniwed, ond mae angen help arbenigwr ar berson. Mae'r rhain yn cynnwys "clefyd glas". Defnyddir y term hwn gan feistri tatŵau, a chan amaturiaid i "addurno" eu corff.

Beth a elwir yn glefyd glas?

Mae salwch glas yn ddibyniaeth sy'n datblygu ar ôl y tatŵ cyntaf. Gall fod yn ddarlun bach. Ar ôl amser penodol mae gan berson anifail anhygoel ar gyfer cymhwyso tatŵ newydd a fydd yn ategu'r cyntaf. Ni all pobl â dibyniaeth tatŵt roi'r gorau iddyn nhw a'u gorchuddio â meysydd newydd o'r corff. Mae hyn yn arwain at y ffaith nad oes lle am ddim ar ôl arno.

Pam mae pobl yn gwneud tatŵau - seicoleg

Mae seicolegwyr yn diffinio sawl ffactor a fydd yn helpu i ateb y cwestiwn, pam mae pobl yn gwneud tatŵs. Y rhai mwyaf cyffredin yw:

Mae rheswm arall pam y gall clefyd glas ddatblygu - tatŵs aflwyddiannus gyntaf. Gall hyn ddigwydd o ganlyniad i fai y cleient, pan na ystyriodd yn llawn y llun, na diffyg profiad y meistr, a arweiniodd at ystumio'r ddelwedd. Ar ôl hyn, dechreuir cyfres o arbrofion, gyda'r nod o gywiro'r gwall er mwyn cael y canlyniad disgwyliedig. Yn hytrach na chynnwys y darn methu ag un proffesiynol, mae rhai pobl yn ceisio ei orffen neu ei addasu.

Pam mae merched yn gwneud tatŵs?

Mae gan seicoleg tatŵau mewn menywod ei nodweddion ei hun. Ymhlith y rhesymau benywaidd cyffredin dros harddu'r corff, mae seicolegwyr yn gwahaniaethu'r canlynol:

 1. Love impulse. Mae llawer o ferched, mewn cyflwr ewfforia, am wneud tatŵ. Weithiau maent yn cael eu hysgogi gan awydd i brofi i'w anwylyd, er ei mwyn, ei bod hi'n barod i "embellish" ei chorff.
 2. Datgelu credoau. Fel rheol, mae'r rhain yn ferched yn eu harddegau sy'n siŵr nad yw eraill yn eu deall. Gallai'r rheswm fod yn farn radical ar fywyd a ffydd mewn rhywbeth.
 3. Masgio creithiau. Mae'r holl ferched am gael corff perffaith, ond mae gan lawer ohonynt gychod sy'n difetha'r argraff gyffredinol. Gyda chymorth tatŵau maen nhw am eu cuddio, ond mae'n werth ystyried y gall y creithiau ymestyn, a bydd angen addasu'r lluniau.
 4. Teyrnged i ffasiwn. Mae llawer yn hyderus ei fod yn chwaethus ac yn hyfryd.

Pam mae pobl ifanc yn eu harddegau yn gwneud tatŵau?

Mae gan seicoleg tatŵio yn y glasoed nodweddion soi. Mae rhai yn meddwl eu bod nhw eisoes yn oedolion ac yn gallu gwneud eu penderfyniadau eu hunain, sut i fyw, mae eraill eisiau sefyll allan ymhlith ffrindiau. Ar ôl y darlun llawn cyntaf, maen nhw'n teimlo bod rhywfaint o welliant dros eraill. Dros amser, mae'r teimlad hwn yn pylu ac maen nhw am ei roi eto. Gall ddatblygu tatŵ-ddibyniaeth, i ymdopi â pha seicolegwyr a fydd yn helpu.

Beth mae pobl yn ei wneud tatŵs - seicoleg

Mae hanes y tatŵau yn sawl can mlynedd. Yn ôl y lluniadau ar y corff, roedd yn bosibl cydnabod perthyn i lwyth penodol, yn ddiweddarach - sefyllfa person mewn cymdeithas. Yn yr Oesoedd Canol yn Ewrop, ni chaniateir tatŵau. Hyd yma, cânt eu hystyried yn gelf arbennig. Mae tatŵ o safbwynt seicoleg yn ddangosydd o bersonoliaeth y gall un bennu cymeriad person , ei hobïau neu gysylltiad ysbrydol a chrefyddol.

Y person mwyaf tatŵaidd yn y byd

Mae llawer o bobl yn eu dymuniad i fod yn well na rhywun ddim yn gwybod y ffiniau. Mae hyn yn berthnasol nid yn unig i gyflawniadau ym myd chwaraeon, dyfeisiadau, ond hefyd i gwmpasu'ch corff gyda lluniadau. Y dyn mwyaf tatŵ yn y byd - rhoddwyd y teitl hwn i Lucky Diamond Rich . Fe dorrodd record y cyn-"hyrwyddwr" Tom Leppard, y mae ei gorff wedi'i orchuddio â 99.9% ar ffurf lliw leopard. Roedd Lucky Diamond Rich yn gallu "harddwch" 100% o'r croen.

Lucky Diamond Rich a Tom Leppard

Pan oedd Lwcus yn ei arddegau, ni wyddai pa glefyd glas a ddisgwyliodd ei angerdd am y tatŵau i'w wneud yn fyd-enwog. Am yr holl amser ei fod o dan y teipiadur, sy'n fwy na 1000 awr, gwariwyd sawl litr o inc. O ganlyniad, roedd paent Lucky yn y auricles, eyelids, gwmau ac o dan y platiau ewinedd. Wedi iddo roi "teitl yr hyrwyddwr" iddo, dywedodd nad dyma'r terfyn a bydd tatŵau newydd yn gorwedd ar ben y rhai blaenorol. Ddim yn bell o Lwcus, mae ychydig o artistiaid tatŵ yn fwy wedi gadael:

 1. Rick Gestet - y nodwedd wahaniaethol yw delwedd y penglog ar yr wyneb.
 2. Mae Denis Avner yn gefnogwr mawr o felines, mae ei gorff wedi'i addurno â stribedi teigr (am fwy o debygrwydd, perfformiodd weithrediad i rannu'r gwefus uchaf, newid y ffurfiau o ddannedd a chlustiau, mewnblaniadau mewnosod, gan wneud "cnau cath").
 3. Kala Kaivi - penderfynodd y dyn hwn fynd yn aneglur at hysbyseb ei salon ac roedd 75% yn cwmpasu ei hun gyda thatŵ.
 4. Eric Sprague - "gwisgo croen y lindod" a daeth yn sylfaenydd i rannu'r tafod.

Y fenyw fwyaf tatŵaidd yn y byd

Nid yn unig y mae dynion yn gallu gweithredu'n wallgof. Nid yw rhai merched yn llusgo tu ôl i hanner cryf y ddynoliaeth ac yn gorchuddio eu corff â thatŵau. Y fenyw mwyaf tatŵaidd yn y byd yw Julia Gnus o Efrog Newydd. Y lluniadau cyntaf ar y croen y gwnaeth hi wneud cais mewn ymgais i guddio clefyd prin, lle mae'r croen wedi'i orchuddio â gronynnau corneal a chraenau. Yn ddiweddarach, "rasprobovav yr holl swyn", ni all hi stopio a gorchuddio ei hun gyda thiwtiaid gan 95%.

Julia Gnus

Mae yna lawer o fenywod mwy na allant ddod o hyd i darn o groen heb ei ddatgelu:

 1. Maria Jose Christera - wedi ei newid ar ôl priodas anhapus, lle collodd ei phlentyn yn gynnar.
 2. Brodor Brodorol yw Elaine Davidson , mae'r preswylydd presennol yng Nghaeredin wedi gwneud ei hun yn fwy na 2.5 mil o tatŵau, ac mae'n cwblhau "harddwch" tua 3 cilogram o dyllu, ac mae hyn ond ar yr wyneb.
 3. Isobel Varley - gwnaeth y tatŵ cyntaf pan oedd hi dros 40 oed, ac ers hynny ni all hi stopio, roedd y tynnu llun yn deulu tigers, wedi'i lleoli ar ei stumog (farw Isobel yn 78 oed).