Effaith synergetig - y syniad o synergedd ac effaith synergistig

Mae'n anodd gwrthod y ffaith bod grŵp cydlynol yn gweithio'n llawer mwy effeithlon nag un person, ac mae hyn yn berthnasol i wahanol feysydd bywyd. Crybwyllir effaith synergetig yn aml wrth ddod i weithio mewn tîm, ond ychydig iawn o bobl sy'n gwybod ei union ddiffiniad.

Beth yw'r effaith synergistig?

Gelwir canlyniad cadarnhaol gwaith tîm grŵp o bobl yn effaith synergyddol. Mae'n werth nodi y gall fod yn gadarnhaol ac yn negyddol. Mae effaith synergetig yn gyfraith sy'n dangos ei hun mewn gwahanol feysydd, er enghraifft, yn y cyfarwyddiadau canlynol:

 1. Mewn natur, mae synergedd yn cael ei amlygu yng ngwaith dau rywogaeth wahanol. Enghraifft yw'r sefyllfa lle mae adar yn glanhau dannedd crocodeil, sydd nid yn unig yn cynnal purdeb ceg yr ymlusgiaid, ond maen nhw hefyd yn derbyn bwyd.
 2. Yn arbennig o bwysig yw'r effaith synergetig mewn gwaith a busnes, lle mae gwaith tîm yn dda. Trwy gyfuno arbenigwyr mewn gwahanol feysydd mewn un mecanwaith, cyflawnir llwyddiant mewn cyfnod byr o amser. Gyda chymorth synergedd, gallwch chi hyrwyddo'r cynnyrch yn llwyddiannus, gan ddefnyddio sawl rhaglen, yn hytrach nag un opsiwn.
 3. Mae'r mecanwaith hwn hefyd yn cael ei ddefnyddio mewn meddygaeth, er enghraifft, er mwyn gwella'r clefyd, mae rhywun wedi'i rhagnodi ar nifer o feddyginiaethau sy'n "ymosod ar" y firws o wahanol ochr ac yn cryfhau gweithredu ei gilydd.
 4. Mae'r rôl synergetig yn chwarae rôl arbennig yn Orthodoxy, lle mae'r term yn dynodi ymdrech ar y cyd dyn a Duw am berffaith ysbrydol.
 5. Mae llawer o bobl yn credu'n gamgymeriad na ellir defnyddio synergedd mewn creadigrwydd, ond nid felly, ac enghraifft drawiadol yw'r ffilm, a geir trwy waith tîm mawr: actorion, cyfarwyddwr, dameinydd ac yn y blaen. Pe bai'r holl bobl hyn yn gweithredu un wrth un, yna ni chawsant ffilm dda.

Effaith synergistig gadarnhaol

Er mwyn cael a gwerthuso effaith gadarnhaol y gyfraith synergistig, mae angen cyfarwyddo gweithgaredd pob cyfranogwr yn y broses waith mewn un cyfeiriad. Ar gyfer hyn, defnyddir rheolau a dulliau gwahanol. Gwerthusir yr effaith synergistig yn unol â'r meini prawf canlynol:

 1. Mae rhesymoli a optimeiddio'r broses dechnolegol, a'r defnydd o adnoddau.
 2. Mwy o alw am gynhyrchion neu weithgareddau.
 3. Mae effeithiolrwydd gweithgareddau rheoli yn cynyddu.
 4. Mae cystadleurwydd a sefydlogrwydd y sefydliad yn tyfu.
 5. Gwella'r sefyllfa yn y tîm.

Effaith synergistig negyddol

Mae'r sefyllfa lle mae gwaith ar wahân o unedau neu bobl yn rhoi canlyniadau gwell na gweithgaredd ar y cyd yn cael ei alw yn effaith synergeteg negyddol. Gallai hyn fod oherwydd nifer o resymau:

 1. Ailasesu'r manteision posibl y gellid eu cael trwy ddefnyddio synergeddau .
 2. Y defnydd o gyfraith synergistig yn unig wrth ddefnyddio perswadiad neu orfodiad i gydweithio.
 3. Diffiniad amhriodol o effeithiau synergistig.
 4. Eithrio o sylw neu israddaliad o eiliadau a risgiau negyddol.

Effaith synergetig mewn busnes

Ar gyfer gweithgarwch entrepreneuraidd llwyddiannus, argymhellir defnyddio cyfraith synergedd, a fydd yn helpu i gyflawni canlyniadau mewn cyfnod byrrach. Hanfod yr effaith synergetig yw ei bod yn llawer anoddach datblygu busnes llwyddiannus yn unig neu ymdopi â gwaith ar raddfa fawr nag i wneud popeth mewn tîm sydd â diddordebau, nodau ac amcanion cyffredin.

Mae'n bwysig nodi y bydd canlyniadau cadarnhaol mewn busnes yn cael eu nodi nid yn unig ar gyfer y grŵp cyfan, ond hefyd ar gyfer pob cyfranogwr. Esbonir hyn gan y ffaith y bydd y person sy'n gweithio yn y tîm yn cyflawni mwy o ganlyniadau na phan fydd yn gweithredu ar ei ben ei hun, ond hefyd bydd y grŵp yn dod i ganlyniadau gwell, o'i gymharu â chyfanswm gweithgaredd yr holl gyfranogwyr ar wahân. Ar gyfer busnes llwyddiannus mae'n bwysig nad yw pob gweithiwr ac adran yn cael ei hynysu oddi wrth ei gilydd, ond yn gydnaws yn gytûn mewn un mecanwaith.

Effaith synergetig mewn marchnata

Defnyddir cyfraith synergedd yn eang yn y system farchnata i gael canlyniadau perfformiad da. Mae prif effeithiau synergetig arloesi yn cael eu cyflawni trwy gynllunio, cydlynu a threfnu gofalus yr holl gyfranogwyr yn y broses. Mae'n bwysig cynnwys pob pwnc o'r system farchnata i ddiwallu anghenion y defnyddiwr. Mae'r canlyniad yn dibynnu ar ba mor effeithiol y bydd partneriaid yn rhyngweithio, effaith ffactorau negyddol a phresenoldeb adborth negyddol.

Mae Synergy (effaith synergistig) yn ddadansoddiad o newidiadau. Er mwyn dylunio cynnyrch yn y dyfodol yn briodol, mae angen i chi astudio'r tueddiadau a'r prosesau sy'n digwydd yn yr amgylchedd allanol yn ofalus. Mae yr un mor bwysig ystyried datblygiad gwyddoniaeth a thechnoleg, yn ogystal â thueddiadau'r broses globaleiddio byd-eang a'r farchnad (cenedlaethol, rhanbarthol a sectoraidd).

Fformiwla effaith synergetig mewn chwaraeon

Mae eisoes wedi'i ddweud bod y gyfraith yn berthnasol ar gyfer gwahanol feysydd. Mae hanfod y cysyniad hwn o synergedd ac effaith synergetig yn gorwedd yn hunan-drefniadaeth systemau cymhleth ac undeb chwaraewyr i dîm cydlynol.

 1. Tasg y athletwr a'r hyfforddwr yw trefnu gwaith y corff yn gywir er mwyn sicrhau cydbwysedd rhwng anhrefn a threfn. Mae methiannau yn digwydd mewn anadlu, palpitation, gwaith cyhyrau, rhythmau hormonaidd, ac yn y blaen. Mae datblygiad cywir y corff yn helpu'r athletwr i gyflawni canlyniadau da.
 2. Gall effaith synergetig greu gwaith cydlynol y tîm, sy'n bwysig mewn rhai chwaraeon. Bydd y canlyniad, a gyflawnir oherwydd gweithgareddau cydlynus nifer o bobl, yn uwch na swm eu llwyddiannau ar wahân.