Gorffen y tŷ o'r pren - y syniadau gorau ar gyfer addurno mewnol ac allanol

Bydd dyluniad modern ac unigryw'r adeilad yn cael ei wneud trwy orffen y tŷ o'r pren, gyda'i help gallwch chi wneud eich cartref nid yn unig yn unigryw, ond hefyd yn gwella paramedrau technegol yr adeilad. Gan ddefnyddio gwahanol ddeunyddiau ar gyfer y ffasâd a thu mewn i'r tŷ, mae'n hawdd gweithredu syniadau gwreiddiol ac amrywiol.

Gorffeniad allanol y tŷ o'r coed

Er mwyn sicrhau arhosiad cyfforddus, gwneir y tu allan i'r tŷ o bren, gan gynnwys cynhesu'r waliau a rhoi deunyddiau addurnol iddynt. Bydd gorffeniad o'r fath yn caniatáu i gwrdd â'r gofynion rheoleiddiol ar gyfer trwch y waliau palmant, nad ydynt yn llai na 40 cm. Mae yna nifer o opsiynau ar gyfer gorffen tai yn allanol o'r pren:

 1. Gosod ffasâd basiog gyda'r defnydd o baneli addurnol modern, gwahanol fathau o seidlo, tŷ bloc, leinin.
 2. Gwaith plastr, gan ddefnyddio gwahanol atebion.
 3. Adeiladu gwaith brics.

Dodrefn allanol y tŷ o thermopaneli bar

Wrth adeiladu tŷ allan o far, gan ofalu am ei gadwraeth ac osgoi prosesu pren yn barhaol gyda chymorth dulliau diogelu, mae'n rhaid darparu diogelwch allanol iddo. Mae gorffen y tŷ allan o'r pren ar y tu allan gyda'r defnydd o baneli thermo yn opsiwn uwch-dechnoleg sy'n gallu gwella'r perfformiad ac yn newid ymddangosiad yr adeilad yn sylweddol.

Gan ddefnyddio'r deunydd hwn, gallwch osgoi insiwleiddio ychwanegol y tŷ. Mae gennych strwythur cwtog, haenog, yn amddiffyn yn ddibynadwy y waliau o ddylanwadau allanol negyddol. Mae strwythur y paneli yn darparu amddiffyniad rhag lleithder uchel, rhew, mae ganddynt rwystr anwedd ac eiddo gwynt. Gall paneli thermol gymryd lle gwaith maen brics neu garreg.

Gorffen corneli y tŷ o'r coed

Nid oes angen arbed lle ar waith allanol ar inswleiddio'r tŷ, felly mae ffasadau'r tai yn cael eu trimio o'r trawst gan ddefnyddio biled, mae hyn yn cyfrannu at alluoedd awyru da. Gellir gwneud dyluniad o gorneli'r tŷ o'r un deunydd a ddefnyddir ar gyfer waliau, ond bydd effaith addurnol yn cael ei gyflawni os dewisir deunyddiau eraill. Mae gweithio gyda chorneli yn gymhleth ac yn cymryd llawer o amser, yn enwedig os defnyddir cyfuniad o wahanol fathau o orffeniadau. Mae perfformio wynebau sy'n wynebu ffasâd, yn dilyn y rheolau canlynol:

 1. Mae arwyneb pren wedi'i baratoi, cyn glanhau'r baw a'r llwch, prokonopachivaetsya trwy'r awyren a phroffesiynu antiseptig.
 2. Mae cladin mowntio yn dechrau o'r gwaelod, yn y gwaelod, yn codi i fyny, i do'r adeilad.
 3. Ar gyfer gorffeniad solet a hardd o gorneli'r ffasâd, defnyddir systemau arbennig, bariau metel cornel neu flociau sy'n cynnwys deunyddiau addurnol, mowldinau, rustiau (darnau cornel siâp petryal).

Gorffen gorffen tŷ pren o far

Wrth fynd at addurno tu mewn y tŷ o'r pren, rhowch sylw i rai nodweddion:

 1. Yn nhŷ'r trawst, yn ystod 4-6 mlynedd ar ôl adeiladu, gall prosesau crebachu (sy'n gysylltiedig â sychu'r goedwig) ddigwydd, a fydd yn arwain at ddatrys y waliau.
 2. Oherwydd amser crebachu, mae'n well osgoi defnyddio strwythurau anhyblyg nes bod y broses yn gyflawn.
 3. Yr ychydig flynyddoedd cyntaf ar gyfer dylunio addurno mewnol, ateb ymarferol fydd y defnydd o ddeunyddiau paent a farnais.

Nid yw addurno mewnol o dŷ o goeden yn aml yn wahanol i fflat dinas arferol. Yn aml iawn, gan ddewis dyluniad gorffen y tŷ oddi wrth y pren, mae llawer o bobl yn stopio ar y deunyddiau consonant, y mae ei ddefnydd yn debyg i ymddangosiad cwchoedd Rwsia, gall fod yn:

Gorffen y tŷ o'r lumber y tu mewn i'r leinin

Mae gwneud y tu mewn i'r tŷ o'r pren, gan orffen gyda leinin y gofod byw yn un o'r atebion technegol a dylunio llwyddiannus, oherwydd nodweddion addurniadol a pherfformiad tebyg y deunyddiau. Ar gyfer platio tu mewn eiddo yn y tŷ defnyddir bwrdd o'r radd uchaf (neu'r cyntaf). Cyn dechrau'r gwaith, gwneir gwres a diddosi, gan ddefnyddio rhol, gwresogydd brics neu ffoil.

Ar y ffrâm a ragnodwyd, ni ddylai swyddi fertigol ar gyfer 2-3 cm gyrraedd y llawr a'r nenfwd (oherwydd y posibilrwydd o danysgrifio neu godi, yn dibynnu ar lefel lleithder yr ystafell), mae leinin ynghlwm. Wrth ddewis deunydd, rhowch sylw i'w drwch, peidiwch â'i gam-drin, gan golli ardal yr ystafell. Yn yr un modd, mae bwrdd plastig, sy'n efelychu coed, ynghlwm.

Tŷ brics gyda gwaith brics

Mae'r waliau y tu mewn i dŷ gwaith brics yn edrych yn rhamantus, gan greu rhyw fath o effaith hen ffasiwn, ond mae gan y deunydd hwn lawer o bwysau ac mae'n creu llwyth sylweddol ar y strwythurau sylfaen a llwyth. Felly, cynghorir dylunwyr mewnol i ddefnyddio deunyddiau sy'n dynwaredu'r gwaith brics, gall fod yn:

Ni fydd gorffen waliau'r pren y tu mewn i'r tŷ, efelychu brics, yn achosi effaith "tŷ gwydr", sy'n gynhenid ​​yn y gwaith brics o frics go iawn, tra bod yr amrywiaeth o ddyluniad yn drawiadol yn ei amrywiaeth. Mae paneli plastig sydd wedi'u gosod ar wal yn arbennig o gryf a diddosi, y gellir eu cau'n uniongyrchol i waliau pren gyda sgriwiau neu sgriwiau, gan osgoi gosod y cât.

Addurno'r tŷ gyda plastrfwrdd

Yn aml mae gorffeniad y tŷ o fwrdd gypswm yn opsiwn cyllidebol, ond mae'n caniatáu gwneud aliniad o ansawdd uchel a dyluniad addurnol arwynebau. Gellir gosod drywall yn annibynnol. Mae'r deunydd wedi'i glymu gan ddull ffrâm, cau'r taflenni i'r trawst gyda chyfansoddiadau glud arbennig ac o bosib oherwydd cyffelyb yr wyneb.

Mae addurniad tu mewn i waliau'r tŷ o fwrdd gypswm yn gofyn am grât wedi'i atgyfnerthu, i'r pwrpas hwn gael ei fewnosod rhwng y proffiliau. Bydd hyn yn y dyfodol yn atodi'r loceri waliau, silffoedd, gan greu llwyth ychwanegol. Ar gyfer gosod, mae'n well defnyddio proffiliau metel galfanedig, pren yn ganiataol, ond maent yn hawdd eu deformio.

Gorffen y coridor yn nhŷ'r bar

Dewisir y deunydd ar gyfer gorffen y coridor mewn tŷ preifat o'r pren gan ystyried dimensiynau'r ystafell a'i lwyth swyddogaethol. Prif fantais adeiladau pren yw natur natur y deunydd, yn gynnes, yn anadlu ac yn eco-gyfeillgar, harddwch ei wead, felly'r ateb rhesymegol fydd prosesu pren gyda chyfansawdd gwrth-cyrydu a'i gwthio â farnais.

Ond os nad yw gweddill gorffen y tŷ pren o'r pren yn cyfateb i'r dyluniad hwn mewn steil, yna dewiswch unrhyw ddeunyddiau sy'n gwrthsefyll gwisgo ar gyfer unrhyw arwynebau yn y coridor. Yn absenoldeb golau naturiol yn yr ystafell, mae'n well defnyddio lliwiau golau yn y tu mewn, a'r lle nenfwd, i gyfarparu gyda system ddwy lefel hongian gyda goleuadau adeiledig.

Gorffen yr ystafell ymolchi yn y tŷ o'r bar

Dylai'r lleoliad o ystafell ymolchi mewn tŷ pren gael ei ddiogelu'n ddibynadwy rhag lleithder. Er mwyn osgoi canlyniadau negyddol ar ffurf ffwng, llwydni a chodi coed yn yr ystafell ymolchi:

 1. Diogelu diddosi dibynadwy (yn enwedig lle mae'r bathtub, basn ymolchi a phibellau carthffosydd wedi'u lleoli).
 2. System awyru effeithiol.
 3. Trwch gwell y lloriau islaw'r arwynebedd llawr, lefel a ddewiswyd yn gywir.

Mae gorffen y tŷ o'r log o'r tu mewn yn yr ystafelloedd hynny lle mae lleithder uchel yn cael ei gynhyrchu gan ddefnyddio deunyddiau nad oes lleithder yn effeithio arnynt. Gall fod yn: