Gwenwynau amgen ar y coesau - pa mor beryglus yw'r clefyd, sut i'w drin a'i rybuddio?

Gwenwynau amgen ar y coesau - afiechyd cronig lle y mae yn groes i'r broses all-lif o waed. Mae clefyd o'r fath yn ddiffyg cosmetig difrifol ac yn rhoi llawer o syniadau annymunol i rywun. Yn fwy aml mae'r clefyd yn digwydd ymhlith menywod: diagnosis yw 89% o ferched. Fe'i gwelir hefyd mewn 66% o ddynion.

Amrywiaeth - achosion

Mae gwaed poenus o'r traed i'r galon yn codi o dan ddylanwad pwysedd gwaed. Os yw'r person yn iach, yna mae'r mecanwaith hwn yn gweithredu'n esmwyth. Ym mhresenoldeb patholegau, gorfodir y corff i ysgogi'r broses hon: mae'n codi'r pwysau ac yn gwthio'r gwaed i fyny gyda symudiadau gwthio. O ganlyniad, mae methiant falf. Oherwydd y pwysau cyson uchel, mae waliau'r llongau yn ymestyn, yn colli eu elastigedd ac yn dod yn deneuach. O dan y croen, ffurfir nodules glas. Yr achosion mwyaf cyffredin o varicos yw:

 1. Rhagdybiaeth heintiol - mae rhai yn agored i ddechrau'r afiechyd. Mae ganddynt distrophy gynhenid ​​y falf, waliau gwlyb gwan. Am y rheswm hwn, gellir gweld gwythiennau amrywiol ar y coesau hyd yn oed yn ifanc.
 2. Newidiadau hormonig - oherwydd diffygion, mae marwolaeth gwaed yn digwydd. Y rhai mwyaf peryglus yw'r cyfnod o ystumio, glasoed ac ar ôl geni. Yn y corff benywaidd (yn enwedig ar yr adeg hon), mae hormonau'r corff melyn yn bennaf. Mae ganddynt effaith ymlacio ar y gwythiennau.
 3. Clefydau'r cymalau - arthritis gwynegol , osteoporosis a chlefydau eraill.
 4. Gwisgo esgidiau cul a dillad rhy dynn.
 5. Deiet anghytbwys - presenoldeb bwyd brasterog a calorïau uchel ynddi.
 6. Arferion gwael - cam-drin ysmygu ac alcohol.
 7. Derbyn rhai cyffuriau - atal cenhedlu hormonaidd.
 8. Rhy drwm - mae gordewdra yn cynyddu pwysau ar y coesau.
 9. Clefydau afu cronig - cirrhosis, hepatitis.

Gwenwynau amgen ar y coesau - symptomau

Nodweddion nodweddiadol y clefyd hwn. Mae'r symptomau'n dibynnu ar lwyfan y gwythiennau varicos o'r eithafion is. Gallant fod:

Beth yw'r risg o wythiennau amrywiol?

Ni fydd y clefyd hwn yn diflannu. Heb driniaeth briodol, bydd y sefyllfa yn gwaethygu yn unig. Gall ehangu'r gwythiennau ar y coesau ysgogi cymhlethdodau o'r fath:

 1. Ecsema a dermatitis - yn yr ardal shin mae cochni, swigod bach a chraciau.
 2. Gall wlserau tyrfaidd ymddangos fel un yn ogystal â nifer o "islannau". Yn amlach maent yn wlyb (yn ymddangos ar yr wyneb mae hylif clir neu waedlyd yn ymddangos yn gyson). Er bod tlserau o'r fath yn bas, maent yn boenus iawn.
 3. Thrombofflebitis - gall gynnydd yn nhymheredd y corff, cywilydd y croen, teimladau poenus wrth gerdded ac i orffwys.
 4. Rhwystr y gwythiennau - ynghyd â gwaedu trwm. Os bydd cymhlethdod o'r fath yn digwydd, mae angen sylw meddygol ar unwaith.

Gwenwynau amgen ar y coesau - triniaeth

Ymdrinnir â'r broblem hon gan yr arbenigwyr canlynol: fflebologwyr , angiogeirwiaid. Cyn rhagnodi triniaeth ar gyfer gwythiennau varicos ar y coesau, bydd y meddyg yn rhagnodi diagnosis. Fe'i cynrychiolir gan weithdrefnau o'r fath:

Mae gwythiennau amgen ar y coesau'n darparu triniaeth o'r fath:

Ointment o wythiennau amrywiol

Dylai pob meddyginiaeth a ddefnyddir mewn therapi fod yn ddiogel. Yn ogystal â hynny, mae olewodau effeithiol ar gyfer gwythiennau varicos o'r eithafion is yn cyfateb i ofynion o'r fath:

Dylid trin gwythiennau amgen ar y coesau gyda meddyginiaethau wedi'u dethol yn gywir. Dim ond gan feddyg y gellir dod o hyd i'r modd mwyaf effeithiol, gan ystyried cam y clefyd. Mae cymryd rhan mewn hunan-drin yn beryglus! Yn yr achos gorau, bydd y cyffur yn ddiwerth, ac ar y gwaethaf - bydd yn ysgogi gwaethygu'r sefyllfa. Yn amlach o varicosas, rhagnodir hyfrydod o'r fath:

 1. Heparinovuyu - yn cael effaith gwrthlidiol, wedi effeithiau vasoconstrictive ac analgesig. Mae sylwedd gweithredol y cyffur hwn yn heparin. Ar sail yr elfen hon, mae cyffuriau eraill ar gyfer trin gwythiennau varicos hefyd yn cael eu cynhyrchu. Mae'r rhain yn cynnwys Dermaton, Venosan, Geparoid.
 2. Troxevasin - ar sail y cyffur hwn yw trokserutin. Mae gan y sylwedd hwn ystod eang o eiddo defnyddiol. Mae ganddi weithgaredd gwrth-edema, gwrthlidiol, asgwrn-ataliol a gwrthocsidiol.
 3. Vishnevsky - mae gan y paratoad hwn gyfansoddiad naturiol, felly mae'n ddiogel. Nodweddir y cynnyrch hwn gan weithred antiseptig, iachau, analgig ac adfywio.

Hufen ar gyfer gwythiennau gwartheg

Mae meddyginiaethau o'r fath yn cynnwys olewau llysiau, petrolatwm ac elfennau eraill gan roi pa mor gyson yw braster meddal. Mae'r meddyginiaethau hyn yn cael eu dosbarthu'n hawdd ac yn cael eu hamsugno'n dda i'r croen. Yn ogystal, mae cyffuriau o'r fath wedi gwlychu ac effeithiau llawychus. Mae gwythiennau amrywig cronig yr eithafion isaf yn cael eu trin gyda chymorth hufenau a gels o'r fath:

Tabl o wenynau organig

Wrth drin y cyffur hwn, rhagnodir gwahanol grwpiau o feddyginiaethau. Yma, mae paratoadau ar varicose o'r eithafion gwaelod yn cael eu rhagnodi'n amlach:

Trin gwythiennau varicos ar y coesau gyda brics

Gelwir y weithdrefn hon yn sglerotherapi. Fe'i hystyrir yn ddewis arall i ymyrraeth llawfeddygol. Mae'r weithdrefn hon yn gyflym yn helpu i gyflawni'r effaith therapiwtig a ddymunir. Caiff y pigiadau (maent yn cael eu galw'n sglerosants) eu chwistrellu i'r safle gyda'r gwythiennau yr effeithir arnynt. Mae llosg cemegol yn cael ei ffurfio yma. Yn ogystal, mae proses llid yn dechrau sy'n effeithio ar waliau'r pibellau gwaed.

Ar ôl cyfnod byr o amser, mae'r gwythiennau'n ymyrryd â'i gilydd, ac yna maent yn glynu gyda'i gilydd. O ganlyniad, mae eu trosiant yn dirywio, ac mae'r llif gwaed yn mynd ar hyd sianel arall. Dros amser, mae gwythiennau o'r fath yn diflannu. Yn eu lle mae'n ymddangos meinwe cysylltiol. Os caniateir diagnosis o wythiennau amrywseg yr eithafion isaf, gellir trin y pigiad fel a ganlyn:

 1. Mae sglerotherapi traddodiadol - yn cynnwys cyflwyno cyffuriau heb eu haddasu, gan ddiddymu'n gyflym yn y gwaed.
 2. Mae trin capilari yn ddull sy'n helpu i gael gwared ar rwyll capilar.
 3. Chwistrelliad o sglerosant ewyn - mae'r opsiwn hwn yn dda gan ei fod yn rhoi canlyniad parhaol.
 4. Echosglerotherapi - yn darparu ar gyfer sganio duplex.

Mae'r weithdrefn fel a ganlyn:

 1. Wythnos cyn y therapi sydd ar ddod, mae angen i chi roi'r gorau i ysmygu ac yfed alcohol. Yn ogystal, mae angen rhoi'r gorau i gymryd meddyginiaethau sy'n effeithio ar gorgwyddedd gwaed.
 2. Mae safle'r dyrnu yn y dyfodol yn anesthetig.
 3. Caiff y wythïen ei dracio a'i fewnosod.
 4. Gwneir pigiadau (mae dosage'r cyffur yn cael ei gyfrifo gan y meddyg sy'n mynychu). Gall nifer yr pigiadau fesul sesiwn amrywio o 8 i 10.
 5. Cymhwysir rhwymiad gwasgu i'r ardal a gafodd ei drin.
 6. Rhagnodir y claf yn awr am dro.

Mae'r rhan fwyaf o wythiennau amrywiol ar y coesau yr effeithir arnynt yn cael eu trin â chyffuriau o'r fath:

Trin gwythiennau varicos ar goesau â meddyginiaethau gwerin

Ystyrir bod dulliau amgen yn ychwanegu llwyddiannus wrth drin yr anhwylder hwn. Yn y cam cychwynnol, gellir defnyddio meddyginiaethau gwerin yn annibynnol. Fodd bynnag, rhaid eu cymhwyso'n llym dan oruchwyliaeth y meddyg. Os ydych chi'n gwisgo pantyhose ar yr un pryd â gwythiennau varicos, bydd yr effaith yn dod yn llawer cyflymach. Fodd bynnag, dylai hyd yn oed eu defnydd fod yn seiliedig ar argymhellion y meddyg sy'n mynychu.

Mae'r driniaeth o wythiennau amrywiol ar y coesau â finegr seidr afal wedi'i brofi'n arbennig o dda. Ar gyfer therapi o'r fath, bydd yn ddefnyddiol fel cynnyrch naturiol wedi'i hun-wneud, a brynwyd felly. Gall defnyddio'r offeryn hwn fel a ganlyn:

 1. Sbwriel - mae swm bach o finegr seidr afal yn cael ei gymhwyso i'r ardal yr effeithir arni ac yn rhwbio yn ysgafn. A ddylai gweithdrefnau o'r fath fod yn ddwywaith y dydd (yn ystod y dydd ac wrth wely).
 2. Cywasgu - mae darn bach o wydr glân wedi'i orchuddio â finegr seidr afal ac yn berthnasol i'r ardal broblem. Ni allwch gadw'r rhwymiad hwn am fwy na 10 munud. Bob dydd mae angen i chi wneud 1-2 weithdrefn. Hyd y therapi yw 2-3 wythnos.

Ymarferion gyda gwythiennau varicos o'r eithafion isaf - gymnasteg yn y cartref

Mae'r dosbarthiadau hyn yn datrys y tasgau canlynol ar yr un pryd:

Dylid bod yn gymnasteg ar gyfer gwythiennau varicos o'r eithafion isaf dan oruchwyliaeth meddyg. Mae ymarferion o'r fath yn cael eu gwahardd:

Ymarferion effeithiol ar gyfer gwythiennau varicos o'r eithafion is:

Tylino gyda gwythiennau gwasgaredig o'r eithafion is

Mae'r weithdrefn hon yn hynod effeithiol. Fodd bynnag, nid yw pob math o dylino yn dderbyniol yn yr achos hwn. Er enghraifft, gwaharddir rwbiau mêl, gan eu bod yn gallu ysgogi cynnydd mewn teimladau poenus. Mae trin gwythiennau varicos ar y coesau yn y cartref yn darparu ar gyfer perfformiad tylino o'r fath:

Laser gwythiennau varicose gan laser

O dan ddylanwad y fath draw mae gludo'r llongau a bragu'r gefnffordd. Ar ôl cyfnod byr o amser, caiff meinwe gyswllt ei disodli gan y gwythien wedi'i arbelydru. Nid yw'r weithdrefn yn para mwy na awr. Nid yw trin gwythiennau varicos ar y coesau â laser yn drawmatig iawn: fe'i perfformir o dan anesthesia lleol. Ar ôl y fath weithdrefn, rhowch y rholer ar yr ardal a gaiff ei drin a'i orfodi gyda rhwymiad elastig. Yna gall y claf fynd adref.

Triniaeth lawfeddygol o wythiennau amrywiol y coesau

Gellir ymyrryd gweithredol mewn sawl ffordd. Mae'r dull a ddewisir gan y meddyg yn uniongyrchol yn dibynnu ar gam y clefyd a chyflwr y claf. Gellir cyflawni'r llawdriniaeth ar gyfer gwythiennau varicos o'r eithafion is fel a ganlyn:

 1. Mae'r opsiwn glasurol yn cael ei ystyried yn fwyaf trawmatig. Yn tybio symud y wythïen yn ei gyfanrwydd (o'r ardal groin i'r droed).
 2. Tynnu'n fyr - dim ond darnau sy'n effeithio ar organig sy'n cael eu heffeithio.
 3. Mae miniflebectomi yn dechneg arloesol a ddefnyddir i ddileu "canghennau" ehangedig y wythïen saffen. Gyda'r llawdriniaeth hon, gwneir pwmpeli sengl a symudir y pibellau gwaed yr effeithir arnynt. Ar ôl ymyriad llawfeddygol, nid yw'r croen yn gadael creithiau a chrafio.

Maethiad ar gyfer gwythiennau varicos o'r eithafion is

Mae'r diet gyda'r afiechyd hwn yn bwysig iawn. Dylai'r bwydydd canlynol fod yn bresennol yn y diet:

Mae deiet ar gyfer gwythiennau varicos o'r eithafion isaf yn golygu gwrthod cynhyrchion o'r fath:

Atal gwythiennau amrywiol ar y coesau

Mae'r haint hwn yn haws i'w atal na'i drin.

Hyd yn oed cyn datgelu symptomau cyntaf y gwythiennau varicos o'r eithafion isaf mewn merched, gellir cymryd y camau canlynol:

 1. Dewiswch esgidiau cyfforddus.
 2. Cyffredinoli pwysau.
 3. Gwrthod arferion gwael.
 4. Gwisgwch dillad isaf arbennig o wythiennau amrywiol.
 5. Yn ystod y cwsg, rhowch rholer o dan eich traed.
 6. Arwain bywyd gweithredol, heb anghofio am orffwys.
 7. Gwneud tylino draenio.