Hunanhyder - sut i ddarganfod a datblygu ymdeimlad o hyder?

Mae hunan-hyder yn eiddo a chyflwr personoliaeth, y prif faen prawf ohonynt yw gwerthusiad cadarnhaol o'r hunan, eu medrau a'u galluoedd. Hyrwyddir y teimlad o hunanhyder gan brofiad datrys problemau llwyddiannus a mynd allan o sefyllfaoedd anodd.

Hunanhyder - seicoleg

Mae hunan-barch a hunanhyder yn chwarae rhan allweddol yn llwyddiant a hunan-wireddu pobl. Mae seicolegwyr i ennill hyder a gwella hunan-barch yn rhoi yr awgrymiadau canlynol:

Pŵer hunan-hyder

Mae ymdeimlad o hyder yn bŵer mewnol ac yn cael ei theimlo gan eraill, mae hyder yn cael ei radiaru'n llythrennol gan berson, mae pobl o'r fath yn achosi edmygedd yn y mwyafrif. Pam mae hyn yn digwydd? Mae dyn wedi dysgu parchu a gwerthfawrogi ei hun, eraill, yn osgoi dylanwad trawiadol. Mae cryfder hyder yn enfawr - mae'n helpu i oresgyn anawsterau bywyd a chadw'n wir i chi a'ch breuddwyd, yn agored i gyflawniadau newydd.

Sut i gynyddu hunan-barch a hunan-hyder?

Pobl sydd wedi cychwyn ar y llwybr hunan-ddatblygiad neu'r rheiny sy'n cael eu cyflogi i weithio, lle mae priodweddau'n cael eu gwerthfawrogi: cyfathrebu, gallu i reoli sylw pobl eraill, perswadio, neu sy'n ferched, merched sy'n breuddwydio i oresgyn eu hynderdeb - gofynnwch iddynt eu hunain: sut i gynyddu hunanhyder? Mae sawl ffordd o ddatblygu, ond mae pob un ohonynt yn rhagdybio gwaith dwfn gyda'ch hun, eu teimladau. Mae rhywun yn mynd i'r hyfforddiant, mae rhywun yn cael ei helpu trwy fyfyrio neu wylio ffilmiau ysbrydoledig - mae gan bawb eu ffordd eu hunain.

Hyfforddiant hyder

Sut i ennill hyder yn eich hun? Mae angen i hyder a chryfder yn eich hun ddatblygu a gwella'n barhaus, stopio'r hyn a gyflawnwyd - mae'n golygu peidio â thyfu fel person. Heddiw, gellir pwmpio sgil o'r fath fel hyder trwy hyfforddiant mewn datblygiad personol. Cymorth ar gyfer hunanhyder:

Cadarnhadau ar gyfer hunanhyder

Mae cadarnhadau yn gysylltiad pwerus gyda'r is-gynghorol, ailadrodd datganiadau positif dro ar ôl tro yn newid patrymau a rhaglenni dinistriol i'r rhai sy'n arwain at lwyddiant. Cadarnhadau ar hunanhyder i fenyw:

Myfyrdod ar hunanhyder

Sut i ddatblygu hunanhyder - i'r cwestiwn hwn mae pobl sy'n cymryd rhan mewn ioga ac arferion gwahanol o hunan-ddatblygiad wedi canfod yr ateb - mae'n fyfyrdod. Mae'n bwysig dyrannu ychydig o amser rhydd i chi'ch hun (10 - 15) munud ac ni fydd yr effaith yn hir:

 1. Gorweddwch mewn cyffwrdd cyfforddus, anadlu'n gyflym am sawl munud, gan osod ar yr anadl. Mae'r holl broblemau'n mynd i ffwrdd, yn diddymu, mae meddyliau sengl yn ymddangos, ond nid yw'r meddwl yn sefydlog arnynt, maent yn nofio gan fel cwmwl.
 2. Ffoniwch y ddelwedd o dorri môr bywyd enfawr, a'i ddychmygu fel grawn o dywod ac nid yw'r holl broblemau'n golygu dim, maent yn diddymu yn y môr. Mae ymdeimlad o hyder ac mae'r môr yn llenwi â'i chryfder a'i harddwch. Yn y cyflwr hwn, byddwch cystal â bod yn gyfforddus. Agorwch eich llygaid a gwên ar eich pen eich hun, diwrnod newydd ac antur.

Hypnosis ar gyfer hunanhyder

Mae datblygu hunanhyder yn arfer bob dydd. A all helpu hypnosis? Ydw. Mae hunan-hypnosis yn gallu gweithio gwyrthiau gyda'r psyche dynol. Sesiwn hunan-hypnosis mewn hyder:

 1. Gadewch i lawr neu eistedd mewn sefyllfa gyfforddus, ymlacio.
 2. Rhoi'r gorau i bob meddylfryd a chyflwyno'ch hun fel person hyderus sydd eisiau bod. Pa deimladau, delweddau, emosiynau sy'n codi?
 3. Mae'n bwysig cyflwyno 2 amrywiad o ddigwyddiadau a'u byw, pan fydd hunan-hyder yn diflannu yn sydyn ac yn symud i opsiwn llwyddiannus, pan fo'r hyder yn angenrheidiol, i atgyfnerthu'r cyflwr hwn, gellir plygu angoriad gyda'r ewinedd a'r bawd a dweud y gair "rym". Bydd hyn yn helpu mewn sefyllfa go iawn i beidio â cholli a phlygu'ch bysedd, i greu delwedd o nerth a dod o hyd i'r ddaear o dan eich traed.
 4. Ymadael o gyflwr trance, at y cyfrif o 10 i un.

Gweddi am hunanhyder

Roedd y cynllwyn a'r gweddïau ar gyfer hunanhyder o bryd i'w gilydd yn helpu pobl i ddod yn fwy hyderus. Wrth apelio at Dduw, enwebodd rhywun gefnogaeth hunanhyder. Luc: "St. Luc, gofynnaf ichi roi cymaint o wybodaeth i mi ei fod yn ddigon ar gyfer y penderfyniadau cywir a gweithredoedd doeth. Gofynnaf am hunanhyder a chryfder fel na allai unrhyw un o'r bobl fy ysgwyd. Gadewch i mi gryfhau lluosi o ddydd i ddydd ac mae hyder yn cryfhau. Mae St Luke yn mynd gyda mi trwy fywyd ac mewn amheuon peidiwch â gadael imi, ac ni chofiaf amdanoch chi. Amen. "

Ffilmiau sy'n codi hunan-barch a hunanhyder

Mae bywyd yn cyflwyno sefyllfaoedd gwahanol ar gyfer hunan-ddatblygiad. Gall goresgyn y personiaeth hunan-amheuaeth gyflawni perthynas gytûn gyda'i gilydd ac eraill. Ffilmiau am hunanhyder:

 1. " Yn dilyn hapusrwydd / The Pursuit of Happyness ". Ffilm a fydd yn eich gwneud yn credu y gellir cyflawni popeth gyda ffydd mawr ynddo'ch hun. Nid oedd ymdrechion ac anobaith aflwyddiannus yn torri Chris Gardner a thrwy dreialon mae'n cyflawni popeth yr oedd ei eisiau.
 2. " Legend of Bagher Vance / The Legend of Bagger Vance ". Fe wnaeth y rhyfel droi Rannulf i mewn i ddyn a roddodd i rwystro credu ynddo'i hun, mae wedi ei golli, ei dorri, ac nid yw'n gwybod sut i symud ymlaen. Ar un adeg ef oedd y chwaraewr gorau mewn golff, ar ôl y rhyfel nid oes ganddo ddymuniad i barhau â'i yrfa mewn chwaraeon. Vager Vance - mae person dirgel yn ymddangos yn annisgwyl ac ar amser. Ffilm sydd ym mhob person yn wir sgôp.
 3. " 10 cam i lwyddiant / 10 Eitem neu Llai ". Ym mywyd pob person mae pobl-athrawon sy'n ysbrydoli rhywbeth mwy, na all neb benderfynu amdano oherwydd amheuon ac ansicrwydd.
 4. " Erin Brokovich / Erin Brokovich ". Mae hi'n fenyw gyffredin, yn fam sengl gyda thri phlentyn yn ei breichiau ac mae hi'n poeni am y byd y mae hi'n byw ynddi. Mae hi'n gydymdeimlad â phobl eraill a chael trafferth â thorri hawliau, gan ei bod yn y fantol ym mywydau pobl. Dim ond merch fach ddiffygiol yw hi, ond mae hi'n frwdfrydig ac yn awyddus i helpu rali pobl o gwmpas ei chydnaws â hi. Mae unigolion o'r fath yn newid y byd, a gall pawb ddod yn berson o'r fath.
 5. " Forrest Gump / Forest Gump ." Yn ôl safonau cymdeithas, mae'n ddiffygiol ac yn feddwl cul, ond nid yw hyn yn ei atal rhag bod yn garedig i bobl ac yn tyfu fel person, a bydd yn rhoi hwb i lawer o bobl arferol. Coedwig yw pwy ydyw a dyna ei nerth.

Llyfrau ar gyfer hunanhyder

Weithiau mae rhywun yn darllen llyfrau ar ddatblygiad personol a seicoleg er mwyn creu un frawddeg a all droi ei fywyd. Mae llawer o wybodaeth ddefnyddiol mewn gwaith o'r fath, mae cyfrinachau hunanhyder yn cael eu datgelu, ond mae paragraff neu ymadrodd yn dod yn y sbardun hwnnw, sy'n sbarduno ton o hyder y bydd popeth yn troi allan, oherwydd mae'n werth darllen pethau o'r fath. Llyfrau am hunanhyder:

 1. " Gallu sefyll ar eich pen eich hun. Yr allwedd i hunan-honiad »R.E. Alberti, M.L. Emmons. Bydd y llyfr yn ddefnyddiol i'r rhai sydd am ddatblygu sgiliau ymddygiad effeithiol a hyderus. Hunanhyder yw'r allwedd sy'n agor llawer o ddrysau.
 2. " Canllaw i gywiro'r personoliaeth ." R. Bendler. Personol wan yw personoliaeth ansicr. Mae hunanhyder yn gweithio ar wendidau a chydnabod cryfderau'r un. Mae meddwl positif yn eich helpu i ymuno â llwyddiant a dod yn berson hyderus.
 3. " Dod o hyd i hyder yn eich hun " gan S. Hadfield. Mae'r awdur yn rhoi technegau aruthrol o weithio gyda'i ofnau, gan oresgyn pa hyder sydd mewn llwyddiant ac ef ei hun yn cynyddu sawl gwaith.
 4. " Bywgraffiad " S. Swyddi. Dyn unigryw, aeth i ffwrdd a chwympo, ac fe wnaeth ei hunanhyder dyfu a rhannodd gyfrinachau llwyddiant a hyder gydag eraill.
 5. " Sut i ddatblygu hunanhyder a gwella hunan-barch." Hyfforddiant mynegi »R.Poletti ac awduron eraill. Mae'r llyfr yn dysgu parch mawr i chi'ch hun ac am eich personoliaeth fel drysor o alluoedd a thalentau unigryw.