Llosgi gyda dŵr berw - cymorth cyntaf yn y cartref

Llosgi â dŵr berw - dyma un o'r anafiadau domestig mwyaf cyffredin. Yn fwyaf aml mae rhywun yn cael mân losgiadau dwylo, gan ddwyn dwr newydd wedi'i berwi'n ddamweiniol. Ond mae yna achosion, er enghraifft, pot wedi'i wrthdroi â dŵr berw, pan allwch chi gael anafiadau i rannau eraill o'r corff, ac yn eithaf trwm. Byddwn yn ystyried pa gamau sydd eu hangen i ymgymryd â hylosgi gyda dŵr wedi'u berwi mewn amodau tŷ.

Dyfnder y lesion ar ôl ei losgi gyda dŵr berw

Mae 4 gradd o losgi o'r fath:

 1. Y cyntaf. Dim ond haenau wyneb y croen sy'n cael eu heffeithio. Mae yna ychydig o weiddi coch a chwydd, weithiau bach bach.
 2. Yr ail. Effeithir ar haenau dyfnach o groen. Codwch blychau llosgi gyda wal denau. Mae lle'r drechu yn hynod o boenus.
 3. Y trydydd. Mae'r lesion yn effeithio ar feinwe'r cyhyrau. Bu swigod bron yn syth yn byrstio, gan ffurfio sgab.
 4. Pedwerydd. Daw'r drechu at yr asgwrn, gwasgu helaeth o'r meinweoedd, mae sioc poen yn bosibl iawn. Yn y cartref, mae bron yn amhosibl cael cymaint o losgi.

Beth ddylwn i ei wneud os byddaf yn llosgi gyda dŵr berw yn y cartref?

Nid yw llosgi gyda dŵr berw o'r radd gyntaf a'r ail, fel rheol, yn gofyn am ymyrraeth feddygol ac yn gwella'n annibynnol am gyfnod o 2 ddiwrnod i 2 wythnos, yn dibynnu ar ddifrifoldeb y lesau. Ar gyfer llosgiadau gyda dŵr berw o raddfa fwy difrifol, dim ond cymorth cyntaf sydd ar gael yn y cartref, cyn i'r ambiwlans gyrraedd. Mae cymorth cyntaf i losgiadau gyda dŵr berw yn y cartref fel a ganlyn:

 1. Os yw dŵr berwedig yn cael dillad, rhaid ei ddileu ar unwaith, er mwyn osgoi glynu wrth y croen.
 2. Rhowch yr ardal a effeithiwyd am 15-20 munud o dan dâp o ddŵr oer o dap neu mewn cynhwysydd o ddŵr oer. Gwnewch gais na ddylai rhew i'r llosgi fod, oherwydd mae perygl o gael anaf ychwanegol, ond gallwch ddefnyddio darn o lap wedi'i rewi mewn iâ wedi'i doddi i feinwe i ddiffodd y llosg.
 3. Trinwch y safle llosgi gydag asiantau gwrth-losgi.
 4. Os bydd y blister a ffurfiwyd yn ystod llosgiadau'n cael ei chwythu, mae angen cymhwyso rhwymyn, gydag olew antiseptig.

Dyma sut i drin y llosg â dŵr berw yn y cartref:

 1. Panthenol, Bepanten a dulliau tebyg eraill.
 2. Solcoseryl-gel. Fe'i superbynnir rhag ofn y caiff swigod eu hagor, sy'n helpu i gyflymu'r adfywio.
 3. Levomekol. Gwneir defnydd o olew antibacterial o dan y rhwymyn gwys.
 4. Tinctures alcohol ac ysbryd. Yn arbennig o effeithiol yw tincture Echinacea. Nid yw paratoadau sy'n cynnwys alcohol yn annymunol i'w defnyddio ar losgiadau gyda phlisglodau wedi'u hagor. Yn ogystal, ni ellir eu cymhwyso o dan y rhwymedigaeth, oherwydd yn yr achos olaf gallant gael effaith gynhesu, ac nid effaith oeri.

O'r meddyginiaethau gwerin, yn effeithiol wrth drin llosgiadau yw:

 1. Loteri a chywasgu deilen newydd o aloe.
 2. Cywasgu o datws crai wedi'i gratio.
 3. Cywasgu gyda dail bresych.
 4. Prote amrwd sydd wedi'i chwipio, y dylid ei olchi cyn iddo sychu. Fe'i cymhwyswyd dro ar ôl tro sawl gwaith. Er bod y dull yn cael ei ystyried yn effeithiol, ni ellir ei ddefnyddio ym mhresenoldeb arwynebau clwyfau agored (swigod agor), gan y gellir cyflwyno haint.
 5. Olew y môr y môr . Yn hyrwyddo iachau cyflymach yn gyflymach. Fe'i defnyddir yn unig yn y cyfnod iachau llosgi, ar ôl i'r blisters agor ac mae'r clwyf wedi sychu.

A dyma beth na allwch chi ei drin y llosg:

 1. Olew blodyn yr haul ac unrhyw fraster arall. Maent yn clogio pyllau, yn atal tynnu gwres gormodol, ac o ganlyniad, mae'r llosg yn dyfnhau. Gellir defnyddio olew ar fraster ar gyfer triniaeth bellach, ond mewn unrhyw achos fel cymorth cyntaf.
 2. Iodin, zelenka ac antiseptig eraill a fwriedir ar gyfer cauteri clwyfau agored.
 3. Cynhyrchion llaeth sour (kefir, hufen sur). Gall yr asid a gynhwysir ynddynt fod yn llidus, a mynd i mewn i glwyf agored i hyrwyddo datblygiad haint.
 4. Soda, sudd lemwn, finegr a llidog eraill. Bydd hyn yn cynyddu'r boen, ac yn y dyfodol gall arafu iach neu arwain at dorri.

A chofiwch fod unrhyw fodd yn cael ei gymhwyso i'r arwyneb llosgi dim ond ar ôl iddo gael ei oeri. Fel arall, os na chaiff gwres gormodol ei neilltuo, gall y llosg fod yn ddyfnach.