Mae parotiaid yn anhygoel - nodweddion y cynnwys a'r gofal

Ar ynys Madagascar ac ym mforestydd glaw De Affrica, mae yna feinwyr parot lliwgar bywiog. Maent yn boblogaidd iawn ymysg cariadon dofednod oherwydd y ffaith eu bod yn gyfarwydd â rhywun yn gyflym. Y fath enw a gafodd yr adar hyn oherwydd eu bod yn byw mewn heidiau mawr mewn natur, ond mewn parau.

Beth yw parotiaid?

Arbenigwyr-ornithwyr ar gyfer heddiw nifer 8 rhywogaeth yr adar hyn:

Mae pob paratot yn amhosibl gan fod disgrifiad yn debyg iawn i'w gilydd:

Cynnal parasitiaid parotiaid

Mae'r rhai sy'n cymryd rhan mewn adar bridio, yn argymell bod cariadon adar yn dechrau cael parasitiaid parotiaid. Mae gan lawer o bobl ddiddordeb yn y cwestiwn: a all un barot-anffrwythlon fyw. Mae chwedl y gall yr adar hyn fyw yn unig gyda'u cwpl, ac os bydd un ohonynt yn marw, yna mae'r llall o'r tristwch hefyd yn marw. Ond dim ond chwedl brydferth yw hon. Yn wir, gallwch gadw un aderyn, ac os yw gofalu amdano'n iawn, yna bydd y parot yn teimlo'n iach ac yn hwyl am gyfnod hir.

Tymheredd cynnal a chadw'r priod

Y cynnwys cywir y gellir ei amhriodol yn y cartref yw creu amodau cyfforddus ar gyfer bywyd yr adar hyn. Er mwyn iddynt ddatblygu fel arfer, roeddent yn hwyliog a symudol, dylid cadw'r parot mewn ystafell gynnes, sych a disglair. Ni ddylai fod â drafftiau. Gall amlygrwydd a thymheredd effeithio'n negyddol ar iechyd adar.

Yn ystod yr haf, dylai'r ystafell lle mae parotiaid yn amhosibl gael eu hawyru'n rheolaidd. Yn y gaeaf, mae'n rhaid i'r ystafell (aviary) gael ei insiwleiddio ac, os oes angen, roedd yn cynnwys gwresogi artiffisial. Y tymheredd aer gorau posibl ar gyfer cynnwys y sbriws yw 20-22 ° C. Dylid cynnal lleithder cymharol yn y cyfnod arferol ar lefel o 50-70%, ac yn ystod nythu rhwng 70-80%.

Cage ar gyfer adar parot

Os ydych chi wedi meddwl pa fath o gawell sydd ei angen ar gyfer pâr o sbwriel, yna mae'n gwybod bod rhaid iddo fod mor eang y gall y ddau adar lledaenu eu hadenydd yn rhydd. Y math orau o dŷ ar gyfer parot yw petryal. Mewn cawell gylchol, gall yr aderyn gael ei darfu gan gyfeiriadedd gofodol. Y maint gorau posibl o'r gell ar gyfer dau lonydd yw 60x35x60 cm. Wel, os bydd wedi'i leoli ar y wal: felly bydd yr aderyn yn teimlo'n fwy diogel.

Mae'n bwysig iawn a pha ddeunydd sy'n cael ei wneud o gawell ar gyfer parot. Mae'n well peidio â phrynu tŷ pren, oherwydd bod pren yn fwy anodd i'w olchi, a gall ddod yn ffynhonnell haint. Yn ogystal, gall loner ei gludo'n hawdd. Yr opsiwn gorau fyddai cawell gyda phalet plastig a phrif metel. Dylai'r bariau yn y cawell gael eu lleoli ar bellter o 1-1.2 cm, yna ni fydd y parot yn sownd ynddynt. Rhaid i'r drysau yn y tŷ adar fod wedi cau'n dda.

Beth ddylai fod yn y cawell o'r infernal?

Gall diddordeb pobl sy'n hoffi adar gael diddordeb mewn sut i roi cawell ar gyfer parasitig. Dylai'r adar gael ategolion o'r fath:

Nest i barotiaid

Gellir arddangos parotiaid parades yn y cartref mewn nythod neu duplexes arbennig, gan eu bod hefyd yn cael eu galw, yn ogystal â mewn blychau nythu. Mae'r dewis olaf hwn yn fath o bob birdhouse hysbys. Duplyanka yw darn o gefnen coed gyda chalon gwag neu garreg. Dylai'r nyth ar gyfer parotiaid fod yn eang, ond nid yn rhy fawr i adar fod yn gyfforddus ynddi.

Yn dibynnu ar y lleoliad, gall y nyth ar gyfer adar fod o dri math:

Mae arbenigwyr yn dweud mai nyth cyfunol yw'r mwyaf cyfleus. Mae'n eang, fel llorweddol, ac ni fydd y fenyw sy'n mynd i mewn i'r nyth yn niweidio'r wyau sydd yno. Ac ni fydd y cywion tyfu yn disgyn allan o'r nyth llorweddol fertigol. Ond dyma lle o'r fath yn nythu ychydig yn fwy na'r ddau rywogaeth flaenorol.

Gofalu am barasitiaid y parot yn y cartref

Mae'r adar hyn yn anhygoel iawn, nid oes angen sylw arbennig iddyn nhw eu hunain, felly mae gofalu am anhyblygwyr yn y cartref yn syml. Ni ddylai'r cawell sefyll yn agos at batris a gwresogyddion eraill. Mae adar yn niweidiol i ddrafftiau a pelydrau haul disglair. Peidiwch â chadw eich anifeiliaid anwes yn y cawell drwy'r amser. Rhaid iddynt fod yn symudol ac yn weithgar, yn aml yn gadael iddynt hedfan o gwmpas yr ystafell, ac yn y tŷ gallant ond cysgu, bwyta a bathio. Gyda ffordd o fyw eisteddog, mae parotiaid yn dechrau datblygu gordewdra, sy'n arwain at ganlyniadau trychinebus yn y pen draw.

Beth i fwydo'r ferch parasitig gartref?

Yn aml, mae'r rhai sydd am y tro cyntaf i fagu adar i mewn i dŷ disgybl â phleser yn aml yn ymddiddori yn yr hyn y mae'r bobl sy'n amhriodol yn parapaid yn ei fwyta. Sail y diet cyfan o'r adar hyn yw'r gymysgedd grawn. Gallwch eu paratoi chi eich hun, ond mae'n well prynu rhai wedi'u paratoi sy'n gytbwys ac yn fwy addas ar gyfer parotiaid canolig. Mewn diwrnod ni all adaryn oedolyn fwyta mwy na 4 llwy fwrdd. llwyau grawn.

Bydd croen gwenith a haidd yn deillio o fwyd blasus ar gyfer adar. Yn ddefnyddiol iawn i barotiaid glaswelltiau ffres: dail ieuengaf coch, meillion, gwartheg, dandelion. Angenrheidiol iddynt a bwyd anifeiliaid, sy'n gyfoethog mewn protein. Gallwch chi roi wyau cyw iâr wedi'i ferwi wedi'i frewi, bara gyda llaeth, caws bwthyn blasus ffres i'r adar. Mae angen gwrteithio mwynau ar eich anifail anwes hefyd. Gall fod yn gregen wy wedi'i dorri'n fân, sialc porthiant. Yn y siop anifeiliaid anwes, gallwch brynu cragen pysgod torrwr at y diben hwn.

Atgynhyrchu adar parot

Mae parotiaid bridio mewn cariad gartref yn eithaf posibl, os cânt rai amodau eu cyflawni ar gyfer hyn:

 1. Dewis partner - ar gyfer parasitiaid parakeetau monogamig, mae hyn yn llawer mwy pwysig ac anodd nag ar gyfer adar eraill. Mae'r gwrywaidd gofalgar yn bwydo'n ofalus ei ddewis o'r beic, gan gyffwrdd â'i plu. Ond os yw'r cwpl wedi datblygu, yna mae matio yn digwydd yn gyflym.
 2. Y cyfnod gorau posibl ar gyfer atgenhedlu o fis Chwefror i fis Mai ac o fis Awst i fis Hydref. Gall cenhedlaeth ddod â phlant ar unrhyw adeg o'r flwyddyn, ond mewn cyfnod poeth, yn ogystal â'r gaeaf, mae'n ymddangos y bydd yr hil yn ymddangos yn wan iawn ac mae'n llawer anoddach nyrsio cywion o'r fath.
 3. Oed yr adar - bydd plant ifanc yn iach, egnïol a gweithgar. Daw bryfed rhywiol aeddfed o 1-1,5 oed a hyd at 3-4 oed.
 4. Bocs nythu â chyfarpar - ar ei waelod dylid gosod ychydig o ganghennau tenau o helyg, bedw, linden. Dylai prif ran y canghennau gael eu hongian i'r dellt: bydd y fenyw yn eu defnyddio i drefnu ei nyth, sy'n edrych fel ffurf llinynnol mewn ffurf barod. Bydd yr aderyn yn cymryd 2-3 wythnos i nythu. Ar ôl hyn, bydd y fenyw yn gosod wyau ac yn eu deor.
 5. Ymddangosiad o gywion - byddant yn deu yn ddall ac yn noeth, bydd y llygaid yn agor ar ôl 10 diwrnod, a bydd y plu yn cael ei orchuddio o fis. Bydd mis arall yn pasio a bydd y plant ifanc yn barod i adael nyth eu rhiant. Pan fydd y cywion yn tyfu i fyny, rhaid eu trawsblannu i mewn i gei ar wahân.

Sut i benderfynu ar ryw y ferch parasitig?

Mae'n anodd i bobl nad ydynt yn bobl broffesiynol benderfynu ar ryw y rhai sy'n amhosibl , oherwydd eu bod yn weledol yn wahanol iawn i'w gilydd. Ond sut mae hi'n bosibl gwahaniaethu rhwng y parrot benywaidd oddi wrth y cydymaith gwrywaidd gan y gwrywaidd? Mae ornitholegwyr yn pennu rhyw gluniau'r aderyn: mae gan y fenyw bellter o tua 1 cm rhwng y merched a 0.5 cm yn y gwrywaidd. Mae'r gwrywod yn fwy hyblyg ac yn hawdd mynd i mewn i'r dwylo, yn wahanol i fenywod, sy'n fwy symudol a diflas.

Weithiau, gellir gweld nad yw'r ddau parasitiaeth yn barod i adeiladu nyth, mae yna bob amser yn gwrthdaro rhyngddynt. Yn yr achos hwn, mae posibilrwydd bod yr adar yn un rhyw. Os byddwch chi'n rhoi napcyn papur yn y cawell, bydd y fenyw yn ei dorri'n ddarnau ac yn eu casglu ar gyfer y nyth yn y dyfodol. Ond dim ond milfeddygon sy'n gallu pennu rhyw anffrwythlon pan fyddant yn cymryd yr holl brofion sy'n angenrheidiol ar gyfer hyn, ond mae'r gweithdrefnau hyn yn ddrud.

Faint wyau yw parakeetiaid deor?

Gan roi'r wyau yn y nyth, mae parasit merched y parot yn bridio arnynt, gan gynhesu gwres eu corff. Yn ystod y dydd, mae hi'n eu rholio sawl gwaith i sicrhau bod y gwres yn cael ei ddosbarthu'n gyfartal. Mewn wythnos, mae eisoes yn bosib sefydlu pa un o'r wyau sydd wedi'u gosod yn cael eu gwrteithio: mae eu hagwedd yn llyfn, yn lliwgar, gyda llinyn llwyd. Mae wyau di-fer wedi lliw melyn ac wedi'u lliwio. Ar ôl tua 22-26 diwrnod, mae'r cywion yn dechrau ymddangos o'r wyau.

Faint o barotiaid byw sy'n anorfod gartref?

Mae gan lawer o berchnogion ddiddordeb yn y cwestiwn o ba raddau y mae parakeitiaid yn amhosibl . Gyda gofal dyledus, gall yr adar bach hyn fyw hyd at 10-15 oed. Ac nid o reidrwydd mae'n rhaid i bob un ohonynt gael eu paru drwy'r amser. Ac y bydd unigolyn sengl, os yw'n sicrhau cyfathrebu cyson ac amodau addas, yn byw o leiaf 10 mlynedd. Ac os bydd yr aderyn yn marw, mae'n digwydd yn y rhan fwyaf o achosion oherwydd pobl.

Amheuon y Parotiaid - afiechydon

Gall y parotiaid fod yn sâl, fel pob un sy'n byw. Yn aml, mae hyn yn ganlyniad i ofal amhriodol neu fwyd o ansawdd gwael. Gall afiechydon y rhai sy'n hoffi merched a'u symptomau fod fel a ganlyn:

 1. Heintus:
 • Parasitig:
 • Heb fod yn heintus:
 • Sut i daflu parrot-anffrwythlon?

  Pe baech chi'n cymryd torot parasitig i mewn i'r tŷ, dylech wybod bod adar yr oedolyn yn anodd iawn i'w ddysgu, ac ni fydd byth yn dod â llaw. Mae'r rhai sydd â diddordeb mewn p'un a oes parot yn amhosibl , dylid cofio bod angen tameidio'ch anifail anwes, a'i addysgu o oedran cynnar, pan nad yw'r cyw wedi cilio allan o'r nyth eto. Gellir dysgu parrot ifanc sawl gair.