Maldives - cyrchfannau

Mae bron pawb yn breuddwydio am weddill egsotig yng nghyrchfannau Maldives . Mae'r atollau y mae'r wladwriaeth gyfan yn sefyll arnynt yn ddirgelwch natur eu hunain. Mae'r Cefnfor India ddiddiwedd, trochi yn nheyrnas bywyd coraidd a morol, yn gorwedd o dan gaeau poeth yr haul cyhydeddol - dyna sy'n aros i dwristiaid yn y Maldives.

Y cyrchfannau gorau yn y Maldives

Mae lluniau lliwgar o wahanol gyrchfannau Maldives yn ddiddorol. Felly, rydych chi am ddod o hyd i chi yn gyflym o dan goed palmwydd, yn bentio'n isel i'r lan tywodlyd, neu i mewn i ddŵr turquoise y bae. Er mwyn gwneud y gwyliau'n llwyddiant a dod ag agwedd bositif, dylech chi ymgyfarwyddo â'r disgrifiad o'r cyrchfannau mwyaf poblogaidd yn y Maldives, dod o hyd i ble i fynd a pha amser o'r flwyddyn sy'n addas ar gyfer hamdden yma:

 1. Biyadhoo . Yn y tymor uchel mae yna lawer o bobl, felly nid oes angen breuddwydio am orffwys anghyfannedd. Ond mae'r rhai sy'n hoffi cwmnïau swnllyd fel yma, yn hoffi hynny. Mae bariau a bwytai mewn gwestai yn gweithio o amgylch y cloc, mae disgo. Gall gwesteion ddewis rhwng y system hollgynhwysol a'r prydau bwyta arferol. Mae gwesteion o'r gyrchfan yn nodi bod yna reef cartref gwych lle y gallwch chi snorkel. Darperir offer plymio am ddim.
 2. Mae South Male Atoll yn cynnwys 17 o westai ynys ac mae'n darparu gwasanaethau deifio rhagorol. Diolch i breifatrwydd, honeymooners a'r rhai nad ydynt yn hoffi cwmnïau swnllyd yn hoffi gwario eu honeymoons yma. Hefyd, mae South Male yn addas ar gyfer hamdden gyda phlant ifanc. Mae yna reef cartref hardd a reef fechan "plant, lle mae'r dwr oedolyn yn waist-ddwfn. Er gwaethaf y ffaith nad oes cysylltiad rhyngrwyd, ac nid oes teledu hyd yn oed yn ystafelloedd y gwesty, maes o law sylweddoli mai dyma'r union beth sydd ei angen arnoch i ymlacio'n llwyr.
 3. Gan Island - yn cynnig y cyfle i eistedd ar feic, mynd i siopa neu fynd i ddisgo gyda phentref cyfagos. Mae'r gyrchfan yn gysylltiedig â llwybr di-dâl i'r ynysoedd cyfagos, fel bod rhyddid i deithwyr yn sicr. Yr atoll hon yw'r mwyaf deheuol a agosaf i'r cyhydedd. Bydd gorffwys yma'n addas ar gyfer lletywr anfwriadol.
 4. Mae Hangnaamededhoo yn ynys gyda gwestai newydd sy'n darparu gwasanaeth rhagorol. Mae'r gyrchfan wedi ei leoli yng ngorllewin Maldives. Mae'r hamdden ar gyfer y hamdden yn cynnwys hammocks, swings a loungers haul. Mae'r gweithwyr yn gyfeillgar iawn ac yn gwbl anymwthiol.
 5. Mae Devanafushi wedi ei leoli'n ddigon pell gan Wryw, yn ne archipelago Maldives. Fodd bynnag, mae anawsterau'r ffordd yn cyfiawnhau eu hunain. Mae natur ryfeddol godidog y trofannau a'r glendid yn aros i westeion yr ardal hon. Os nad ydych chi'n gwybod pa ddewis i ddewis yn y Maldives, mae teithwyr profiadol yn argymell hyn, gan ei ystyried yn ddelfrydol ym mhob ffordd.
 6. Gaafu Alif Atoll yw rhan ogleddol yr atoll Huwadhu. Mae gweddill yn y gyrchfan yn cael ei feddwl am ddiffygion, i roi croeso i'r gwesteion atoll. Mae nifer o westai o'r radd flaenaf arno, a bydd y gwyliau yma yn wirioneddol bythgofiadwy, os bydd trwch eich gwaled yn caniatáu.
 7. Mae gan Atda Addu siâp y galon, sy'n boblogaidd iawn gyda'r rhai newydd. Mae llawer yn ceisio treulio eu mis mêl yma. Yn yr ardal ddŵr mae pelydrau manta anferth, siarcod a chrwbanod yn ddiniwed. Mae tai y gyrchfan yn cael eu gwneud o garreg atoll. Mae ymwelwyr yn hoffi plymio mewn mannau lle digwyddodd llongddrylliadau unwaith i ymuno â byd hanes o dan y dŵr.
 8. Mae Atoll Dhaalu yn wyliau syfrdanol mewn villas sydd wedi'u lleoli yn union yng ngwledydd Cefnfor India. Nid oes gan bob cyrchfan henebion diwylliannol o'r fath fel hyn. Yn ogystal â deifio traddodiadol a snorkelu, gall twristiaid edmygu adfeilion mynachlogydd hynafol a mosg hynafol wedi'i wneud o garreg.
 9. Mae gan Atoll Ari teitl island-beach, oherwydd maent yn meddiannu dros 25% o'r diriogaeth. Gallwch chi gyrraedd yma dim ond 15 munud gan seaplan o Gwryw . Mae'r ynyswyr yn cymryd rhan mewn tyfu palmwydd cnau coco a ffermio. Yn y gyrchfan nid yw'n arferol gwisgo dillad chic a chyfansoddiad, felly yr uchafswm y bydd ei angen arnoch chi yma yw crys-T, byrddau byr a switsuit. Mae amser yn hedfan heb ei ddiddymu y tu ôl i gyfathrebu â pelydrau a siarcod riff.
 10. Nid yw Donacule yn dal i fod yn hysbys i dwristiaid, gan ei fod yn dod yn fyw nid mor bell yn ôl. Mae digon o weithgareddau dŵr: deifio, marchogaeth beiciau dŵr, parasiwt yn dringo dros y dŵr. O Malé, mae'r ynys wedi'i wahanu 4 awr ar gychod cyflym neu 35 munud ar yr awyren.
 11. Mae Atolls Raa a Baa wedi'u lleoli ger y Gogledd Gwryw , os ydych chi'n symud i'r gogledd-orllewin. Yn draddodiadol, mae cychod pysgota wedi'u hadeiladu ar yr ynysoedd hyn. Dim ond dau westai sydd ar gael, ond mae ansawdd y gwasanaeth ynddynt yn haeddu'r ganmoliaeth uchaf.
 12. Atoll Nunu , yr un mwyaf poblogaidd o holl gyrchfannau Maldives. Mae natur yn cael ei gadw yn ei ffurf wreiddiol, ac ar gyfer eraill mae yna baradwys go iawn.
 13. Vaavu Atoll yw'r lleiaf o bob cyrchfannau ac mae'n cynnwys 5 ynys sy'n byw ac mae 14 ynysoedd nad ydynt yn byw. Mae Divers yn credu y gellir priodoli'r gyrchfan hon i 20 o'r lleoedd gorau i blymio ar y blaned.
 14. Mae ynys Diffushi yn rhan o atoll Kaafu . Nid yw'r twristiaid yn hysbys iawn am y lle hwn, ond oherwydd ei fod bob amser yn dorf ac yn dawel. Mae tai gwestai yn dal i fod yn fach, sy'n ei gwneud yn bosibl peidio â cholli yn eu dewis. Mae'r traethau wedi eu lleoli ar ddwy ochr yr ynys - ar un maent yn unig yn haul ac yn bathe, ac ar y llall mae pier lle mae'r llongau llongau.
 15. Mae ynys Ukulhas yn draethau gwyn a morlyn las hardd. Yma mae'n syndod lân, gan nad yw'r presennol yn dod â malurion i mewn i'r ardal ddŵr. Ar yr ynys mae yna siopau, canolfan deifio, ysgol, ysbyty a gwestai ardderchog.
 16. Mae Maafushi yn ynys fawr yn y Maldives. Os ydych chi'n breuddwydio am wyliau cyllidebol ac yn barod i ateb yr amgylchiadau priodol, y lle hwn yw'r hyn sydd ei angen arnoch chi. Mae plymio yn gyffredin, ond i dwristiaid annisgwyl mae'n eithaf addas.
 17. Mae Hwlmaale yn ynys gyda safon byw ddynamig a seilwaith datblygedig. Nid yw'r natur yma mor gyfoethog ag mewn atoll anghysbell, ond mae angen nodi'r agosrwydd at wareiddiad. Mae yna sawl traeth , fodd bynnag, bydd yn rhaid i chi nofio mewn dillad, ac nid mewn bikinis - mae deddfau lleol yn llym iawn.
 18. Mae Rasdu Atoll Resort yn un o'r mwyaf yn y Maldives, gan fod ganddo fwy na 70 o ynysoedd a dimensiynau o 33x96 km. Oherwydd ei leoliad ffafriol, gall y gyrchfan gynnig ystod eang o adloniant i dwristiaid - cychod gyda gwaelod tryloyw, deifio, cydnabyddiaeth gyda siarcod creigiog a morthwyl siarc, pysgota ar yr ynysoedd ar gychod rhent, gwyntfyrddio a llawer mwy.
 19. Mae ynys Willingly wedi ei leoli wrth ymyl Gwryw - dim ond 10 munud. ar y fferi, ac rydych chi yno! Nid oes trafnidiaeth petrol ar yr ynys, sy'n cael effaith gadarnhaol ar yr amgylchedd. Fodd bynnag, mae llawer o sbwriel yno - does neb yn ei ailgylchu. Mae gan y gyrchfan dri thraethau, lle mae'n cael ei wahardd i nofio mewn bikini.