Templau Corea

Crefydd traddodiadol yn Ne Korea yw Bwdhaeth, mae 22.8% o'r boblogaeth yn ymarfer. Yn y wlad, mae Cristnogaeth, Islam a chamyddiaeth hefyd yn gyffredin. Er mwyn i drigolion lleol gael y cyfle i addoli eu duwiau, mae gwahanol demplau wedi'u lleoli ledled y wlad.

Gwybodaeth gyffredinol am lwyni Bwdhaidd

Y cyfarwyddyd mwyaf cyffredin o Bwdhaeth yn y wladwriaeth yw'r Mahayana neu'r "Chariot Fawr". Mae'n amlwg ei hun ar ffurf Zen ac mae ganddi 18 ysgol. Y rhai mwyaf enwog ohonynt yw Choge.

Am sawl canrif, mae Bwdhaeth wedi dylanwadu'n gryf ar ffurfio traddodiadau a diwylliant y wlad. Gellir gweld arddangos crefydd mewn nifer o luniau, murluniau, cerfluniau a phensaernïaeth dinasoedd. Yr amlygiad mwyaf bywiog o'r gred hon yw'r temlau hanesyddol a leolir ledled De Korea.

Mae eu rhif yn fwy na 10,000, mae rhai wedi'u cynnwys yn Rhestr Treftadaeth y Byd UNESCO, mae eraill yn drysor cenedlaethol Corea. Mae llawer o lwyni Bwdhaidd yn storio crefyddau gwerthfawr ac arteffactau archaeolegol. Ychwanegir bron pob enw'r llwyni y sillaf "-sa", sy'n cyfieithu fel "deml".

Mae gan bob adeilad ei bensaernïaeth a'i addurniad ei hun, ond ym mhob un o'r llwyni mae:

 1. Gates Ilchkhulmun (gydag un gefnogaeth) - maent hefyd yn cael eu galw'n Hathalmun. Maent yn dynodi undod corff ac enaid y bererindod, yn ogystal â'i awydd i wybod ei hanfod ei hun. Gan groesi'r llinell hon, mae ymwelwyr yn gadael y byd cyffredin ac yn mynd i mewn i deyrnas Bwdha.
 2. Cerfluniau cerrig pudo - owid gyda thoeau gwreiddiol. Dyma lludw mynachod a chylchlythau (peli) amlosgedig, sy'n profi sancteiddrwydd y person ymadawedig. Believers yn derbyn bendith ger yr henebion hyn.
 3. Mae Cheonvanmun yn giât y brenhinoedd nefol, a wneir mewn ffurf o ddewiniaethau rhyfeddol ac fe'u bwriadir i wrthod ysbrydion drwg. Fel arfer mae ganddynt pagoda, dragon, saber neu ffliwt yn eu dwylo.
 4. Pulimun yw'r porth i nirvana neu ryddhad. Maent yn symboli deffro ymwybyddiaeth a dod yn lwybr crefyddol.
 5. Mae'r cwrt fewnol - ei ffiniau ar hyd y perimedr wedi'u hamlinellu gan wahanol strwythurau, lle mae pregethau, meditations ac astudiaeth dharma yn cael eu cynnal.

Y 10 templ Bwdhaidd mwyaf enwog yn Korea

Yn y wlad mae nifer fawr o lwyni, y rhai mwyaf enwog ohonynt yw:

 1. Sinhyntsa - wedi'i leoli ar lethr mynydd Soraksan . Ystyrir bod y gwaith adeiladu yn deml hynaf Zen Bwdhaeth ar y blaned. Fe'i codwyd yn 653 OC, ac ar ôl hynny cafodd ei ddinistrio sawl gwaith oherwydd tanau ac fe'i hadferwyd eto. Mae cerflun enfawr o Bwdha, wedi'i dynnu o efydd ac yn pwyso 108 tunnell.
 2. Mae Temple of Thousand Buddhas wedi ei leoli ar diriogaeth goedwigoedd mynydd y wlad. Mae'n set o gerfluniau uchel o Shakyamuni, sy'n cael eu casglu mewn cylch. Yn y ganolfan mae cerflun aml-fetr o gast Bodhisattva o efydd ac yn eistedd ar lotws.
 3. Templ hynafol yw Ponynau a leolir ym mhrifddinas y wlad ar lethr Mynydd Sudo. Adeiladwyd y llwybr yn 794, ond ar ddechrau'r 20fed ganrif fe'i dinistriwyd bron yn llwyr. Ar hyn o bryd mae'r adeilad wedi'i adfer yn llwyr ac mae'n cymryd pererinion. Gall pob twristwr yma ail-garni am ddiwrnod mewn mynach a theimlo ynddo'i hun yr holl ddymuniadau o fywyd o'r fath.
 4. Haeinsin yw un o'r temlau Bwdhaidd mwyaf enwog yn y wladwriaeth sy'n cynrychioli'r Dharma. Yma cedwir y testunau sanctaidd o'r "Tripitaka Koreana", y mae nifer ohonynt yn fwy na 80,000. Fe'u cerfiwyd ar blaciau pren a'u cynnwys yn Rhestr Treftadaeth y Byd UNESCO. Mae'r shrine wedi ei leoli yn nhalaith Kensan-Namdo ar Mount Kayasan .
 5. Pulgux - mae enw'r adeilad yn cael ei gyfieithu fel "mynachlog y wlad Bwdhaidd." Mae'r fynachlog yn cynnwys 7 gwrthrych, sef Trysorau Cenedlaethol. Mae'r deml ei hun wedi'i gynnwys yn Rhestr Treftadaeth y Byd UNESCO (ynghyd â groto Sokkuram ). Dyma'r enghraifft gynharaf o lyfr printiedig ar y blaned, a grëwyd yn gynnar yn yr 8fed ganrif OC. ar bapur Siapaneaidd.
 6. Thondosa - yn gymhleth mynachaidd lleoli yn ninas Yangsan ar lethr Mount Yonchuksan. Dyma un o brif temlau Gorchymyn Gorchymyn Choge yn Ne Korea. Yma storir y chwithion go iawn o'r Bwdha a darn o'i ddillad. Yn y fynachlog nid oes cerflun sengl o Shakyamuni, mae pererinion yn addoli dim ond eglwysi sanctaidd.
 7. Mae'r Demos Pomos wedi ei leoli yn Busan City yn Ne Korea ar Mount Kimjonsan . Mae'n gymhleth deml, sef yr hynaf yn y wlad ac mae ganddi diriogaeth fawr. Adeiladwyd y fynachlog pren yn 678 gan y mynach Yisan. Ar ddiwedd y ganrif XVI, llosgodd y Siapan y llwyn. Yn 1613, dechreuodd yr ailadeiladu yma, diolch i ehangu'r diriogaeth.
 8. Chogesa - mae'r deml wedi'i lleoli yn rhan ganolog Seoul ac mae'n galon Bwdhaeth Zen Corea. Y prif adeilad yma yw Taunjeong, a godwyd ym 1938. Mae'n cael ei addurno â phatrymau tanchon, ac mae tu mewn i'r strwythur mae cerflun o Bwdha Sokgamoni. Yn y cwrt y cymhleth, gallwch weld pagoda 7 haen, lle cedwir llwch y mynachod. Yn agos i'r fynedfa dyfu 2 goed hynafol: pinwydd gwyn a sophora. Mae eu taldra yn cyrraedd 26 m, ac mae mwy na 500 o flynyddoedd.
 9. Bonguunsa - mae'r deml wedi'i leoli yn Seoul ac mae'n eithaf hynafol. Fe'i codwyd yn yr VIIIfed ganrif. Adeiladir y llwyni mewn arddull pensaernïol clasurol ac fe'i haddurnir gyda cherfiadau a phaentiadau siligree.
 10. Hwännensa yw deml y ddraig melyn neu imperial. Hwn oedd canol Bwdhaeth yn nhalaith Silla. Yma cedwir y chwithiau crefyddol mwyaf disgreiriol, a ddarganfuwyd yn ystod cloddiadau archeolegol.

Eglwysi Uniongred yn Ne Korea

Dechreuodd cyfeiriad hwn y grefydd Gristnogol ddatblygu'n weithredol yn y wlad yn y ganrif XIX. Fe'i hwyluswyd gan weithgaredd cenhadol yr Eglwys Uniongred Rwsia. Yn 2011, amcangyfrifwyd bod nifer y credinwyr yn 3,000. Mae yna 2 patriarchat:

Os ydych chi eisiau ymweld ag eglwysi Uniongred yn Korea, yna rhowch sylw i eglwysi o'r fath:

 1. Mae Eglwys Sant Nicholas Myra wedi ei leoli yn Seoul. Fe'i codwyd ym 1978 yn arddull Byzantine. Yma gallwch weld 2 eicon hynafol: Seraphim Monk o Sarov a Mam Dduw Tikhvin. Fe'u dygwyd i'r wlad gan y cenhadwyr cyntaf. Gwneir gwasanaethau Divine yn yr eglwys yn Corea bob dydd Sul.
 2. Eglwys Sant Siôr y Fictoriaidd - mae'r llwyni wedi ei leoli yn Busan, ger yr orsaf reilffordd. Cynhelir y gwasanaethau yma bob dydd Sul olaf y mis yn iaith Slavoneg yr Eglwys.
 3. Eglwys Annunciation of the Blessed Virgin Mary - fe'i codwyd ym 1982, ac ar ôl 18 mlynedd cafodd ei hailadeiladu'n sylweddol. Oherwydd y tir annigonol, mae gan y fynachlog arddull anhraddodiadol ar gyfer Orthodoxy. Mae'r adeilad mewn adeilad 4 llawr ar y lefel olaf. Mae ganddi hefyd ysgol grefyddol. Mae 200 o gredinwyr Corea yn bresennol yn y plwyf.

Pa temlau eraill sydd yn Ne Korea?

Mae yna eglwysi Cristnogol eraill yn y wlad, nid yn unig yn Uniongred. Mae'r rhain yn cynnwys:

 1. Mae Yoyyido yn eglwys Pentecostaidd Protestannaidd yr Efengyl Llawn, sy'n cael ei ystyried yn un o'r rhai mwyaf yn y byd ac mae ganddo 24 o eglwysi lloeren. Mae'r gwasanaeth yma yn digwydd ar ddydd Sul yn 7 cam, caiff ei darlledu i'r byd i gyd trwy deledu lloeren mewn 16 iaith.
 2. Mendon yw Eglwys Gatholig Gatholig y Dirgelwch y Môr Mair Bendigedig. Mae'r adeilad yn heneb hanesyddol a phensaernïol ac mae ar y rhestr o drysorau cenedlaethol o dan Rhif 258. Yma claddir eglwysi y martyriaid lleol a fu farw yn y frwydr dros grefydd.