Olewau hanfodol - eiddo a cheisiadau, tabl a graddiad yr esters gorau

Mae llawer o blanhigion yn cynnwys cemegau bregus wedi'u seilio ar terpenau, sydd â rhinweddau meddyginiaethol. Defnyddiwyd olewau cyfnewidiol neu hanfodol gan y ddynoliaeth ers hynafiaeth, dechreuodd eu cais hyd yn oed cyn dyfeisio ysgrifennu. Mae cynhyrchu modern wedi'i wella, gan sicrhau cynhyrchu cyfansoddion mwyaf pur.

Sut i gael olew hanfodol?

Mae yna 4 ffordd o dynnu sylweddau anweddol o sylfaen y planhigyn. Cynhyrchir olewau hanfodol naturiol trwy ddulliau o'r fath:

 1. Clirio. Rhoddir deunydd crai dros ddŵr berw. Cesglir ester sy'n cynnwys esters crynodedig mewn cynhwysydd arbennig - y botel Florentîn. Fe'i trefnir fel bod yr olewau'n ysgafnach na dŵr a gesglir mewn haen ar wahân o'r uchod. Mae hylif gormodol wedi'i ddraenio drwy'r tiwb is. Mae ether trwm yn disgyn i'r gwaelod, mae dŵr yn cael ei dynnu trwy ben y botel.
 2. Ffrwydro neu mireiddio. Mae sbectol arbennig (tablau, fframiau) ar y ddwy ochr yn cael eu goleuo gyda chymysgedd o frasterau cig eidion a phorc gyda haen o 3-5 mm. Rhwng y "batri" rhoddir deunyddiau crai llysiau am 48-72 awr. Mae sylfaen newydd yn lle'r gweddillion gweddedig. Mae'r "darn gwefus", sydd wedi'i orlawn â olewau hanfodol, yn cael ei dynnu ag alcohol. Mae'r màs yn cael ei ryddhau a'i hidlo i gael gwared â braster ohono. Mae'r alcohol yn cael ei ddileu o dan wactod.
 3. Echdynnu. Mewn deunyddiau crai llysiau, mae toddydd yn cael ei ychwanegu, sy'n helpu i wahanu'r olew hanfodol o gydrannau eraill ac nid yw'n cymysgu ag ef. Yn aml, defnyddir carbon deuocsid hylifol. Yn y cam olaf, mae'r echdynnu yn cael ei ddileu.
 4. Spin. Weithiau mae ysgogiad mecanyddol yn helpu i gael yr ether. Mae'r is-haen llysiau yn mynd i nyddu o dan wasg hydrolig.

Olewau hanfodol - eiddo a cheisiadau

Mae pob sylwedd cemegol yn cynnwys terpenau a thirpenoidau (deilliadau) - hydrocarbonau â nifer fawr o fondiau carbon annirlawn yn y moleciwlau. Mae absenoldeb cyfansoddion cryf o atomau yn achosi gweithgarwch biolegol uchel o esters. Oherwydd hyn, maent wedi canfod y cais mewn sawl maes:

Prif fantais y cyfansoddion ansefydlog a gyflwynir yw eu naturiaeth a diogelwch absoliwt. Anaml iawn y maent yn achosi adweithiau alergaidd ac sgîl-effeithiau negyddol, yn cael eu goddef yn dda. Cyn ei ddefnyddio, mae'n bwysig astudio priodweddau olewau hanfodol yn ofalus - mae'r tabl isod yn cynnwys y wybodaeth angenrheidiol ar effeithiau'r cemegau hyn ar y corff dynol.

Olewau hanfodol ar gyfer gwallt

Ar ôl cysylltu â'r croen, mae'r cyfansoddion hyn o terpenau a thirpenoidau yn ysgogi cylchrediad gwaed lleol ac yn cynhyrchu effaith gynhesu a chwympo. Am y rhesymau hyn, mae cosmetolegwyr yn aml yn cynghori defnyddio olewau hanfodol ar gyfer twf gwallt a mynd i'r afael â'u colled. Gall sylweddau anweddol fod yn ymdopi â phroblemau croen cyffredin eraill.

Mae Esters yn cyfrannu at well maethiad y bylbiau ac yn hwyluso mynediad ocsigen a fitaminau i'r ffoliglau. Maent yn ein galluogi i gryfhau'r gwreiddiau gwan, gan normaleiddio gweithrediad y chwarennau sebaceous. Mae'n rhagarweiniol bwysig i astudio'r olewau hanfodol (eiddo a chymhwyso) - bydd y tabl yn eich helpu i ddeall pa fathau o gemegau sy'n addas ar gyfer gofal gwallt.

Olewau hanfodol ar gyfer yr wyneb

Nid yw cyfansoddion terpenig pur yn cael eu defnyddio ar gyfer gofal croen, anaml y cânt eu cymhwyso'n bwyntwise. Mae unrhyw olew wyneb cyfnewidiol yn cael ei ychwanegu at hufen, llaeth, braster llysiau sylfaen a choluriau eraill ar gyfer cyfoethogi. Mae esters yn canolbwyntio ar gynnyrch rhy ymosodol. Pan fyddant mewn cysylltiad ag epidermis yr wyneb, gallant ysgogi llid, peleiddio, hyd yn oed llosgi cemegol .

Ar gyfer pob math o groen, mae set ar wahân o olewau hanfodol (data yn y tabl) yn addas. Dylai eu heiddo gyfateb i fraster yr epidermis, ei sensitifrwydd, problemau cyfredol. Mae dewis anghywir o gynnyrch cosmetig naturiol yn llawn dirywiad y croen. Cyn datblygu gofal unigol, mae angen i chi ddarganfod pa olewau hanfodol hanfodol sy'n hanfodol - eiddo a chymhwyso: bydd y tabl isod yn helpu.

Olewau hanfodol ar gyfer ewinedd

Defnyddir y cyfansoddion cyfnewidiol a ddisgrifir yn aml gan y dynydd. Mae olew ewinedd naturiol yn helpu whiten eu hagwedd, yn helpu i wella'r cwtigl a ddifrodwyd. Yng nghyfansoddiad y baddonau mae'n helpu i osgoi sychder a bregusrwydd y platiau horny, yn ddiheintio'n berffaith. Mae'r defnydd o ethers yn darparu ewinedd â sbri a thyfiant cyflym. Y mathau mwyaf olew o olewau:

Olewau hanfodol o cellulite

Mae cemegau a gyflwynir yn cyfrannu at warediad celloedd braster. Yn ogystal, maent yn effeithio'n weithredol ar y system lymffatig a'r cylchrediad gwaed, yn normaleiddio prosesau metabolig ac archwaeth, felly defnyddir olewau hanfodol yn aml ar gyfer colli pwysau yn gyffredinol, ac nid yn unig mewn ardaloedd problem. Mae tylino ardaloedd croen â cellulite sy'n defnyddio'r hylifau naturiol dan sylw yn helpu i gael gwared ar y "criben oren" yn gyflym a gwella ymddangosiad y croen, ei wneud yn fwy elastig a thwys.

Olewau Effeithiol:

Olewau hanfodol ar gyfer annwyd

Gyda'r amlygiad clinigol annymunol o glefydau anadlol ac afiechydon acíwt, mae'r sylweddau anweddol yn cael eu disgrifio'n hawdd. Y prif beth yw dewis olewau hanfodol addas, dylai eiddo pob ateb fod yn cyfateb i symptomau ac achosion presennol y clefyd (data yn y tabl). Mae rhai cyfansoddion terpenig yn helpu gwell yn erbyn llid bacteria, mae hylifau eraill yn effeithiol yn erbyn firysau. I wneud y dewis cywir yn y fferyllfa, dylech astudio'n fanwl yr olewau hanfodol - eiddo a chymhwyso, mae'r tabl yn cynnwys yr wybodaeth angenrheidiol ar gyfer hyn.

Olew hanfodol o ffwng

Yn ogystal â diheintio, antibacterial a gwrthfeirysol, mae'r asiantau yn effeithiol yn erbyn gwahanol fathau o fycosis. Maent yn atal atgynhyrchu a lledaenu ffyngau burum ar y croen a'r ewinedd. Mae etheriaid yn helpu i esbonio celloedd marw yr epidermis a rheoleiddio lefel siwgr - prif ffynhonnell maethiad ar gyfer micro-organebau pathogenig.

Gellir dewis olew effeithiol o'r ffwng o'r rhestr ganlynol:

Olew hanfodol o mosgitos

Mae rhai mathau o terpenau yn rhwystro pryfed sugno gwaed. Nid yw olew hanfodol olew yn llai effeithiol nag unrhyw gemegol, ond llawer yn fwy diogel. O'r mosgitos bydd yn helpu i gael gwared ar y mathau canlynol:

Ailgylchu olew gwrthrychau naturiol a phryfed sugno gwaed peryglus eraill, gan gynnwys vectorau o afiechydon viral difrifol. Yn nhymor eu gweithgaredd neu cyn noson i hike i'w cynefinoedd, mae angen ymchwilio'n ofalus i olewau hanfodol addas - eiddo a chymhwysiad gwrthod: bydd y tabl isod yn helpu i ddewis yr opsiynau mwyaf effeithiol.

Olewau Hanfodol - Aromatherapi

Mae yna dair mecanwaith o ddylanwad y gangen hon o feddygaeth amgen:

 1. Fferyllol. Mae cydrannau olewau hanfodol yn effeithio ar gynhyrchu hormonau, proteinau, ensymau ac asidau yn y corff, sy'n arwain at adweithiau penodol ar lefel cemegol.
 2. Ffisiolegol. Mae etheriaid yn cynhyrchu effaith adfer, lliniaru neu arlliw ar feinweoedd ac organau.
 3. Seicolegol. Mae aromalamp ar gyfer olewau hanfodol yn cyfyngu mwgod bregus. Gyda'u hanadliad, mae gan bob person ymateb emosiynol unigol, a all ysgogi newidiadau ffisiolegol neu feddyliol.

Nid yw naturiaeth y weithdrefn aromatherapi yn gwarantu ei diogelwch. Cyn ymarfer triniaeth o'r fath yn wahanol, mae'n bwysig darganfod pa gyfansoddion cyfnewidiol sy'n briodol yn union mewn achos penodol, astudiwch yr olewau hanfodol dewisol yn ofalus: eiddo a chymhwyso - mae'r tabl isod yn darparu gwybodaeth ddefnyddiol ar y mater hwn.

Olewau hanfodol ar gyfer y bath

Gellir cryfhau effeithiau buddiol anwedd dŵr dirlawn ar y corff gydag atchwanegiadau naturiol. Mae olew anghyfreithlon o dan ddylanwad tymheredd uchel yn treiddio i'r llwybr anadlol a'r system gylchredol, felly maent yn fwy egnïol. Maent yn ddefnyddiol ar gyfer y croen, imiwnedd, ysgyfaint a bronchi, yn helpu i ymlacio a sefydlogi'r system nerfol.

Y mwyaf poblogaidd yn y sawna neu'r sawna yw olew hanfodol cywion a phlanhigion pinwydd tebyg, ond mae'n werth rhoi cynnig ar fathau eraill:

Mae olewau hanfodol yn afrodisiacs

Mae aromatherapi erotig yn gweithredu'n unigol yn unigol. Mae arogleuon yn deffro emosiynau gwahanol ym mhob person, felly wrth ddewis afrodisiag naturiol, mae angen ichi wrando ar eich teimladau eich hun. Mae'n bwysig dewis yr arian yn unol â rhywedd. Er enghraifft, ystyrir bod olew hanfodol neroli yn fenywaidd. Mae'n gwella atyniad, yn ysgogi sensitifrwydd ac yn ymestyn momentyn orgasm. Mae'r tabl yn rhestru'r esters gorau ar gyfer aromatherapi erotig gwrywaidd a benywaidd.

Yr olewau hanfodol mwyaf poblogaidd - graddio

Mae'r galw am y sylweddau anweddol hyn yn dibynnu ar eu defnydd helaeth a'u diogelwch. Mae'r olewau gorau yn gyffredinol, peidiwch ag achosi adweithiau alergaidd ac maent yn gydnaws â'r rhan fwyaf o esters eraill. Gellir nodi nifer o gannoedd o eitemau 10 yn aml yn cael eu prynu. Y dewisiadau mwyaf poblogaidd yn seiliedig ar y tablau uchod:

 1. Olew hanfodol o lafant. Mae'n rhyddhau straen, poen, yn gwella'r croen, yn cryfhau'r system imiwnedd.
 2. Olew hanfodol o goeden de. Mae'n helpu i ddatgymhwyso'r rhan fwyaf o lid o natur heintus.
 3. Olew hanfodol ylang-ylang. Mae'n dileu sysmau, yn normaleiddio'r system y galon a'r system resbiradol.
 4. Olew hanfodol lemwn. Mae ganddi eiddo adferol, gwrthfarasitig, adferol.
 5. Olew hanfodol oren. Mae ganddo effaith fuddiol ar y dermis, ymladd yn erbyn cellulite a striae.
 6. Olew hanfodol mintys. Mae'n dileu poen a chyfog, toniau i fyny, yn hyrwyddo twf gwallt.
 7. Olew hanfodol Patchouli. Cyflymu iachau clwyfau, yn cynyddu elastigedd ac elastigedd y croen.
 8. Olew hanfodol rhosmari. Mae'n analgeddiaeth naturiol, mae'n gwella cylchrediad yr ymennydd.
 9. Rose olew hanfodol. Mae effaith antifungal, gwrthfacteriaidd a gwrthfeirysol yn soothes.
 10. Olew hanfodol. Sefydlogi pwysedd gwaed, yn anesthetig yn effeithiol.