Peswch mewn plentyn, trin peswch sych a gwlyb mewn plant.

Mae anhwylderau lles mewn babi yn esgus i rieni. Mae peswch mewn plentyn yn amddiffyniad adwerth yn erbyn y bydd asiantau tramor yn mynd i mewn i'r llwybr anadlol, a allai ddangos nifer o glefydau. Mae Mom eisiau deall y mater yn fwy manwl er mwyn gallu helpu'r babi.

Mathau o beswch ymysg plant

Gellir rhagnodi triniaeth effeithiol pan sefydlwyd yr achos a achosodd y symptom hwn yn gywir. Mae peswch yn digwydd fel ymateb y corff i eni alergenau, microbau, llwch i'r llwybr anadlol. Mae unrhyw beth sy'n rhwystro anadlu yn allbwn trwy'r bwlch llais trwy gyfrwng adfywio. Gan wybod sut i benderfynu ar y math o beswch ym mhlentyn, mae'r fam yn symud yn brydlon mewn sefyllfa. Mae hyn yn helpu'r plentyn i ymdopi â'r anghyfleustra a achosir gan symptom annymunol.

Peswch gwlyb yn y babi

Fe'i nodweddir gan ryddhau mwcws i'r tu allan, a ffurfir nifer fawr ohonynt yn y llwybrau anadlu oherwydd prosesau llidiol. Mae'r symptom yn nodi:

Mae bod yn adwaith naturiol o'r corff, nid yw'r peswch gwlyb ei hun yn y plentyn yn beryglus. Dylid gwarchod rhai arwyddion cysylltiedig posibl, mae eu golwg yn arwydd ar gyfer galw brys i'r meddyg:

Peswch sych difrifol yn y babi

Mae'n wahanol i rwystro, anghyfreithlondeb, ei ymosodiadau yn llawn. Mae'n digwydd heb ffurfio sputum, oherwydd fe'i gelwir yn anhyblyg. Yn dibynnu ar y cyfnod, rhannir y peswch sych yn:

Efallai y bydd peswch annyngol ym mhlentyn yn dynodi gwrthrych tramor yn mynd i mewn i'r llwybr anadlol. Er enghraifft, gallai fod yn gei, manylion bach gan degan neu ddylunydd, darn o fwyd. Dylai rhieni amau ​​hyn, os bydd plentyn iach wedi dechrau peswch yn sydyn, mae'r ymosodiad yn cael ei achosi gan ymosodiad. Mae angen rhyddhau llwybr anadlol y mochyn o'r gwrthrych tramor.

Gall peswch sych sy'n cyd-fynd â chlefydau viral yn y cam cychwynnol, ffliw, parainfluenza, nodi pertussis - anhwylder peryglus o natur bacteriol. Mae'r symptom weithiau'n adrodd alergedd. Gall llygredd aer, llwchni achosi adwaith o'r fath.

Peswch alergedd mewn plentyn

Dyma enw adwaith y bronchi i sylwedd sylwedd o natur protein sy'n actifadu'r system imiwnedd. Gall y llid fod yn:

Penderfynu ar y sylwedd y gall y mochyn ddatblygu adwaith negyddol o ganlyniad i'r arholiad. Mae'n ddefnyddiol i rieni wybod sut i adnabod peswch alergaidd mewn plentyn a'i wahaniaethu o symptomau ARVI:

 1. Mae'n dechrau'n sydyn, heb ysbwriel, neu mae'n glir, mewn swm bach.
 2. Mae'r tymheredd yn normal.
 3. I'r plentyn nid yw'n ddigon o aer.
 4. Mae peswch alergaidd mewn plentyn yn para am amser hir.
 5. Wrth gymryd cyffur gwrthhistamin, mae yna welliant cyflym.

Tryswch rhyfeddol cryf mewn plentyn

Dylai ymddangosiad y fath symptom hysbysu'r oedolyn. Gall ddangos llwybrau o natur wahanol, felly i gael diagnosis cywir mae'n bwysig cysylltu â'r meddyg yn brydlon. Mae peswch bark mewn plentyn â thwymyn yn aml yn dod yn amlygiad o laryngitis, sy'n cynnwys trwyn rhithus, trwyn pwmplyd, apathi, iechyd gwael.

Os yw'r sefyllfa yn gallu drifftio, yna mae'r posibilrwydd o ddatblygu cwp ffug. Y rheswm am hyn yw bod plant o dan ddylanwad firysau yn gallu datblygu edema laryngeal yn hawdd oherwydd nodweddion oedran. Mae'r canlyniad yn groes i anadlu, asphyxiation. Mae peswch rhyfeddol mewn plentyn, ynghyd â dwymyn, yn symptom o anhwylderau eraill, megis diftheria, ffliw. Mae'r amodau hyn hefyd yn llawn cymhlethdodau.

Mae peswch sych yn torri mewn plentyn heb dymheredd yn digwydd pan:

Peswch mewn adenoidau mewn plant

Gall SARS aml a hir ysgogi twf tonsiliau yn y nasopharynx. Mae arbenigwyr yn galw'r adenoid ffenomen hwn. Gallant gael eu nodi gan beswch yn ystod y nos mewn plentyn. Pan fydd y babi mewn sefyllfa llorweddol, mae'r mwcws yn sychu i lawr wal gefn y nasopharyncs. Mae hyn yn ysgogi llid y terfyniadau nerf sydd ynddo. Mae peswch o'r fath yn y plentyn yn arwydd o drosglwyddo'r afiechyd yn y cyfnod 2, 3. Dylai'r driniaeth ymdrin ag ENT, bydd yn pennu'r dull yn dibynnu ar gwrs y clefyd.

Peswch yn y bore gyda phlentyn

Weithiau mae'r symptom yn cael ei amlygu yn unig ar ôl y deffro. Os yw'r fam yn hysbysu peswch un prin bob dydd yn y plentyn iach a gweithgar y tu allan, yna ffenomen arferol ffisiolegol hon. Yn ystod cysgu nos, mae mwcws yn y laryncs. Mae peswch y bore mewn plentyn yn caniatáu i'r corff lanhau ei hun yn naturiol.

Ynglŷn â'r hyn sy'n digwydd yw hysbysu'r pediatregydd arsylwi ei fod yn asesu'n wrthrychol y cyflwr. Weithiau mae'n bosibl y bydd angen ymgynghori ag arbenigwyr cysylltiedig er mwyn gwahardd y posibilrwydd o anhwylder:

 1. Alergedd (i lwch, fel adwaith i'r llenwad yn y gobennydd), asthma bronchaidd.
 2. Esopagitis atgoffa - anhwylder lle mae cynnwys y stumog yn cael ei daflu i'r pharyncs trwy'r esoffagws, efallai y bydd ei symptom yn beswch ar ôl cysgu mewn plentyn.
 3. Gall niwmonia a chlefydau llidiol eraill y llwybr anadlol mewn plant gwanedig lifo heb symptomau ychwanegol.

Trin peswch ymhlith plant

Yn ystod salwch y plentyn, mae rhieni cyfrifol yn ceisio gwneud yr ymdrechion mwyaf posibl i helpu adfer. Mae penodi therapi ansawdd yn amhosibl heb ddiagnosis cywir, felly ni all un esgeuluso cyngor arbenigwr profiadol. Mae'r mamau hynny sy'n prynu cyffuriau yn seiliedig ar adolygiadau ar y Rhyngrwyd, yn gwneud camgymeriad a all waethygu'r sefyllfa. I ddeall sut i drin peswch difrifol mewn plentyn, mae angen i chi benderfynu ei natur. Yn dibynnu ar hyn, mae angen i chi ddewis meddyginiaethau.

Sut i drin peswch mewn plentyn?

Ar ôl asesu cyflwr iechyd, ar ôl deall y rhesymau dros ymateb o'r organeb, bydd y meddyg yn dewis y meddyginiaethau angenrheidiol:

 1. Trin peswch sych mewn plant. Rhowch arian o'r fath:
 • Trin peswch gwlyb mewn plant. Mae'n gofyn am benodiad disgwylwyr, a fydd yn helpu ysbwriad. I'r grŵp hwn o feddyginiaethau mae Prospan, Gedelix, surop Herbion gyda phlanhigion.
 • Peswch alergaidd mewn plant sy'n cael eu trin â gwrthhistaminau (Suprastin, Zirtek, Cetrin). Y prif dasg yw cyfyngu ar y cysylltiad â'r alergen a amheuir.
 • Trin peswch rhyfeddol. Mae cyffuriau'n wahanol yn dibynnu ar y clefyd. Yn ystod y peswch - gwrthfiotigau (erythromycin) a chyffuriau antitussive. Gyda alergedd i rwystro torri peswch yn y plant, mae angen i driniaeth wrthsefyll gwrthhistaminau. Gyda laryngitis, tracheitis, broncitis, yn gyntaf yn rhoi mwcolytig, ar ôl ychydig ddyddiau maen nhw'n eu disodli â disgwyliadau, maent yn argymell anadlu.
 • Mae peswch mewn adenoidau mewn plant, y dylai ei driniaeth fod yn aml yn cerdded, yn ddigon o ran yfed, rinsio'r gwddf a golchi'r trwyn gyda saline. Mae'r meddyg yn argymell gollyngiadau vasoconstrictive (Nazivin, Meralis) ac asiantau gwrthfacteria (Isofra, Polidexa). Mewn achosion datblygedig, mae angen cyffuriau gwrth-gyffuriol. Mae anadlu â saline yn ddefnyddiol. Ar gyfer plant sy'n 2 oed mae meddygon yn rhagnodi bod chwistrelliad Nazonex, sydd ag effaith gwrth-alergaidd, gwrthlidiol yn lleddfu chwyddo.
 • Trin peswch mewn plant â meddyginiaethau gwerin

  Mae llawer o bobl yn defnyddio meddyginiaethau a baratowyd yn y cartref. Mae angen trafod yr holl ddulliau traddodiadol o drin peswch ym mhlentyn gydag arbenigwr. Dylai'r meddyg werthuso eu diogelwch a'u hymarferoldeb mewn achos penodol:

  1. O fewn 5 munud. mewn llaeth winwnsyn berwi, mynnu, hidlo, rhowch y babi sawl gwaith y dydd, hyd y driniaeth 2-4 diwrnod.
  2. Mae llaeth gyda blagur pinwydd yn dod i ferwi. I fynnu, straen a rhoi 50 y genedig i'r babi. Mewn 2-3 diwrnod bydd rhyddhad a chaiff y weithdrefn ei stopio.
  3. Cymysgir sudd moron â llaeth mewn rhannau cyfartal a'i roi i'r plentyn ar llwy 6 gwaith y dydd (3-4 diwrnod).

  Peidiwch â throsglwyddo peswch yn y plentyn - beth i'w wneud?

  Mae'n digwydd nad yw triniaeth hir yn helpu, oherwydd os yw'r fam yn gweld nad yw'r broblem wedi'i datrys, mae angen i chi fynd drwy'r arholiad eto yn y pediatregydd. Mae peswch hir mewn plentyn yn gallu nodi asthma bronciol neu broblemau iechyd nad ydynt yn gysylltiedig â'r system resbiradol. Mae'n well peidio â diystyru argymhellion y pediatregydd os bydd yn mynnu cyfeirio at arbenigwyr eraill.

  A yw'n bosibl cerdded gyda phlentyn wrth beswch?

  Mae aer ffres yn cyfrannu at y sbwriel, gan gyflymu adferiad. Pe bai'r babi yn y stryd yn dechrau peswch, nid oes angen i chi swnio larwm. Yn y cartref roedd y mwcws yn y bronchi yn dal i ffwrdd, ac yn yr awyr iach mae'n meddalu ac yn ymadael yn fwy effeithlon. Mae rhieni'n pryderu a allwch gerdded pan fyddwch yn peswch eich plentyn yn ystod y gaeaf. Os nad yw'r tywelyn yn cael tymheredd, nid oes gwynt ar y stryd, ac ar thermomedr yn uwch na -5 ° C, yna bydd y digwyddiad yn gwneud yn dda. Dylai cerdded fod heb gemau gweithredol. Gall peswch gweddilliol mewn plentyn barhau am wythnosau. Nid yw ei bresenoldeb yn esgus i wrthod cerdded.

  A allaf i wisgo fy mhlentyn pan fyddaf yn peswch?

  Ar ddechrau'r afiechyd ag iechyd gwael, ni argymhellir gweithdrefnau dŵr. Os oes angen i chi gael gwared â baw, yna gallwch ddefnyddio napcyn gwlyb. Ychydig ddyddiau ar ôl gwella'r cyflwr cyffredinol, caniateir rinsio dan y gawod. Gallwch chi wisgo'r plentyn wrth beswch heb dymheredd, ond dylech osgoi drafft ac ni ddylai'r weithdrefn fod yn hir.