Tegeirian - gofal cartref ar ôl prynu, rheolau cynnal a chadw cartref

Mae'r hoff o lawer heddiw yn degeirian cain a mireinio, gofal cartref ar ôl prynu nad yw'n golygu unrhyw beth cymhleth, a allwch ei blodeuo nid wythnos. Wrth arsylwi rheolau syml, gallwch greu amgylchedd cartref cyfforddus yn hawdd ar gyfer twf a blodeuo.

Gofal tegeirian ar ôl ei brynu yn y siop

Yn ddelfrydol, mae blodeuwr sy'n dysgu'n gyntaf yn dysgu sut i ofalu am orgeid ar ôl ei brynu, a dim ond wedyn mae'n dod â blodyn adref. Ond mae hefyd yn digwydd fel arall - os cyflwynir planhigyn i chi, er enghraifft, rhaid i chi astudio ei nodweddion ar frys. Sut allwn ni helpu'r tegeirian addasu gartref, darparu gofal, a sut i'w greu yn amgylchedd delfrydol ar gyfer datblygu a blodeuo?

Tegeirian ar ôl siopa yn y siop - beth i'w wneud?

Gan ddod â tegeirian i'r ty, dylech fod yn barod am unrhyw beth - yn aml mae'r blodyn yn dechrau diflannu, i ddileu y blagur. Er mwyn panig ac ar frys i achub planhigyn nid oes angen - felly mae addasiad o orgeid ar ôl ei brynu. Ond yn ein pŵer i helpu'r planhigyn i ymuno â hi. Beth ddylid ei wneud yn syth ar ôl caffael tegeirianau, fel y byddai ei bywyd ymhellach yn gyfforddus?

 1. Archwiliwch yn drylwyr am glefydau a phlâu. Yn gyflymach, cewch y broblem, yr hawsaf yw ymdopi, yn ogystal â'r mwyaf tebygol o fod blodau eraill yn y tŷ a all gael eu heintio. Os na fyddwch chi'n dod o hyd i'r broblem ar unwaith, efallai y bydd yn ymddangos ychydig yn ddiweddarach, felly mae'n well cadw'r planhigyn o'r gweddill am y pythefnos cyntaf.
 2. Rydym yn archwilio'r pridd. Os byddwn yn darganfod cotio gwyn ar y rhisgl, rydym yn tynnu'r darnau hyn ar unwaith.
 3. Dewiswch le ar gyfer blodyn. Mae tegeirianau yn caru golau, ond mae pelydrau haul disglair yn niweidiol iddynt. Bydd y lle delfrydol yn sill ffenestr neu logia ar ochr y gogledd neu'r dwyrain.
 4. Cyfundrefn tymheredd. Mae tegeirian yn blanhigion trofannol, a dylai gofal cartref ar ôl ei brynu ystyried hyn. Tymheredd gorau'r blodau yw 20-25 ° C, yn ystod yr wythnosau cyntaf mae'n bwysig sicrhau'r dull hwn.

Pryd i ddwrio'r tegeirian ar ôl ei brynu?

Mae tegeirianau yn caru lleithder, ond os ydych chi'n ei oroesi, bydd mwy o niwed na sychder. Mae dyfrio cyntaf y tegeirian ar ôl y pryniant yn cael ei wneud heb fod yn gynharach na 7-10 diwrnod, yn y dyfodol mae'n bwysig monitro cyflwr y pridd. Pan fydd yn sychu'n gyfan gwbl ac nid oes cyddwys ar waliau'r pot, dylid ei wlychu, ar gyfartaledd, mae'n cael ei wneud bob 2-3 wythnos, yn dibynnu ar dymheredd a lleithder yr aer.

Mae sut i ddwrio'r tegeirian yn briodol yn fater pwysig iawn arall wrth ofalu am flodau. Ar gyfer hyn mae arnom angen dŵr cynnes (yn yr achos eithafol, nid yn is na'r tymheredd ystafell). Rhowch y pot mewn cynhwysydd, arllwyswch y dŵr fel bod y pridd wedi'i wlychu'n gyfan gwbl, gadewch y pot mewn cynhwysydd gyda dŵr am tua 10 munud. Ar ôl hynny, tynnwch y dŵr, a gadael i'r dŵr ddraenio'n llwyr a'i roi yn y lle arferol.

Tegeirian - trawsblaniad ar ôl ei brynu

Mewn achlysur, a oes angen trawsblannu tegeirian ar ôl ei brynu, mae barn wahanol, ac yn aml iawn mae anghydfodau ar y thema hon. Mae rhai o'r farn mai'r cynharaf y gwnewch hyn, y gorau i'r planhigyn, ac yn ôl eraill, mae trawsblaniad yn straen mawr i'r blodyn, ac nid yw'n werth nodi'r planhigyn i risg heb resymau mawr. Mae'r ddwy safbwynt yn cael eu sefydlu'n dda ac mae ganddynt yr hawl i fodoli. Ond sut ydych chi'n gwybod a oes angen trawsblannu eich tegeirian?

Pryd i drawsblannu tegeirian ar ôl prynu mewn siop?

P'un a oes angen trawsblannu tegeirian ar unwaith ar ôl ei brynu, mae'n bosibl diffinio ar yr eitemau canlynol:

 1. Os yw'r tegeirian yn edrych yn dda, nid yw unrhyw beth yn ei golwg yn eich trafferthu, mae'n sefyll yn sefyll yn y pot ac nid yw'n syndod, yn rhan isaf y pot nad ydych yn sylwi ar y gwreiddiau tywyll, nid yw'n werth cystadlu gyda'r trawsblaniad.
 2. Mae'n bwysig rhoi sylw i ran isaf y planhigyn, oherwydd mae'n werth cloddio ychydig o dir. Archwiliwch y pseudobulbs yn ofalus - dylent fod yn wyrdd neu'n felyn golau, yn dibynnu ar yr amrywiaeth, ni ddylid tywyllu. Os yw'r lliw yn embaras ichi, dylech chi wneud trawsblaniad.
 3. Mewn llawer o siopau, tyfir tegeirianau yn gyntaf mewn potiau bach o fwsogl, yna fe'u trawsblannir i gynhwysydd mwy heb dynnu mwsogl. Os cewch chi'r mwsogl ar ôl prynu yn y blotyn blodau, peidiwch ag oedi gyda'r trawsblaniad.
 4. Os nad yw gwreiddiau'r tegeirian yn ffitio i'r pot, ac er bod y blodau yn weddill, mae'n werth gwneud trawsblaniad, gan ddewis cynhwysydd ychydig yn fwy.

Cafodd tegeirian, gofal cartref ar ôl ei brynu, gan gynnwys trawsblaniad, ei berfformio'n gywir, ei haddasu'n gyflym a bydd yn dechrau tyfu'n weithredol. Ond i hyn mae hefyd yn bwysig dewis y swbstrad cywir. Dylai pridd ddelfrydol gynnwys rhisgl pinwydd, na ddylai darnau ohonynt fod yn fwy na hyd 1 cm. Cyn plannu blodyn, dylai'r rhisgl gael ei berwi a'i sychu i atal ymddangosiad llwydni.

Sut i drawsblannu tegeirian ar ôl ei brynu?

Mae trawsblannu tegeirianau ar ôl eu prynu yn y siop fel a ganlyn:

 1. Yn symud yn ofalus y blodyn o'r pot ynghyd â'r ddaear. Os na ellir gwneud hyn yn hawdd, peidiwch â gwneud ymdrech, byddwch yn niweidio'r gwreiddiau. Yn yr achos hwn, mae'n well torri'r pot.
 2. Ymhellach, rhoddir gwraidd y tegeirian ynghyd â'r is-haen am gyfnod mewn cynhwysydd o ddŵr.
 3. Gyda chymorth y gawod, rydym yn dileu gweddillion y pridd o'r gwreiddiau.
 4. Archwiliwch y gwreiddiau yn ofalus, tynnwch yr ardaloedd sydd wedi'u pydru a'u sychu, mae llecynnau'r sleisys wedi'u chwistrellu â siarcol. Nesaf, rhowch y blodau ar y tywel.
 5. Rydym yn lledaenu i waelod y draeniad ffiol - claydite neu shards ceramig.
 6. Arllwyswch haen yr is-haen tua 5cm i mewn iddo, rhowch y planhigyn yn ofalus.
 7. Arllwyswch yr is-haen ar ei ben a'i thaflu'n ofalus ein dwylo. Nid yw dwr yn ystod dyddiau cynnar y planhigyn yn angenrheidiol.
 8. Os oes angen, rydym yn rhoi'r gefnogaeth ac yn gosod y tegeirian yn y pot.

Trawsblaniad tegeirian ar ôl ei brynu yn ystod blodeuo

Gall trawsblannu tegeirian blodeuog ar ôl pryniant fod yn drawmatig iawn ar gyfer planhigyn, mae blodyn yn anoddach i wreiddio mewn pridd newydd. Mae hyn yn hawdd i'w esbonio, oherwydd bod pob llu o degeirianau wedi'u hanelu at blodeuo. Felly, heb lawer o angen i wneud hyn, ni argymhellir hyn. Mae'n werth chweil i drawsblannu tegeirian blodeuo, os ydych chi wedi darganfod clefydau, plâu neu wreiddiau pydru.

Pam mae'r tegeirian yn diflannu ar ôl prynu?

Efallai y bydd y rhesymau pam y bydd tegeirian yn cwympo ar ôl prynu yn amrywio:

 1. Y broses arferol o addasu. Weithiau, os bydd yr holl reolau gofal yn cael eu harsylwi, mae'r blodau'n torri ac yn disgyn y blagur, gall hyn fod yn amrywiad o'r norm.
 2. Clefydau a phlâu. Mae'n bosibl bod parasitiaid yn ymosod ar y planhigyn.
 3. Golau ysgafn. Yn yr haul llachar, gall y dail ddechrau chwalu neu sychu.
 4. Diffyg lleithder. Os yw'r dail yn pylu, a'r blodau'n dod yn fwy craff, ceisiwch ddwrio'r tegeirian yn amlach.