Anhwylder y bledren - pam datblygu patholeg mewn plant, a sut i gael gwared arno?

Mae anhwylder y bledren yn patholeg gynhenid ​​difrifol o'r system wrinol, lle mae'r organ wedi'i leoli nad yw y tu mewn i'r stumog, ond y tu allan. Mae'n digwydd mewn un o 50,000 o blant newydd-anedig. Mewn bechgyn, diagnosir y patholeg hon bedair gwaith yn fwy aml nag mewn merched. Er mwyn ei ddileu, defnyddir ymyrraeth llawfeddygol yn effeithiol.

Anhwylder y bledren - achosion

Mae llawer o ffactorau yn cyfrannu at ymddangosiad patholeg o'r fath. Yn fwy aml, mae rhesymau'r bledren yn cael eu hachosi gan y rhesymau canlynol:

 1. Rhagdybiaeth genetig - os oedd gan un o'r perthnasau afiechyd o'r fath, mae yna gyfle gwych y bydd y patholeg hon yn digwydd yn y plentyn.
 2. Clefydau heintus , a ddioddefodd y fenyw yn ystod beichiogrwydd - maent yn ysgogi cymhlethdodau difrifol, gan gynnwys diffygion datblygiadol y system gen-gyffredin.
 3. Diabetes diabetes mamol - gall y clefyd hwn achosi organau mewnol yn anghywir.
 4. Ffactor amgylcheddol - mae menyw beichiog yn bwysig cerdded mwy yn yr awyr iach, er mwyn osgoi ystafelloedd ysmygu a chysylltu â chemegau ymosodol. Gall amgylchedd anffafriol ysgogi datblygiad blentyn plentyn.
 5. Mae arferion niweidiol menyw feichiog - ysmygu , cymryd cyffuriau ac yfed camddefnyddio alcohol yn cyfrannu at ymddangosiad patholegau yn y ffetws.

Anhwylder y bledren - symptomau

Mae darlun clinigol amlwg yn cynnwys y patholeg hon. Gellir canfod anhwylder y bledren wrinol mewn plant yn weledol ar ôl ei eni gan arwyddion o'r fath:

 1. Yn yr abdomen isaf, gwelir diffyg amlwg yn y cavity abdomen - mae'r bledren ar yr wyneb.
 2. Mae wrin yn cael ei ysgwyd yn gyson, oherwydd mae croen diaper arno ar y croen yn yr ardaloedd lleoedd agos.
 3. Yn y rhan fwyaf o achosion, nid oes unrhyw gylch crebachol.
 4. Mae'r system wrinol wedi'i leoli'n rhy agos at yr anws.
 5. Mae'r plentyn oherwydd y anghysur profiadol yn dod yn nerfus, yn gaethus ac yn fwyd yn wael, sy'n effeithio ar ei ennill pwysau.

Anhwylder y bledren a'r epispadias

Mae'r ddau litholeg yn gynhenid. Anhwylder y bledren yw absenoldeb wal yr abdomen flaenorol a thrychineb y system eithriadol i'r tu allan. Mae camau o'r fath o patholeg:

 1. Y radd gyntaf yw gwahanu'r esgyrn cyhoeddus heb fod yn fwy na 4 cm. Mae diamedr y lesion ar y ceudod yr abdomen yn llai na 4 cm.
 2. Yr ail radd - mae'r esgyrn yn amrywio i bellter o 4.5-8 cm. Mae diamedr y twll ar y peritonewm yn amrywio o 5 i 7 cm.
 3. Y trydydd gradd yw gwahanu'r esgyrn cyhoeddus yn fwy na 9 cm. Mewn diamedr, mae'r lesion annormal yn fwy na 8 cm.

Epispadia'r bledren wrinol yw tanddatblygiad y genitalia allanol. Mewn bechgyn gall y patholeg hon fod:

Mewn merched mae epispadia yn digwydd mewn ffurfiau o'r fath:

Exstraphy clogwyn

Gelwir y patholeg hon hefyd fel cloaca ectopig neu darn vesicouca. Mae'n fath ddifrifol o anghysondeb. Y rhan uchaf y ffurfiad yw'r hernia nachafol, yr isaf yw'r bledren. Mae organ y system eithriadol wedi'i rhannu'n ddwy ran gan isthmus y coluddyn. Mae gan bob "hanner swigen" ei agoriad ei hun o'r ureter. Mae'r un darn o'r coluddyn sy'n dod allan o 2 i 4 lumens.

Mae anhrefniadau o'r fath yn cyd-fynd â bechgyn yn erbyn anhygoel y garreg yn y bledren:

Wrth i ferched exstrophy enillion ar yr un pryd ag anomaleddau o'r fath:

Anhwylder y bledren - triniaeth

Yr unig ffordd i gael gwared ar y patholeg hon yw cyflawni llawdriniaeth. Cyn gweithdrefn o'r fath, archwiliad cynhwysfawr o'r claf, gan gynnwys:

Dim ond ar ôl astudiaeth ddiagnostig o esgyrn bledren, caiff yr holl epispadia ei ddileu yn gorgyffwrdd. Y prif dasgau y mae'r meddyg yn eu dilyn yn y driniaeth hon yw:

 1. Gwneud cau'r system wrinol yn ddiogel, a "aeth allan".
 2. Perfformiwch ailadeiladu plastig o'r ardal yr effeithir arno.

Anhwylder y bledren - llawdriniaeth

Mae sut y bydd ymyrraeth llawfeddygol yn cael ei berfformio'n bennaf yn dibynnu ar faint y diffyg. Pan nad yw diamedr y twll patholegol ar y ceudod yr abdomen yn fwy na 4 cm, defnyddir meinwe agos i'w gau. Os oes mwy o exstraphy, mae'r driniaeth yn golygu defnyddio "croen" artiffisial - ffilm anferth. Ar ôl i'r sutureiddio wella, caiff ymyrraeth llawfeddygol dro ar ôl tro ei berfformio. Yn ystod y weithdrefn hon, caiff y ffilm ei dynnu.

Ar ôl y llawdriniaeth, pan ddiddymir afieithiad clwy'r gwenyn neu'r bledren, mae risg o ddatblygu cymhlethdodau o'r fath:

Clinig exstraphy bladder - argymhellion

Yn ystod y cyfnod ar ôl y llawdriniaeth, bydd y meddyg a berfformiodd y feddygfa yn rhagnodi therapi gwrthfacteria cyfunol. Mae derbyn meddyginiaeth yn cael ei gynnal mewn ysbyty dan oruchwyliaeth meddyg. Yn aml, caiff paratoadau gwrthfacteriaidd eu gweinyddu i gleifion mewn modd intramwasgol neu fewnwythiennol.

Ar ôl cwblhau'r fath therapi, bydd y meddyg yn rhoi ei argymhellion i'r claf, sydd yn y rhan fwyaf o achosion yn cael eu lleihau i'r rheolau canlynol:

 1. Mae anhwylder bladder mewn merched neu fechgyn yn patholeg lle mae'n rhaid ichi newid eich ffordd o fyw yn llwyr. Mae hyn yn berthnasol i faethiad. Yn y diet dylai fod bwyd iach. Bydd yn rhaid gwahardd bwydydd llym a hallt, yn ogystal â diuretics o'r fwydlen.
 2. Ni allwch chi ddefnyddio llawer o hylifau. Diod mewn sipiau bach.
 3. Dylai'r holl fywyd dilynol osgoi anafiadau ac ymroddiad corfforol cryf, gan gynnwys chwaraeon dwys.
 4. Yn rheolaidd, mae angen ichi ymweld â meddyg.