Beth sydd ei angen arnoch i ddarganfod am y person rydych chi'n mynd i briodi?

Wrth wneud y penderfyniad i briodi, hoffwn gredu mai gyda'r dyn hwn ydyw y bydd popeth yn troi allan. Ond mae mor frawychus i gael ei dwyllo, ychydig fisoedd ar ôl y briodas, i ddarganfod bod ei holl eiriau yn anwir, ei fod yn dilyn rhai o'i nodau neu os oes gennych wahanol safbwyntiau ar fywyd gyda'r dyn hwn. Felly, sut i wybod mwy am gymeriad y person yr ydych chi'n mynd i briodi, beth sydd angen i chi ei ddarganfod amdano?

Beth sydd ei angen arnoch i ddarganfod am y person rydych chi'n mynd i briodi?

Felly, pa faterion sydd angen eu trafod a'u hystyried cyn mynd i'r cofrestrydd i ddod i adnabod rhywun yn well?

 1. Mae sefyllfa ariannol y priod yn y dyfodol, p'un ai allwch chi fforddio byw gyda'i gilydd neu ddod at ei gilydd, fod angen i'r ddau ohonoch ddod o hyd i swydd ran-amser, swydd â chyflog gwell.
 2. Pa bryniadau mawr fydd i chi yn y lle cyntaf - fflat, car, ac ati.
 3. Pa bwrpas y byddwch chi'n ei ddilyn wrth briodi - caffael statws merch briod neu'r cyfle i fod yn swyddogol wrth ymyl eich annwyl?
 4. Beth sy'n eich denu chi fwyaf mewn partner, a beth yw'r rhai mwyaf cythryblus?
 5. Pa newidiadau yn eich cymeriad yr ydych chi'n fodlon eu gwneud er mwyn creu teulu.
 6. Beth yw eich barn am godineb?
 7. A oes problemau iechyd difrifol?
 8. Pa mor aml y byddai bywyd rhywiol yn dderbyniol i chi?
 9. Pryd fyddech chi'n hoffi cael babi a faint o blant ydych chi'n eu cynllunio?

Bydd y cwestiynau hyn yn eich helpu chi i ddysgu gan berson sut mae'n eich trin chi, ond dim ond a fydd yn dweud y gwir?

Sut i ddysgu'r gwir gan rywun?

Fe wnaethom ddatgan bod angen inni ddarganfod am y person yr ydych chi'n mynd i briodi. Ond a yw'n bosibl gwybod pryd y mae'n dweud y gwir? Mae'n troi allan, gallwch chi! Sut mae gwneud hyn ac i gael euogfarnu dyn o gelwydd yn gwybod seicoleg. Dyma'r eiliadau y mae angen i chi roi sylw iddynt yn ystod sgwrs:

 1. Mae'r person twyllo fel arfer yn teimlo'n anghysur seicolegol ac felly mae'n greddf ceisio ceisio cymaint o le â phosib. Hynny yw, gall ef ei droi, ei droed ar y droed, gwasgu ei goesau neu ei fraichiau'n dynn, gostwng ei ben, gan dynnu ei wddf. Hefyd, bydd y person grafio yn ceisio creu rhwystr rhyngoch chi, gan osod gwrthrych o flaen iddo.
 2. Fel arfer bydd emosiynau'n dilyn yn syth ar ôl y geiriau a siaredir. Pe bai rhywun yn gyntaf yn dweud rhywbeth, ac ar ôl ychydig, peintiodd y grimace briodol ar ei wyneb, yna, yn fwyaf tebygol, mae'n crefftau. Hefyd, mae pobl yn aml yn ail-chwarae, gan geisio creu anhwylderau didwylledd, hynny yw, hyd yn oed yn berson dymunol iawn, byddant yn gwenu o bob 32 dannedd, yn ddigalon, yn chwifio a thrist, gan adael tywallt lliwgar.
 3. Mae hefyd yn anodd iawn i actor amhroffesiynol greu mynegiant y llygaid. Gwyliwch ef os yw rhywun yn gwenu gydag un gwefusau, gan adael ei lygaid yn oer, yna mae'n debyg ei fod yn gorwedd.
 4. Mae Liar yn rhoi symudiadau dwylo ac anuniongyrchol - gan gyffwrdd â'r cynobe, tip y trwyn, y llygaid neu'r llanw. Gosodiad gormodol yn bosibl, anarferol i berson ar yr amser arferol.
 5. Mae egluro cwestiynau a geiriad ffug yr ateb hefyd yn rhoi gair.

Sut ydych chi'n gwybod os ydych chi'n caru rhywun ai peidio?

Pan fyddwch chi eisiau gwybod rhywun yn nes atoch, rydych chi'n gwneud popeth am hyn. A phan fydd y broses gydnabyddiaeth yn digwydd, mae anfodlonrwydd a siom yn bosibl, ond rydym yn maddau'n fawr iawn i'n pobl annwyl. Dim ond sut wyt ti'n gwybod p'un a ydych chi'n caru rhywun, ai dyn ydyw ai peidio? Dyma ychydig o arwyddion o'r hyn yr ydych yn ei garu:

 1. Rydych yn barod i roi'r rhyddid i'r partner, i'w dderbyn fel y mae, i beidio â gwneud ei newidiadau ei hun. Byddwch chi'n profi, ond gadewch iddo fynd os yw'r partner yn dweud nad yw eich hapusrwydd chi chi.
 2. Mae gennych ddiddordeb nid yn unig yn atyniad allanol person. Rydych chi'n wirioneddol bryderus am ei bryderon, problemau, llawenydd a llwyddiannau.
 3. Os ydych chi'n hawdd ei gyfaddef mewn cariad, ac ar ôl ychydig, gyda'r un sarhad angerddol, yna ni ellir galw eich teimladau cariad. Mae'n fwy fel obsesiwn.

Cwestiynau ac atebion cywir iddynt, mae'n dda, ond hefyd yn edrych ar y gweithredoedd. Wedi'r cyfan, mae'n bwysig nid yn unig ei fod yn dweud (i addo'r mynyddoedd euraidd sawl gwaith), ond hefyd sut mae'n ymddwyn tuag atoch chi, beth mae'n ei wneud i chi.