Llais coll - sut i drin aphonia yn ôl y rhesymau?

Pan fydd y llais wedi mynd, sut i'w drin, mae pobl yn meddwl am y tro cyntaf. Mae hwn yn broblem annymunol, sy'n achosi llawer o anghysur ac yn gwaethygu'n sylweddol ansawdd bywyd. Mae yna lawer o ddulliau traddodiadol o fynd i'r afael â hwyl. Y prif beth yw penderfynu ar y rheswm a dewis yr un mwyaf addas.

Sut mae'r llais yn ffurfio?

Mae'n cynrychioli dirgryniadau cadarn yr aer, sy'n cael eu ffurfio yn y cyfarpar anadlu dynol. Pe bai'r aer yn mynd trwy'r holl organau ac nad oedd yn dod ar draws unrhyw rwystrau, ni allem gyfleu sain. Mae set o rwystrau - organau a leolir yn y system resbiradol, sy'n cymryd rhan wrth lunio'r llais - yn cael ei alw'n gyfarpar llais.

Dim ond ar esgyrniad y ceir swniau - yn ystod rhyddhau aer o'r ysgyfaint drwy'r trwyn a'r geg. Ar y bilen mwcws y larynx mae plygu arbennig, a elwir hefyd yn llais, maen nhw hefyd yn cordiau lleisiol. Yn ogystal, mae yna graciau lleisiol yn y laryncs. Pan fydd awyr yn mynd heibio iddynt, mae'r plygu'n dechrau dirgrynu, crëir tonnau sain - dyna sut y daw'r llais.

Pam mae'r llais yn diflannu?

Mae'r broblem, pam y cafodd y llais ei golli, sut i'w drin, yn cael ei flaenoriaethu gan wahanol resymau. Yn aml, mae hoarseness yn digwydd gydag annwyd neu gyda gorgyffwrdd cryf o ligamentau. Mae rheswm cyffredin pam fod y llais yn mynd ar goll yn laryngitis heintus. Yn y parth risg, mae pobl sydd, yn ôl natur eu gweithgareddau, yn defnyddio'n rheolaidd y cordiau lleisiol. Weithiau mae aphonia yn datblygu ac nid oes rheswm amlwg ganddo: mewn clefydau y chwarren thyroid, oherwydd ysmygu, neoplasmau.

Colli llais yn y gwddf

Un o'r ffenomenau mwyaf cyffredin. Os bydd y gwddf yn brifo, mae'r llais yn diflannu, mae'r rheswm, yn fwyaf tebygol, wedi'i orchuddio mewn llidiau bacteriaidd, viral neu ffwngaidd. Yn y rhan fwyaf o achosion, achosir aphonia gan laryngitis, proses llid yn y laryncs sy'n effeithio ar y cordiau lleisiol. Oherwydd y clefyd, mae'r olaf yn chwyddo a bron yn peidio â symud, sy'n arwain at aflonyddwch wrth ffurfio seiniau.

Mae'r llais sut i drin y broblem hon wedi colli ei lais, mae pobl nad ydynt wedi hyfforddi eu ligaments yn rheolaidd yn meddwl yn rheolaidd. Mae cantorion a siaradwyr proffesiynol hefyd yn dioddef o aphonia, ac eto mae'r risg o fagu ac yn rhoi'r gorau i siarad mwy gan y rhai a benderfynodd sydyn tynhau eu gwddf, tra nad ydynt yn cyfrifo eu cryfderau eu hunain ac nid ydynt yn asesu posibiliadau eu laryncs yn briodol.

Collwyd y llais am annwyd

Oherwydd afiechydon corsarol, mae'r cordiau lleisiol yn cael eu llidro, ac mae brasg, mae gwddf yn dechrau taro. Mae'n anodd siarad, a rhaid i rywun ymdrechu'n galed i wneud synau mwy neu lai yn uchel ac yn ddealladwy. Mae colli llais yn yr oer cyffredin yn cael ei egluro gan y baich ychwanegol ar y ligamentau arllwys. Mewn rhai achosion, mae aphonia yn datblygu yn erbyn cefndir o beswch sych, sydd hefyd yn cael effaith niweidiol ar gyflwr plygu'r laryngeal. Os bydd y llais yn diflannu, sut i'w drin, meddyliwch yn gyflym, bydd y broblem yn cael ei gopïo am ychydig ddyddiau.

Achosion colli llais yn sydyn

Pan fydd y llais yn sydyn yn diflannu'n sydyn, gall y rhesymau fod yn annymunol iawn. Mae aphonia sydyn weithiau'n datblygu mewn tiwmoriaid laryngeol sy'n effeithio ar ligamentau. Gall neoplasmau eraill ddylanwadu ar newidiadau yn y llais - yn y chwarren thyroid, yr esoffagws, yr ysgyfaint, y mediastinwm. Dylai'r broblem fod yn amau ​​os yw'r twymyn yn datblygu am sawl wythnos, ac nid oes unrhyw symptomau catalhalol.

Colli llais - alergedd

Mae'r laryncs yn un o'r organau hynny sy'n agored i ysgogiadau. Ar ôl cysylltu ag alergen, mae amhariadrwydd capilarïau yn cael ei amharu, ac yn meinweoedd y mwcosa yn dechrau ysgogi transudate. Mae'n dilyn mai'r prif achosion o golli llais mewn alergeddau yw secretion hylif ac edema laryngeal , ac mewn rhai achosion hefyd yn etifeddiaeth. Gall symbyliadau o'r fath achosi adwaith:

Mae symptomau o'r fath yn cyd-fynd â phigodrwydd:

Llais coll ar ôl sgrechian

Mewn rhai achosion, mae aphonia yn digwydd pan fydd llwyth uchel iawn yn sydyn, sy'n digwydd ar y cordiau lleisiol. Yn aml, er enghraifft, gyda phethau fel dolur gwddf, mae'r llais wedi mynd, mae pobl yn wynebu ar ôl adroddiadau pwysig, ymddangosiadau yn gyhoeddus. Gwahardd y llais yn ôl ac ar ôl cryf cryf iawn - o ganlyniad i chwestrell neu ar ôl noson gwyrdd mewn karaoke, dyweder.

Achosion seicolegol colli llais

Nid yw pawb yn gwybod am hyn, ond gall rhesymau seicolegol achosi aphonia hefyd. Mae'r holl broblemau yn deillio o'r nerfau, ac nid yw'r eithriad hwn. Pam mae llais pobl rhy sensitif ac emosiynol weithiau'n diflannu? Mae hyn yn digwydd pan nad yw pobl am wrando arnynt neu yn gyson yn gorfod profi rhywbeth. Llais coll, sut i drin hyn, mae'n rhaid i chi feddwl amdano mewn teuluoedd lle mae perthnasau yn aml yn sgandal. Afonium mae'r corff yn ymateb i straen cyson.

Beth os collwyd y llais?

Mae yna lawer o ffyrdd i adfer y llais, ond mae'n bwysig gwybod beth nad yw'n cael ei argymell mewn aphonia, er mwyn peidio â gwaethygu'r sefyllfa ac nid ymestyn y broses driniaeth:

 1. Ni allwch siarad. Hyd yn oed mewn sibrwd, fe'ch cynghorir i beidio â dweud dim, oherwydd ei fod yn ymestyn y bwndeli yn fwy na lleferydd cyffredin. Pan fydd y llais wedi mynd, a sut mae ei drin yn aneglur, ni allwch chi siarad yn yr oer hefyd, er mwyn peidio â dal oer i'r plygu gwtral.
 2. Mae'n werth rhoi'r gorau i ysmygu.
 3. Peidiwch ag anadlu â'ch ceg, fel na fydd y llwch yn mynd i mewn i'r system resbiradol gydag haint.
 4. Peidiwch â gargle â soda. Mae offeryn o'r fath yn unig yn achosi llid y ligamentau.

Llais coll - meddygaeth

Dewisir therapi yn dibynnu ar achos y clefyd, oherwydd pan fydd y gwddf yn brifo, mae'r llais wedi mynd, nag i drin y broblem, mae angen dewis dim ond ar ôl y mesurau diagnostig:

 1. Gyda laryngitis, mae'r rhan fwyaf o gleifion yn dioddef o peswch. Maent, er mwyn ymdopi ag aphonia, yn cael eu hargymell i yfed cyffuriau disgwylorant - fel Ambroxol, Kodelak, Bronhicum.
 2. Dileu'r ysgwyd a meddalu'r gwddf am annwyd gyda chymhorthion megis Arbidol, Remantadine - bydd cyffuriau gwrthfeirysol yn gwella'r cyflwr rhag ofn clefyd.
 3. Mae Miramistin yn cael gwared ar yr edema laryngeal yn effeithiol ac yn diheintio'r bilen mwcws.
 4. Pan oedd y llais wedi mynd, mae tabledi Givalex hefyd yn helpu. Mae'n gyffur cartrefopathig sy'n cyflymu'r broses o adfer ligamentau.

Meddyginiaethau effeithiol eraill ar gyfer aphonia:

Na i gargle, pe bai'r llais wedi mynd?

Pan nad yw osplosty yn ddrwg yn helpu atebion therapiwtig. Pan fydd y llais yn diflannu, mae rinsio yn helpu i leddfu chwydd, yn tynnu'n ddifrifol, ac yn dileu micro-organebau pathogenig o'r llwybr anadlol. Mae'n ddymunol cynnal y gweithdrefnau o leiaf 5-6 gwaith y dydd. Os yw'r llais am oer wedi diflannu, sut i drin? Bydd paratoadau o'r fath yn dod i'r cymorth:

Sut i adfer llais dulliau pobl?

A yw'n bosibl cynnal therapi yn y cartref? Os yw'r llais wedi mynd, sut i'w drin gartref, bydd meddygaeth werin yn dweud. Mae llawer o wahanol ryseitiau anhraddodiadol. Mae pob un ohonynt yn effeithiol ac yn ddiniwed i'r corff, ac mae hyd yn oed offer o'r fath ar gael a gellir eu paratoi o'r cynhwysion, fel arfer mewn unrhyw gegin. Er mwyn iacháu, gallwch syml yfed dŵr cynnes neu wneud cywasgu cynhesu. Mae ryseitiau mwy cymhleth hefyd.

Sut i adfer llais yn gyflym?

Cynhwysion :

Paratoi a defnyddio

 1. Rhowch y protein i ewyn.
 2. Ychwanegwch yn y màs chwipio o ddŵr wedi'i ferwi oer.
 3. Os ydych chi'n rinsio'ch gwddf bob 2 awr, bydd yr aphonia yn pasio mewn un diwrnod.

Moron ar gyfer trin llais bras

Cynhwysion :

Paratoi a defnyddio

 1. Dylid glanhau moron a'u rhoi mewn cynhwysydd ar wahân.
 2. Arllwys gwreiddyn y llaeth a'i roi ar dân fechan.
 3. Coginiwch y feddyginiaeth nes bod y moron wedi'i goginio.
 4. Ar ôl coginio, cwympiwch y llaeth a yfed y diod sy'n deillio o'r dydd trwy gynhesu.

Llaethwch â mêl o'r llais sefydlog

Cynhwysion :

Paratoi a defnyddio

 1. Cynhesu llaeth.
 2. Ychwanegwch yr holl gynhwysion eraill i'r hylif.
 3. Yfed 0.5 litr o'r ddiod hon ddwywaith y dydd - yn y bore ac yn y nos.

Ymgyrch ar y cordiau lleisiol

Mae ymyrraeth llawfeddygol yn helpu i newid y llais, ychwanegu ato gwŷr neu i'r gwrthwyneb ei gwneud hi'n fwy sonig. Mae laryngoplasti chwistrelliad yn ddull sy'n gwybod sut i adfer cordiau lleisiol a'u gwneud yn gweithredu fel o'r blaen. Mae'r llawdriniaeth yn cael ei berfformio gan ddefnyddio nodwydd hir sy'n llenwi'r plygu gyda meinweoedd braster y claf eu hunain o safleoedd eraill neu gyda pharatoadau colagen.

Ar ôl y driniaeth, mae'r ligamentau'n adfer y gyfrol flaenorol, yn dod yn fwy elastig, ac mae'r llais yn dechrau swnio'n iawn. Dim ond un "ond" - ar ôl ailgyfodi'r cyfansoddiad, mae'r effaith yn diflannu. Os yw achos aphonia yn y neoplasm, caiff ei dynnu gan ddulliau microsgregol, triniaeth laser neu radio radio. Mae mewnblaniadau yn disodli rhan o'r ligament.