Sut i roi plac mwstard ar blant i beswch fel bod y weithdrefn yn effeithiol?

Mae'r regimensau triniaeth yn aml yn cynnwys triniaethau lleol sy'n llidus ac yn tynnu sylw. Mae gweithdrefnau o'r fath yn cynnwys gosod plastyrau mwstard, poblogaidd gyda therapi peswch mewn plant. Mae'r rhan fwyaf o rieni yn eu hystyried yn ffordd ddiogel i hwyluso anadlu, ond mae'r cynnyrch naturiol hwn yn bwysig i'w ddefnyddio'n ofalus ac yn fwriadol.

A all plant roi plastri mwstard?

Nid yw pediatregwyr yn gwahardd defnyddio'r dechneg, ond mae naws o therapi o'r fath. Mae'r ateb i'r cwestiwn, boed hynny'n bosibl i blant mwstard, yn dibynnu ar y ffactorau canlynol:

A yw'n bosibl rhoi plaid mwstard ar beswch i blentyn?

Mae arbenigwyr yn caniatáu, weithiau hyd yn oed gynghori'r weithdrefn a ddisgrifir i hwyluso anadlu. Mae peswch mwstard i blant yn cael ei argymell fel asiant sy'n tynnu sylw ac yn llidus yn lleol. Maent yn cyfrannu at ehangu cyflymder pibellau gwaed a chynyddu cylchrediad gwaed o amgylch yr organau resbiradol, gweithredu'r system imiwnedd, lleihau chwydd y nasopharyncs. Oherwydd y plastig mwstard, mae'r sbwrc wedi'i liwgrio ac mae'n haws i sbwrc adael o'r ysgyfaint a'r bronchi. Olewau hanfodol a ryddheir trwy gyswllt â dŵr, ychydig o atal poen a hwyluso anadlu.

Cyn i chi roi plac mwstard ar gyfer plant, mae angen i chi ddarllen y gwrthgymeriadau i'w trin:

Ar ba peswch sy'n rhoi hadau mwstard i blant?

Mae'r dull a gyflwynwyd yn effeithiol ar gyfer trin broncitis, niwmonia a thracheitis. Dylai plant mwstard gael eu gosod â peswch sych, pan nad yw'r sputum yn ddisgwyliedig neu'n gadael yn rhy galed ac yn boenus. Maent yn helpu i wanhau mwcws viscous a lleihau ei gynhyrchu. Peidiwch â defnyddio plastr mwstard yn therapi asthma bronchaidd. Bydd cynhesu ac ysgogi cylchrediad gwaed yn yr organau yr effeithir arnynt yn arwain at ymosodiad difrifol o aflonyddu.

A yw'n bosibl cael plastr mwstard ar dymheredd?

Cynhwysir gwres a thwymyn yn y rhestr o wrthdrawiadau i gymhwyso'r weithdrefn hon. Mae'r tymheredd y corff yn uwch, y cyflymaf y mae gwaed yn y corff yn ei gylchredeg. Mae hyn yn cynyddu'r llwyth ar falfiau'r galon, yr afu a'r arennau. Peidiwch â rhoi mwstard ar dymheredd o fwy na 37.5 gradd. Bydd y "driniaeth" hon yn cynyddu'r baich ar organau hanfodol y babi, sy'n agored i ymddangosiad cymhlethdodau peryglus.

Ym mha oedran allwch chi roi plastig mwstard ar eich plentyn?

Nid yw'r rhan fwyaf o bediatregwyr yn argymell therapi lleol sy'n llidus ac yn tynnu sylw os yw'r mochyn yn llai na 3 mlwydd oed. Mae rhai arbenigwyr yn fwy ffyddlon, ac maent yn caniatáu ichi roi plastig mwstard cyn, o ba oed y gallwch chi ei wneud, bydd y meddyg yn dweud yn union, ond dylai'r plentyn fod yn hŷn na 12 mis. Mae croen babanod yn hynod sensitif, nid yw wedi'i addasu eto i ddylanwadau ymosodol a llidiau allanol.

Mae'n bwysig gofyn i'r meddyg ymlaen llaw sut i roi mwstard yn troi ar beswch i blant ifanc, faint i'w cadw, er mwyn peidio â achosi llosgi'r epidermis. Yn ychwanegol, dylid gwirio a oes gan y babi adwaith alergaidd i'r cynnyrch naturiol dan sylw. Mae crynodiadau uchel o olewau hanfodol yn aml yn ysgogi ymateb negyddol o'r system imiwnedd.

Pa mor gywir yw rhoi mwstard ar beswch ar gyfer plant?

Mae sawl ffurf o ryddhau'r modd a ddisgrifir:

Mewn pediatreg, mae'n well defnyddio'r math olaf o blastrwyr mwstard. Maent yn gyfleus i'w storio a'u gosod, mae dyfeisiau o'r fath yn fwy diogel. Cyn i chi roi'r mwstard, mae angen ichi baratoi:

 1. Arllwyswch ddŵr poeth i mewn i blât bach (tua 50 gradd).
 2. Torrwch ychydig o fflamiau o wydr glân.
 3. Cymerwch amserydd a thywel trwchus.
 4. Esboniwch i'r babi y bydd angen iddo orweddu am ychydig. Rhowch y plentyn i'r toiled, bwyd a diod ymlaen llaw. Gallwch chi roi eich hoff degan i ddim yn cael ei drin yn ddiflas.

Ble ddylwn i roi mwstard ymosod ar beswch ar gyfer plant?

Gwnewch gais i'r cynhesu gywasgu'n gywir i ardal rhagamcaniad yr organau yr effeithir arnynt. Mae cyfarwyddiadau clir ar sut i roi peswch mwstard ar blant:

Cyflwynir diagram clir o leoliad y plotiau mwstard isod. Yn achos y defnydd o beiciau nad ydynt yn becynnau a sticeri, a phowdrydd sych, mae'n bwysig peidio â'i orchuddio â'i faint, er mwyn peidio ag achosi ymddangosiad llosgi a llid. Wrth berfformio'r driniaeth, dylech gofio lle i roi mwstard yn amhosibl yn gategoraidd:

Cynhyrchu mwstardau

Yr amser gorau posibl ar gyfer y driniaeth yw noson, cyn noson cysgu. Cyn i chi roi y plastr mwstard i'r plentyn, mae angen i chi sicrhau nad oes gwres. Yn ychwanegol, mae angen gwirio uniondeb y croen mewn mannau ar gyfer cymhwyso cywasgu, i dawelu'r babi.

Sut i roi plastig mwstard i blentyn wrth beswch:

 1. Mae'n gyfleus rhoi claf yn y gwely. Gofynnwch i ddewis fel bod y cywasgu wedi'i leoli ar y brig.
 2. Rhowch ddarn o fesur wedi'i baratoi ymlaen llaw ar yr ardal a gafodd ei drin.
 3. Rhannwch becynnau â mwstard.
 4. Ysgwydwch nhw i ddosbarthu'r powdr yn gyfartal.
 5. Gostwch y cerdyn melyn yn y dŵr poeth am 10 eiliad, fel ei fod wedi'i orchuddio'n llwyr â'r hylif.
 6. Detholwch y pecyn. Gadewch i'r dŵr ddraenio ychydig.
 7. Rhowch y cywasgu ar yr ardal ddethol, ychydig o wastraff i lawr y palmwydd nes ei fod yn rhwygo'r croen.
 8. Ailadroddwch y camau ar gyfer y plastyrau mwstard sy'n weddill.
 9. Gorchuddiwch yr ardaloedd sydd wedi'u trin â thywel.
 10. Cynheswch y pecyn gyda blanced neu blanced. Gofynnwch i'r babi orwedd yn llonydd.

Faint ddylwn i gadw plastig mwstard ar gyfer plentyn?

Mae hyd y driniaeth yn dibynnu ar sensitifrwydd y croen ac oedran y plant:

Rhaid rheoli'r defnydd o blastrwyr mwstard. Bob 60 eiliad, dylech godi ymyl y bag ac archwiliwch y croen yn ofalus ar gyfer llid neu losg . Os yw'r plentyn fel rheol yn cael y driniaeth gyntaf, y tro nesaf gallwch chi gynyddu'r amser amlygiad erbyn hanner munud. Ar ôl cael gwared ar y plastr mwstard, mae'n ddoeth gwisgo'r babi mewn pyjamas meddal, dynn a gorchuddio â blanced i gadw'n gynnes.