Arwyddion priodas - beth all ac ni ellir ei wneud ar y diwrnod hwn?

Mae priodas yn un o'r digwyddiadau mwyaf arbennig yn nhyluniad pob person. Ar y diwrnod hwn, rwyf am i bopeth hollol berffaith a does dim byd yn hapus o hapusrwydd. Fodd bynnag, cyn paratoi ar gyfer dathliad arwyddocaol, mae angen darganfod beth yw'r arwyddion priodas.

Arwyddion ar y briodas - beth allwch chi ei wneud na allwch chi?

Mae'r diwrnod cyffrous hwn wedi dod yn gof da, nid yn unig i berthnasau a gwesteion, mae angen i chi feddwl cyn yr holl fanylion. Ar yr un pryd rhaid ystyried arwyddion da a drwg yn y briodas. Yr arwyddion priodas mwyaf enwog ar gyfer y briodferch a'r priodfab :

 1. Rhowch gynnig ar a gwisgo gemwaith yn unig ar gyfer gwaddodion newydd. Ni ddylai pawb arall gael mynediad atynt.
 2. Mae angen i ifanc ar ddillad guddio pin Saesneg, a fydd yn helpu i amddiffyn yn erbyn y llygad drwg. Mae'n bwysig ei fod yn sefydlog i lawr.
 3. Roedd hynny mewn hapusrwydd teuluol bob amser yn teyrnasu, cyn y seremoni briodas dylai menyw llo ychydig. Mae'n bwysig mai'r rheswm dros yr anhwylder hwn oedd geiriau dadio Mam a Dad, ac nid rhai problemau.
 4. Mae'r holl amser y mae angen i'r gwarchodwyr newydd fod gyda'i gilydd, hynny yw, ar y diwrnod hwnnw, mae'n amhosibl i bobl o'r tu allan i basio rhyngddynt.
 5. Ar ddiwedd y briodas, mae angen i'r gwŷr newydd edrych yn y drych. Credir y bydd bywyd yn gytûn, yn hapus ac yn llwyddiannus.
 6. Cyn i'r gwraig adael swyddfa'r gofrestrfa, dylai rhieni eu taenellu gyda grawn, fel bod eu bywyd yn helaeth.

Arwyddion ar y briodas i'r briodferch

Mae pob merch sydd ag ysgogiad arbennig yn aros am y diwrnod hwn. Fodd bynnag, mae'n bwysig nid yn unig aros, ond hefyd i gofio'r manylion, i wneud popeth i sicrhau bod hapusrwydd yn para, os nad am byth, o leiaf cyhyd â phosib. Mae yna arwyddion priodas y dylai briodferch wybod amdanynt :

 1. Ar y diwrnod hwn, mae'n rhaid i'r wraig sydd newydd ei wneud wisgo rhywbeth sy'n perthyn i rywun arall, ac ar gweddill ei gwisg mae angen iddi wneud ychydig o fwythau gydag edau glas.
 2. Rhaid prynu esgidiau yn unig gyda sanau caeëdig.
 3. Cyn y briodas, ni chaniateir i fenyw edrych yn y drych mewn atyniad llawn.
 4. Os bydd y briodferch yn cyhoeddi bwced priodas o'i dwylo, bydd hapusrwydd yn ffoi ar unwaith.
 5. Os bydd menyw yn dechrau seinwaith yn y bore cyn y briodas, bydd ei phriodas yn hapus.
 6. Roedd bywyd yn hapus, wedi bod yn briod yn hapus, rhaid i gariad wisgo clustdlysau
 7. Mae'n annerbyniol i gariad sefyll o'i flaen o flaen drych.
 8. Ni argymhellir prynu ffrog briodas mewn dolenni gwyrdd.
 9. Fe'i hystyrir yn arwydd gwael os yw'r priod yn gweld culp y dathliad, heb ei wisgo'n llwyr.

Lliw y ffrog briodas - arwyddion

Cynigir amrywiaeth o fodelau o ffrogiau gwahanol liwiau i ferched modern. Fodd bynnag, mae'n bwysig peidio â chasglu'r ffasiwn, ond i ddarganfod beth y gall lliw y gwisg, sydd ag arwyddion priodas, ei olygu:

 1. Mae lliw gwyn yn symbol o lawenydd, diniwed a purdeb. Am y rheswm hwn, roedd y ferch a briododd gyntaf, yn gwisgo gwisgo o'r fath.
 2. Nid yw'r gwisg briodas coch yn dda iawn. Mae'r wisg hon yn cael ei ddehongli fel rhwystr o gynddeiriau ac anghytundebau yn y teulu.
 3. Lliw aur yw ymgorfforiad cyfoeth a chyfoeth y teulu.
 4. Lliw arianog - yn symboli trosiant hapusrwydd teuluol. Yn gyffredinol credir y bydd priodas o'r fath yn disgyn yn fuan neu bydd y teulu'n byw yn anhapus.
 5. Arlliwiau pinc - i darau a chyplau cariad hir.
 6. Gwisg porffor wedi'i ddehongli fel ysgubor ysgariad a symbol o hud cariad .
 7. Lliwiau oren - i barchu yn y gymdeithas.

Braster ar briodas - arwyddion

Mae llawer o arwyddion ar gyfer y briodferch ar ddiwrnod y briodas yn gysylltiedig â'r llythyr:

 1. Ni allwch werthu llygad na'i roi i'ch ffrindiau i'w dathlu. Fel arall, ni all priodas fod yn aflwyddiannus.
 2. Dylid cadw braster a boutonniere yn y teulu fel gwyllt arbennig. Pan gaiff plentyn ei eni, mae'r llygoden yn cwmpasu'r babi yn ystod salwch. Mae'r peth yn crogi dros y briwsion crib i amddiffyn rhag y llygad drwg .
 3. Heb wyth a thorch, ni chaniateir i wraig y dyfodol addurno ei gwallt â blodau.
 4. Os nad yw'r briodferch mewn llenell, ond mewn het, mae priodas o'r fath yn aml yn diflannu.
 5. Y briodas mewn llygoden fer - i blant sâl, a'r gyfraith hebddo - i dwyllo a dioddefaint.

Esgidiau priodas - arwyddion

Mae paratoi ar gyfer y dathliad bob amser yn gyffrous, ond i'r ferch mae'n eiliadau pleserus iawn pan fydd angen i chi ddewis gwisg. Prynu esgidiau, mae'n bwysig cofio am yr arwyddion gwerin ar gyfer y briodas:

 1. Os byddwch chi'n dewis sandalau, bydd y cwpl yn byw mewn tlodi.
 2. Mae esgidiau caeedig yn ymgorffori sefyllfa ariannol sefydlog y teulu a haelioni ei gŵr.
 3. Esgidiau gyda chlymwyr - i wrthdaro teuluol, ac hebddynt - i eni plentyn yn gyflym ac yn hawdd.
 4. Ar gyfer y diwrnod cyfan, dylai fod un pâr o esgidiau.
 5. Mae esgidiau priodas yn well i'w prynu ddydd Gwener.
 6. Dylid dewis esgidiau gyda sodlau uchel, gyda'r uchaf, y pwysicaf fydd ei le ym mywyd teuluol.

Bwced priodas - arwyddion

Priodwedd bwysig yn y dathliad yw bwced priodas y wraig ifanc. Credir y dylai menyw gydol y dydd ei gario â hi a pheidio â gadael iddo fynd. Mae pawb yn gwybod bod i ddal bwced y briodferch yn y briodas yn arwydd da iawn i gariadon di-briod. Mae hyn yn golygu y bydd y ferch hefyd yn priodi yn fuan. Wrth ddewis blodau ar gyfer baw mor arbennig, mae angen gwybod beth yw'r arwyddion priodas a beth mae'r blodau'n ei olygu:

 1. Mae Roses yn hoffi tendr i'r annwyl. Yn yr achos hwn, gall lliwiau gwahanol liwiau gael gwerthoedd gwahanol. Coch - symbol o gariad angerddol, a melyn - arwydd o gydymdeimlad cyfeillgar.
 2. Mae tegeirianau yn cynrychioli gormod o anwyldeb a theyrngarwch.
 3. Gerberas - symbol o gysylltiadau rhwydd ac ymledol, cydymdeimlad cyfeillgar.
 4. Bydd Lilies yn dweud wrth y dyn ifanc fel dyn sefydlog a dibynadwy.

Arwyddion am gylchoedd priodas

Cyn gwyliau pwysig mewn bywyd, mae angen i chi wybod am yr arwyddion ar ddiwrnod y briodas. Mae llawer o dderbyniadau priodas yn bodoli ac am gylchoedd priodas:

 1. Mae angen i jewelry briodas i bobl ifanc brynu mewn un lle ac ar yr un pryd.
 2. Mae'n annymunol bod y cylchoedd yn arysgrifau neu gerfiadau. Os oes gan y modrwyau priodas wyneb esmwyth, yna bydd bywyd yr ifanc yn llyfn a hyd yn oed.
 3. Ni allwch golli modrwyau a rhoi cynnig ar rywun.
 4. Fe'i hystyrir yn arwydd gwael i geisio cylchoedd o bobl sydd wedi ysgaru neu weddw.

Arwyddion priodas i'r priodfab

Yn anaml y mae pobl yn credu mewn arwyddion poblogaidd, ond pan ddaw at ddathliad mor bwysig mewn bywyd, maent weithiau yn ofalus ac yn fwy atodol i fanylion. Mae yna arwyddion priodas ac anerchuddion o'r fath ar gyfer y priodfab:

 1. Os bydd y priod yn y dyfodol wedi rhoi pwdl o flaen tŷ anwyl, yn y bywyd teuluol bydd y dyn yn cam-drin alcohol.
 2. Pan fydd y priodfab o'r cartref rhiant yn mynd â'r briodferch, yna nid oes angen troi.
 3. Cyn y dathliad, ni chaniateir i'r priodfab edrych ar y briodferch mewn gwisg briodas.
 4. Os oedd ar drothwy SWYDDFA'R COFRESTRU, fe wnaeth ef syfrdanu - ansicrwydd ynghylch cywirdeb y penderfyniad.
 5. Pan fydd llawer o fwyta a diodydd yn ystod gwledd - ni fydd y noson briodas yn dawel. Os ydych chi'n bwyta llawer o losin - mae'r briodferch yn aros am fochyn mochyn.
 6. Er mwyn i deulu newydd gael unrhyw broblemau gydag arian, mae'n rhaid i'r gŵr sydd newydd ei wneud roi darn arian yn ei gychwyn, y bydd yn rhaid ei gadw'n ddiweddarach fel teulu teuluol.

Mae tystion yn y briodas yn arwyddion

Mae arwyddion diddorol am dystion yn y briodas:

 1. Os yw'r gwahoddiad newydd yn gwahodd pobl briod ymhlith eu hunain, bydd y cwpl yn disgyn ar wahân.
 2. Ni chaniateir i gynorthwywyr i'r gwarchodwyr fod yn fwy na dwy waith. Fel arall, ni fyddant byth yn gwybod beth yw bywyd teuluol .
 3. Mae cariad, ond mae cwpl di-briod fel tystion yn opsiwn gwych.
 4. Mae'n rhaid i'r tyst fod ychydig yn iau na pherson y dathliad.
 5. Os ydych chi am briodi yn yr eglwys , mae angen i chi ddewis cynorthwywyr credinwyr pobl fedyddedig.

Tywydd ar gyfer y briodas - arwyddion

Ar y diwrnod arbennig hwn, mae popeth yn bwysig ac felly mae newydd-wely a'u perthnasau yn aml yn rhoi sylw i'r arwyddion am y briodas. Ymhlith y sylwadau gwerin a'r tywydd hyn:

 1. Os yw'r tywydd yn heulog ac yn glir - bydd bywyd teulu ifanc yn hawdd ac yn hapus.
 2. Mae glaw ar y gwyliau hefyd yn addo hapusrwydd mewn priodas. Mae dŵr yn symbol o purdeb ac uniondeb, oherwydd bydd yn golygu perthynas gytûn mewn pâr.
 3. Os ar ddiwrnod y buddugoliaeth o stormydd storm - i gysylltiadau anghysbell yn y teulu, gan fod tunnell yn rhwystr o anawsterau.
 4. Mae eira a blizzard yn cynrychioli teyrngarwch a gonestrwydd rhwng priod.
 5. Gwynt cryf - ar gyfer geni plant yn gynnar.

Glaw ar gyfer y briodas

Mae priod y dyfodol yn bryderus iawn fod popeth y dydd yn berffaith, ac yn ceisio ystyried yr arwyddion cyn y briodas. Yn aml, mae'r glaw ar y diwrnod hwn yn difetha llun yr enfys, ond beth mae hyn yn ei ddweud am arwyddion y bobl ar gyfer y briodas:

 1. Mae'r gostyngiad cyntaf yn syrthio ar y briodferch - i fywyd hapus ym mriodas merch, ac os yw'r priodfab - i sefyllfa fwy cyfforddus y priod.
 2. Fe'i hystyrir yn arwydd da pan fydd disgyn glaw yn disgyn ar y porth. Felly mae'r pwerau uwch yn bendithio pobl am briodas.
 3. Mae glaw dall ar y gwyliau yn arwydd da, oherwydd hyd yn oed mae'r haul yn llawenhau ac yn goleuo'r llwybr i'r ifanc.
 4. Yn y gaeaf, mae'r glaw weithiau'n troi yn eira. Mae angen recriwtio rhieni'r gwarchodwyr newydd a thaflu ei gilydd er mwyn byw mewn heddwch.

Mae eira ar y briodas yn arwydd

Nid yw bob amser yn cael gwyliau arbennig yn ystod yr haf neu yn y gwanwyn. Weithiau bydd seremoni ddifyr yn digwydd yn y gaeaf. Yna mae'r bobl ifanc yn aml yn ymddiddori os yw'r briodas yn arwydd o eira. Ystyrir bod tywydd o'r fath yn ffafriol i fywyd teuluol, gan fod eira a blizzard yn symbol o ffyddlondeb a gonestrwydd rhwng priod. Bydd gwialennau eira gwyn hyfryd ar y diwrnod hwn yn golygu bywyd hir hapus yn y teulu.