Cludiant Japan

Mae'r system drafnidiaeth yn Japan yn un o'r rhai mwyaf datblygedig yn y byd, bob blwyddyn mae'n gwasanaethu mwy na 100 miliwn o bobl. Heddiw, mae'n fwyaf trefnus ac effeithiol ymysg gwladwriaethau uwch. Diolch i'r daith hon trwy Land of the Rising Sun, mae'n bleser mawr.

Pa fathau o gludiant sy'n cael eu datblygu yn Japan?

Mae'r wladwriaeth ynys yn berchen ar samplau modern o drafnidiaeth dŵr, aer a thir. Diolch i'r rhwydwaith rheilffyrdd a ddatblygir ac mae 1.2 miliwn cilometr o draffyrdd i gyrraedd unrhyw le yn y wlad yn hygyrch i bawb.

Mae trenau lluniau a thramau afon yn Japan yn achosi syndod ymhlith trigolion y byd. Ymddengys fod y dechneg hon o'r dyfodol, ond nid yn wir. Dyma fan hyn y gallwch weld y modelau diweddaraf o offer rheilffordd a dŵr, datblygiadau domestig yn bennaf. Yn wyneb hyn oll, mae llawer o dwristiaid yn meddwl: pa fath o drafnidiaeth yw'r lleiaf datblygedig yn Japan? Mae'r ateb yn syml: nid oes unrhyw beth o'r fath.

Ond mae'n werth nodi bod rhyw fath o drafnidiaeth sy'n hollol absennol - dyfrffordd mewndirol. Does dim angen dim amdano.

Sut wnaeth Japan ddatrys problem cyfathrebu trafnidiaeth yr ynysoedd?

Mae Japan yn cynnwys pedair ynys fawr a 6848 bach. Gyda'r sefyllfa ddaearyddol hon, mae'r cwestiwn yn codi o'r cysylltiad trafnidiaeth rhwng holl aneddiadau'r wlad. Fe gafodd y penderfyniad ei gyflwyno gan fferi, sydd heddiw yn rhedeg yn rheolaidd rhwng Tokyo , Osaka a Kobe . Maent wedi'u lleoli yn rhan ddeheuol yr archipelago. Prif borthladdoedd yr ynysoedd yw Hokkaido a Kyushu. Mae ynysoedd eraill yn cael eu cysylltu gan dwneli a phontydd.

Bwsiau Japan

Mae bysiau yn elfen allweddol o drafnidiaeth ffyrdd Japan. Ym mhob dinas, trefnir rhwydwaith y cludiant cyhoeddus hwn ar lefel uchel. Mae'r boblogaeth leol yn gwbl gyfarwydd ynddo, ond dylai twristiaid wybod ychydig o bwyntiau allweddol:

  1. Mae'r holl lwybrau ar agor o 7:00 i 21:00. Mae ardaloedd anghysbell sy'n gwasanaethu tocynnau yn gweithredu ar amserlen wahanol - o 5:30 i 23:00.
  2. Ar bob stop mae yna amserlen bysiau gyda'r arwydd o deithiau a nifer y llwybrau. Ond yn y rhan fwyaf o achosion yn unig y rhoddir yr wybodaeth hon yn Siapaneaidd.
  3. Anhawster arall yw diffyg nifer y llwybrau ar fysiau. Mae llywodraeth Siapan yn hyderus bod enw'r hedfan ar y bws, a weithredir gan hieroglyffau, yn ddigon.
  4. I lawer o Ewropeaid, efallai y bydd bysiau'n anghyfforddus: seddi cul a nenfydau isel. Ond mae'r Siapanwyr eu hunain yn teimlo'n eithaf cyfforddus.
  5. Rhaid i chi dalu am y pris ar y ffordd allan.
  6. Yn Tokyo, mae'r pris yn sefydlog, hynny yw, nid yw'r pris yn newid yn dibynnu ar y nifer o rwystrau y byddwch yn eu pasio. Mewn dinasoedd eraill - i'r gwrthwyneb. Mae'r tocyn yn nodi nifer y stop ar yr ydych yn eistedd i lawr, ac ar ddiwedd y ffordd mae'r bwrdd yn goleuo faint y mae'n rhaid i chi ei dalu.

Mae eu cysur yn gwahaniaethu ar fysiau Intercity: seddi mawr, cefn cefn a'r gallu i ymestyn eu coesau. Felly, mae twristiaid sydd am arbed arian ar y gwesty, yn prynu tocyn am daith nos i ddinas arall, ac yn barod i ddeffro yn y lle newydd yn y bore.

Trafnidiaeth rheilffordd

Mae trafnidiaeth rheilffyrdd yn boblogaidd iawn yn Japan, gan ei fod yn caniatáu ichi symud yn rhydd rhwng bron pob un o ddinasoedd y wlad. Mae'r prif lwybrau rhyngweithiol yn rhedeg ar hyd arfordiroedd deheuol a gogleddol Honshu Island. Ychwanegiadau i'r brif rwydwaith rheilffyrdd yw ffyrdd ar ynysoedd mawr Kyushu, Hokkaido a Shikoku. Hyd yn hyn, mae'r holl lwybrau mawr yn cael eu dyblygu gan ffyrdd, felly mae gan dwristiaid bob amser ddewis ar sut i gyrraedd y ddinas neu'r ddinas honno.

Mae llawer o drenau cymudo yn Japan yn drenau cyflym, wrth iddynt symud trwy ataliad magnetig. Dyma enghraifft o ddatblygiad rheilffyrdd cyflym. Ar briffyrdd electrydedig, mae cyflymdra'r trenau yn cyrraedd 200-300 km / h. Bydd teithio ar y fath drên yn gyflym, ac os ydych chi eisiau dod o fewn ychydig oriau o un rhan o'r wlad i'r llall, mae hwn yn opsiwn ardderchog.

Wrth edrych ar y map o ddaearyddiaeth trafnidiaeth yn Japan, gallwch weld bod yr holl linellau rheilffordd wedi'u paentio mewn lliw penodol. Ac er mwyn i deithwyr fod hyd yn oed yn haws i lywio, mae pob trenau yn cael eu peintio yn lliw y llinell y maent yn ei ddilyn. Pris y tocyn trên i Tokyo yw $ 1.45, gellir dysgu'r pris am y cyfarwyddiadau eraill cyn gadael yn yr orsaf. Ar bob un ohonynt mae sgôr sgôr, lle nodir pris y tocyn yn yr arian cyfred cenedlaethol.

Fel ar gyfer tramiau, i dwristiaid dyma'r math mwyaf addas o drafnidiaeth gyhoeddus yn Japan. Cost un daith yw $ 1.30, tra mae'n haws i chi nodi lle mae'r orsaf a'r llwybr sydd ei angen arnoch chi, na gyda bws. Ond mae minws sylweddol - tramiau yn Nagasaki , Kumamoto ac ynysoedd Kyushu, Shikoku a Hokkaido yn unig.

Yn Tokyo, mae hefyd isffordd , sydd heddiw yn rhedeg yn gyntaf yn y byd ar gyfer traffig teithwyr blynyddol, sef 3.217 biliwn o bobl. Mae Metro Metropolitan yn cynnwys 13 llinell a 285 o orsafoedd. Cyfanswm hyd y traciau yw 286.2 km. Mae'r pris yn yr isffordd tua $ 1.50.

Ymhlith pethau eraill, yn Japan mae trên ar glustog magnetig neu "drên hedfan", nad yw'n berthnasol i gludiant rheilffyrdd clasurol, gan nad yw'n rhedeg rheiliau. Manteision y dull cludiant modern hwn yw y gall gyrraedd cyflymder o hyd at 500 km / h. Hyd yma, nid yw trenau o'r fath wedi'u cynllunio ar gyfer traffig i deithwyr. Yn ôl pob tebyg, bydd "trenau hedfan" yn cymryd y llwybr yn unig yn 2027.

Trafnidiaeth Monorail

Yn Tokyo, mae yna fath o drafnidiaeth hefyd, ac nid yw'r llinellau yn cyd-fynd â'r isffordd a'r rheilffordd. Mae gan Monorail 16 o'i orsafoedd. Dim ond ar eu cyfer y ceir cyfansoddiadau. Gall y rheilffordd gael ei leoli uwchben y trên ac o dan y bwrdd.

Ymddangosodd y cludiant monorail cyntaf yn 1957. Mae trenau yn cael eu awtomeiddio'n llawn, hynny yw, nid oes gan unrhyw un ohonynt beiriannydd. Mae'r pris yn y cludiant hwn o $ 1.35.

Rhentu car

Ymhlith pob math o gludiant ceir yn Japan , y gwasanaeth rhentu ceir yw'r lleiaf poblogaidd. Er mwyn llogi car, mae angen i chi gael trwydded yrru ryngwladol a yswiriant Siapan (JCI). Heblaw, mae'n eithaf anodd gyrru car yn Japan, gan fod y traffig chwith yn gweithredu yn y wlad. Ychwanegwch at hyn anwybodaeth yr iaith ac arwyddion ffyrdd, dim ond yma y gellir dod o hyd i rai ohonynt. Mae jamfeydd traffig cyson ar y ffyrdd, ac mae mannau parcio yn ddiffyg gwirioneddol, felly mae'n anodd iawn cael pleser rhag gyrru yma.

Tacsi yn Japan

Tacsis Tokyo - un o'r rhai drutaf yn y byd, felly os ydych chi'n chwilio am y math o drafnidiaeth rhatach yn Japan, yna dylai'r tacsi gael ei ddileu ar unwaith. Am bob 280 metr, bydd yn rhaid ichi dalu $ 0.82, ac ychwanegu $ 0.80 am bob 2 funud a 15 eiliad. O ystyried tagfeydd ffyrdd, bydd unrhyw daith yn para o leiaf 15-20 munud, felly bydd yn rhaid i deithwyr dalu swm mawr.

Mae'n bwysig gwybod sawl nodwedd o'r math hwn o drafnidiaeth yn Japan:

  1. I fynd i mewn i'r car, dim ond o'r ochr chwith sy'n dilyn, gan fod yr hawl wedi'i gloi.
  2. Mae'r holl ddrysau yn awtomataidd.
  3. Yn y nos, mae gan y gyrrwr tacsi yr hawl i wrthod mynd â'r teithiwr heb esbonio'r rheswm.
  4. Os yw golau melyn ar y car, yna mae'r tacsi ar alwad ffôn ac nid yw'n ddiddorol ei atal.

Cludiant awyr yn Japan

Mae awyrennau yn y wlad yn perfformio cludiant domestig a rhyngwladol. Y meysydd awyr mwyaf yw Haneda , Narita yn Tokyo a Kansai yn Osaka. Haneda yw'r maes awyr prysuraf yn y byd. Ond hyd yn oed nid oedd hyn yn ddigon i Siapan dwys, felly yn fwy diweddar adeiladwyd gorsaf ymosod a glanio newydd yn fwy diweddar. Diolch i hyn, cynyddodd nifer y teithwyr bron i 420,000. Mae yna hefyd 15 o orsafoedd hofrennydd yn y wlad.

Tan 2000, gosodwyd y prisiau ar gyfer tocynnau awyr gan y llywodraeth, ond ers dros 15 mlynedd mae cwmnïau hedfan preifat wedi bod yn gwneud hyn. Ar yr un pryd, peidiwch â bod ofn bod cost tocynnau yn uchel, gan fod llywodraeth y wlad wedi cadw'r hawl i feto ar brisiau, os cânt eu gorbwysleisio.

Cludiant dŵr yn Japan

Yn Japan, defnyddir cludiant môr yn unig i daro ynysoedd bychain sydd wedi'u lleoli yn ne Japan. Hefyd, gyda chymorth fferi, gallwch chi fynd i Rwsia, De Korea, Tsieina a Taiwan. Hyd yn hyn, mae 108 o lwybrau fferi yn Japan. Mae hyd y llwybrau'n amrywio o 25 munud i 2 awr a 45 munud. Ar y fferi, gallwch chi fynd â beiciau, beiciau modur a cheir. Ar yr un pryd, bydd y pris yn cynyddu yn gymesur â phwysau'r cargo.