Dant o ddoethineb - holl nodweddion twf a thriniaeth yr wyth

Mae'r geg dynol yn cael ei ffurfio o'r diwedd yn 22-27 oed. Erbyn hyn mae'n rhaid iddo fod â 32 o blastri, 16 ar y brig a'r gwaelod. Mae trydydd llawr neu "wyth" yn ymyrryd yn hwyrach, o 17-18 oed. Oherwydd hyn, cawsant eu henw adnabyddus.

Beth yw'r dannedd doethineb?

Mae gan bob plastr strwythur yr un fath a bron yr un nifer o wreiddiau. "Wyth", nid yw'r dannedd doethineb yn eithriad. Mae'n cynnwys yr elfennau canlynol:

Yr unig wahaniaeth rhwng y dannedd "wyth" a'r molawyr safonol yw cyfnod ei erydiad. Mae'n dechrau ffurfio rhwng 6 a 7 oed yn y jawbone. Yn raddol mae'r dannedd doethineb yn cynyddu mewn maint (yn bennaf rhan y goron a'r siambr mwydion). Erbyn 15-17 oed, mae gwreiddiau'n dechrau ffurfio, o ganlyniad i hyn mae twf uniongyrchol yn digwydd.

Faint o ddannedd doethineb sydd gan rywun?

Yn 92% o boblogaeth y byd, ffurfiwyd 4 trydydd llawr, 2 ar y rhiwiau uchaf ac is. Mae gan rai pobl (tua 0.1%) 6 neu fwy "6", weithiau nid ydynt yn ffurfio o gwbl (tua 8%). O ran faint o ddannedd doethineb fydd yn tyfu, mae'n effeithio ar:

Ydych chi angen dannedd doethineb?

Mae deintyddion cynyddol wedi sefydlu bod yr endidau dan ystyriaeth yn organau blaengar. Mewn plant modern, mae adentia sylfaenol y trydydd llawr yn cael ei arsylwi'n gynyddol - cyflwr lle mae gwreiddiau'r dannedd doethineb a'i rhan coronol yn absennol. Mae hyn oherwydd y newid ym maes diet y ddynoliaeth. Yn flaenorol, roedd yn rhaid i bobl fwyta mwy o fwyd garw a solet, a oedd yn gorfod cynyddu maint y geg. Arweiniodd datblygiad gwareiddiad at y mwyafrif yn y fwydlen o brydau poeth a phroses, nad oes angen wyneb cnoi ychwanegol arnynt.

Molar gweddilliol yw'r dannedd doethineb, a oedd yn angenrheidiol ar gyfer pobl gyntefig, ond mae wedi colli ei swyddogaethau ers tro. Nid yw bellach yn cymryd rhan yn y broses cnoi, felly nid yw'n rhan bwysig o'r cyfarpar jaw. Yn ddamcaniaethol, gall yr "wyth" fod yn ddefnyddiol mewn prostheteg fel cefnogaeth i'r bont , gan osod yr ymosodwr neu'r cysgwr. Yn amlach, caiff y trydydd molar ei dynnu oherwydd y perygl posibl y mae ei dwf yn gysylltiedig â hi:

Sut mae dannedd doethineb yn tyfu?

Mae codi "eights" yn digwydd yn unigol ar gyfer pob person. Gall pob un o'r pedwar o'r trydydd llawr dyfu ar yr un pryd, ond yn amlach maent yn ymddangos un ar y tro. Os yw dannedd doethineb yn cael ei dorri, teimlir llawer o symptomau annymunol, mae gan lawer o bobl gymhlethdodau ar ffurf llid a chymhlethdod y gwm. Oherwydd rhoi'r gorau i dwf y jaw ar gyfer yr "eights" nid oes digon o le, felly mae syndrom poen amlwg yn dod â'u ymddangosiad.

Pryd mae dannedd doethineb yn dechrau tyfu?

Yr oedran safonol lle mae ffrwydrad trydydd llawr yn digwydd yw 17-18 oed. Weithiau, dim ond un dannedd o ddoethineb sy'n tyfu yn y cyfnod penodedig, ac mae'r gweddill yn ymddangos yn hwyrach, hyd at 27 mlynedd fwyaf. Yn ddiweddarach nid yw'r G8 byth yn torri. Yn aml mae'r trydydd molar yn cael ei ddryslyd â pericoronitis, a gododd ar gefndir difrod i'r cwfl mucocutaneous dros y goron hanner-adfer.

Sut mae'r dannedd doethineb yn tyfu - symptomau

Mae arwyddion annymunol yn cynnwys cywiro, gan ysgogi person i ofyn am gymorth gan ddeintydd. Y symptomau dannedd doethineb sy'n tyfu yw'r canlynol:

Os yw'r trydydd dant molar (yr "wyth", doethineb) yn ymyrryd yn llwyr neu'n anghywir, mae cymhlethdodau peryglus:

Pam nad yw dannedd doethineb yn tyfu?

Mae rhai pobl byth wedi dod i'r afael â'r problemau a restrir uchod. Esboniadau, pam nad ydych yn tyfu dannedd doethineb mewn oedolion, dim ond dau. Yr opsiwn cyntaf yw adentia y trydydd llawr. Yn yr achos hwn, nid oedd y G8 yn syml yn ystod plentyndod. Mae eu habsenoldeb cyflawn yn hynod o brin, yn bennaf mewn plant a anwyd ar ôl 2000. Yn amlach, dim ond 2 barawr sydd (uchaf neu is).

Yr ail reswm pam na chafodd y dannedd doethineb ei thorri yw cadw absoliwt neu rannol. Yn y sefyllfa hon, ffurfiodd yr G8 yn olaf, ond ni allent dyfu. Mae hyn oherwydd eu lleoliad anghywir yn y ceudod y jaw neu'r diffyg lle am ddim yn y deintiad. Ystyrir yr amrywiad hwn o ddatblygiad digwyddiadau yn beryglus, gan fod y trydydd llawr a adferir yn arwain at ddinistrio gwreiddiau cyfagos, llid difrifol, ymddangosiad neoplasmau yn y cnwd, clefydau niwrolegol a llwybrau eraill.

Mae dannedd doethineb yn brifo - beth i'w wneud?

Gall syniadau annymunol yn ystod ffrwydro'r G-8 gael eu dosbarthu'n amodol yn ysgafn a pheryglus. Os bydd y dannedd doethineb yn brifo, mae'r rhesymau fel a ganlyn:

Mae dannedd doethineb yn tyfu ac yn brifo

Mae'r sgwrs a ddisgrifir bob amser yn cyd-fynd â ffrwydrad y trydydd molar o ganlyniad i dorri'r meinwe gingival. Pan fydd y dannedd "wyth" yn clymu, mae'n chwyddo ac yn troi coch, efallai y bydd gwaedu bach. Os yw'r llid yn wan ac nid oes pws, ymdopi â'r broblem a gyflwynir yn hawdd ac yn y cartref:

 1. Cyfyngu'r llwyth ar y dannedd doethineb sy'n tyfu, ceisiwch beidio â chwythu'r bwyd solet o'r ochr lle mae'n torri.
 2. Yn y bore, yng nghanol y dydd ac yn y nos, rinsiwch y geg gydag ateb Clorhexidine am 1 munud.
 3. Yn syth ar ôl triniaeth antiseptig, lubriciwch y gwm gyda gel HOLISAL .
 4. Gyda syndrom poen cryf, cymerwch analgau di-steroidal - Nimesil, Ketanov neu unrhyw gyffur tebyg.

Weithiau nid yw'r argymhellion rhestredig yn helpu i gael gwared â symptomau annymunol. Mewn sefyllfaoedd o'r fath, gall poen gael ei achosi nid yn unig gan ychydig o lid gingival, ond hefyd trwy bwysau o'r G-8 ar ddannedd cyfagos. Os oes amheuaeth o'r broblem hon, dylech gysylltu ag arbenigwr ar unwaith. Mae'r trefniant anghywir o goron y trydydd molar yn arwain at ddinistrio gwreiddiau cyfagos.

Mae'r dannedd doethineb wedi llidro

Pan fydd twf y G-8 yn parhau'n hir iawn ac yn boenus, mae pericoronaritis yn aml yn dechrau. Mae hyn yn llid aciwt y cwfl mucocutaneous dros y trydydd molar, ynghyd â rhyddhau swm mawr o bws. Gall dannedd doethineb drwg, yn enwedig ym mhresenoldeb caries, ysgogi canlyniadau difrifol, hyd at sepsis. Mae pericoronaritis yn cael ei atal gan y deintydd yn unig, mae'n amhosibl ymdopi ag ef yn unig.

Mae dannedd yr "wyth" i'w drin neu ei ddileu?

Rhannwyd barn y meddygon ar y mater dan ystyriaeth. Dim ond gan feddyg cymwys â chaniatâd y claf y caiff y penderfyniad ar ddileu dannedd doethineb mewn sefyllfa benodol yn seiliedig ar y dangosyddion canlynol:

Mae gan feddygon modern sy'n ymarfer yng ngwledydd datblygedig Ewrop a'r Unol Daleithiau ateb negyddol i'r cwestiwn a yw dannedd y G-8 yn cael ei drin. Ymhlith y deintyddion cynyddol, derbynnir i dynnu trydydd llawr yn syth ar ôl eu ffrwydro, yn aml oll ar yr un pryd o dan anesthesia cyffredinol. Credir bod gan y G8 fwy o fygythiadau posibl na'r manteision canfyddedig.

Echdynnu dannedd doethineb

Mae'r driniaeth a ddisgrifir yn driniaeth safonol mewn ymarfer deintyddol. Mae symudiad dannedd y G-8 yn syml a chymhleth. Mae'r math o ymyriad llawfeddygol yn dibynnu ar p'un a yw'r trydydd molar wedi chwalu'n llwyr, cyn belled â'i gwreiddiau swnllyd a hir, y goron gyfan. Mae tynnu'r dannedd isaf bob amser yn drymach na'r rhai uchaf. Mae "wyth" o'r fath yn ddwysach "yn eistedd" yn y geg, yn aml yn cael gwreiddiau cromlin a rhyngddynt.

Sut i gael gwared ar y dannedd doethineb?

Os yw'r weithdrefn yn syml, fe'i cynhelir mewn 3 cham:

 1. Arolygiad. Mae'r meddyg yn asesu cyflwr y trydydd molar, yn gwneud anamnesis ar gyfer adweithiau alergaidd a goddefgarwch rhai meddyginiaethau.
 2. Anesthesia. Gyda chymorth chwistrelliad yn y gwm, mae'r arbenigwr yn anesthetig yr ardal waith. Dyma'r unig adeg pan fydd rhywun yn cael ei brifo, gweddill yr amser nad yw'r claf yn teimlo unrhyw beth. Os caiff dannedd y doethineb gwaelod ei dynnu, dylid caniatáu i'r cyffur sefyll am oddeutu chwarter awr. Wrth dynnu'r trydydd molar uchaf - 4-5 munud.
 3. Echdynnu. Drwy lifftiau neu dynniau, mae'r deintydd yn tynnu allan yr "wyth". Mae'r ffynnon yn cael ei drin gydag asiant antiseptig a hemostatig, weithiau mae'n cau gyda swab di-haint.

Yn achos gweithdrefn gymhleth, mae angen paratoi gofalus. Sut mae tynnu'r dannedd G-8 ym mhresenoldeb cadw, llid neu broblemau eraill:

 1. X-pelydrau ac anamnesis. Caiff diagnosis ei berfformio i sefydlu union leoliad y trydydd molar, maint, cylchdro a plexws ei wreiddiau.
 2. Anesthesia. Yn y sefyllfa hon, defnyddir mwy o anesthetig, oherwydd gall y llawdriniaeth barhau tua 2 awr.
 3. Echdynnu. Gyda chael gwared yn anodd yn aml mae angen torri'r cnwd, y drilio o feinwe esgyrn. Pan ddaw diagnosis o ddant doethineb cysgodol, weithiau mae angen tynnu molar cyfagos i gael mynediad am ddim.
 4. Triniaeth ôl-weithredol. Mae'r deintydd yn rinsio'r clwyf gydag antiseptig a'i llinellau.

Wel ar ôl tynnu dannedd doethineb

Mae'r clwyf wedi'i ffurfio yn gofyn am ofal gofalus, rhoddir cyngor manwl gan arbenigwr. Bydd y cnwdau ar ôl cael gwared ar y dannedd doethineb yn gwella'n gyflymach os ydych chi'n dilyn cyngor y meddyg yn glir:

 1. Am 20 munud, cadwch swab swmp di-haint yn y twll i atal gwaedu. Ar ôl yr amser penodedig, rhaid ei ddileu fel na fydd y clwyf yn cael ei heintio.
 2. Am 2-3 awr mae dim byd.
 3. Dewch â diodydd cynnes yn unig.
 4. Peidiwch â chymryd baddonau poeth am sawl diwrnod, peidiwch â chynhesu cywasgu, gall achosi llid.
 5. Dileu defnydd alcohol nes bod y clwyf yn dechrau tynhau.
 6. Gwrthod ysmygu am 4-5 awr o leiaf.
 7. Peidiwch â chyffwrdd y soced â'ch bysedd ac unrhyw wrthrychau, hyd yn oed yn anferth.
 8. Ceisiwch beidio â agor eich ceg.
 9. Peidiwch â chwythu ar ochr y molar anghysbell.
 10. Caniateir bathdonau a rinsi yn unig os bydd meddyg yn rhagnodedig iddynt. Fel arall, mae'n cael ei wahardd yn llym i wneud hynny. Gall gweithdrefnau o'r fath arwain at y golchi allan o'r clot gwaed o'r clwyf, sy'n angenrheidiol ar gyfer ei iachâd priodol.

Pan fydd y cnwd a'r ên yn ddifrifol iawn ar ôl dileu'r dannedd doethineb, argymhellir defnyddio cywasgu iâ i'r boch (newid bob 10 munud, 3-4 gwaith). Os nad yw'r oer yn helpu, mae angen i chi gymryd analgedd an-steroidal:

Yn achos llid gingival purus, bydd y deintydd yn rhagnodi cwrs tymor byr (4-6 diwrnod) o therapi, gan gynnwys:

Ar ôl cael gwared ar y dannedd "wyth" cyfagos â phoen

Yn aml, mae'r weithdrefn a ddisgrifiwyd yn cynnwys anghysur dwys. Mae'r claf yn teimlo'n boen ar ôl cael gwared ar y dannedd doethineb, nid yn unig yn ardal clwyf agored, ond hefyd mewn ardaloedd cyfagos, weithiau mae'r "cywilydd" ên gyfan. Mae'r symptom hwn yn digwydd am 2 reswm:

 1. Difrod i'r cnwdau a gwasgu'r ardal anafedig gyda gwreiddiau'r molawyr cyfagos. Yn yr achos hwn, bydd y poen yn diflannu ar ei ben ei hun am sawl diwrnod, gellir ei atal gydag afiechydon a chywasgu oer.
 2. Pridd llid. Pan fydd y ffynnon yn mynd yn heintus, bydd yr ymosodiad yn dechrau. Mae hyn yn arwain at chwyddo, cynnydd mewn tymheredd y corff a phoen annioddefol. Yn y sefyllfa hon, mae angen ichi ymgynghori â deintydd ar frys.