Dawns zumba i ferched - cyfuniad o ddawns ac aerobeg!

Mae llawer o bobl yn credu bod chwaraeon yn ddiflas ac yn ddiddorol, ond nid felly, ac er enghraifft, gallwch ddod â dawns zumba, sy'n cyfeirio at hyfforddiant ffitrwydd. Mae'r cyfarwyddyd hwn yn datblygu'n weithredol mewn llawer o wledydd, ac mae dynion a menywod yn delio â hi.

Beth yw dawns zumba?

Mae'r math hwn o ffitrwydd yn cyfuno symudiadau o ddau brif gyfeiriad: aerobeg a dawnsfeydd Ladin America. Ymddangosodd Zumba yn eithaf damweiniol diolch i'r hyfforddwr ffitrwydd Alberto Perez, a anghofiodd i gymryd CD cerddoriaeth ar gyfer sesiwn hyfforddi arall, felly defnyddiodd gasgliad o ganeuon o America Ladin a ddarganfuwyd yn ei gar. O ganlyniad, daeth yr hyfforddiant yn hwyl a diddorol, a gofynnwyd i holl ymwelwyr y wers barhau yn y cyfeiriad hwn. O ganlyniad, gallwch ddod i'r casgliad bod zumba yn gyfuniad o ddawns ac aerobeg, a hyd yn oed egni hwyliog a chadarnhaol.

Er bod gan y zumba nifer fawr o fanteision, mae'n amhosib anwybyddu'r gwrthdrawiadau presennol:

Beth yw cyfarwyddiadau'r dawns yn y zumba?

Er bod y duedd chwaraeon hon yn codi'n gymharol ddiweddar, mae sawl math eisoes yn bodoli: chwe is-rywogaeth sylfaenol a llawer, yn dibynnu ar yr hyfforddwr a'r wlad lle mae'r feddiannaeth yn cael ei chadw. Y prif fathau o dawns zumba:

 1. Zumba Sylfaenol . Y rhaglen sylfaenol, a ddyfeisiwyd yn uniongyrchol gan awdur y zumba.
 2. Zumba Sylfaenol 2 . Mae'r symudiadau sylfaenol hefyd wedi'u seilio, ond mae dawnsfeydd De America yn cael eu cynnwys, er enghraifft, samba, flamenco a tango.
 3. Aur Zumba . Rhaglen wedi'i gynllunio ar gyfer pobl oedran ac ag anableddau. Mae'n cynnwys mwy o elfennau ysgafn nad ydynt yn rhoi straen ar y galon, cymalau ac yn y blaen.
 4. Tonio Zbmba . Y cyfeiriad mwyaf aerobig, sy'n cynnwys llawer o fathau o gerddoriaeth a symudiadau. Fe'i hanelir at gyfrifo'r parthau mwyaf problemus.
 5. Aqua Zumba . Rhaglen wedi'i chynllunio ar gyfer hyfforddi yn y dŵr. Mae hwn yn opsiwn gwych i bobl sydd â phroblemau gyda chymalau.
 6. Zumbatomic . Cyfeiriad teuluol, lle mae rhieni a phlant 12-15 oed yn cymryd rhan.

Zumba dawns ddeuol

Mae'r duedd ffitrwydd dawns yn esblygu'n gyson ac os oedd y symudiadau yn unigol, yn y lle cyntaf, yna os ydych am i chi fynd i'r dosbarthiadau pâr. Gan fod yr hyfforddiant wedi'i seilio ar ddawnsfeydd Ladin America, lle mae'r rhyngweithio â'r partner yn bwysig, mae dawns brydferth y zumba hyd yn oed yn fwy bywiog ac ysblennydd. Yn ogystal, mae dawnsio mewn pâr yn helpu i oresgyn y embaras a dod yn fwy emancipiedig.

Dawns zumba benywaidd

Yn bennaf oll mewn dosbarthiadau ar zumba menywod, ac mae hyn oherwydd nifer fawr o fudd-daliadau:

 1. Mae'r corff cyfan yn derbyn y llwyth, ac mae'r rhan fwyaf o astudiaethau'r cyhyrau a'r abdomen yn cael eu hastudio, sef y rhai mwyaf problemus. Oherwydd hyn, mae'r cyfeintiau'n lleihau, ac mae cellulite yn mynd i ffwrdd.
 2. Mae zumba dawns i ferched yn weithgar ac yn eich anadlu'n weithredol, sy'n achosi ocsigeniad y gwaed a gwella prosesau metabolig yn y corff.
 3. Gellir cymharu hyfforddiant â thelino'r organau mewnol, felly mae gwelliant mewn treuliad a gwaith organau eraill.
 4. Mae dawns y zumba yn helpu i gywiro'r ystum a chryfhau cydlyniad symud.
 5. Mae'r hyfforddiant yn dda ar gyfer gwaith y system nerfol, gan roi emosiynau cadarnhaol.

Dawnsfeydd stryd zumba

Gallwch chi alw hyn yn gyfeiriad ffitrwydd a dawnsfeydd stryd, gan ei fod yn cyfuno llawer o arddulliau ffasiynol, er enghraifft, salsa, mambo, cha-cha, reggaeton, samba ac eraill. Mae dawns hyfryd iawn o'r zumba yn cynnwys elfennau o ddawns stryd Colombian - kumbia. Mae yna wahanol fathau o gyfeiriad ffitrwydd dawns newydd, ac mae rhai ohonynt yn cynnwys symudiadau o dawnsfeydd Arabaidd ac Indiaidd cenedlaethol.

Dawnswch zumba am golli pwysau

Os ydych chi eisiau taflu punnoedd ychwanegol, yna mae'r zumba yn ddelfrydol ar gyfer y cyfeiriad hwn, gan ei fod yn cynnwys ymarferion aerobig a chryfder. Mae dawnsio yn arddull zumba yn gweithio ar y grwpiau cyhyrau sylfaenol, a rhoddir pwyslais arbennig ar y cluniau a'r morgrug. Am awr o hyfforddiant gweithredol, gallwch chi daflu mwy na 500 o galorïau. Diolch i'r hyfforddiant y gallwch gael gwared â cellulite , tynhau'r corff a gwneud y corff yn fwy deniadol.

Dawnsio ffitrwydd zumba

Mae poblogrwydd enfawr y cyfarwyddyd chwaraeon hwn yn esbonio ymddangosiad rhywogaethau eraill, sy'n cael eu hategu gan elfennau newydd a "sglodion" diddorol. A ddosberthir cyfarwyddiadau o'r fath:

 1. Cyfandirol . Mae'r wers wedi'i chynllunio fel y gellir ei berfformio gan bobl o unrhyw oedran a chyda hyfforddiant corfforol gwahanol. Yn y rhan fwyaf o achosion, defnyddir y fath ddawns zumba modern mewn dosbarthiadau meistr i ddenu ymwelwyr newydd. Gall yr hyfforddiant gynnwys elfennau o'r dawnsfeydd cenedlaethol o wledydd lle mae'r wers yn cael eu cynnal. Yng nghyfeiriad y hyfforddwr cyfandirol, mae'n ystyried dewisiadau dawns y gynulleidfa.
 2. Tôn Zumba . Prif nod y math hwn yw gweithio allan grŵp penodol o gyhyrau, llosgi braster a chalorïau. At y diben hwn, mae'r hyfforddiant yn defnyddio offer gwahanol, er enghraifft, dumbbells neu bwysoli ar y coesau. Diolch i hyn, mae'r llwyth yn cynyddu, ac mae'r parth problem yn cael ei gyfrifo hyd yn oed yn fwy.
 3. Cylchlythyr . Cynnal gwers heb fethu yn y gampfa. Mae hyfforddiant yn cyfuno ymarferion zumba a dawnsio ar yr efelychwyr. Rhennir y grŵp yn ddwy ran, sy'n ail yn ei gilydd gyda'i gilydd. Mae'r efelychwyr yn cynnal ymarferion ar gyfer gweithio allan y prif gyhyrau: y hamstrings, y wasg, triceps ac yn y blaen. Mae dawnsio yn darparu'r llwyth cardio angenrheidiol ar gyfer llosgi braster. Mae'r hyfforddiant yn para hanner awr yn y rhan fwyaf o achosion.
 4. Pŵer gan Tanya Beardsley. Yn hysbys mewn llawer o wledydd, mae gan hyfforddwr ffitrwydd dawns brofiad da, a datblygodd raglen bŵer sydd wedi'i chynllunio ar gyfer athletwyr profiadol, gan ei fod yn ddwys iawn. Mae'r hyfforddiant yn cynnwys symudiadau o ymarferion ffitrwydd clasurol a chryfder. Mae'r rhaglen Tani Beardsley yn helpu i weithio'n dda y mwgwd, y wasg, y cluniau a chyhyrau'r dwylo.

Dawnswch zumba yn y dŵr

Mae amrywiad ysgafn o'r hyfforddiant yn dawnsio yn y dŵr, ond ar yr un pryd mae'n effeithiol. Gall pobl ag anableddau, gyda phroblemau ar y cyd , menywod beichiog, ac yn y blaen wneud hynny. Mae symudiadau dawns Zumba yn cael eu cymryd o aerobeg dŵr, ond fe'u gwneir ar gyfer motiffau America Ladin. Mae cyfranogwyr yr hyfforddiant ar y frest yn y pwll, ond i gynyddu'r llwyth y gallwch chi ei ymsefydlu yn y dŵr hyd yn oed yn fwy. Mae effeithiolrwydd y ddawns zumba yn cael ei wella gan yr angen i oresgyn "dwysedd" dŵr.

Dawns Cam Zumba

Cynyddu effeithiolrwydd hyfforddiant yn y cam zomb clasurol a ychwanegwyd. Diolch i'r codiad a'r dyfyniad i'r bryn, bydd y cyhyrau'n fwy tebygol, ac mae hyd yn oed cyhyrau bach yn rhan o'r gwaith. Dawns zumba ar y cam yn y rhan fwyaf o achosion yw hyfforddiant cardio cyflym. Ni ellir defnyddio cam yn ystod yr ymarfer cyfan, ond dim ond am ran fach ohoni. Gellir cael llwyth da mewn 20 munud. Mae elfennau'r ddawns zumba yn addasu'n hawdd i'r platfform.

Dysgu i ddawnsio zumba

Ar yr olwg gyntaf, mae'n ymddangos y bydd y cyfarwyddyd ffitrwydd hwn yn hawdd, ond mewn gwirionedd mae yna lawer o symudiadau dawns y mae angen eu perfformio'n briodol. I feistroli'r zumba dawns, mae hyfforddiant yn well i basio mewn dosbarthiadau arbennig dan arweiniad yr hyfforddwr. Mewn llawer o ganolfannau ffitrwydd mae arbenigwyr yn y cyfeiriad hwn. Mae'r ysgol ddawns zumba yn y rhan fwyaf o achosion yn cynnig hyfforddiant, wedi'i rannu'n dri cham:

 1. Yn gyntaf, gwneir cynhesu, lle mae angen i chi berfformio symudiadau dawns syml i gynhesu cyhyrau, ligamau a chymalau. Heb hyn, ni allwch chi, oherwydd bydd y risg o anaf yn cynyddu'n sylweddol.
 2. Yn y cam nesaf, mae llwyth yr heddlu, ond ar gyflymder cymedrol. Yma mae pobl yn dysgu ac yn clymu bwndeli bach. Yn y rhan fwyaf o ysgolion, mae dechreuwyr yn cael eu hyfforddi ar wahân ac maent yn dysgu'n raddol y symudiadau sylfaenol yn yr ail gam, ac mae'r rhai sydd eisoes wedi gwneud hynny yn astudio camau mwy cymhleth ac yn cryfhau'r dechneg.
 3. Mae rhan olaf yr hyfforddiant eisoes wedi'i seilio ar berfformiad yr alawon a ddysgwyd, a gyfunir yn un ddawns fach.

Sut i ddysgu'r dawns zumba eich hun?

Os ydych chi am wneud zumba gall fod yn y cartref. Ar gyfer hyn, gallwch wylio hyfforddiant gwahanol, gan ailadrodd y symudiadau. Ni fydd tai zumba dawnsio yn effeithiol os na fyddwch yn ystyried rheolau o'r fath:

 1. Os yn bosibl, gwnewch o flaen y drych i fonitro symudiad.
 2. Dylid adeiladu'r hyfforddiant mewn ffordd fel bod yr acen yn gyntaf ar eich traed, ac wedyn yn cysylltu a'r aelodau uchaf.
 3. Dechreuwch â lleiafswm ac yn gyntaf hongio'r symudiadau unigol, ac yna eu cyfuno i'r ligaments ac i'r dawns zumba.
 4. Yn y sesiynau cyntaf, peidiwch â gorlwytho'r corff. Yr ateb gorau yw dechrau gydag isafswm a chynyddu'r llwyth yn gyson, yna gallwch weld cynnydd da.
 5. Os ydych chi am gael canlyniad, peidiwch â gadael hyfforddiant, oherwydd bod rheolaidddeb yn bwysig. Yr isafswm nifer y gwersi yr wythnos yw 3 gwaith.
 6. Dewiswch chi'ch hun dillad ac esgidiau cyfforddus, fel nad oes unrhyw beth wedi'i ysgogi gan y symudiadau.
 7. Mae colli pwysau yn bwysig nid yn unig yn hyfforddiant, ond hefyd yn cydymffurfio â'r drefn briodol o faeth ac yfed.
 8. Os ydych chi'n teimlo'n wael, mae'n well rhoi'r gorau i hyfforddiant, er mwyn peidio â gwaethygu'r cyflwr.

Cerddoriaeth ar gyfer dawns zumba

Ar gyfer gwaith cartref, mae angen i chi ddewis traciau cerddoriaeth rhythmig a pherfformiadol, felly nid ydych chi am sefyll yn llonydd. Y peth gorau yw defnyddio casgliadau arbennig lle mae'r caneuon ar gyfer dawns y zumba yn cael eu trefnu mewn trefn benodol: ar y dechrau bydd traciau ar gyfer cynhesu , ar ôl hyfforddiant dwys, ac ar y diwedd - caneuon am ymlacio. Gallwch ddewis rhestr trac eich hun ac er enghraifft, gallwch gynnig traciau o'r fath:

 1. Pharrell Williams «Hapus».
 2. Inna «Yalla».
 3. Prif Lazer feat. DJ Snake & MØ «Lean Ar».
 4. RedOne "Peidiwch â Angen Angen i rywun".
 5. Sia «Thrills Cheap».
 6. Ariana Grande ff. Nicki Minaj «Ochr I Ochr».
 7. Justin Bieber. "Mae'n ddrwg gennym."
 8. Justin Timberlake "Methu atal y teimlad".
 9. Shakira tr. Maluma "Chantaje".
 10. Jennifer Lopez "Nid yw Eich Mama".