Gebodez-N - arwyddion i'w defnyddio

Mae yna sefyllfaoedd lle mae angen puro'r gwaed ar y corff - gwenwyno , diflastod llym, haint fewnol, prosesau heintus. Ym mhob achos o'r fath, nodir y defnydd o dropper gydag ateb sy'n agos at y plasma gwaed. Un ateb o'r fath yw Hemodez-H, y mae ei arwyddion i'w defnyddio yn eang iawn.

Hemodez-N - cyfarwyddyd ar y defnydd o'r cyffur

Mae cyfansoddiad yr ateb ar gyfer ymlediadau Hemodez-N ar yr olwg gyntaf yn ymddangos yn gymhleth:

Mewn gwirionedd, mae'r cynhwysyn gweithredol yn un - povidone gyda màs moleciwlaidd cymharol o 12 600 + 2700. Mae gan y cyfansoddyn polymerau hwn yr eiddo o ddenu sylweddau gwenwynig iddo'i hun. Mae cydrannau'r cyffur sy'n weddill - datrysiad halen dŵr gyda ïonau potasiwm, sodiwm, magnesiwm a chalsiwm, sydd wedi'i gynllunio i wanhau'r gwaed a chael gwared ar tocsinau sy'n gysylltiedig â moleciwlau povidone, o'r corff â wrin.

Nodiadau i'w defnyddio Hemodeza-H:

Mae gweithred Hemodesis yn digwydd bron ar unwaith. Caiff y cyffur ei chwistrellu i mewn i'r gwaed trwy ddifa, cyn iddo gael ei gynhesu i dymheredd y corff. Mae dosage yn cael ei gyfrifo'n unigol yn dibynnu ar ddifrifoldeb difyrder, pwysau ac oedran y claf. Mae dos mwyaf dyddiol y cyffur hefyd yn dibynnu ar oedran. Caniateir i blant hyd at flwyddyn arllwys 50 ml, o 2 i 5 mlynedd - 70 ml, o 6 i 9 mlynedd - 100 ml, o 10 i 15 mlynedd - 200 ml o Gemodeza-N y dydd. Gall cleifion oedolyn gymryd hyd at 400 ml o'r cyffur y dydd.

Dylai'r cyffur gael ei weinyddu mor araf â phosib. Y gyfradd uchaf o infusion mewnwythiennol yw 80 disgyn y funud, y cyflymder gorau posibl yw 40 diferyn y funud. Gyda chynnydd yn y gyfradd o sgîl-effeithiau posibl oherwydd methiant y galon - tacycardia, anhawster anadlu, hypotension.

A yw Hemodez-H yn helpu gyda gwenwyno alcohol?

Yn aml, defnyddir chwistrelliadau o Hemodesis i normaleiddio cyflwr gorddos â chyffuriau ac alcohol, y feddyginiaeth yw un o'r dulliau cymorth cyntaf mewn sefyllfaoedd o'r fath. Fodd bynnag, mae'n bwysig gwybod bod Hemodez yn cael ei wrthdroi mewn pobl sy'n dioddef o fethiant yr arennau a sensitifrwydd unigol i'r cyffur. Nodi'r ffactorau hyn mewn amodau eithafol fel arfer nid oes posibilrwydd. Felly, dim ond mewn achosion lle mae'r budd posib yn fwy na'r niwed posibl a ganiateir i mewn i argyfwng Hemodesis sgîl-effeithiau.

Ni chafodd y cyffur ei brofi yn ystod beichiogrwydd ac yn ystod bwydo ar y fron, ni chafodd ei effaith ar y gallu i yrru cludiant ei astudio. Mae rhai meddygon yn defnyddio Hemodes ar gyfer puro gwaed gyda lipomas, psoriasis ac ecsema, ond ni argymhellir cymhwyso'r feddyginiaeth yn unig at y diben hwn. Gan nad yw'r cyffur yn ymwneud â phrosesau metabolig, nid oes unrhyw dystiolaeth o orddos.

Bwriedir i'r cyffur hwn gael ei ddefnyddio mewn ysbyty, o dan oruchwyliaeth bersonél meddygol yn uniongyrchol. Caiff y fferyllfa ei werthu'n llym trwy bresgripsiwn. Mae bywyd silff Hemodesis yn 3 blynedd, pan na fydd y cyffur yn colli ei swyddogaethau meddyginiaethol, ond mae'r tymheredd storio a argymhellir yn 0-20 gradd Celsius.