Gemau i blant 3-4 oed - gwybyddol, difyr a nid yn unig!

Hanfodion mathemateg a darllen, yn gyfarwydd â ffenomenau naturiol, byd fflora a ffawna, y syniadau cyntaf am normau moesol a moesegol - mae plant yn barod i amsugno unrhyw wybodaeth, ar yr amod ei fod wedi'i ffeilio'n gywir. Yr unig weithgaredd gwir ac ennill-ennill ar gyfer addysgu cyn-gynghorwyr iau yw gemau i blant 3-4 oed.

Datblygu gemau 3-4 oed

Yn llythrennol mae popeth yn ddyn diddorol 3-4 oed. Mae'n barod i dynnu, cerflunio, casglu dylunwyr a phosau, dysgu rhigymau a chaneuon. Bydd systemateiddio hamdden y plentyn a chyfarwyddo'r nodweddion oedran yn y cyfeiriad iawn yn helpu rhieni'r gêm i ddatblygu plant 3-4 oed. Maent yn addysgu briwsion yn effeithiol, yn datblygu gwybodaeth, gorwelion, cof, yn gwella'r offer lleferydd, yn datblygu dyfalbarhad, yn gallu canolbwyntio sylw.

Gemau Logopedeg i blant 3-4 oed

Mae geirfa'r tair mlwydd oed yn cynnwys mwy na 1500 o eiriau, mae'r plentyn yn cofio adnodau a chaneuon, gan ofyn cwestiynau'n gyson. Gall problemau godi gydag ynganu rhai synau, gyda diweddiadau a rhagfeddyg, casgliad llythrennol o straeon. Yr achos o atgenhedlu amhriodol o synau unigol yw anffafriledd y cyfarpar articulaidd, sy'n cynnwys y laryncs, y tafod, y gwefusau, y rhwydweithiau. Mae gosod gymnasteg ar gyfer plant 3-4 oed wedi'i anelu at ddileu diffygion o'r fath. Gellir rhoi lliw i gemau gyda lluniau gweledol.

Maent yn ehangu geirfa plant, yn datblygu arsylwi, yn dysgu i gyffredinoli, dod o hyd i wrthrychau yn ôl eu disgrifiad, dosbarthu, gweld anghysondeb y gêm i blant 3-4 oed mewn geiriau. Ymhlith diddorol a difyr, mae'n bosibl dyrannu'r canlynol:

 1. "Dywedwch beth?" Yn y blwch rhoddir amryw o wrthrychau, mae'r plentyn yn eu tynnu allan yn ôl, ac yn galw'r arwyddion.
 2. "Pwy, beth all?". Gelwir mochyn yn wrthrych, anifail, person (proffesiwn), a rhaid iddo ateb yr hyn y mae'n gwybod sut i'w wneud.
 3. "Yn ormodol". I gael hwyl, paratoir ffigurau geometrig o wahanol liwiau. Gall y dasg fod yn wahanol, er enghraifft, y plentyn, dylai benderfynu bod y sgwâr coch yn bendant yn orlawn ymhlith y siapiau gwyrdd.

Gemau gwybyddol i blant 3-4 oed

Mae datblygiad cynhwysfawr y babi yn awgrymu ei gydnabod â'r ffenomenau naturiol, y prosesau a'r newidiadau sy'n digwydd o'i gwmpas. Mae'n arbennig o bwysig yn yr oes hon i addysgu'r plentyn i sylwi a edmygu'r amrywiaeth o ffurfiau a'r terfysg o liwiau natur. I gael astudiaeth bellach a chanfyddiad cywir, rhaid i'r preschooler wybod y safonau synhwyraidd sylfaenol: pwysau, maint, hyd, cyfeiriad, gwead, sain, arogl, lliw a siapiau geometrig. I gyfleu a chyfuno'r deunydd sylfaenol hwn, gallwch ddefnyddio gemau synhwyraidd i blant 3-4 oed:

 1. "Gwrthodwch trwy liw." Ar gyfer camau gweithredu gêm, mae angen i chi baratoi gwrthrychau a siapiau o liwiau gwahanol. Mae tasg y plentyn yn cynnwys eu datrys yn ôl lliw.
 2. "Beth sydd yn eich pwrs?" Mewn bag bach, mae angen i chi osod gwrthrychau sy'n wahanol i siâp a maint, yn wahanol trwy gyffwrdd. Dylai'r plentyn, gan gau ei lygaid, geisio penderfynu ar yr union beth syrthiodd yn ei ddwylo.

Yn yr oedran cyn ysgol, mae'n rhy gynnar i gyflwyno plentyn i broblemau amgylcheddol, ond i ymgorffori ynddo ef, mae cariad i natur, i'w ddysgu i ofalu amdano, i ffurfio ymdeimlad o gyfrifoldeb a thosturi yw'r amser. Er mwyn i'r mochyn fod yn haws ei dderbyn ei hun yn gyffredinol â'r byd o'i gwmpas, rhaid iddo: fod yn dda iawn mewn amser, yn gwybod beth yw achosion a chanlyniadau'r ffenomenau naturiol. Bydd cynyddu bagiau gwybodaeth plentyn cyn-ysgol yn y cyfeiriad hwn yn helpu gemau amgylcheddol i blant 3-4 oed:

 1. "Dyfalu beth rwy'n ei fwyta." Mae'r gêm yn defnyddio dadansoddwr blas, yn gosod y cysyniad o ffrwythau a llysiau, lle mae'n tyfu. Yn flaenorol, caiff darnau bach eu torri i ffrwythau neu lysiau, yna mae'r plentyn yn cau gan lygaid a rhoddir cynnig arno, rhaid i'r un bach ddyfalu beth y mae'n ei fwyta.
 2. "Pwy, lle mae bywydau?". Amrywiadau o'r set hwyl hon - gallwch ddefnyddio'r ddrysfa, yn ôl y dylai'r plentyn ddod â'r anifail i'w gartref, gallwch - tabl gyda saeth cylchdroi yn y canol. Nod gweithredoedd y gêm yw atgyfnerthu'r deunydd sy'n ymwneud â lleoedd preswyl gwahanol anifeiliaid.

Gemau deallusol i blant 3-4 oed

Y gallu i feddwl yn rhesymegol, i ddadansoddi, i ystyried yw goruchafiaeth eithafol dyn. Mae'n genetig, ond mae angen datblygu. O oedran cynnar gyda phlentyn mae angen i chi ymgysylltu â'r cyfeiriad hwn. Mae gemau mathemategol i blant 3-4 oed yn cyflwyno'r plant i hanfodion y cyfrif, rhifau, mae'r cysyniad yn fwy neu lai:

 1. "Fe'i rhoddom ar y bwrdd." Mae'r gêm yn caniatáu i chi gyfuno dau beth ar unwaith - i helpu eich mam yn y gegin a dysgu sut i gyfrif. Gall y plentyn baratoi'r swm angenrheidiol o gyllyll cyllyll, dod â dau moron, tri afalau - gellir dyfeisio tasgau ar y gweill.
 2. "Plygwch y sgwâr." Deg sgwâr aml-ddol o gardbord - pob un wedi'i thorri mewn archeb ar hap. Mae angen i'r plentyn adfer a chyfrifo faint o ddarnau y mae pob darn yn cynnwys.

Mae gemau rhesymegol i blant 3-4 oed yn annog y plentyn i ddod o hyd i atebion i'r tasgau gosod, cymharu, cymharu:

 1. "Listopad". Ar gyfer y gêm hon, bydd angen dail o goed ar blant 3-4 oed, gallwch chi gymryd maple, derw, bedw. Ar bapur, amlinellir eu hamlinell. Rhaid i balmen ddyfalu lle mae dail yn cael ei darlunio, heb ymgeisio'r un olaf i'r llun.
 2. "Y cogydd". Hwyl, nad oes angen hyfforddiant cost ac arbennig. Ar y llawr, gosodir yr holl bibiau sydd yn y tŷ, caeadau yn cael eu gosod ochr yn ochr ar y domen. Rhaid i'r preschooler godi manylion coll pob cynhwysydd, o ystyried y lliw a'r maint.
 3. "Cywirwch y camgymeriad." Gan ddefnyddio lluniau "anghywir" a baratowyd ymlaen llaw, gofynnir i'r babi nodi'r hyn sy'n anghywir â nhw. Er enghraifft, mae ciwbyn arth glas yn brathu hadau, dylai plentyn sylwi bod gan y gellyg lliw o liw gwahanol, ac nid yw'r bwystfil hwn yn tyfu â grawn.

Gemau rôl stori i blant 3-4 oed

Animeiddio pypedau, anifeiliaid, colli sefyllfaoedd bywyd, mae plant yn dysgu rhyngweithio mewn tîm, dod o hyd i atebion i'w tasgau, mynegi eu hwyliau a'u diddordebau. Drwy weithio ar y maes hwn o weithgareddau'r plentyn, gall oedolion weld a chywiro'r camgymeriadau a wneir wrth wraidd y plentyn, gan ymgorffori normau ymddygiad a dderbynnir yn gyffredinol, a ffurfio'r arferion ac agweddau cywir tuag at eraill. Mae gemau rôl ar gyfer plant 3-4 oed yn cyfeirio datblygiad personoliaeth fach yn y cyfeiriad iawn:

 1. "Merched y Mam." Stori ddi-amser - mae briwsion-dywysoges bob amser yn awyddus i roi cynnig ar rôl mam oed sy'n gofalu am ei babi, yn bwydo, yn arwain am dro, yn ei rhoi i'r gwely.
 2. "Gwyliau". Gemau i blant 3-4 oed, wedi'u neilltuo i thema'r wyl fel bechgyn a merched. Mae Karapuzy yn barod i baratoi anrhegion i bobl ben-blwydd, yn helpu i gwmpasu ar y bwrdd, yna fe'u derbynnir am y prif wendidau.
 3. "Adeiladu tŷ." Y plot, gan ganiatáu ehangu rhagolygon y plentyn â gwybodaeth am offer adeiladu a phroffesiynau. Mae babanod yn cymryd rhan yn y broses o greu hwyliog mewnol a choginio cartref, bechgyn - ceisiwch rôl pennaeth y teulu.

Gemau bysedd i blant 3 4 blynedd

Mae triniaethau hyfforddi plant yn datblygu cyhyrau, sgiliau modur, cof, sylw, ac mae ymarferion o'r fath yn gadarnhaol mewn lleferydd. Mae gemau bysedd (3-4 oed) yn dramatization o straeon rhymed, straeon tylwyth teg, lle mae'r prif gymeriadau yn bysedd. Mae'r olaf yn perfformio symudiadau syml: blygu, dadbennu, uno gyda'i gilydd, dilyn y plot.

Gemau bwrdd i blant 3-4 oed

Mae hapusrwydd a llawenydd yn rhoi hamdden i'r plentyn gydag oedolion. Ar gyfer hamdden ar y cyd, mae gemau bwrdd ar gyfer 3-4 blynedd yn berffaith:

 1. "Cerdded". Mae amrywiadau o hwyl o'r fath yn llawer, ond mae'r hanfod yn un, mae pob chwaraewr yn taflu ciwb, ac yn ôl y gwerth syrthiedig, mae'n mynd i'r nod.
 2. "Dzhanga." O gyfres o'r gemau hynny ar gyfer plant 3-4 oed, sy'n ddiddorol i holl aelodau'r teulu. Mae'r rheolau'n syml iawn - mae twr wedi'i adeiladu o flociau pren, mae tair elfen ar bob lefel, mae'r lloriau'n cael eu gosod yn berpendicwlar i'w gilydd. Dyma'r cam paratoi, ac ar ôl hynny mae'r camau gweithredu yn dechrau. Maent yn cynnwys y canlynol: mae chwaraewyr mewn un tro yn tynnu allan un bloc o'r lefelau is a'i lledaenu dros y brig (ni ellir ei dynnu ohono). Mae hyn yn parhau nes bod y tŵr yn disgyn.

Gemau cerdd i blant 3-4 oed

Gall gweithgareddau defnyddiol a chyffrous i blant fod yn amrywiol. Yn enwedig fel gemau plant i blant i gerddoriaeth. Gyda'u cymorth, mae briwsion yn dysgu rheoli eu symudiadau a theimlo rhythm penodol. Mae funes i fod i fod yn elfen gystadleuol, felly maent yn fwy addas ar gyfer grwpiau mawr o blant. Yn y cartref gyda phlentyn gallwch ond pomuzirovat a'i gyflwyno i offerynnau cerdd:

 1. "Y Glaw." Mae'r oedolyn yn cynnig y plentyn i atgynhyrchu trwy giwbiau sain glaw, ond mae'n pennu, y bydd hynny'n gryf, mor fach. Dylai'r plentyn ddal cyflym a thraw y sain.
 2. "Ar ba offeryn mae'r doll yn chwarae?". Mae'r rhieni'n paratoi offerynnau cerdd iddyn nhw chwarae doll - a elwir yn bawb, yn atgynhyrchu'r sain. Yna mae'r cuddiau teganau ac yn chwarae yn ail - y dyfeisiau plentyn ar ba offeryn.

Gemau didactig ar gyfer cyn-gynghorwyr 3-4 oed

Mae presenoldeb sefyllfa gêm, rheolau, amcangyfrifon, yn amrywio dilyniant penodol. Gemau i blant 3-4 oed o hwyl arall. Mae cyn-gynghorau ieuengaf yn cael eu cynnwys yn hawdd mewn proses addysgol o'r fath ac yn cofnodi'r wybodaeth angenrheidiol yn anuniongyrchol. Mae dosbarthiadau dysgu yn trefnu plant, yn eu dysgu i ryngweithio â chyfoedion ac oedolion.

Gemau Montessori am 3 4 blynedd

Mae'r dull o Maria Montessori yn awgrymu cyfranogiad gweithredol y plentyn mewn materion domestig. Gallwch gynnig i'ch plentyn helpu i ysgubo'r llawr, sychu'r llwch, dwr y blodau. Mae gemau eraill o Montessori yn ymddangos yn ddiddorol iddo :

 1. "Ffrindiau dillad godidog." Wedi ei dorri ymlaen llaw o'r stoc cardbord (haul, draenog, herringbone), rhaid i'r plentyn gael ei ategu gyda nodwyddau o ddillad dillad.
 2. "The Magic Sieve". Gwahanwch y manga o reis gyda chribad gan rymoedd y preschooler iau. Bydd galwedigaeth o'r fath yn rhoi llawer o bleser iddo, a bydd y canlyniad yn gyfystyr â ffocws go iawn.

Gemau chwaraeon i blant 3-4 oed

Mae datblygiad niweidiol plant yn amhosib heb weithgaredd corfforol. Wel, os oes gartref yn wal Sweden a bar llorweddol lle gall yr un bach weithio allan a thaflu'r egni cronedig. Ond hyd yn oed nid yw hyn yn ddigon i ffidgets bach yn yr oes hon. Mae eu hangen arnynt yn daith gerdded bob dydd ar y stryd, ymarferion bore. Mae angen cynhesu rhwng gemau i blant 3-4 oed. Yn yr haf, dylid gwneud y mwyaf o arhosiad plant yn yr awyr iach, gan gyfuno'r daith gyda gweithgaredd defnyddiol i'w ddatblygu. Ystyrir bod hyn yn gemau difyr chwaraeon ar gyfer plant 3-4 oed.

Symud gemau i blant 3-4 oed

I arsylwi ar y rheolau, sy'n debyg o golli, gan gadw at linell ymddygiad benodol, nid yw hyn yn ymwneud â chyn-gynghorwyr iau. Nid yw plant y categori oedran hwn yn barod ar gyfer gweithgareddau o'r fath, felly, wrth drefnu gweithgareddau hamdden diddorol, mae angen help ar oedolion. Mae ateb arall ar gyfer yr olaf yn gemau gweithredol i blant 3-4 oed, er enghraifft:

 1. "Chwiliwch am deganau." Ar blot sialc, mae tabl o 6-8 celloedd yn cael ei dynnu, lle mae'r teganau wedi'u darlunio'n sgematig. Mae'r oedolyn yn cuddio'r teganau hyn, ac mae'r plentyn yn chwilio ac yn eu gosod ar y celloedd priodol.
 2. "Goresgyn y rhwystrau." O boteli plastig, teganau, mae bariau o rwystrau yn cael eu hadeiladu, y mae'n rhaid i'r plentyn oresgyn, gan farchnata o amgylch rhwystrau ar feic neu sgwter.

Gemau dawns i blant 3-4 oed

Ar gyfer trefnu gwyliau plant neu dim ond ar gyfer hamdden dymunol, bydd gemau rownd-y-cloc i blant 3-4 oed yn ddarganfyddiad go iawn. Un cyffwrdd o emosiwn yw gwylio'r briwsion, sy'n arwain dawns rownd o gwmpas y Goeden Flwyddyn Newydd, neu yn canu canu'r gân yn llongyfarch y blentyn pen-blwydd. Mae adloniant cynllun o'r fath yn cyfrannu at ddatblygiad cyfathrebol plant, yn datblygu ymdeimlad o rythm a chlust cerddorol. Mae caneuon, cerddi, gyda hwy, yn cyd-fynd â symudiadau ffidiau bach. Mewn dehongliad modern, mae dawnsfeydd yn edrych fel rhywbeth fel hyn:

 1. "Monkeys." Mae plant yn ffurfio cylch, yn y canol y daw oedolyn. Tasg tasgwyr da yw copïo symudiadau'r cyflwynydd mor gywir â phosib.
 2. "Yn araf ac yn gyflym." Mae'r plant yn dysgu symudiadau ac, ar orchymyn oedolyn, yn dechrau eu perfformio, o ystyried y cyflymder sy'n newid yn gyson y mae'r cyflwynydd yn rhagnodi.

Gemau lles i blant 3-4 oed

Mae diogelu a chryfhau iechyd y plentyn yn brif dasg rhieni gofalgar. Er mwyn ymdopi â hi, fe'u cynorthwyir gan gemau sy'n gwella iechyd ar gyfer cyn-gynghorwyr, sy'n cynnwys set o ymarferion sydd wedi'u hanelu at ddatblygu ystum hyd yn oed, gafael hardd, dygnwch, adwaith cyflym. Trwy'r gêm hon ar gyfer plant 3-4 oed erbyn 6 oed bydd y babi yn meistroli'r mathau sylfaenol o symudiadau a bydd yn barod yn gorfforol ar gyfer bywyd yr ysgol.