Indonesia - atyniadau

Os ydych chi eisiau ymuno â byd natur anghyffredin a temlau Hindŵaidd hynafol, yna dylech fynd i Indonesia . Diolch i natur arbennig y diwylliant cenedlaethol, hanes y wlad a phresenoldeb safleoedd naturiol llachar yn Weriniaeth Indonesia, mae yna lawer o golygfeydd i'w gweld. Ynglŷn â'r rhai mwyaf trawiadol ohonynt a byddwn yn dweud yn ein herthygl.

Atyniadau Ynys Kalimantan

Bydd yr ynys fwyaf yn Indonesia yn dangos nifer o leoedd diddorol a gwrthrychau gwerthfawr i chi, ac mae'n werth dod yma eto ac eto:

 1. Tangrungputing National Park . Mae ffans o ecotouriaeth yn awyddus i gyrraedd yma. Mae rhywogaethau prin o anifeiliaid yn byw yn y parc, fel orangutans neu leopardiaid sy'n ysmygu. Yn arbennig o boblogaidd mae teithiau cwch, lle mae'r gyfarwydd â natur wyllt y rhanbarth yn digwydd.
 2. Mae Mosg Sabilal-Mukhtadin yn symbol o ddinas Banjarmasin , ynghyd â'i chamlesi a marchnadoedd symudol , sy'n werth ymweld â nhw.
 3. Dinas o fil o dablau Tsieineaidd yw Sinkavang, wedi'i leoli ger Pontianak . Yma gallwch edmygu'n ddiddiwedd harddwch yr eglwysi Tseiniaidd hynafol niferus a'u pensaernïaeth.
 4. Cofeb i'r cyhydedd - cerdyn ymweld o ddinas Pontianaka. Mae'r heneb yn denu twristiaid o bob cwr o'r byd ers 1928.

Atyniadau Ynys Bali

Dyma'r ynys mwyaf poblogaidd yn Indonesia . Yma mae'r busnes twristiaeth a'r lefel uchel o wasanaeth ym mhob maes wedi eu datblygu'n dda. Gwyliau traeth trofannol, gweithgareddau dŵr, yn ogystal â hanes a diwylliant trigolion lleol - mae hyn i gyd yn denu miloedd o deithwyr bob blwyddyn. Mae cyfalaf diwylliannol ynys Bali - dinas Ubud - wedi canolbwyntio llawer o olygfeydd Indonesia. Y lleoedd mwyaf poblogaidd i ymweld â hwy yn ystod gwyliau yn Bali yw:

 1. Mae coedwig y mwncïod ger dinas Ubud yn un o hoff atyniadau naturiol natur. Mae enw'r ardal hon yn siarad drosto'i hun. Yma gallwch chi agosáu i ddod yn gyfarwydd â'r llu o wahanol fathau o'r anifeiliaid hyn. Yn ogystal, mae yna lawer o temlau hynafol hardd a phlanhigion egsotig ar diriogaeth y goedwig.
 2. Terasau reis . Rice yw prif fwyd yr Indonesiaid, felly defnyddir pob tir addas i'w drin. Mae'r ffermwyr yn defnyddio'r system "dyfrio" dyfrhau ar gyfer hyn. Mae'r terasau mwyaf darlun wedi eu lleoli yn Tegallalang, sydd yn agos iawn at Ubud. Mae terasau llonog, wedi'u trefnu ar lethrau bryniau ac mewn mynwentydd, yn newid yn gyson, felly maent bob amser yn edrych yn wahanol, ond yn dal yn hyfryd.
 3. Temple Tanah Lot ar yr ynys ger arfordir Bali. Mae ei enw yn cyfieithu fel "tir yn y môr", gan ei fod wedi'i adeiladu ar islet creigiog fach. Mae golygfa'r deml, yn enwedig wrth yr haul, yn wirioneddol syfrdanol, felly mae'r lle hwn yn boblogaidd iawn gyda thwristiaid.
 4. Ogof Eliffant yw golwg danddaearol enwog Bali. Mae tua 15 grotŵ sy'n pasio un i'r llall. Mae waliau'r ogof wedi'u haddurno â cherfiadau yn darlunio eliffantod a chreaduriaid chwedlonol. Yn ôl pob tebyg, roedd Ogof Elephant yn flaenorol yn safle gweithgareddau crefyddol.
 5. Mae'r ogof ystlumod Goa Love wedi'i leoli yn un o brif temlau ynys Bali. Mae'r holl deithiau yma yn cael eu cynllunio ar ollud yr haul er mwyn i chi allu gwylio cannoedd o greaduriaid bach anweddol sy'n deffro ac yn hedfan allan i'r awyr iach.
 6. Adeiladwyd Temple Besakih neu "Mother of the Temples" ar uchder o 1000 m ar lethr deheuol Mount Agung . Dyma'r pwynt uchaf o ynys Bali. Mae'r cyfansoddiad pensaernïol yn gymhleth ac mae'n cynnwys 22 temlau, wedi'u haddurno'n hyfryd â cherfiadau trwchus.
 7. Mae'r deml Taman-Ayun ger pentref Mengvi yn dueddol glir o bensaernïaeth Tsieineaidd. Gall ymwelwyr edmygu nid yn unig adeiladau'r ganrif XVI, ond hefyd pwll â physgod, yn ogystal â gardd dirluniedig â lotysau diddorol.
 8. Temple Uluvatu , a adeiladwyd ger pentref Pekatu ar uchder o 70m ar glogwyn serth. Mae ei ben yn lle hardd ac anhygyrch iawn. O wal y deml gallwch weld y Cefnfor Indiaidd.

Tirnodau ynys Java

Mae gwyliau ar ynys Java yn fwy fforddiadwy o'i gymharu â Bali neu'r archipelagoes deheuol. Wrth ymweld â'r rhan hon o Indonesia, mae rhywbeth i'w gweld bob tro. Mae Java yn ynys y llosgfynyddoedd a'r jyngl gwyllt, ac mae'n hefyd yr ynys fwyaf poblog o'n planed. Y golygfeydd mwyaf poblogaidd o Java yw:

 1. Dinas Jakarta yw prifddinas Indonesia, y metropolis mwyaf gyda llawer o atyniadau. Yma ymhlith y skyscrapers eraill yw skyscraper uchaf y wlad - Wisma 46 . Yn Jakarta, mae mwy na 20 o safleoedd diwylliannol mawr y wlad: amgueddfeydd , y Palas Annibyniaeth , y cefnforwm . Mae gwestai a bwytai yma yn cyfateb yn llwyr i'r lefel fetropolitan.
 2. Mount Bromo . Dyma'r llosgfynydd mwyaf enwog ar yr ynysoedd yn Indonesia, er nad dyma'r uchaf (cyfanswm o 2329 m). Mae nodwedd nodweddiadol o'r mynydd hon yn grater eang, ac mae colofn o fwg gwyn yn codi'n gyson.
 3. Y Deml Borobudur yw prif dirnod crefyddol Indonesia. Adeiladwyd y gymhleth deml Bwdhaidd hwn yn y ganrif IX ac mae ganddo 9 haen: 6 ohonynt sgwâr, a 3 rownd. Ar ymylon pob llwyfan, darlunir prif bwyntiau bywyd a dysgeidiaethau'r Bwdha. Gellir cyfuno Visitor Borobudur gydag astudiaeth o olygfeydd cyfagos: Prambanan a phalas brenhinol Ratu Boko .
 4. Cymhleth y deml Prambanan. Fe'i hadeiladwyd yn y ddegfed ganrif i anrhydeddu'r tair deity - Shiva, Vishnu a Brahma. Mae'n gymhleth gyfan o adeiladau, ac mae llawer ohonynt, yn anffodus, wedi'u difrodi'n wael. Yn y ganolfan mae tri thempl fwyaf cadwedig, gan dwyn yr enw "Lara Jongrang", neu "Girl Slender".
 5. Mae Ujung-Kulon yn barc cenedlaethol sy'n cadw natur brysglyd ynys Java. Yma gallwch weld tirweddau naturiol gwych ac anifeiliaid prin.
 6. Gardd Fotaneg Bogor - yr ardd botanegol fwyaf a hynafol yn y byd. Cesglir yma'r holl blanhigion trofannol posibl o wahanol leoedd ein planed. Mae harddwch arbennig yr ardd yn bwll gyda lotysau blodeuo a thŷ gwydr gyda thegeirianau.
 7. Mae ail megalopolis Indonesia - dinas Surabaya - wedi golygfeydd syml, ond yn ddiddorol. Cymerwch amser i ymweld â'r mwyaf yn y rhan hon o sŵ Asia, y bont ceblau Suramada , yr Hen Dref, mosg Surabaya Masjid al Akbar.

Golygfeydd o Sumatra

Mae Sumatra yn fwy enwog am ei henebion hanesyddol, ond mae atyniadau naturiol gwych hefyd sy'n werth ymweld â nhw:

 1. Mae'r llyn yn darddiad folcanig o Toba , wedi'i ffurfio ar safle llosgfynydd hen ddiflann. Ar ei lannau yn byw llwyth y bataki, sydd wedi cadw ei hunaniaeth a'i diwylliant ynysig. Mae twristiaid yn hapus i gyfuno gwyliau glasurol mewn natur a thaith gwybyddol sy'n ymroddedig i arbennigrwydd diwylliant Batak.
 2. Mae rhaeadr Sipiso Piso ger llyn Toba yn cael ei bwydo gan afon tanddaearol, sydd wedi'i leoli ar ben uchaf y clogwyn. Trefnir tri llwyfan arsylwi yma, fel y gall teithwyr edmygu'r rhaeadru pwerus o ddŵr yn gyfforddus yn gyfforddus.
 3. Mae etifeddiaeth Coedwig Tropatig Sumatra yn diriogaeth gyffredin o dair parc cenedlaethol: Gunung-Leser , Kerinki Seblat a Bukit Barisan. Ers 2004, mae o dan amddiffyn UNESCO ac mae'n Safle Treftadaeth y Byd.

Lleoedd eraill o ddiddordeb Indonesia

Yn ogystal â natur a temlau, yn Indonesia gallwch chi gyfarwydd â diwylliant a ffordd o fyw y boblogaeth leol. I wneud hyn, ewch i'r lleoedd canlynol:

Nid yw hon yn rhestr gyflawn o leoedd diddorol a syfrdanol. Mae Gweriniaeth Indonesia wedi'i addurno'n helaeth gyda llawer o atyniadau, llun a disgrifiad o'r rhain y gallwch ddod o hyd iddi ar dudalennau ein gwefan.