Llais mewn plentyn - sut i gael gwared â pharasitiaid yn gyflym ac am byth?

Clefyd parasitig traenog yw pedicwlosis , sydd wedi bod yn hysbys ers hynafiaeth. Unwaith y byddwch chi wedi darganfod lleiniau mewn plentyn, peidiwch â phoeni, oherwydd gall cyffuriau modern gael gwared ar westeion diangen a symptomau annymunol yn y ffordd o daro.

Ble mae llau yn dod o blant?

Mae gan lawer ddiddordeb yn y ffynonellau haint gan barasitiaid, ac yn darganfod ble mae'r caru yn dod oddi wrth y plentyn, dylai un nodi nifer o achosion mwyaf aml digwyddiad y llau. Mae'n gamgymeriad i gredu bod planys plentyn yn cael eu plannu o ganlyniad i beidio â chydymffurfio â rheolau hylendid, ond mae hyn yn gamarweiniol. Gall "parasitiaid" gael eu "codi" mewn amrywiaeth o leoedd:

Pam mae llygod yn beryglus?

Caiff pedicwlosis mewn plant ei drin yn gyflym, ond os nad yw'r amser yn cymryd camau, hynny yw, y perygl o gael haint yn y clwyfau crib. Yn ogystal, gall pediculosis achosi:

Yn yr Oesoedd Canol, llau oedd prif gludwyr afiechydon difrifol. Y dyddiau hyn mae achosion o'r fath yn brin, ond gall gwybodaeth am afiechydon parasitig fod yn ddefnyddiol. Mae'r rhain yn glefydau heintus o'r fath fel:

Arwyddion pediculosis mewn plant

Mae yna nifer o symptomau, pryd y dylid amau ​​bod ymddangosiad y caru yn ymddangos, er mwyn dechrau'r frwydr yn erbyn parasitiaid cyn gynted ag y bo modd.

 1. Tywallt y croen y pen. Mae'n deillio o natur saliva'r parasitiaid, sy'n cynnwys ensym sy'n atal cwli'r gwaed. Yn fwy aml, mae trychineb yn cael ei arsylwi ar y temlau a'r occiput, ardal y pen y tu ôl i'r clustiau.
 2. Rash. Yn amlach, gellir sylwi ar y brech ar hyd ymylon y croen y pen.
 3. Combs. Maent yn ymddangos ym mhresenoldeb llau am amser hir. Mae rasiad y pen yn cynnwys crafu gweithredol o'r bite, ac felly ymddangosiad combs.
 4. Y nits. Mae eu presenoldeb yn awgrymu presenoldeb 100% o garys. Allanol maent yn debyg i swigod bach ar y gwallt tua 2-3mm o faint. Os oes nodau, dylech wirio amcangyfrif nifer y llau yn syth. Gwelir sut i edrych fel llau ar blentyn a phennau plentyn yn y llun.

Lleis eich plentyn - beth i'w wneud?

Gyda'r diagnosis "pediculosis", rhagnodir triniaeth yn ddi-oed, oherwydd y cynharach i fynd i'r afael â dileu parasitiaid, y lleiaf y byddant yn bridio ac nid yn unig. Mae gan feddyginiaeth fodern yn ei arsenal o arian sy'n helpu i gael gwared â llau mewn plentyn yn gyflym. Yn ogystal â meddygaeth draddodiadol, mae yna lawer o ryseitiau cenedlaethol sydd wedi profi eu heffeithiolrwydd.

Pedicwlosis - triniaeth, cyffuriau

Gan ddewis yr arian gorau ar gyfer pedicwlosis ar gyfer plant, mae'n well ymgynghori ag arbenigwr a fydd yn helpu i ddewis. Nid yw'r holl gronfeydd yr un mor berthnasol i blant ac oedolion, ac eithrio, rhaid i chi bob amser ddewis y dosiad cywir. Ymhlith yr opsiynau mwyaf effeithiol a phoblogaidd mae:

 1. Mae MediFox yn super. Mae meddyginiaeth ar gyfer pediculosis pryfleiddiad, sy'n gweithredu'n weithredol ar barasitiaid, gan achosi marwolaeth. Mae'n bwysig iawn sicrhau nad yw'r cynnyrch yn mynd ar y pilenni mwcws, nad yw'n hawdd os byddwch chi'n ei wneud i blant ifanc.
 2. Hufen Nitofor. Os canfyddir pediculosis mewn plant, nid yw triniaeth gyda'r hufen hon yn ddymunol. Yn gyntaf, mae wedi colli ei heffeithiolrwydd blaenorol yn ddiweddar. Yn ail, mewn rhai plant fe adawodd losgiadau ar y croen y pen.
 3. Lotion Paranita. Caiff y llais mewn plentyn eu trin yn dda gyda'r ateb hwn, ond ni fydd un weithdrefn yn ddigon. Yn dod gyda chribyn lotion wedi'i werthu, wedi'i gynllunio ar gyfer clymu'r nits.
 4. Datrysiadau FullMarks. Mae ganddi strwythur olewog, arogl dymunol a llawer o adolygiadau cadarnhaol, oherwydd ei effeithiolrwydd.
 5. MediFox. Mae'n ganolbwynt, sy'n cynnwys parmetrin, a all achosi adweithiau alergaidd mewn plant.

Siampŵ gwrth-droed

Gan ddewis siampŵ o leiniau a nwyddau i blant, mae'n bwysig cael gafael ar ansawdd ac effeithiol, felly rhowch sylw i nodweddion siampŵau poblogaidd.

 1. Shampoo Chigiya. Yn amlach, gall un glywed gwybodaeth nad yw un cais yn effeithiol a bydd angen ailadrodd y weithdrefn.
 2. Pedilîn. Mae siampŵ yn cynnwys dim ond dau bryfleiddiaid, sy'n helpu yn y frwydr yn erbyn parasitiaid.
 3. Siampŵ LiceGuard. Mae'r ateb hwn yn addas orau rhag ofn y bydd angen i chi ddileu llais gan blant ifanc. Nid yw'n cynnwys pryfleiddiaid ac fe'i cynhyrchir yn naturiol. Yn ogystal â hynny, mae cydrannau'r siampŵ yn gwneud y glud y mae'r nits yn fregus, ac nid yw'n anodd eu clymu allan gyda chymorth crib.

Chwistrellu o pedicwlosis

Mae meddyginiaeth effeithiol ar gyfer llau a nits i blant yn aml yn cael ei werthu fel chwistrell. Bydd gwybodaeth am y cynhyrchion mwyaf poblogaidd gydag adolygiadau da yn ddefnyddiol i'r rhai sydd am ddewis chwistrelliad antiparasitig da.

 1. Pâr o Byd Gwaith. Mae'n cynnwys tair cydran weithredol, felly mae'n ymdopi â'r dasg yn gyflym ac yn effeithiol.
 2. Nyuda. Un o'r cyffuriau mwyaf poblogaidd a ddefnyddir i drin pedicwlosis mewn plant, oherwydd ei fod yn cael effaith ysgafn.
 3. Pediculum Ultra.
 4. Paranita. Mae'r offeryn hwn yn ddelfrydol ar gyfer plant ifanc iawn (hyd at 3 blynedd), oherwydd effeithiau ysgafn.
 5. LiceGuard. Defnyddir yr opsiwn hwn ar ffurf chwistrell yn aml at ddibenion atal.

Meddyginiaethau gwerin ar gyfer pedicwlosis yn y cartref

Mae meddygaeth draddodiadol hefyd yn gallu cynnig llawer o wahanol gyffuriau sy'n helpu i ymladd pedicwlosis.

 1. Dwr Capricorn o lis i blant. Mae'n wenwyn llysiau sy'n rhuthro i mewn i'r croen y pen, sy'n arwain at farwolaeth parasitiaid.
 2. Kerosene. Mae hyn yn golygu rhwbio'ch pen a gadael ar ffurf cywasgu, lapio'ch pen gyda cellofen a chryslyd cynnes neu dywel.
 3. Asid o sudd llugaeron. Caiff sudd ei rwbio â gwallt a diolch i'r asid a gynhwysir ynddo, mae llau yn marw.
 4. Vinegar. Roedd dwy lwy fwrdd wedi'u gwanhau mewn gwydr o ddŵr a dosbarthwyd y cyfansoddiad sy'n deillio o hyd dros arwyneb cyfan y croen y pen a'r gwallt. Nid yw'r weithdrefn hon yn dinistrio parasitiaid a llawer, ond mae'n dinistrio'r glud y mae nits ynghlwm wrth y gwallt, sy'n hwyluso eu clymu yn fawr.
 5. Golchwch y pen gyda sebon llwch neu darnau. Mae'r dull hwn yn adnabyddus, gan mai ychydig ddegawdau yn ôl oedd y mwyaf poblogaidd. Os yw'r sebon tar yn ddiogel, argymhellir yn gryf na argymhellir plant i gael gwared â llau gyda chymorth llwch oherwydd ei wenwynedd uchel.
 6. Cyfin Du. Mae hadau cig yn cael eu doddi mewn powdr ac wedi'u cymysgu mewn cymhareb un i un gyda finegr seidr afal . Gwnewch gais i'r gwallt a sefyll am 15-20 munud, ac wedyn caiff y cymysgedd ei olchi'n dda.
 7. Sudd pomegranad. Ystyrir bod yr offeryn hwn yn effeithiol ar y cyd â mintys. Felly, ychwanegir y sudd dail mintys, wedi'i ferwi, ei oeri a'i ddefnyddio i'r gwallt. O ganlyniad, mae mintron yn effeithio'n andwyol ar unigolion sy'n oedolion, ac mae'r sudd yn dinistrio'r glud y cedwir nwyddau arno.

Atal pediculosis

Gan gymryd mesurau i atal pedicwlosis, gallwch leihau'r perygl o barasitiaid yn sylweddol. Yn gyntaf oll, mae'n cydymffurfio â rheolau hylendid personol:

 1. Golchwch eich pen gyda dŵr poeth gyda sebon neu siampŵ o leiaf unwaith yr wythnos.
 2. Golchi golchi dillad gyda berw a haearn.
 3. Newid dillad isaf (fel halogiad) a dillad gwely o leiaf unwaith yr wythnos.
 4. Gwallt carthion a chribio yn rheolaidd.
 5. Gwrthod i ddefnyddio dillad isaf pobl eraill, tyweli, cywion, hetiau a dillad.
 6. Cadwch ystafelloedd glân ac eitemau cartref.

Ymladd â pediculosis

Ar gyfer dibenion ataliol a chywiro, cynhelir triniaeth gyda pediculososis, sydd o dri math.

 1. Atal pediculosis mewn plant ac oedolion trwy ddull mecanyddol. Mae'r dull hwn yn cynnwys clymu'r nytiau, torri gwallt a hyd yn oed arafu, ac ar ôl hynny mae'r gwallt wedi'i losgi'n well.
 2. Dull arall y mae llau yn cael ei atal ymysg plant ac oedolion yw'r dull corfforol. Gwisgo dillad a dillad na ellir eu berwi mewn datrysiad o 2% o lludw soda am 20 munud ac yna haearn gyda haearn poeth.
 3. Mae'r dull cemegol yn seiliedig ar y defnydd o isecticidau, gan weithredu ar lice a nits. Gellir defnyddio'r dull hwn at ddibenion ataliol a therapiwtig. Gyda chymorth paratoadau arbennig, maent yn prosesu adeiladau ac eitemau cartref, ac maent hefyd yn berthnasol yn uniongyrchol i drin gwallt a chroen y pen.