Ointedd Methyluracil - pob ffordd o ddefnyddio'r cyffur yn effeithiol

Mae difrod difrifol i'r croen a meinweoedd meddal yn aml yn gwella, gan adael y tu ôl i'r creithiau. Mewn achosion o'r fath, mae'n ddoeth defnyddio cyffuriau sy'n hyrwyddo adfywio cell a gwella prosesau metabolegol. Mae methyluracil yn rhan o grŵp o gyffuriau sy'n cyflymu atgyweirio meinwe. Fe'i defnyddir ym mhob maes meddygol a cosmetology.

Ointment Methyluracil - Cyfansoddiad

Argymhellir y ffurf hon o'r cyffur ar gyfer cais amserol i'r croen a'r pilenni mwcws. Ointment Mae ychydig o gydrannau gan Metiluratsil, felly anaml y mae'n achosi adweithiau alergaidd ac mae'n cael ei oddef yn dda. Mewn 1 g o'r cyffur mae 100 mg o'r un sylwedd gweithredol. Cynhwysion Ategol:

Beth sy'n helpu ointment methyluracil?

Mae sbectrwm y rhanbarthau lle mae'r cyffur presennol yn cael ei ddefnyddio yn helaeth iawn. Mae hyn oherwydd priodweddau cemegol cydran weithredol y deintydd. Mae methyluracil yn cynhyrchu'r effeithiau canlynol pan gaiff ei gymhwyso'n gyffredin:

Methyluracil - arwyddion i'w defnyddio:

Ointedd Methyluracil mewn gynaecoleg

Mae'r meddyginiaeth hon yn cael ei ragnodi'n aml i ferched yn union ar ôl genedigaeth, yn enwedig os ydynt wedi bod yn anodd. Defnyddir ointment Methyluracil ar gyfer iachau microcrau, toriadau difrifol ac ysgogiad y cyfuniad o ddarnau yn y perinewm neu bilen mwcws y fagina. Mae'r cyffur yn helpu i gyflymu'r broses o adfer cyfanrwydd meinwe, atal sychder a llid, yn atal creithiau. Mae yna 2 opsiwn ar gyfer defnyddio olew methyluracil yn y cyfnod ôl-ddal:

 1. Allanol, gyda niwed i'r perinewm. Mae angen golchi'n drylwyr â sebon hypoallergenig, trin hawnau a chlwyfau gydag unrhyw ddatrysiad antiseptig (furacilin, hydrogen perocsid). Ar ôl sychu'r croen gyda brethyn meddal glân, gwasgu ychydig o ointment ar wisg neu rwystr di-haint, cymhwyso cywasgu i'r lesau. Gan ddibynnu ar gyfaint a nifer y clwyfau a'r rhwystrau, mae'r gwisgo'n newid bob 2-5 awr.
 2. Yn fewnol, gyda niwed i bilenni mwcws y fagina. Cyn defnyddio olew methyluracil, mae angen i chi olchi eich hun a gwneud dwcio gydag antiseptig ysgafn. Ar ôl hyn, gallwch drin y fagina gyda'r cyffur gan ddefnyddio bys, wedi'i ddiheintio'n flaenorol, neu gwasgu ychydig o feddyginiaeth ar y swab a'i roi yn syth. Mae'r weithdrefn yn cael ei ailadrodd 2-3 gwaith y dydd am 4-7 diwrnod.

Pwynt arall, y mae'r uintydd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer Metilitacil mewn gynaecoleg - y cyfnod ôl-weithredol. Mae'r sylwedd gweithredol yn helpu i wella'r difrod ac yn atal ffurfio meinwe crach. Ar ôl cael gwared â thiwmorau a therapi ymbelydredd, mae'r cyffur yn sicrhau atal cyfyngiadau radio-epithelial a hwyr y waliau vaginaidd, yn cynyddu cynhyrchu celloedd gwaed coch a leukocytes.

Ointedd Methyluracil mewn cosmetology

Nid yw presenoldeb paraffin yng nghyfansoddiad y feddyginiaeth hon yn ffafriol iawn ar gyfer cyflwr y croen, ond gyda defnydd priodol o effeithiau negyddol gellir ei osgoi. Methyluracil - arwyddion yn y maes cosmetology:

Mae methiant clostog 10% yn hybu iachâd meinwe ac yn cyflymu adfywiad celloedd. Oherwydd hyn, gellir ei ddefnyddio i adnewyddu'r croen, yn ysgafnhau'n fach, yn unig yn torri'r croen. Mae adfer galluoedd y cyffur yn helpu i ymdopi â thorri gwefusau, yn enwedig os yw'r broblem yn gronig. Ym mhresenoldeb clwyfau a sgraffiniau sydd â risg o gychod, mae ointment Metiluratsil nid yn unig yn cyflymu iachau, ond hefyd yn atal gorbwysiad o ardaloedd difrodi, ffurfio creithiau.

Yn achos acne neu acne, anaml y defnyddir yr asiant dan sylw yn y fersiwn clasurol. Yn fwy aml, mae dermatolegwyr a cosmetolegwyr yn rhagnodi ointment methyluracil â miramistin. Mae elfen ychwanegol yn y cyfansoddiad yn gwella effaith gwrthlidiol y cyffur ac yn cael effaith antiseptig amlwg, mae ganddo rai eiddo gwrthfacteriaidd.

Ointedd Methyluracil mewn deintyddiaeth

Mae'r maes meddygol hwn yn cynnwys ymyriadau llawfeddygol amrywiol ar y pilenni mwcws y ceudod llafar. Mae ointydd methyluracil yn effeithiol ar gyfer unrhyw ddifrod mecanyddol mewn deintyddiaeth. Yn aml, caiff ei ragnodi ar ôl gweithrediadau ar y cnwd, echdynnu dannedd a gweithdrefnau trawmatig eraill. Un arall, sy'n helpu Metiluratsil, yw stomatitis. Diolch i'r effaith gwrthlidiol, mae prosesau annormal yn y pilenni mwcws yn cael eu hatal, ac mae gallu adfywiol y cyffur yn darparu iachau cyflym o'r cnwdau, gan atal gwaedu.

Ointedd Methyluracil - sgîl-effeithiau

Mae'r cyffur a ddisgrifir yn cael ei oddef yn dda gan y rhan fwyaf o bobl, mae'r problemau a restrir isod yn codi mewn achosion eithriadol. Ointedd Methyluracil - sgîl-effeithiau:

Ointedd Methyluracil - contraindications

Ym mhresenoldeb unrhyw adweithiau alergaidd i gynhwysion y cyffur, mae ei ddefnydd yn cael ei wahardd. Peidiwch â defnyddio ointment methyluracil i blant ifanc. Gall ysgogi ymateb negyddol o'r system imiwnedd ar ffurf symptomau hypersensitivity - brechiadau croen, chwyddo a cochion. Yn bennaf nid argymhellir un o fwydydd methyluracil ar gyfer babanod, gellir ei ddefnyddio yn unig pan fydd yn 3 oed.

Gwrthdreuliadau eraill:

Metyluracil ointydd - defnyddiwch

Mae effaith defnyddio'r feddyginiaeth a roddir yn dibynnu ar gywirdeb ei gais. Mae'n ddymunol i'r meddyg benodi Metiluratsil, gall y defnydd o'r olew hwn fel hunan-feddyginiaeth achosi adweithiau ochr negyddol. Mae triniaeth niwed gan yr asiant hwn yn cael ei wneud sawl gwaith y dydd am 2-15 diwrnod, yn unol â lleoliad clwyfau, eu dyfnder a'u duedd i gychwyn

Methyluracil mewn gynaecoleg

Rydym eisoes wedi disgrifio'r prif sefyllfaoedd lle mae menywod yn cael eu hargymell ar gyfer y cyffur dan sylw a'r dulliau o'i ddefnyddio. Defnyddir deintydd methyluracil mewn gynaecoleg mewn achosion eraill. Yn ystod cyfnod yr ystum, mae llawer o famau sy'n dioddef yn wynebu prosesau llid golau yn y fagina, erydiad ceg y groth, cracio'r nipples. Defnyddir ointedd methyluracil yn ystod beichiogrwydd ym mhob un o'r amrywiadau a restrir:

 1. Cyflwyniad mewnol. Ar gyfer trin llid, erydiad a difrod arall i bilenni mwcws y fagina, argymhellir defnyddio tamponau (1-1.5 cm) gyda swm bach o ointydd ar y blaen. Mae angen eu gweinyddu 2-3 gwaith y dydd am 3-4 awr.
 2. Cais allanol. Ym mhresenoldeb craciau yn y nipples, difrod y fagina a phroblemau allanol tebyg, mae'n well cymhwyso rhwymau gyda nwyddau methyluracil. Mae tua 1-2 cm o'r feddyginiaeth yn cael ei wasgu ar ddarn rhwymyn neu rwymyn di-haint a'i ddefnyddio i'r clwyf. Mae rhwymynnau o'r fath yn newid bob 5-6 awr.

Methyluracil mewn hemorrhoids

Mae clefydau'r rectum yn gysylltiedig â llid a gwaedu, yn aml mae crac ar y difrod i'r gwythiennau dadansoddol. Mae nwyddau Methyluracil yn ardderchog wrth adfer uniondeb y pilenni mwcws ac atal y prosesau patholegol, ac nid yn arwain at effeithiolrwydd suppositories rectal arbennig. Yn ogystal, mae'r cyffur yn atal poen ac yn hwyluso'r gorgyffwrdd ychydig. Gellir defnyddio undydd methyluracil gyda hemorrhoids mewn 2 ffordd:

 1. Allanol. Ar y gwasgredd neu rwymyn rhwymyn sterile 3-5 cm o gronfeydd, atodwch at y "bumps". Newid y rhwystr bob 5-6 awr.
 2. Yn fewnol. Gan ddefnyddio chwistrell heb nodwydd neu chwistrell fechan, chwistrellwch 2-4 cm o feddyginiaeth i'r rectum. Ailadroddwch yn y bore a'r nos.

Ointedd Methyluracil yn y trwyn

Mae yna glefydau otolaryngological, sy'n cael eu cyfuno â sychder cryf y pilenni mwcws y croenog, ffurfio crwst trwchus a thorri llongau gwaed bach. Mewn achosion o'r fath, mae'r meddyg yn rhagnodedig o olew methyluracil, mae'r cais yn syml iawn - 2-4 gwaith y dydd i brosesu'r darnau trwynol o'r tu mewn gyda swm bach o feddyginiaeth. Bydd yn helpu i feddalu'r morgrugau, hwyluso eu hymadawiad a chyflymu'r iachâd o les, lleddfu llid.

Ointedd methyluracil ar gyfer stomatitis

Mae'r ateb wedi'i gyflwyno yn rhagnodedig yn unig yn ffurf anhygoel a thrawmatig y patholeg hon. Mae methyluracil â stomatitis yn gyflym yn atal teimladau poenus, prosesau llid ac yn helpu iachau meinwe gom. Yn ogystal, mae gan y cyffur effaith gwrthficrobaidd wan. Cymhwysir ointydd Methyluracil 3 gwaith y dydd, hanner awr cyn pryd bwyd, haen denau iawn ar yr ardaloedd yr effeithir arnynt. Mae hyd y driniaeth yn cael ei bennu gan y deintydd, gall fod o 15 diwrnod i 1 mis.

Ointedd Methyluracil o wrinkles

At ddibenion adfywio'r cynnyrch a ddisgrifir, anaml y caiff cosmetolegwyr eu hargymell. Gall uniad methyluracil ar gyfer yr wyneb ychydig yn esmwyth yn denau, a dim ond plygu arno, cyn gynted â'u golwg. O blychau dwfn a chydag ogrwn cryf wedi'i ostwng, nid yw'r feddyginiaeth yn cynhyrchu'r effaith ddisgwyliedig. Dull o wneud cais - cymhwyso'r cyffur mewn haen denau iawn ar yr ardaloedd problem cyn y gwely. Dylai'r croen gael ei lanhau'n drylwyr a'i sychu.

Ointedd Methyluracil o acne

Mae gan y cyffur hwn ormod o weithredu gwrthlidiol a gwrthfacteriaidd i'w ddefnyddio yn erbyn acne fel therapiwtig. Mae methyluracil o acne wedi'i ragnodi fel rhan o therapi cymhleth. Mae'r feddyginiaeth yn darparu adfywio'r croen ac yn cyflymu'r iachâd o glwyfau sy'n cael eu ffurfio ar ôl agor neu wasgu allan yr aflwyddion. Mae undydd methyluracil yn cael ei gymhwyso 2 gwaith y dydd yn ôl y cynllun canlynol:

 1. Mae'n dda glanhau'r croen.
 2. Trafodwch yr ardal yr effeithiwyd arno gyda datrysiad antiseptig.
 3. Sychwch yr epidermis gyda thywel neu napcyn meddal.
 4. Gwneud cais haen denau o ddeintydd i'r ardaloedd gyda brechod.
 5. Ar ôl hanner awr tynnwch y cyffur dros ben.
 6. Cyn mynd i'r gwely, ni allwch olchi'r feddyginiaeth.

Ointedd Methyluracil o gychod

Mae'r meddyginiaeth a gyflwynir yn ymdopi ag unrhyw ffurfiau o'r broblem dan sylw. Defnyddir ointment methyluracil o gychod mewn meddygaeth ac mewn cosmetoleg, yn enwedig ym mhresenoldeb ôl-acne a hyperpigmentation y croen. Gellir cymhwyso'r feddyginiaeth i gychod ffres ac hen. Dull o wneud cais - cymhwyso'r cynnyrch i ardaloedd sydd â chraen 2 gwaith y dydd gydag haen denau. Dylai'r croen fod yn lân ac yn sych.

Oint Methyluracil - analogau

Anaml y ceisir y cyffur yn ei le, oherwydd ei fod yn cael ei oddef yn dda, anaml y mae'n achosi adweithiau niweidiol ac mae'n rhad iawn. Er nad oes meddyginiaethau sy'n ailadrodd cyfansoddiad Methyluracil yn gywir, mae'r analogs yn genereg y cyffur. Mae'r rhain yn debyg iawn i effaith yr asiant, ond gyda sylweddau gweithredol eraill. Methyluracil Mae'r cyffuriau canlynol yn disodli 10% o union: