Panama - atyniadau

Mae Panama yn wlad hardd a thafladwy iawn, wedi'i leoli rhwng Cefnfor y Môr Tawel a'r Môr Caribïaidd. Yma mae yna nifer helaeth o atyniadau amrywiol sy'n denu twristiaid o bob cwr o'r byd.

Pa bethau diddorol allwch chi eu gweld yn Panama?

Un o brif atyniadau'r wladwriaeth yw Camlas Panama , a ystyrir yn un o ryfeddodau'r byd newydd. Nid yn unig gymhleth oedd ei hadeiladu, ond hefyd y prosiect mwyaf o ddynoliaeth. Y sianel ei hun yw cysylltiad siâp S o lynnoedd artiffisial a grŵp o gloeon .

Felly, gadewch i ni edrych ar brif atyniadau Gweriniaeth Panama sy'n gysylltiedig â'r sianel:

 1. Gateway Gatun - mae taith o Ocean yr Iwerydd i'r Tawel fel arfer yn dechrau ym mhorthladd Colon neu Cristobal , o ble mae llongau'n mynd i mewn i'r clo 3-siambr fwyaf. Fe'i hadeiladwyd ar safle argae ac, i gyrraedd y llyn, mae llongau yn mynd trwy'r siambrau ac yn codi i uchder o 25 m.
 2. Llyn Gatun yw'r rhan ehangaf a mwyaf darluniadol o Gamlas Panama. Mae nifer fawr o isysoedd, y mwyaf ohonynt o'r enw Barro Colorado. Ymhlith yr adar yma mae belaniaid a chwenydd yn byw, yn ogystal â barcutiaid. Mae yna leoedd ar gyfer plymio ac hen pier.
 3. Afon Chagres yw'r prif afon yng nghanol Panama. Mewn un o'i rannau, ffurfiwyd yr argae 2 lynn artiffisial. Mae rhannau uchaf yr afon yn ardal warchodedig lle mae nifer o gronfeydd wrth gefn wedi'u lleoli.
 4. Bont anhygoel modurol yw pont y ddwy America , a dyma'r cyntaf yn hanes rhwng tiroedd gogleddol a de America. Yn 2004, fe'i hehangwyd yn sylweddol, ac yn awr mae'n cael ei symud i 35,000 o geir y dydd.
 5. Adeiladwyd Pont y Ganrif yn 2004 i ddadlwytho Bridge of the Two Americas. Heddiw dyma'r brif lwybr trwy Gamlas Panama. Mae ganddi ddylunio peirianneg gwreiddiol sy'n ei gwneud hi'n boblogaidd gyda thwristiaid.
 6. Porth Miraflores yw porth dwy ystafell siambr gyntaf y Cefnfor Tawel. Mae'n codi'r llongau i lefel dwr llyn yr un enw ac yn mynd â nhw allan o'r bae i gamlas Camlas Panama.

Zapovednye Parthau o Panama

Un o brif fanteision y wlad yw ei natur. Mae pobl leol yn ymfalchïo yn eu coedwigoedd trofannol, eu bywyd gwyllt a'u biosau, felly maent yn cael eu gwarchod yn ofalus:

 1. Mae Parc Cenedlaethol Darien yn warchodfa biosffer ar arfordir y Môr Tawel. Dyma goedwigoedd llaith, Mount Cerro-Pirre, pentref Indiaidd Boca del Coupe.
 2. Lleolir Parc Cenedlaethol Koiba ar ynys yr un enw . Yma mae tua 760 o rywogaethau o bysgod a llawer o grwbanod. Mae gan y warchodfa amodau rhagorol ar gyfer deifio.
 3. Sefydlwyd y Sw yn Panama yn 1923 fel canolfan arbrofol ar gyfer cyflwyno a bridio rhywogaethau anifeiliaid mewn perygl. Yn y warchodfa, gallwch ddod o hyd i jagwarau, alligators, eryr, paratot a chynrychiolwyr eraill o ffawna.
 4. Mae Parc Cenedlaethol Soboraniya yn un o'r rhai mwyaf enwog ar y ddaear. Mae'n cynnwys ardal warchodedig unigryw lle nad oes gweithgaredd dynol yn ymarferol. Dyma'r lle gorau i arsylwi ac astudio adar, mae lleoedd ar gyfer pysgota a gwersylla.
 5. Mae Bastimentos Parc Cenedlaethol Morol wedi'i leoli ar ynys yr un enw. Mae dros 85% o'r warchodfa yn nyfroedd Môr y Caribî. Yma byw tua 60 rhywogaeth o adar, gwahanol fathau o grwbanod, gwlithod, mwncïod, crocodeil, ac ati.
 6. Mae Cronfa Wrth Gefn El Vaie de Anton yn gyrchfan poblogaidd i dwristiaid sydd wedi'i lleoli yng nghrater llosgfynydd diflannu ar uchder o 600 m. Mae taithwyr yn cael cynnig taith drwy'r parc i'r canopi - mae hwn yn bont cebl arbennig wedi'i ymestyn rhwng coed.
 7. Mae Parc Cenedlaethol Metropolitano yn eco-parc enwog y wlad, ac mae ei ardal yn 29 hectar. Mae yna fforest glaw heb ei lywio, lle mae'r llwybr yn pasio, ardaloedd gorffwys ar y goron goeden, llwyfannau arsylwi, a llwybr poblogaidd Monkey Titi.

Beth yw'r atyniadau yn ninasoedd Panama?

Yn ninasoedd Panama mae nifer helaeth o leoedd poblogaidd, y prif brifddinas yw'r brifddinas. Yn Panama, mae yna henebion pensaernïol, amgueddfeydd, traethau, siopau a bwytai.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gweld yn atyniadau dinas Panama fel Balboa Blvd , adfeilion mynachlogydd hynafol, eglwys San Jose , caer Las Bovadas, ac ati.

Lleoedd poblogaidd hefyd yw:

 1. Mae gan ynys Taboga draethau chic ac mae'n un o'r cyrchfannau mwyaf poblogaidd o Panama . Dyma gardd godidog gyda blodau trofannol ac hen eglwys a adeiladwyd yn y ganrif XVI.
 2. Yr eglwys gadeiriol yw'r deml mwyaf yn y wlad. Ystyrir bod adeiladu'r deml yn gampwaith - mae gan y ffasâd addurn cymhleth, ac y tu mewn mae 67 o golofnau wedi'u haddurno gyda'r ffenestri gwydr lliw cymhleth.
 3. Hen Panama - dyma adeiladau cyntaf yr oes cyn-Columbinaidd (tŵr sgwâr y deml, adeiladu prifysgol a waliau pwerus y gaer), sydd wedi'u cynnwys yn Rhestr Treftadaeth y Byd UNESCO.
 4. Sefydlwyd y National Theatre ym 1908, dyluniwyd ffasâd yr adeilad mewn arddull glasurol, a'r addurno mewnol - yn yr arddull Baróc, gyda nifer helaeth o elfennau moethus a chyfoethog.
 5. Sgwâr Plaza Bolivar - dyma ychydig o atyniadau yma: mae Palace of Bolivar, Eglwys Sant Francis, deml Felipe Neri, ac yng nghanol y sgwâr, yn gofeb i Simon Bolivar.
 6. Fortifications San Lorenzo a Portobelo - adeiladau milwrol y canrifoedd XVII-XVIII. Maent wedi'u lleoli ar wahān i'w gilydd ar bellter o 50 km. Yn ei hanes cyfan, cawsant eu dinistrio a'u hailadeiladu sawl gwaith.
 7. Eglwys San Jose yw llwynog Panama, lle mae allor euraidd pompous. Yn allanol, mae'r adeilad yn edrych yn eithaf cymedrol, a thu mewn - lleoliad moethus, wedi'i wneud yn arddull Baróc.
 8. Ardal Las Bovedas - canolfan hanesyddol y wlad, ar hyd y perimedr, yn cael eu hadeiladu yn ddiamgrau dwfn sydd â hanes cyfoethog. Heddiw ar eu waliau gallwch weld tabledi cofiadwy yn dweud am brif ddigwyddiadau'r wlad a phobl sy'n adeiladu Camlas Panama a'r brifddinas.
 9. Mae dinas Bokete wedi ei leoli yng nghwm Afon Caldera, yma gallwch chi gyfuno sawl math o hamdden: pysgota, rafftio ar rafftau gwynt neu caiacau, ymweld â phlanhigfeydd coffi, cerdded jyngl neu rasio ceffylau.
 10. Bocas del Toro - mae gan y ddinas isadeiledd datblygedig, ac mae wedi'i leoli ar yr un archipelago. Mae'n boblogaidd gyda chefnogwyr deifio môr dwfn, syrffio a deifio.

Golygfeydd naturiol a hanesyddol o Panama

Mae gan y wlad hanes cyfoethog yn unig, ond hefyd natur hardd sy'n denu twristiaid:

 1. Y Groesffordd yw'r llwybr byrraf y gallai'r conquistadwyr gludo arian ac aur yn ddiogel. Ei hyd yw 10 km. Fe'i lleolir ar diriogaeth Gwarchodfa Natur Camino de Cruces ac fe'i hystyrir fel prif lwybr twristiaid drwy'r jyngl.
 2. Y llosgfynydd Baru yw'r uchaf yn y wlad (3500 m). Mae'n faenfynydd gweithgar sy'n atgoffa ei hun gyda daeargrynfeydd, roedd y ffrwydrad olaf yn 1550. Cynigir twristiaid i ddringo i'r brig trwy drwch y jyngl.
 3. Mae archipelago Las Perlas yn cynnwys 97 islan fach. Mae pearls yn cael eu cloddio yma. Mae gan yr archipelago bopeth ar gyfer hamdden - tywod glân, dŵr clir, clybiau nos a chasinos.
 4. Mae traeth Komárka Kuna Yala wedi'i leoli ar archipelago San Blas , sy'n cynnwys 350 o ynysoedd creigiog wedi'u gorchuddio â palms cnau coco. Mae tywod ar y traeth yn wyn eira, dŵr dwr a natur heb ei drin yn creu synnwyr o baradwys.
 5. Isla de Coiba - mae'r traeth ar yr ynys hon yn hoff le i eraill. Mae'n warchodfa natur gyda natur gwyllt ac ehangder hardd.
 6. Guna Yala yw cynefin y Kuna, sydd â diwylliant yn annibynnol o Panama ac economi. Yn yr archipelago, gallwch chi blymio, pysgod, ymlacio ar y traeth.
 7. Llwybr Sendero de los Quetzales yw'r llwybr cerdded mwyaf prydferth yn Panama, sydd wedi'i leoli ar uchder o 2500 m uwchlaw lefel y môr. Yma yn y goedwig ceir aderyn cwetzal prin ond hynod brydferth.
 8. Mae Santa Catalina yn lle poblogaidd ar gyfer plymio, syrffio a physgota dan y dŵr. Mae seilwaith datblygedig, rhent o waith offer.

Wrth deithio yn Panama, ceisiwch ymweld â chymaint o wahanol atyniadau â phosib, oherwydd ni fydd emosiynau cadarnhaol yn aros yn eich cof am gyfnod hir, ond bydd hefyd yn stori ddiddorol i'ch ffrindiau a'ch perthnasau.