Y wladwriaeth ymatal - beth ydyw a sut i gael gwared ar y syndrom tynnu'n ôl?

Gall yfed llawer o sylweddau a all fod yn ddibyniaeth, yn achosi eu ymyrraeth yn y prosesau metabolig yn y corff. Mae gwrthod eu defnydd yn arwain at ddatblygiad syndrom o'r enw'r wladwriaeth dynnu'n ôl. Beth ydyw - yn yr erthygl hon.

Statws ymatal - beth ydyw?

Mae hyn yn ddibyniaeth lle mae sylwedd yn tynnu'n ôl gan berson sy'n datblygu sylweddau seicoweithredol yn datblygu grŵp o symptomau o natur seicopatholegol, llystyfol a somatoneurolegol. Mae cyflwr gwrthsefyll yn amod sy'n datblygu yn absenoldeb alcohol, tybaco, cyffuriau neu gyffuriau seicotropig. Heb eu cais rheolaidd, mae lles y person yn dirywio, ac wrth ailddefnyddio defnydd, mae ei gyflwr yn gwella. Os nad oes unrhyw incwm, mae'r awydd i gymryd "dos o gyffro" yn cynyddu'n hynod.

Achosion o symptomau tynnu'n ôl

Wedi'i ailadrodd, mae defnydd hir o sylweddau seicoweithredol yn ogystal â dosau uchel yn arwain at ffurfio cyflwr o'r fath. Mae syndrom ymatal mewn alcoholig yn cael ei ffurfio ar ôl 1-2 flynedd o ddefnydd cyson o ddiodydd sy'n cynnwys ethanol. Y dibynnydd cyflymaf yw cymryd cocên ac heroin. Mae'r datblygiad arafaf o ymatal yn digwydd gyda hathhishism. Ysgogwyr a hypnodeg, mae sbeisys yn gyflym yn gyflym wrth wrthod eu defnydd.

Syndrom Abstinence - symptomau

Mae cwrs yr afiechyd ym mhob achos yn wahanol. Y rheini sydd â diddordeb yn yr hyn sydd â chyflwr gwrthsefyll gyda gwahanol fathau o gaeth i gyffuriau, mae'n werth nodi eu bod yn cael eu nodweddu gan symptomau seicopatholegol, er bod opio- nia a hathhishism yw'r "guro" fwyaf yn y system lystyfiant. Mae difrifoldeb arwyddion y wladwriaeth ymatal yn dibynnu ar ddwysedd y narcotization blaenorol. Ym mhob achos, mae sawl cam o gwrs y clefyd yn cael eu hynysu, mae symptomau pob un ohonynt yn diflannu yn nhrefn eu golwg yn ôl.

Syndrom ymatal gydag alcoholiaeth

Yn dibynnu ar faint o ethanol y mae ynddi, mae 4 gradd o ddifrifoldeb:

 1. Gradd hawdd . Mae'r claf yn teimlo'n torri, mae ei sylw yn cael ei wanhau, mae ei lygaid yn cael ei redeg.
 2. Gradd gymedrol . Mae syndrom ymataliaeth alcohol yn y cyfnod hwn yn ymatal ei hun fel anhunedd, diffyg archwaeth, cyflymiad curiad y galon, anadlu'n gyflym.
 3. Gradd wedi'i fynegi . Ar hyn o bryd, mae cyswllt llygad â pherson yn cael ei leihau i isafswm. Mae rhithwelediadau a phenodau o ddryswch. Mae pwls yn aml, yn cael ei dwyllo gan fyr anadl, nosweithiau.
 4. Y cam olaf . Mae'r syndrom ymatal ar ôl binge yn y 4ydd cam difrifol yn achosi rhithwelediadau, ofn, ymosodol, adweithiau annigonol. Nid yw person yn cysgu ac nid yw'n bwyta, yn chwysu'n wael, yn dioddef o grampiau.

Syndrom ymatal â rhoi'r gorau i ysmygu

Wedi penderfynu rhoi'r gorau i ysmygu, mae rhywun yn profi anghysur o fewn awr ar ôl y pwff diwethaf a'r mwy o amser yn pasio, y symptomau tynnu'n ôl cryfach sydd mewn:

 1. Prinder anadl, anhawster anadlu, mwy o ymosodiadau o beswch.
 2. Ysgwyd, cysgu , aflonyddwch a phryder, cwympo'r dwylo.
 3. Gall syndrom ymatal â smygu achosi anhwylder stôl, cyfog, aftertaste annymunol yn y geg.

Syndrom ymatal â chaethiwed

Mae gaeth i gyffuriau yn profi 4 cham o syndrom tynnu'n ôl:

 1. Ar ôl 8-12 awr ar ôl y dos olaf, ymddengys anghysur a straen seicogotiynol. Mae'r disgyblion yn clymu, dagrau a mwcws yn llifo o'r trwyn, y croen yn crapu, yn cysgu ac yn deffro, archwaeth.
 2. Mae'r syndrom tynnu narcotig yn yr ail gam yn datblygu mewn 30-36 awr. Mae'r claf yn taflu rhywbeth yn y gwres, yna yn yr oer, mae'n chwysu, ei seiniau a'i garw.
 3. Ar ôl 40-48 awr, mae'r awydd i gymryd y cyffur yn dod yn gryf iawn. Mae arwyddion a grybwyllwyd eisoes yn cael eu ychwanegu crampiau, gan dynnu poen .
 4. Ar ôl 72 awr, caiff anhwylderau'r system dreulio eu hychwanegu. Mae'r dagrau caethiwed yn gyffuriau, mae'r rectum yn cael ei fyrhau gyda'r atodiad o boen. Mae person yn mynd yn ymosodol ac yn beryglus i eraill. Mae'r anfantais am gyffuriau yn dod yn annisgwyl.

Am ba hyd y mae syndrom ymatal yn para?

Pennir hyd yr amod gan lawer o ffactorau: cam y clefyd, iechyd dynol, cyfnod y bennod olaf o ddefnyddio sylweddau niweidiol. Yn achos alcohol gydag ymatal ysgafn, gall y dibynnydd wneud heb borwr y dydd neu fwy. Bydd angen cwpanu'r syndrom tynnu'n ôl yn yr ail gam o fewn diwrnod. Ar awydd cryf, gall y person gael ei gadw ac i beidio â yfed. Yn y trydydd cam o alcoholiaeth, mae bron yn amhosib i gadw o helyg, ac mewn achosion difrifol, estynnir y wladwriaeth dynnu'n ôl am amser amhenodol.

Sut i gael gwared â symptomau tynnu'n ôl?

Ni ellir drysu'r anhwylder hwn â gorchudd arferol a gwenwyn yr organeb sy'n cyd-fynd â hi. Yn yr achos hwn, mae rhywun yn helpu i leddfu symptomau meidrol, ond mae help dibynnydd braidd yn wahanol. Ni ellir gwneud tynnu'r syndrom tynnu'n ôl mewn amgylchedd cartref. Dylai'r claf gael ei roi mewn meddygfa niwrolegol, gan na all weld yn ddigonol ei gyflwr. Felly mae narcolegwyr yn dilyn y pwrpas i atal syndrom ac i helpu'r claf i wrthod defnyddio sylweddau seicoweithredol ymhellach.

Mae'n bwysig dod o hyd i dir canol rhwng anesthesia cyflawn ac ychydig iawn o help, fel na fydd y corff yn y dyfodol yn canfod triniaeth fel "rhodd", hamdden hyfryd, neu fel arall yn ailsefydlu'r claf bydd mwy o anawsterau hyd yn oed. Mewn meddygaeth, mae achosion pan ddychwelodd y claf i'w ffordd arferol o fyw, ac ar ôl triniaeth, a bod y rhai a oroesodd yr egwyl heb gymorth meddygon byth yn cyffwrdd â ffynhonnell eu salwch.

Meddyginiaethau ar gyfer symptomau tynnu'n ōl

Mae therapi cymhleth o'r anhwylder hwn yn cael ei gynnal, gyda'r nod o fynd i'r afael â holl arwyddion y clefyd:

 1. Triniaeth gyda sylweddau dadwenwyno - naloxone, ac ati
 2. Mae'r cyflwr ymatal yn cael ei atal gan tranquilizers, neuroleptics, hypnotics a gwrth-iselder gyda chanslo dilynol. I gefnogi CNS mae'n bosibl gyda chymorth y tramal, clofelin tiaprid.
 3. Mae lleihau'r boen yn y cyhyrau yn helpu cyffuriau di-steroid - ibuprofen, ac ati. Caiff eu derbyniad ei gyfuno â thylino a baddonau cynnes.
 4. Anhunedd, pryder a seicopathi cywir. Cymerwch Phenibutum â syndrom ymatal, noophen, nootropics eraill.
 5. Therapi amnewid gyda chyffuriau sy'n cyfuno â derbynyddion opiwm - buprenorffin, methadon. Mae corvalol â syndrom ymatal yn lleihau dwysedd anhwylderau o'r fath.