Dull Silva - datblygu galluoedd greddf ac estyn allan gan ddull Silva

Mae llawer o wyddonwyr a pharas-seicolegwyr yn sicrhau bod ymwybyddiaeth a meddwl dynol yn gallu llawer, yn bwysicaf oll, yn gweithio ar eu pennau eu hunain, gan ddatblygu galluoedd. Unigryw yw'r dull o Jose Silva, sy'n helpu i ddatgelu galluoedd deallusol a seicolegol person.

Beth yw Dull Silva?

Cynigiodd parapsicolegydd Americanaidd adnabyddus nad yw'n draddodiadol, o safbwynt gwyddoniaeth, dull. Er mwyn ei roi'n fyr, mae'n seiliedig ar agwedd benodol o feddwl a anelir at reoli gwaith greddf. Cynigiodd Silva rai ymarferion syml sy'n datblygu "chweched synnwyr", sy'n rhoi cyfleoedd ychwanegol i'r person wella a chyrraedd uchder newydd mewn bywyd. Nod y dull o Jose Silva yw dod o hyd i harmoni gyda'ch hun, diolch i waith ar y cyd o ddychymyg, greddf ac emosiwn.

Psycho-hyfforddiant gan y dull Jose Silva

Os ydych chi'n astudio'r dechneg a awgrymir gan y parapsycholegydd enwog, gallwch ymdopi ag arferion gwael a straen, datblygu greddf, cudd-wybodaeth a chreadigrwydd , a gwella cof ac iechyd. Yn ogystal, mae Jose Silva yn dadlau y gall pawb ragnodi ei fywyd yn y dyfodol gan ddefnyddio technegau syml i'w deall. Gellir galw ei ddull yn fyfyrdod deinamig, a daeth yn sail ar gyfer datblygiad personol. Mae rheoli ymwybyddiaeth trwy ddull Silva yn golygu gweithio ar wahanol lefelau:

 1. Beta . Ar y lefel hon, mae'r person yn y cyfnod deffro, a gall ddefnyddio'r pum synhwyrau corfforol, y cysyniad o ofod ac amser.
 2. Alpha . Mae'r wladwriaeth hon yn nodweddiadol ar gyfer myfyrdod a defnyddio greddf.
 3. Theta . Ar y lefel hon, mae person mewn cysgu dyfnach, er enghraifft, yn ystod myfyrdod hir a defnyddio gwahanol dechnegau extrasensory.
 4. Delta . Mae hwn yn gyflwr cysgu dwfn ac ar y lefel hon mae'r person yn anymwybodol.

Dull Silva - datblygu greddf

Mae'r parapsicolegydd yn disgrifio greddf fel gred barhaus sy'n codi'n anymwybodol ac nid yw'n esboniadwy. Mae hwn yn allu cynhenid, wedi'i gynllunio i ddiogelu person rhag gwahanol beryglon. Mae datblygu greddf gan y dull Silva yn awgrymu perfformiad ymarferion penodol sy'n helpu rhywun i ddysgu clywed a disgrifio'n gywir wybodaeth a gafwyd gan yr is-gyngor.

Dull Silva - "Gwydr o ddŵr"

Nod y dechneg a gyflwynir yw actifadu greddf i ddatrys unrhyw broblem. Gyda arfer rheolaidd, gall person gofio ei freuddwydion yn hawdd, ac mewn bywyd bydd sefyllfaoedd-cliwiau a fydd yn helpu i ddeall pa gyfeiriad i symud yn well. Mae'n bwysig peidio â cholli golwg ar y pethau bach lle mae'r ateb i'r cwestiynau'n cuddio. Mae'r dull o Jose Silva "Gwydr o Ddŵr" yn cynnwys sawl cam:

 1. Cyn i chi fynd i'r gwely, tynnu dŵr i mewn i'r gwydr. Caewch eich llygaid a'u codi ychydig. Yfed hanner yr hylif, gan ddatgan yr ymadrodd ganlynol i chi'ch hun.
 2. Mae'n bwysig dysgu'n gywir, i lunio cwestiwn a ddylai fod yn gadarnhaol, yn goncrid ac yn eithrio'r gronyn "nid".
 3. Wedi hynny, gallwch fynd i'r gwely. Yn y bore yfed ail ran y dŵr, heb anghofio cau a chodi'ch llygaid. Ailadroddwch yr ymadrodd uchod.

Mae Method Silva yn dechneg o "Three Fingers"

Roedd parapsicolegydd yn cynnig dull syml ar gyfer diogelu rhag straen, y mae person yn ei wynebu bob dydd. Os bob dydd am 15 munud. aros yn y lefel alffa, yna gallwch gael amddiffyniad da. Gallwch hefyd ddefnyddio'r dull "Three fingers" trwy ddull Silva. Mae'n golygu cysylltu y bawd, mynegai a bys canol gyda'i gilydd. Mae hyn yn gweithredu fel math o sbardun ar gyfer gwaith effeithiol y meddwl. Diolch i ddull syml Silva, mae person yn cadw pen oer mewn amodau straen. Os oes amser, defnyddiwch y cynllun hwn:

 1. Trefnwch mewn sefyllfa gyfforddus a chyrraedd y lefel alffa gan ddefnyddio unrhyw ddull Silva. Er enghraifft, gallwch chi ddatgan y gair "ymlacio" ar bob exhalation, nes cyrraedd y cyflwr ymlacio.
 2. Yna plygu'ch bysedd. Siaradwch yn feddyliol dair gwaith y testun arfaethedig.

Dull Silva - "Dod o hyd i'ch cyd-enaid"

Mae techneg y gall pobl sengl ei ddefnyddio i ddod o hyd i'r hanner arall. I gyflawni ymarfer dull Silva, rhaid i chi ddilyn y cyfarwyddiadau canlynol:

 1. Yn gyntaf, mae angen i chi fynd i'r lefel alffa, yr ydych yn cymryd anadl ddwfn, ac yn anadlu'n ailadroddus yn feddyliol ac yn edrych ar y ffigur 3. Gwneud tri ailadrodd a phacio rhwng pob un. Gwnewch yr un peth â rhif 2 ac 1.
 2. Nesaf, mae dull Silva, y mae myfyrdod wedi'i ddisgrifio ohono, yn awgrymu dewis rhaglen arbennig. Ar gyfer hyn, meddyliwch y geiriau canlynol yn feddyliol.
 3. Os caiff popeth ei wneud yn gywir, yna bydd y deffro yn digwydd yn ystod y nos neu yn y bore ei hun. Ar ôl hyn, mae angen ichi ddweud neu ddarllen y testun a baratowyd ymlaen llaw, lle y dylid gosod y cais am gyfarfod cyd-fyw teilwng. Mae'n bwysig nodi gwybodaeth benodol: eich enw eich hun, at ba ddiben rydych chi'n chwilio am unigolyn, rhestr o'ch rhinweddau a'ch rhinweddau eich hun, a ddylai fod yn annwyl, disgrifiad o leoedd lle rydych chi'n ymweld â hwy, a lle y gellir cynnal cyfarfod hir ddisgwyliedig.
 4. Ewch i'r gwely cyn y deffroad arferol. Peidiwch ag amau, yn fuan yn eich bywyd bydd cyfarfod.

Datblygu galluoedd extrasensory gan y dull Silva

Mae'r holl ymarferion a gynigir gan y parapsicolegydd enwog wedi'u hanelu at ddatblygu greddf. Mae techneg arall sydd â dull Silva - cael help o'r ochr arall, yn helpu i sefydlu cysylltiad â'r ynni sydd yn y person. Mae angen i chi fyfyrio bob dydd am 15 munud. gyda chyfrif cefn o 100 i 1. Wedi cyrraedd y cyflwr angenrheidiol, gall person gyfarfod â'i gynorthwyydd, sy'n barod i rannu gwybodaeth bwysig ar unrhyw adeg.

Rheoli cudd-wybodaeth gan y dull Silva

Mae llyfr gyda'r un enw, sy'n darparu gwybodaeth ac ymarferion i reoli'ch meddwl eich hun er mwyn rheoli'ch gweithredoedd yn well. Mae'n cyflwyno tri thechneg syml sy'n ymarferol i bawb:

 1. Meddwl gadarnhaol . Y broblem yw, os bydd meddyliau negyddol yn codi, y dylid eu disodli gan rai cadarnhaol.
 2. Crynodiad . Mae ymarfer gan reswm gan y dull Silva yn awgrymu y gallu i ganolbwyntio ar ei feddyliau ei hun. I wneud hyn bob dydd mae angen 10-20 munud arnoch. i gyflawni'r syniad ymarfer: gan ganolbwyntio ar un gwrthrych.
 3. Delweddu . Dychmygwch eich hun pwy rydych chi am fod neu ble rydych chi eisiau bod. Lluniwch luniau yn eich dychymyg mor realistig â phosib. Mae dull Silva yn dangos bod gan yr ymwybyddiaeth y pŵer magnetig i dynnu i mewn i fywyd yr holl ddymuniadau dynol hwnnw.

Cyflawni dyheadau trwy ddull Silva

Mae dyfeisiwr technegau unigryw yn honni y gall pob person gael yr hyn y mae ei eisiau, trwy ddymuno'n unig. Er mwyn cyflawni eu dymuniadau eu hunain , mae angen defnyddio technegau o'r fath:

 1. Cariad eich hun . Ar gyfer delweddu a chadarnhad i weithio, mae angen i chi deimlo'n deilwng i rywun. Mae Dull Silva "Ymarfer gan Realiti" yn golygu gwybod a gwella'ch hun.
 2. Y pwer meddwl . Mae'n bwysig cyfnerthu'ch dymuniad yn yr is-gyngor, a bydd yn chwilio am amodau ffafriol ar gyfer cael yr hyn a ddymunir.
 3. Diolchgarwch . Mae'r dechneg hon yn cael ei tanamcangyfrif gan lawer, ond mewn gwirionedd, po fwyaf y mae person yn ddiolchgar am yr hyn sydd ganddo, yn fwy llwyddiannus mae'r amgylchiadau'n datblygu o'i gwmpas.

Gêm "Hooks of Memory" - y Dull Silva

Mae llawer o bobl yn cwyno am gof gwael, ond mae ymarfer syml a all osod y sefyllfa a datblygu ymhellach y gallu delweddu. Mae help gan eich dull isymwybodol o Silva yn helpu i gael trwy ddefnyddio egwyddor syml, ac er mwyn ei ddeall yn well, ystyried enghraifft:

 1. Mae angen ysgrifennu rhifau o 1 i 10, ac yna, gyferbyn â phob un, nodwch unrhyw air y bydd y cyntaf yn dod i feddwl.
 2. I gyfuno niferoedd a geiriau, mae angen creu delweddau gweledol cof, y "bachyn cof" fel hyn. Er enghraifft, gyferbyn â rhif 10, mae'r gair "oren" wedi'i ysgrifennu. Gall y ddelwedd ar gyfer rhif 10 fod yn ddwylo, ar ba 10 bysedd. O ganlyniad, gan weld rhif 10, mae person yn defnyddio delwedd weledol o'r fath: mae oren yn y dwylo, y mae 10 bysedd arno.
 3. Mae cymdeithasau o'r fath yn cael eu dewis yn hawdd ar gyfer unrhyw wybodaeth sy'n anodd ei gofio.

Dull Silva - "Celf Masnach"

Llyfr arall sy'n eich helpu i ddysgu sut i ddefnyddio'ch meddwl i lwyddo mewn masnachu. Mae'r dull a gynigir ynddo yn helpu i astudio'r psyche ac yn cyfeirio'r meddwl at y llwybr at lwyddiant. Mae'r celfyddyd o fasnachu trwy ddull Silva yn awgrymu gwaith cyson ar eich pen eich hun. Mae parapsicolegydd yn cynnig cyfarwyddiadau sy'n helpu i ddod o hyd i iaith gyffredin â defnyddwyr ac ymdopi â sefyllfaoedd sy'n peri straen, ac mae hefyd yn disgrifio'r arferion marchnata sylfaenol a chyfredol.

Y dull o Jose Silva - reprogramiwch chi am arian

Er mwyn gwella'ch sefyllfa ariannol, mae angen i chi ddysgu defnyddio'r arfer o awgrymiadau auto . Yr her yw newid eich credoau chi am arian. Yn effeithiol yw'r myfyrdod "Magnet am arian", mae'r dull Silva yn cynnig ei weithredu'n rheolaidd.

 1. Byddwch mewn sefyllfa gyfforddus a chadwch eich llygaid. Cymerwch anadl, ac ar exhalation ymlacio eich corff corfforol. Yr exhalation nesaf yw ymlacio'r meddwl.
 2. Rhowch yr holl feddyliau, teimladau a negyddol estron. Rhowch sylw i'ch meddwl pur.
 3. Yn y cam nesaf, mae dull Silva yn golygu cynrychioli wynebau 10 o bobl sy'n gwenu ac yn rhoi cadarnhaol. Mae angen ichi wneud hyn yn ail ar draul tri.
 4. Trosglwyddwch eich hun i goedwig yr hydref hardd, gan ddychmygu'ch hun ynddo, gan deimlo cynhesrwydd yr haul ac awel ysgafn. Dychmygwch sut mae bil ymhlith y dail. Cymerwch ef yn eich dwylo a gwyliwch nhw droi'n aur. Wedi hynny, mae'r holl arian o gwmpas yn dechrau llythrennol yn cadw at y corff, fel magnet. Gallwch ddweud cadarnhad ariannol gwahanol. Ar y diwedd, ailadroddwch yr ymadrodd "Rydw i'n fag arian" sawl gwaith.

Iachau'r ysbryd a'r corff trwy ddull Silva

Mae technegau syml, sut y gallwch chi gymryd lle yn eich meddwl y sbardunau sy'n achosi salwch. I wneud hyn, mae angen i chi ddefnyddio delweddu . Mae dull Sylva yn cynnig iachâd o wahanol glefydau. Fel enghraifft, ystyriwch iachau claf â chanser:

 1. Mae angen dychmygu sut mae nifer enfawr o gostau ynni trwy irradiad yn ymladd yn erbyn celloedd gwael.
 2. Dylid ei weledol sut mae'r celloedd canser yn dod yn wan ac fe'u disodli gan rai iach.
 3. Mae'n bwysig tynnu lluniau mewn dychymyg, sut mae organau mewnol yn glanhau corff celloedd marwol.

Dull Silva a Christnogaeth

Mae llawer o bobl sy'n ymarfer y fethodoleg a gyflwynir yn credu ei fod ar yr un tonfedd fel Cristnogaeth a dysgeidiaethau gwir eraill. Fodd bynnag, mae yna honniadau bod y dull Silva yn sect, gan ei bod yn tybio bod rhywun, ar lefel alffa, yn agosáu at y Dehongliad Uwch, nad yw'n golygu Duw, felly credir bod hyn yn ddatgeliad diabolaidd ac nad oes ganddo unrhyw beth i'w wneud â'r ffydd Gristnogol .