Hunan-barch isel

Un o rinweddau unigolyn llawn iach yw hunan-barch digonol. Fe'i ffurfiwyd yn dibynnu ar natur y person, barn pobl eraill, ei statws cymdeithasol ac am gyfnod hir. Weithiau, gellir gweld hunan-barch isel yn y rhai a oedd wedi gorfod goresgyn anawsterau am gyfnod hir, er gwaethaf y ffaith bod y person hwn yn meddu ar farn optimistaidd.

Gadewch i ni ystyried yn fanwl beth yw hunan-barch isel a beth i'w wneud os oes gennych chi.

Hunan-barch isel a'i achosion

Nid yw person sydd â hunan-barch isel bob amser yn gallu deall pam nad yw eraill mor groesawgar wrth gyfathrebu â hi a ble i edrych am achosion gwraidd agwedd negyddol o'r fath.

Mae'n werth nodi, weithiau, bod achosion hunan-barch isel yn cael eu gosod ym mhlentyndod iawn person. Os byddant yn cael eu datrys heb eu datrys, bydd nifer o'r ffactorau hyn yn cynyddu, sy'n golygu, yn yr oedolyn, y bydd yn rhaid i'r bersonoliaeth wynebu perthnasoedd cymhleth yn y tîm, y teulu, anallu i benderfynu ar alwedigaeth eu bywydau, gweithgareddau hoff, ac ati.

Mae hunan-barch isel i fenyw yn ei rhoi mewn sefyllfa anffafriol mewn cymdeithas. Bydd hi'n ofni niweidio rhywun, troseddu rhywbeth, tra'n ceisio gwneud eraill yn hapus. Achosir hyn gan ofn cael ei wrthod. Oherwydd diffyg hunan-barch, mae'n anoddach iddi ddiddordeb, ac yna i gadw, dyn deniadol.

Gall lefel isel o hunan-barch gael ei achosi gan brofiadau poenus, ar ôl profi hynny, mae person yn gwrthod eu cydnabod iddo'i hun. Mae hyn yn disodli'r digwyddiadau negyddol yn ei fywyd yn y parth isgymwybodol, a fydd yn hwyr neu'n hwyr yn taro'i hunan-barch.

Hunan-barch isel a'i symptomau

Y prif symptom o hunan-barch isel yw'r gallu i gymharu cyflawniadau, ymddangosiad gyda phobl eraill. Mae hunan-barch o'r fath yn arfer o gael ei daro'n gyson gan "beth mae pobl eraill yn meddwl amdanaf?", I ofni na fydd cymdeithas yn deall ac yn derbyn ei heddwch, diddordebau mewnol. Mae person yn aml yn cofio ei fethiannau bywyd ei hun, a cholli siawns. Weithiau mae'n dechrau teimlo'n ddrwg ganddo'i hun, dros amser mae'n datblygu ei anallu i fyw ei fywyd ei hun.

Arwyddion allanol o hunan-barch isel:

 1. Argraff mewn cyfathrebu.
 2. Bydd sych gormodol yn croesawu pawb a phawb.
 3. Esgeulustod yn y golwg.
 4. Stoop.
 5. Mynegiant wynebau trist.

Mae hunan-barch isel iawn yn dangos ei hun yn analluogrwydd unigolyn i adeiladu perthynas agos yn ei fywyd (sy'n golygu creu teulu a chwilio am ffrindiau ).

Yn aml, mae rhywun o'r fath yn ymddangos bod y byd o'i gwmpas yn ei erbyn. Yn anymwybodol, mae hi'n tueddu i feddwl nad oes ganddi unrhyw beth i'w garu, nad yw hi'n haeddu cariad. Am y rheswm hwn, mae'n anodd iddi fod yn sicr o deimladau a bwriadau ei phartner, ffrindiau, aelodau o'r teulu.

Sut i gael gwared â hunan-barch isel?

 1. Er mwyn cael gwared â'r hunan-barch hwn unwaith ac am byth, yn gyntaf oll, cofiwch y dylech garu eich hun. Ac mae hyn yn golygu, ar ôl hyn, byddwch yn caru'r byd.
 2. Cofiwch, er mwyn plesio rhywun, byth yn dod yn gopi rhywun, peidiwch â dynwared. Cadwch eich hunaniaeth.
 3. Mae pobl â hunan-barch isel yn anghofio gofalu amdanynt eu hunain hyd yn oed pan fyddant mewn pedair wal yn un-ar-un gyda nhw eu hunain.
 4. Gwyliwch am fwyd. Parchwch eich corff. Rhowch eich amser rhydd i'r hyn y mae gennych ddiddordeb yn y rhan fwyaf.
 5. Peidiwch â rhedeg ar ôl cymeradwyaeth eraill. Derbyn eich hun fel yr ydych chi. Cofiwch fod y personoliaeth y tu mewn yn cael ei greu yn unig gennych chi a neb arall.
 6. Ac yn olaf, cofiwch mai eich bywyd chi yw eich prif reolaeth mewn bywyd: "Caru, gwerthfawrogi a pharchu eich hun."

Nid yw hunan-barch isel byth yn dod â newidiadau cadarnhaol yn eich bywyd. Cael gwared ohono a mwynhau bywyd.