Clefydau meddyliol - yr afiechydon meddwl mwyaf ofnadwy ac anghyffredin

Nid yw afiechydon meddwl yn y byd modern yn anghyffredin ac mae'r duedd yn golygu bod yna bob syndromau newydd nad ydynt yn cael eu hastudio gan wyddoniaeth. Mae straen mewn ieithoedd, arferion afiach, ecoleg yn dirywio - yr holl achosion hyn o anhwylderau'r enaid yw dim ond blaen y rhew.

Beth yw'r afiechydon meddwl?

Salwch meddwl yr enaid fel arfer yw salwch meddwl ers yr hen amser. Mae'r anhwylderau hyn yn gwrthwynebu'n uniongyrchol i iechyd meddwl arferol a gweithrediad yr unigolyn. Gall cwrs yr anhrefn fod yn hawdd, yna gall person fodoli fel arfer mewn cymdeithas, mewn achosion difrifol - mae'r person yn cael ei olchi'n llwyr ". Mae'r salwch meddwl mwyaf ofnadwy (sgitsoffrenia, epilepsi, alcoholiaeth yn y cyfnod o syndrom ymatal) yn arwain at seicosis, pan gall y claf niweidio ei hun ac eraill.

Mathau o afiechyd meddwl

Cyflwynir dosbarthiad afiechydon meddwl ar ffurf dau grŵp mawr:

 1. Anhwylderau meddyliol endogenaidd yn cael eu hachosi gan ffactorau mewnol o drallod, yn aml genetig ( sgitsoffrenia , anhwylder deubegwn, clefyd Parkinson, dementia senile, anhwylderau meddyliol swyddogaethol).
 2. Salwch meddwl anarferol (dylanwad ffactorau allanol - trawma craniocerebral, heintiau difrifol) - seicosau adweithiol, niwroesau, anhwylderau ymddygiadol.

Achosion afiechyd meddwl

Mae'r arbenigwyr yn astudio'r afiechydon cyffredin mwyaf cyffredin, ond weithiau mae'n dal i fod yn anodd nodi achos hyn neu gwyriad hwnnw, ond yn gyffredinol mae yna nifer o ffactorau neu risgiau naturiol o ddatblygiad y clefyd:

A yw afiechydon meddwl yn etifeddu?

Mae nifer o afiechydon meddyliol yn cael eu hetifeddu, mae'n troi bod yna ragdybiaeth bob amser, yn enwedig os oes gan y ddau riant salwch meddwl yn y goeden deuluol, neu os nad yw'r gwragedd eu hunain yn sâl. Afiechydon meddyliol heintiol:

Symptomau salwch meddwl

Mae presenoldeb nifer o symptomau, yn eich galluogi i amau ​​bod rhywun sydd â salwch yn sâl gyda'r psyche, ond dim ond ymgynghoriad ac arholiad cymwys gydag arbenigwr all ddatgelu'r clefyd neu'r nodweddion personoliaeth. Arwyddion cyffredin o salwch meddwl:

Trin afiechydon meddwl

Clefydau meddyliol - y categori hwn o anhwylder, sydd angen therapi meddygol dim llai nag unrhyw salwch corfforol. Weithiau, dim ond detholiad cymwys o feddyginiaethau, neu seicotherapi effeithiol, sy'n helpu i arafu dirywiad personoliaeth mewn ffurfiau difrifol o sgitsoffrenia, epilepsi. Clefydau'r psyche, therapi cyffuriau:

Trin Hypnosis o Salwch Meddyliol

Caiff salwch meddwl cyffredin eu trin yn ychwanegol gyda chymorth hypnosis . Anfantais triniaeth hypnosis yw mai dim ond canran fechan o gleifion sydd â salwch meddwl yn hypnotig. Ond mae achosion llwyddiannus o drosglwyddo hirdymor ar ôl nifer o sesiynau hypnosis, mae'n bwysig cofio bod afiechydon meddyliol o'r fath fel sgitsoffrenia a dementia yn anymarferol, felly triniaeth feddygol geidwadol yw'r prif un, ac mae hypnosis yn helpu i ddod o hyd i'r trawstau hen is-gynghorol a "ailysgrifennu" y cwrs o ddigwyddiadau, a fydd yn lliniaru symptomatology.

Anabledd ar gyfer salwch meddwl

Mae annormaleddau a chlefydau meddyliol yn cyfyngu'n ddifrifol ar weithgarwch llafur rhywun, mae ei fyd-eang yn newid, yn mynd yn ddyfnach i mewn iddo'i hunan ac yn ddymchwel. Nid yw'r claf yn gallu byw bywyd llawn, felly mae'n bwysig ystyried opsiwn o'r fath fel anabledd a phenodi budd-daliadau. Ym mha achosion mae anabledd wedi'i sefydlu ar gyfer salwch meddwl, y rhestr:

Atal salwch meddwl

Mae anhwylderau neu glefydau meddyliol yn fwy a mwy cyffredin heddiw, felly mae materion atal yn dod yn fwy brys. Clefydau sy'n gysylltiedig â'r psyche - pa fesurau sy'n bwysig i'w cymryd er mwyn atal datblygiad y clefyd neu i ysgogi'r amlygiad dinistriol sydd eisoes yn mynd rhagddynt? Mae seico-hylendid ac iechyd meddwl yn gyfres o weithgareddau sydd wedi'u hanelu at gefnogi iechyd meddwl:

Salwch meddwl anarferol

Seicosis manig-iselder, sgitsoffrenia, epilepsi - mae llawer wedi clywed am yr anhwylderau hyn, ond mae yna salwch meddwl prin nad ydynt yn anghyffredin:

Enwogion sy'n dioddef o salwch meddwl

Nid yw gwaethygu afiechydon neu anhwylderau meddyliol yn cael ei anwybyddu - oherwydd nad yw'r sêr i gyd yn y golwg, i guddio pethau o'r fath i enwogion yn beth hawdd, a hyd yn oed mae'n well gan y personoliaethau enwog siarad yn agored am eu problemau, gan ddenu sylw. Enwogion gydag anhwylderau meddwl gwahanol:

 1. Britney Spears . Ni thrafodwyd ymddygiad a gweithredoedd Britney "tynnu oddi ar y reel" heblaw bod hynny'n ddiog. Ymdrechion hunanladdiad, siâp ysgogol y pen - mae hyn i gyd yn ganlyniad i anhwylder ôl-ddum ac anhwylder personoliaeth deubegwn.
 2. Amanda Bynes . Sêr disglair o ddiwedd y 90au. Daeth y ganrif ddiwethaf yn sydyn o'r sgriniau. Daeth defnydd anferth o alcohol a chyffuriau yn gyntaf i ddatblygu sgitsoffrenia paranoid.
 3. David Beckham . Mae seren y pêl-droed yn dioddef anhwylder obsesiynol-orfodol. Ar gyfer David, mae gorchymyn clir yn bwysig ac os yw lleoliad gwrthrychau yn newid yn ei dŷ, mae hyn yn ennyn larwm cryf.
 4. Steven Fry . Roedd sgriptwr sgript Saesneg o oedran ifanc yn dioddef o iselder ysbryd, ymdeimlad o ddiffygion, gan geisio cyflawni hunanladdiad sawl gwaith, a dim ond ar 30, diagnoswyd Steven ag anhwylder deubegwn.
 5. Herschel Walker . Ychydig flynyddoedd yn ôl, diagnoswyd chwaraewr pêl-droed Americanaidd gydag anhwylder disociatif (rhannu) rhywun. Teimlai Gerchel o'r glasoed ychydig o bersonau a pheidio â mynd yn flin, dechreuodd ddatblygu personoliaeth awdurdodol gref, flaenllaw.

Ffilmiau am afiechydon meddwl

Mae pynciau o anhwylderau personoliaeth bob amser yn ddiddorol ac yn mynnu gan y sinema. Mae clefydau niwroesychiatrig fel ffactorau'r enaid - gweithredoedd, cymhellion, gweithredoedd, sy'n cymell pobl sydd â seicopatholeg? Ffilmiau am annormaleddau meddyliol:

 1. " Gemau Mind / A Beautiful Mind ." Mae'r mathemategydd dyfeisgar John Forbes Nash yn sydyn yn dechrau ymddwyn yn rhyfedd, yn cyfathrebu ar y ffôn gydag asiant CIA dirgel, yn ei roi yn y man ysgrifennu cytunedig. Yn fuan mae'n ymddangos mai cysylltiad â'r CIA yw ffrwyth dychymyg John ac mae pethau'n llawer mwy difrifol - sgitsoffrenia paranoid gyda rhithwelediadau gweledol a chlywol.
 2. « Ynys yr Ynys Damned / Shutter ». Mae awyrgylch tywyll y ffilm yn parhau i'r pen draw yn sydyn. Mae'r beili Teddy Daniels a'i bartner Chuck yn cyrraedd ar ynys Shatter, lle mae ysbyty seiciatryddol yn arbenigo mewn trin cleifion meddwl arbennig difrifol. O'r clinig, mae Rachel Solando, sy'n lladd plentyn, yn diflannu a dasg y beilïaid yw ymchwilio i'r diflaniad hwn, ond yn ystod yr ymchwiliad datgelir demons mewnol Teddy Daniels. Mae'r ffilm yn dangos masmwythiad person â sgitsoffrenia.
 3. " Natural Born Killers ". Mae cwpl crazy o Mickey a Mellory yn teithio o amgylch yr Unol Daleithiau yn gadael cyrff y tu ôl iddynt. Ffilm anhygoel ysgubol sy'n dangos anhwylder personoliaeth anghymdeithasol.
 4. " Atyniad Fatal ." Beth all arwain at angerdd ffodus ar y penwythnos gydag anhwylder personoliaeth ffiniol sy'n dioddef o ffin? Mae bywyd cyfan Dan yn hedfan oddi ar y llwybr ar ôl bradychu: mae Alex yn ddeniadol yn troi allan i fod yn maniac ac yn bygwth cyflawni hunanladdiad os na fydd Dan yn mynd gyda hi, yn herwgipio ei fab.
 5. " Dau Fywyd / Passion On Mind ." Mae Marta, gweddw â dau blentyn, yn byw bywyd cyffredin mewn tref fach Ffrengig, yn delio â phlant, ffermio ac yn ysgrifennu adolygiadau ar gyfer cylchgronau. Mae popeth yn newid yn y nos, pan mae Martha yn cael ei ymuno i freuddwyd - mae bywyd byw arall, lle mae hi'n flas hardd Marti, pennaeth asiantaeth lenyddol. Y ddau fywyd: mae'r pethau go iawn a'r pethau sy'n digwydd yn y freuddwyd yn cael eu cydblannu, ac ni all Martha bellach wahanu lle mae'r realiti, a lle mae'r freuddwyd. Mae'r arwres yn dioddef o anhwylder personoliaeth anghymdeithasol.