Denmarc - traddodiadau ac arferion

Er mwyn deall nodweddion y wlad hon a'i thrigolion yn well, mae'n bwysig iawn bod yn gyfarwydd â diwylliant Denmarc o leiaf. Ac yna, wedi dod yma nid dim ond gydag ymweliad busnes am un neu ddau ddiwrnod, ond am gyfnod eithaf hir, cewch gyfle unigryw i dreiddio golygfa byd y Daniaid a dod i adnabod eu bywyd yn well. Felly, gadewch i ni edrych ar y traddodiadau a'r arferion mwyaf bywiog ac anarferol o Denmarc, gan ganiatáu i adnabod ei drigolion hyd yn oed ar ochr arall y byd.

Nodweddion cenedlaethol y Daniaid

Ffurfiwyd meddylfryd trigolion lleol o ganlyniad i effaith hir ffactorau hanesyddol, gwleidyddol a chymdeithasol-gymdeithasol arbennig. Felly, gall rhai naws ymddygiad Afon Danes syndod o ddifrif i dwristiaid. Gadewch i ni nodi'r pwysicaf ohonynt:

 1. Mae poblogaeth Danaidd yn eithriadol o gyfraith yn gyfreithlon: hyd yn oed o gyflogau cymedrol iawn maent yn talu trethi yn ddi-dwyll, y mae swm ohonynt yn un o'r rhai uchaf yn y byd. Yr eithriad yw dim ond cefnogwyr pêl-droed a modurwyr.
 2. Nid yw Daniaid yn hoffi unigrwydd, felly mae nifer fawr o glybiau ar fuddiannau yn cael eu creu yn y wlad.
 3. Mae ysmygu mewn mannau cyhoeddus (bwytai, bariau, gwestai, ac ati) wedi'i wahardd yn llym.
 4. Os ydych chi'n bwriadu mynychu digwyddiadau swyddogol, cymerwch gyfrifoldeb dros ddewis eich cwpwrdd dillad. Mae pobl leol fel pobl wedi'u gwisgo â blas.
 5. Ffaith ddiddorol : ar wledd gyfeillgar, gan godi gwydr neu dost, dylech edrych i mewn i lygaid y rhyngweithwyr a dweud "skal".
 6. Wrth gyfarfod â ffrind, dylech groesawu ysgogiad dwylo cryf, ac mae hyn yn berthnasol i ddynion a menywod.
 7. Mewn sgyrsiau, mae trigolion Denmarc yn hoffi gofyn llawer o gwestiynau, ond ni ddylech byth gyffwrdd â phwnc bywyd preifat yr ymgysylltydd.
 8. Yn y diwylliant o ymweliadau gwadd yn Denmarc, fe'i nodir i ddangos parch dwfn i'r perchnogion os gwahoddwyd chi i ymweld. I wneud hyn, rhowch botel o win iddynt, y gwesteion - blodau, a'r plentyn, os yw'n - tegan bach. Ac peidiwch â cheisio gwahodd gwahoddiad i ginio neu ginio: dwywaith ni fydd yn cael ei ailadrodd.

Defodion ethnig y wlad

Ganwyd llawer o draddodiadau Denmarc ar adegau o hynafiaeth ddwfn, ac mae disgynyddion y Daniaid hynafol yn eu gwylio. Ymhlith y rhai mwyaf diddorol a lliwgar ohonynt:

 1. Dathlu Diwrnod Sant Hans. Fe'i dathlir ar Fehefin 23ain ac, yn ôl yr arfer, trefnu dathliadau cyffrous ar y diwrnod hwn. Yn ogystal, fel teyrnged i gof eu cyndeidiau, plannir goleuadau tân arwyddocaol ar lan y môr.
 2. Gŵyl y Llychlynwyr. Cynhelir y wyliau Daneg hon ym mis Mehefin i ddechrau mis Gorffennaf yn Frederikssun, wedi'i leoli ar ynys Seland. Arno mae tua 200 o Daniaid yn newid i ddillad traddodiadol eu hynafiaid - Llychlynwyr - ac yn trefnu cynrychiadau arddull a hyd yn oed brwydrau. Yn gorffen gyda'r holl wyliau gwych, sy'n gwasanaethu prydau a diodydd o fwyd cenedlaethol , wedi'u coginio yn ôl hen ryseitiau. Ar yr un pryd, mae masnachiadau teg a cheffylau yn cael eu hagor yn Yellerup.
 3. Fastelavn. Fe'i dathlir yn gynnar ym mis Chwefror. Yn gynharach yn y dydd, cafodd y gasgen ei hongian ar rhaff cadarn, a rhoddwyd cath i mewn. Roedd Daniaid Ifanc, yn gwisgo casgenni, yn taro arno gyda chlwb trwchus. Yr enillydd oedd yr un y mae ei gic yn gorfodi'r cath i hedfan allan o'r gasgen. Heddiw, mae plant mewn gwisg ffansi gwahanol yn taro ar y gasgen y mae'r gath wedi'i baentio'n gludo, nes bod y gwaelod yn disgyn ac nad yw'r candy wedi'i dywallt.
 4. Gwahardd cŵn lleol yn rhuthro mewn postmen. Mae'r wladwriaeth, hyd yn oed o'r trysorlys, yn talu am fwyd cŵn, y mae cludwyr gohebydd yn eu cario gyda nhw am fwydo ein brodyr llai.
 5. Y briodas, sy'n cael ei ddathlu gan arfer hynafol y Llychlynwyr. Ystyrir bod cariadon yn cymryd rhan, dim ond os yw un ohonynt yn ymuno â dwylo eu tad. Rwymedig yw "rhoddion cariad" a "cinio o ganiatâd" defodol, lle mae holl berthnasau'r cwpl yn casglu. Cydnabyddir y briodferch a'r priodfab fel priod nad yw'n union ar ôl y cofrestriad priodas, ond dim ond ar ôl y noson briodas. Ar yr un pryd, mae pob aelod o oedolion o'r ddau deulu yn arwain at ystafell wely pobl ifanc - credir y bydd hyn yn gwarchod y gŵr a'r gwraig a wneir o'r heddluoedd drwg.
 6. Newid ddifrifol y gwarchodwr. Fe'i cynhelir yn y sgwâr o flaen Palas Amalienborg , sef y breswylfa frenhinol. Mae'r seremoni yn cynnwys trosglwyddo pwerau o un cwmni gwarchod i'r llall a newid gwirioneddol y gwarchodwyr mewn swyddi sy'n draddodiadol ar ffurf gwarchodwyr brenhinol: esgidiau trwm, gwisgoedd gwlân a hetiau ffwr.

Mae Daniaid a gwyliau amrywiol yn caru. O'r crefyddol sydd ar raddfa fawr, mae yna y Drindod, y Nadolig, y Pasg a'r Ascension.

Yn ystod y Nadolig, mae'r teulu cyfan yn cael ei anfon at y goedwig y tu ôl i'r goeden, a hefyd wedi'i wneud gyda glud o ddarnau o ffwr a gwlân, cnau ffawydd a chregyn wyau o droliau bach - nisse. Er mwyn iddyn nhw ddim llanast gyda'r tŷ, maent yn rhoi plât gyda phwdin reis olew wedi'i doddi'n gyfoethog. Fel arfer mae coed Nadolig wedi'u haddurno â garlands o galonnau a hyd yn oed canhwyllau go iawn. Ar noson Nadolig, mae'r teulu cyfan yn bwyta hwyaden rhost gyda bresych coch a thatws a phwdinau reis, wedi'u chwistrellu â saws hufen a cherry. Yn y pwdin, cuddiwch yr almonau, a phwy sy'n ei chael yn ystod y cinio mae hawl i rodd - mochyn marzipan. Yn y gweithle, dathlir y Nadolig yn ystod cinio arbennig - Julefrokost. Mae hwn yn ddigwyddiad anffurfiol iawn gyda gemau, caneuon a hyd yn oed yn hedfan.

Mae dathliadau Pagan Maslenitsa ac Ivan Kupala hefyd yn boblogaidd. Hefyd, mae'n ddathliad fel Dydd Sant Martin, pan gaiff y geif ffrio ei goginio mewn teuluoedd Daneg. Daw'r arfer hwn o ddyfnder y canrifoedd, pan guddiodd Saint Martin gymharol gan bobl, nad oedd eisiau dod yn esgob. Fodd bynnag, rhoddodd y gewyn ei fwlch iddo, felly gorchmynnodd i'r bobl leol eu bwyta'n sydyn mewn symiau mawr.

Traddodiadau anarferol o ddyfnder canrifoedd

Efallai y bydd rhai traddodiadau ac arferion Denmarc yn ymddangos yn dramor i'r arbennig iawn, er enghraifft, priodas. Ar ddiwrnod y briodas, rhoddodd wybod bob amser i'r barker, y talwyd ei wasanaethau. Ar yr un pryd, roedd y gymuned yn trefnu seremonïau priodas yn aml. Pan aeth y briodferch a'r priodfab i'r eglwys, fe ystyriwyd bod crock crow, cyfarfod o orymdaith angladd, stopio cerbyd neu ei flaen llaw gan gartr arall yn arwyddion gwael. Roedd yn rhaid i feicwyr gwrywaidd nad oedd ganddynt deulu fynd i mewn i gaffi, cyrraedd yr eglwys a dychwelyd yn ôl. Gan dybio o leiaf dair rhedeg o'r fath, roedd hyn i warantu bywyd teuluol hapus.

Pan gysylltodd yr eglwys briodas â'r eglwys, fe ddechreuon nhw ffonio'r holl glychau ac ar yr un pryd yn chwarae cerddorion: yn ôl y gred, roedd yn amddiffyn y gwaddodion newydd o ysbrydion drwg. Ar y ffordd yn ôl o'r eglwys, tafodd y briodferch fara a darnau arian i'r plant, sef sicrhau cyfoeth a geni llawer o blant.

Hefyd yn Denmarc, mae yna draddodiad i chwistrellu sinamon o bobl ifanc sengl sydd wedi cyrraedd 25 mlwydd oed. Fe'u chwistrellir gyda'r sbeis hwn o ben i droed, ac ar ôl hynny mae arogl penodol yn arwyddion i gynrychiolwyr o'r rhyw arall y mae gwrthrych eu hatyniad yn rhad ac am ddim.

Ar yr Ynysoedd Faroe yn Nenmarc, mae traddodiad barbaidd o ladd dolffiniaid. Mae bechgyn sydd wedi cyrraedd 16 oed wedi ymrwymo i fod yn oedolion, gan gymryd rhan yn y seremoni hon ynghyd ag oedolion. Credir eu bod yn dangos dewrder a dewrder fel hyn, er bod y rhan fwyaf o wledydd Ewrop yn condemnio'r arfer ofnadwy hwn.