Gwestai Barbados

Pan fyddwch chi'n dod i'r ynys egsotig hosbisog hon, y peth cyntaf y mae angen i chi ei gofalu yw lle rydych chi'n aros am o leiaf ychydig ddyddiau i arolygu'r holl atyniadau lleol. Er nad oes cymaint o ddinasoedd yn y wlad hon, mae gwestai Barbados yn hafan ardderchog i deithwyr. Yma fe welwch ddau westai pum seren elitaidd, a llety cyllideb mwy cymedrol.

Nodweddion gwestai lleol

Os ydych chi'n mynd i'r Caribî am y tro cyntaf, dylech wybod mai Barbados yw hi sy'n enwog am ei westai bach clyd gyda lefel uchel o wasanaeth. Mae'n well gan lawer o deithwyr aros yn Bridgetown , prifddinas y wlad, lle mae nifer o westai busnes cyfforddus yn aros am eu gwesteion. Fodd bynnag, y rhai sydd am arbed, dylech wybod nad oes llawer o leoedd cyllideb isel i aros yn y ddinas hon.

Mae ardaloedd cyrchfan yr ynys yn boblogaidd iawn gyda thwristiaid, felly mae'r dewis o westai yma yn hynod o drawiadol. Os ydych chi'n breuddwydio i fwynhau'r môr glanach, archebwch ystafell yn un o westai St. James , sydd wedi'i lleoli ar arfordir gorllewinol Barbados. Dyma'r ardaloedd hamdden mwyaf elitaidd, ond peidiwch â anobeithio os ydych yn gyfyngedig mewn cyllid: yn yr achos hwn, mae'n werth setlo mewn gwestai ar yr arfordir deheuol, heb fod yn bell o St Petersburg. Lawrence Bwlch.

Yn Barbados fe welwch westai am bob blas: o westai preifat elitaidd, gwestai moethus ar wahān a filas ffasiynol i dai gwestai mwy cymedrol. Yn arbennig o nodedig mae aparthotelau, lle mae cyfleusterau gwestai tair a phedair seren yn cael eu cyfuno â chegin ar wahân, lle gallwch chi baratoi eich hun. Mae hwn yn opsiwn gwych ar gyfer teithio gyda'r teulu cyfan, yn enwedig os ydych o'r farn bod sefydliadau o'r fath yn cael eu hadeiladu bron ar y traeth . Dewisir tai gwestai fel arfer gan y rheini sy'n well ganddynt wyliau cyllidebol, gan eu bod wedi'u lleoli ychydig ymhellach o'r arfordir. Mae cost byw, yn dibynnu ar ddosbarth y gwesty, yn amrywio o $ 40 i $ 1,600 y dydd.

Ble mae'r lle gorau i aros yn Barbados?

Yn y rhestr o'r gwestai gorau yn Barbados, mae yna lawer o fflatiau rhagorol, diolch i chi y bydd eich gwyliau neu daith busnes yn bythgofiadwy. Yn eu plith:

 1. Adulo Apartments . Lleolir y gwesty ar arfordir deheuol yr ynys, taith gerdded fer o draeth enwog Accra . Mae gan bob ystafell ei patio ei hun, sy'n cynnig golygfa godidog o'r ardd trofannol. Mae Wi-Fi am ddim ar gael. Mantais y sefydliad yw mynediad i unrhyw sianeli cebl a chegin sydd â chyfarpar llawn. Os ydych chi eisiau, gallwch alw'r wraig neu ddefnyddio'r golchdy.
 2. Gwybodaeth gyswllt:

 • Gwesty Bougainvillea Beach . Mae'r gwesty chic hon wedi'i godi ar draeth gwyn Maxwell. Does dim rhaid i chi boeni yma: gall gwesteion ddewis rhwng chwaraeon dŵr, ymweliad â'r ganolfan SPA neu bwll nofio awyr agored, sesiynau tylino a thaith i'r bwyty. Yn union ar ymyl y pyllau, sydd yma am dri, mae bar cyfleus ar agor. Mae'r ystafelloedd gwesty, ar wahân i'r tu mewn llachar a lliwgar, yn cael eu llwgrwobrwyo gan bresenoldeb balcon neu deras, teledu gyda nifer o sianelau cebl, cegin breifat gyda chownter gwenithfaen a Wi-Fi am ddim. Yn y Lanterns bwyty lleol, gwahoddir twristiaid i fwynhau danteithion bwyd lleol . Cynhelir digwyddiadau adloniant yn aml yma. Ni ddylai cydnabyddwyr seigiau Eidalaidd fynd heibio'r bwyty teulu Water's Edge gyda bar coctel.
 • Gwybodaeth gyswllt:

 • Carib Carib Apartments . Bydd golygfa hyfryd o'r balconi yn ystafelloedd y gwesty hwn yn rhoi tâl o hwyliau da i chi ar gyfer y diwrnod cyfan. Mae gan y gegin ffwrn a stôf, ac elfen bwysig o'r ardal fyw yw teledu gyda dewis mawr o sianeli lloeren. Mae gan y fflatiau ystafell fwyta preifat ac ystafell ymolchi. Mae traeth tywodlyd hardd Dover dim ond 400m i ffwrdd.
 • Gwybodaeth gyswllt:

 • Gwesty Discovery Bay . Os hoffech ymweld ag amryw atyniadau, mae'n werth archebu ystafell yn y gwesty hwn. Wedi'r cyfan, dim ond 400 metr ohono o'r parc dan ddŵr Folkestone . "Tynnu sylw" y gwesty yw'r fflatiau, wedi'u haddurno mewn arddull cytrefol a balconi wedi'u dodrefnu'n llawn. Mae yna hefyd pwll Sugarbird awyr agored, ac os ydych chi wedi blino o nofio, mae bar-gril cyfforddus yn eich aros yn iawn wrth y bont. I fwyta mwy o fyrbrydau, ewch i'r Bwyty Gardd, sy'n gwasanaethu bwyd rhyngwladol blasus.
 • Gwybodaeth gyswllt:

 • Gwesty a Spa Sugar Cane Club . Mae'r gwesty sba hon yn ymfalchïo â detholiad mawr o ystafelloedd gyda golygfeydd o'r ardd neu y môr moethus. Yma gallwch chi ymlacio yn llwyr, diolch i ddau bwll nofio a salon SPA, lle cynhelir treuliau, massages a gweithdrefnau adfywio wyneb. Yn yr ystafell dwristiaid mae disgwyl i deledu plasma hylif gyda sianelau cebl a chegin gyda microdon, oergell, tostiwr a stôf. O'r gwres trofannol anochel, byddwch yn cael eich achub gan aerdymheru. Mae Sandy's Chattel Bar a La Salsa Restaurant yn ddiddorol gan brydau anhygoel y bwyd Badjana lleol. Gallwch hefyd weithio allan yn y gampfa.
 • Gwybodaeth gyswllt:

 • Ty Gwesty Emerald Ridge . Mae'r gwesty hwn yn berffaith i bobl sy'n hoff o natur, gan ei fod wedi'i leoli ym Mharc Cenedlaethol Graeme-Hall ger y traeth. Mae'n cynnig pwll awyr agored gyda theras. Mae perchnogion y gwesty wedi gofalu am gysur y gwesteion, felly nid yw'r ystafelloedd yn cael eu dodrefnu'n llawn, ond mae ganddynt hefyd oergell, aerdymheru a theledu â sianelau cebl. Yn y gwesty byddwch bob amser yn gysylltiedig oherwydd bod Wi-Fi am ddim ar gael. Mae'r gyfradd yn cynnwys brecwast cyfandirol, a wasanaethir yn yr ystafell fwyta leol. Bydd bar clyd wedi'i leoli ger y pwll yn eich helpu i ymlacio.
 • Gwybodaeth gyswllt: