Kaizen - rheolaeth yn Siapaneaidd

Yn y byd modern, mae cynhyrchwyr Japan yn arwain yn y byd mewn gwahanol feysydd, sy'n helpu'r wlad i fod ar y pedwerydd safle yn y byd o ran CMC. Mae llawer yn credu bod mwy o lwyddiant o ganlyniad i effeithlonrwydd uchel y boblogaeth a'r strategaeth reoli cywir.

Kaizen - beth yw hyn?

Mae athroniaeth neu arfer Siapan, gan bwysleisio'r broses o wella prosesau cynhyrchu yn gyson, gan wneud y gorau o reoli a chodi pob agwedd ar fywyd cyflogeion, yn kaizen. Ar gyfer y Siapanwyr eu hunain - dyma'r ffordd o drefnu'r cynhyrchiad yn gywir a sefydlu rhyngweithio gweithwyr er mwyn llwyddo. Gellir ei ddefnyddio mewn unrhyw feysydd busnes, gweinyddiaeth gyhoeddus a hyd yn oed mewn bywyd cyffredin.

Athroniaeth Kaizen

Mae ymarfer sy'n gweithio'n effeithiol yn Japan yn seiliedig ar egwyddorion pwysig sy'n canolbwyntio ar lwyddiant. Mae ei hymlynwyr yn dweud y gall gweithle pob gweithiwr ddeall eu galluoedd meddwl, ac mae hyn yn effeithio'n uniongyrchol ar effeithiolrwydd llafur. Mae'r system kaizen yn cynnig pum rheolau ar gyfer trefnu amser gwaith a gofod, a elwir yn 5S.

 1. Dirgelwch . Yr angen i eithrio'r holl fanylion a phrosesau diangen o'r gweithle.
 2. Seiton yw'r gorchymyn. Mae'n awgrymu dosbarthiad cywir a chywir yr holl offer yn y gweithle. Gallwch wneud newidiadau yn unig ar gyfer optimeiddio.
 3. Seiso - purdeb. Rhaid i'r man lle mae person yn gweithio bob amser fod yn lân.
 4. Seiketsu - safoni. Defnyddir rheolau llym i drefnu'r gweithle a'r prosesau cynhyrchu.
 5. Mae Shitsuke yn ddisgyblaeth. Rhaid i bob gweithiwr ddilyn rheolau'r fenter, heb unrhyw warediadau.

Seicoleg caizen

Mae'r dechneg yn effeithiol nid yn unig ym maes proffesiynol, ond hefyd mewn bywyd personol. Gyda hyn, mae seicolegwyr o wahanol wledydd yn cytuno. Y peth yw bod pobl yn ofni newidiadau difrifol, ac mae'r dechneg kaizen mewn seicoleg yn golygu gwneud camau bach tuag at lwyddiant, a fydd, i'r gwrthwyneb, yn rhoi hunanhyder i'r unigolyn, gan orfodi rhoi cynnig ar hyd yn oed mwy, gan ddefnyddio meddwl rhesymegol a chreadigol.

Beth yw blitz kaizen?

Mae athroniaeth rheoli Siapan ar gyfer gweithredu yn y cwmni yn gofyn am amser hir, ond mae yna opsiynau ar gyfer gwelliant cyflym. Mae Kaizen-blitz yn seminar ymarferol ar gyfer newidiadau radical er mwyn gwella'r canlyniadau a'r dangosyddion mewn cyfnod byr. Mae'r holl bersonél yn rhan o'r gwaith i greu peiriant gweithio effeithlon. Mae Kaizen-blitz yn rhoi cyfle i sicrhau bod y gwaith a wneir a'r newidiadau a wneir yn effeithiol yn syth.

Dal blitz kaizen

Cyfnodau

Tymor

№1 - Paratoi cynlluniau a pharatoi

 • astudio nodweddion y cynhyrchiad;
 • dewis a pharatoi'r cwmpas ar gyfer gwneud newidiadau;
 • adnabod problem;
 • dewis cyfranogwyr ar gyfer y tîm;
 • datblygu'r digwyddiad.

0,5-2 diwrnod

№2 - Cynnal y caiten-blitz

Cydnabyddiaeth gynradd:

 • adnabod y tîm a dosbarthu dyletswyddau;
 • diffiniad o nodau;
 • dosbarthu deunyddiau angenrheidiol;
 • os oes angen, hyfforddiant.

1 diwrnod

(1-3 awr)

Deall y sefyllfa go iawn:

 • casglu data ac arsylwi gwaith;
 • ffurfio map proses;
 • cyfrifo amser ym mherfformiad y gwaith;
 • cymhwyso gwahanol ddulliau dadansoddi.

1-2 diwrnod

(3 awr yr un)

+ amser ychwanegol i gasglu gwybodaeth

Gweithredu gwelliannau:

 • cynnig syniadau newydd a gwirio bywiogrwydd;
 • cydlynu cynlluniau;
 • cyflwyno syniadau datblygedig;
 • Meddwl am safonau newydd.

2 ddiwrnod

(3 awr yr un)

# 3 - Cyflwyno canlyniadau

 • paratoi'r cyflwyniad;
 • lledaenu canlyniadau;
 • cydnabod gweithwyr nodedig;
 • rheolaeth dros weithredu cynlluniau.

2-3 diwrnod

(1.5 awr yr un)

Cyfanswm amser:

7-13 diwrnod

Y cysyniad o kaizen

Mae'r arfer Siapaneaidd unigryw yn seiliedig ar sawl syniad sylfaenol sy'n ein galluogi i ddatgelu ei hanfod.

 1. Mae Kaizen yn tybio nad oes unrhyw fenter heb broblemau, ond nid yw gweithwyr yn cael eu cosbi pan fyddant yn ymddangos, ond dywedwch nad ydynt yn codi.
 2. Diben y fenter yw peidio â gwneud elw, ond i fodloni gofynion y cleient.
 3. Mae un o'r cysyniadau pwysig yn honni nad oes dim byd delfrydol a bod angen gwella popeth.
 4. Mae'r system kaizen Siapaneaidd yn awgrymu dull creadigol.

Nodau caizen

Oherwydd y defnydd cywir o athroniaeth Siapan, gallwch gael canlyniadau mewn sawl cyfarwyddyd mewn cyfnod byr.

 1. Mae gweithwyr y cwmni wedi'u hyfforddi sut i ofalu am eu lle gwaith.
 2. Mae ehangu cymhwysedd ar gyfer yr holl weithwyr yn cael ei wneud.
 3. Mae methodoleg kaizen yn rhoi cyfle i gael manteision ariannol gyda buddsoddiad sylweddol a buddsoddiad amser.
 4. Cynnydd mewn cynhyrchiant llafur, sy'n arwain at ddatblygiad y fenter, cynyddu elw a'i gyfnerthu yn y maes dewisol.

Offer caizen

I weithredu newidiadau a gwella ansawdd y cynhyrchiad, mae angen defnyddio nifer o offer.

 1. Lleihau costau . Er mwyn cyflawni hyn, mae angen cynyddu effeithlonrwydd llafur yn gyson a lleihau costau rheoli a chynhyrchu.
 2. Trefnu'r broses lafur . Oherwydd cadw'r gorchymyn delfrydol yn y gweithle, mae'n bosibl gwella'n sylweddol gynhyrchiant ac effeithiolrwydd pob gweithiwr.
 3. Rheoli ansawdd . Mae technegau Kaizen yn hyrwyddo cynhyrchu cynhyrchion o ansawdd a dewis cynhyrchiant llafur addas ar gyfer pob busnes penodol.
 4. Systematization . Gellir cynnal effeithlonrwydd y fenter trwy hyfforddiant a disgyblaeth uchel o weithwyr.

Gwneud Caizen

Diolch i'r defnydd o athroniaeth rheoli Siapan, mae'n bosibl gwella'n sylweddol effeithlonrwydd cynhyrchu a chynhyrchiant, a hefyd i sefydlu prosesau gwaith. Mae'r strategaeth kaizen yn awgrymu camau penodol:

 1. Creu sylfaen dogfennau . Diolch i'r cyfarwyddiadau a ddatblygwyd, cyfarwyddebau, rheolau a dogfennau eraill, mae'n bosibl systematize y prosesau cynhyrchu a rheoli.
 2. Sicrhau trefn yn y gweithle . Dylai pob gweithiwr sicrhau bod yr holl offer a ddefnyddir yn y gwaith yn eu lle.
 3. Rhaniad clir o gyfrifoldebau . Rhaid i'r holl waith yn y gweithle ddeall beth sydd o fewn eu cymhwysedd a pha waith maent yn ei wneud. Ni fydd hyn yn gwastraffu amser ac ymdrech yn ofer.
 4. Gofynion amcan ar gyfer gweithwyr . Rhaid i'r rheolwyr sefydlu safonau perfformiad clir ac nid oes angen gormod arnynt.

Kaizen mewn busnes

Mae'r arfer a gynigir gan Japan wedi'i anelu at welliant parhaus. Mae gan bob busnes busnes y cyfle i ddefnyddio'r dull kaizen i ffurfio ei fenter ei hun. At y diben hwn, mae'n rhaid i chi ddilyn rheolau 5S ac yn y gwaith maent yn edrych fel hyn:

 1. Dylai pob gweithiwr yn y cwmni ddeall pa faterion sy'n gynradd, ac nad oes angen sylw arnynt o gwbl.
 2. Yn ail gam cyflwyniad caizen, mae angen rhoi pethau mewn trefn a blaenoriaethu. Yn gyntaf, mae'n well defnyddio amseriad yr achosion, hynny yw, i gofnodi'r amser a dreuliwyd ar bob tasg.
 3. Mae angen i chi drefnu nid yn unig eich gweithle, ond hefyd feddyliau yn eich pen. Helpwch i gadw dyddiadur hwn.
 4. Mae'n bryd systematizeu'r broses gyfan gan gymryd i ystyriaeth y newidiadau a wnaed yn gynharach.
 5. Mae athroniaeth Siapaneaidd o kaizen yn golygu na all un troi oddi ar y llwybr a ddewiswyd mewn unrhyw achos ac adael yn ôl.

Kaizen yn y fenter

Mae'r holl reolau a ddisgrifir ar gyfer busnes yn berthnasol i feysydd eraill. Mae gan y fethodoleg rheoli a gyflwynwyd nifer fawr o egwyddorion, ond mae un ohonynt yn gallu dadansoddi'r syniadau caizen sylfaenol wrth gynhyrchu.

 1. Adnabod a chydnabod problemau presennol yn agored.
 2. Dylai'r cynhyrchiad gael ei anelu at gwsmeriaid, hynny yw, i ddiwallu eu hanghenion.
 3. Rhyngweithio agos o bob adran a gwasanaeth.
 4. Datblygu perthnasoedd cefnogol.
 5. Hunan-ddisgyblaeth gweithwyr.
 6. Cyfnewid profiad a gwybodaeth.
 7. Defnyddio'r arferion mwyaf enwog.
 8. Hyfforddi personél mewn llawer o arbenigeddau.
 9. Creu grwpiau rhyngweithiol sy'n dod o hyd i broblemau a'i datrys.

Kaizen mewn bywyd bob dydd

Fel y crybwyllwyd eisoes, mae seicolegwyr yn argymell defnyddio egwyddorion athroniaeth rheoli Siapan i wneud newidiadau yn eu bywydau er mwyn sicrhau cytgord a llwyddiant. Gan fod caizen for life yn seiliedig ar sefydlu trefn, y peth cyntaf i'w wneud yw ysgrifennu i lawr pa feysydd rydych chi am eu newid. Yn y cam nesaf, mae angen meddwl dros y ffordd o ddatrys y tasgau a osodwyd a dechrau mynd i'r afael â nhw gam wrth gam. Mae sawl maes y dylid eu hystyried:

 1. Mae datblygiad corfforol yn golygu dewis y cyfeiriad chwaraeon cywir.
 2. Mae hunan-welliant yn seiliedig ar y dewis o weithgareddau a fydd yn helpu i wella'r dewis bywyd.
 3. Cael gwared ar sefyllfaoedd straen a thawelwch.

Kaizen yn ei fywyd personol

Gellir defnyddio athroniaeth unigryw, a gynigir gan y Siapan, mewn unrhyw feysydd. I ddeall sut mae kaizen yn gweithio mewn bywyd, gadewch inni edrych ar esiampl yn seiliedig ar awydd person i gadw at ffordd iach o fyw .

 1. Rydym yn treulio dadansoddiad i benderfynu ar bethau sy'n dda ac, i'r gwrthwyneb, niwed. Y peth gorau yw ysgrifennu popeth i lawr.
 2. Mae egwyddor nesaf kaizen yn awgrymu ymhelaethu ar gamau gweithredu, er enghraifft, i leihau cynnwys calorig y deiet, rhaid i chi roi'r gorau i'r melys, ac ar gyfer gweithgaredd corfforol, anghofio am yr elevydd a symud yn fwy. Argymhellir dechrau'n fach.
 3. Peidiwch ag anghofio y rheol glendid, felly mae angen i chi sicrhau nad yw'r tŷ yn fudr, ac argymhellir eich bod yn taflu'r holl bethau dianghenraid.
 4. Datblygu trefn ddyddiol y mae angen ei ddilyn yn glir.
 5. Yn wirioneddol bwysig yw disgyblaeth, felly peidiwch â chymryd eich hun a pheidio â rhoi'r gorau i'r llwybr a ddewisir.