Protein mewn wrin - yr achosion mwyaf cyffredin, diagnosis a thrin proteinuria

Strwythurau protein yw'r prif ddeunydd adeiladu yn y corff dynol. Mae moleciwlau protein yn bresennol mewn hylifau biolegol mewn rhai symiau, ac mewn achos o ostyngiad neu gynnydd yn eu crynodiad, gall un siarad am dorri swyddogaethau penodol y corff. O ran cyfraddau a gwahaniaethau dangosydd o'r fath fel y protein yn yr wrin, gadewch i ni siarad ymhellach.

Protein mewn wrin - beth mae'n ei olygu?

Gan gynnal dadansoddiad cyffredinol o labordy o wrin, mae'r protein yn cael ei wirio o reidrwydd, gan fod hwn yn ddangosydd diagnostig pwysig iawn. Fel arfer, gall wrin sy'n cael ei ffurfio yn yr arennau trwy hidlo o'r gwaed fel arfer gynnwys ffracsiynau protein mewn symiau olrhain, hynny yw, bach iawn, sydd ar derfyn galluoedd canfod trwy dechnegau dadansoddol. Gyda gweithrediad arferol system hidlo'r arennau, ni all y moleciwlau protein, oherwydd eu maint mawr, dreiddio i mewn i'r wrin, felly y peth cyntaf y mae'r protein yn y wrin yn achosi methiant y pilenni hidlo arennol.

Gellir canfod protein mewn wrin, nad yw ei norm yn fwy na 0.033 g / l (8 mg / dl) mewn pobl iach, mewn menywod beichiog mewn symiau hyd at 0.14 g / l, sy'n cael ei ystyried yn normal. Mae'r gwerthoedd hyn yn cyfeirio at y dull o benderfynu gan asid sulfosalicylic. Mae'n werth nodi na ddarperir darlun mwy dibynadwy gan faint o gyfansoddion protein mewn un rhan o wrin, ond gan y protein laethol yn yr wrin, a bennir yn y gyfaint gyfan o hylif a gynhyrchir gan yr arennau mewn un diwrnod.

Proteinuria - mathau a mecanweithiau datblygu

Amod lle mae wrin yn dangos protein mewn crynodiad uwch na'r olrhain a elwir yn proteinuria. Yn yr achos hwn, mae'r corff yn colli mwy na 150 mg o ffracsiynau protein y dydd. Gall syndrom proteinuria fod yn ffisiolegol (swyddogaethol) neu patholegol, ac nid yw bob amser yn gysylltiedig â methiant y system wrinol.

Proteinuria swyddogaethol

Weithiau, gwelir cynnydd dros dro yn y protein yn yr wrin, sy'n trosglwyddo'n ddidwyll, mewn pobl iach o dan amodau penodol. Hyd yma, nid yw mecanweithiau ar gyfer datblygu proteinuria swyddogaethol wedi cael eu harchwilio'n llawn, ond credir bod hyn oherwydd diffygion bach o'r system arennol heb newidiadau anatomegol. Rhennir proteinuria ffisiolegol yn y mathau canlynol:

 1. Mae proteinuria orthostatig (postural) - yn cael ei nodi mewn pobl ifanc â ffiseg asthenig ar ôl aros yn sefyll yn sefyll neu ar ôl cerdded, ac ar ôl gorwedd yn y safle supine yn absennol (felly yn y bore nid yw'r protein yn cael ei ganfod).
 2. Feirws - yn cael ei bennu yn ystod cyfnodau twymyn, ynghyd â diflastod y corff.
 3. Bwydydd - ar ôl bwyta llawer iawn o fwyd, wedi'i orlawn â phroteinau.
 4. Centrogenig - o ganlyniad i ymosodiad ysgogol, cysyniad yr ymennydd.
 5. Emosiynol - gyda llawer o straen, sioc seicolegol.
 6. Gweithio (proteinuria o densiwn) - yn deillio o ymdrech corfforol gormodol, hyfforddiant (oherwydd torri dros dro cyflenwad gwaed i'r arennau).

Proteinuria patholegol

Gall protein uchel yn yr wrin fod yn arennol ac yn extrarenal. Mae'r prosesau patholegol sy'n digwydd yn yr arennau yn seiliedig ar fecanweithiau gwahanol, gan ddibynnu ar ba rai:

 1. Mae proteinuria glomerog - yn gysylltiedig â niwed i glomeruli ymylol, cynyddu permeledd y bilen basal glomerwlaidd (mewn symiau mawr o'r gwaed yn y proteinau plasma wedi'i hidlo).
 2. Mae proteinuria tubol yn ganlyniad i annormaleddau yn y tubiwlau arennol oherwydd anhwylderau anatomegol neu swyddogaethol, lle mae'r gallu i ailsefydlu proteinau yn cael ei golli, neu mae'r protinau'n cael eu hysgogi gan yr epitheliwm tiwbaidd.

Yn seiliedig ar ddifrifoldeb difrod i'r hidlydd glomerwlar, mae'r proteinuria glomerwlar wedi'i rannu yn y mathau canlynol:

 1. Mae proteinuria dewisol - yn digwydd gyda namiad bach (yn aml yn gildroadwy), a nodweddir gan dreiddio proteinau â phwysau moleciwlaidd isel.
 2. Mae proteinuria nad yw'n ddetholus - yn adlewyrchu lesiad difrifol, lle mae ffracsiynau pwysau moleciwlaidd uchel neu ganolig yn nodi'r rhwystr glomerwlaidd.

Nid yw'r mathau canlynol o annormaleddau yn gysylltiedig â phrosesau patholegol yn yr arennau:

 1. Proteinuria o orlif (prerenal), sy'n deillio o gynhyrchu gormodol a chasglu yn y plasma gwaed o broteinau â phwysau moleciwlaidd isel (myoglobin, hemoglobin).
 2. Postrednaya - oherwydd excretion yn yr wrin, mae'r hidlydd arennol, mwcws a phrotein yn cael eu heithrio â llid y llwybr wrinol neu genynnau.

Ynysu proteinuria, a nodweddir gan bresenoldeb nifer gynyddol o gyfansoddion protein mewn wrin heb amharu ar swyddogaeth arennol, symptomau neu anhwylderau eraill. Mae cleifion sydd â'r diagnosis hwn mewn perygl mawr o ddatblygu methiant yr arennau ar ôl ychydig flynyddoedd. Yn aml, rhyddheir y protein ar ganolbwynt o ddim mwy na 2 g y dydd.

Proteinuria - camau

Gan ddibynnu ar faint o brotein yn yr wrin, mae tri cham o proteinuria:

Mae protein mewn achosion wrin

O ystyried pam mae'r protein yn yr wrin yn cael ei ganfod am amser hir, byddwn yn rhestru ffactorau ar wahân sy'n gysylltiedig â niwed i'r arennau a patholegau eraill. Mae achosion arennol posibl o brotein yn yr wrin fel a ganlyn:

Achosion o patholeg extrarenal:

Urinalysis - Proteinuria

Mae cynnal ymchwil o'r fath, fel proteinuria dyddiol, yn cael ei argymell yn rheolaidd i gleifion sy'n dioddef o glefydau arennau amrywiol. Ar gyfer gweddill y bobl, rhagnodir y dadansoddiad hwn os canfyddir cynnydd yn y cynnwys protein yn ystod y prawf wrin cyffredinol. Ar yr un pryd, mae'n bwysig iawn cyflwyno'r deunydd ar gyfer ymchwil yn gywir er mwyn osgoi canlyniadau annibynadwy.

Proteinuria dyddiol - sut i gymryd y prawf?

Os ydych chi eisiau gwybod beth yw proteinuria bob dydd, sut i gymryd wrin, bydd y rheolau canlynol yn brydlon:

 1. Ar ddiwrnod casglu deunyddiau ar gyfer dadansoddi, yfed a rheoleiddio bwyd, dylai fod yn gyfarwydd, heb newid.
 2. Defnyddir y cynhwysydd casglu yn ddi-haint, gyda chyfaint o dair litr o leiaf, wedi'i selio'n hermetig.
 3. Nid yw cyfran y bore cyntaf o wrin yn mynd.
 4. Gwneir y casgliad olaf o wr yn union 24 awr ar ôl y casgliad cyntaf.
 5. Cyn pob uriniad, dylech olchi eich genitals gyda dŵr cynnes gyda modd ar gyfer hylendid personol heb frechdanau a sychu sych gyda thywel cotwm.
 6. Ar ddiwedd y casgliad o wrin, caiff oddeutu 100 ml o'r deunydd a gasglwyd ei daflu i jar esteril newydd o gyfanswm y capasiti a'i gyflwyno i'r labordy o fewn dwy awr.

Proteinuria yw'r norm

Credir bod y norm o brotein yn wrin person iach sy'n oedolion, a gesglir yn ystod y dydd yn gorffwys, tua 50-100 mg. Mae mynd heibio'r mynegai o 150 mg / diwrnod yn rheswm difrifol i swnio larwm a darganfod y rheswm dros y gwyriad, y gellir rhagnodi mesurau diagnostig eraill ar gyfer hynny. Os gwneir y casgliad o wrin ar gyfer yr astudiaeth yn erbyn cefndir gweithgaredd corfforol, mae lefel gyfyng y norm yn cael ei osod ar 250 mg / dydd.

Protein mewn wrin - triniaeth

Gan nad yw'r protein uwch yn yr wrin yn patholeg annibynnol, ond mae un o'r amlygiad o glefyd, mae angen trin y patholeg sy'n arwain at anhwylder o'r fath. Gall dulliau triniaeth fod yn amrywiol iawn, yn dibynnu ar fath a difrifoldeb y clefyd, salwch cyfunol, oedran. Yn aml pan fydd y cyflwr yn gwella yn y brif patholeg, mae proteinuria yn lleihau neu'n diflannu.