Risg y menisws ar y cyd ar y pen-glin - achosion, symptomau a thriniaeth heb lawdriniaeth

Os yw rhywun yn cael diagnosis o rwystr menisws, dylech geisio cymorth meddygol cyn gynted â phosib. Pan na all y dioddefwr gerdded ar ei ben ei hun, gelwir ambiwlans iddo. Bydd diagnosis amserol a thriniaeth gywir yn helpu i osgoi cymhlethdodau peryglus.

Seibiant yn y menisws - beth ydyw?

Mae leinis cartilaginous ar ffurf criben cinio ac mae wedi'i leoli y tu mewn i'r pen-glin ar y cyd. Mae'n perfformio gwaith y sefydlogwr a sioc amsugno. Mae menisci mewnol ac allanol. Rhwystr menisws yw anaf mwyaf cyffredin y pen-glin ar y cyd. Yn aml, mae'r bwlch yn digwydd gyda'r menysws medial , oherwydd ei fod yn llai symudol na'r ochr ochrol ac ar yr un pryd yn ddibynadwy yn cysylltu â ligament fewnol y cyd.

Achos o dorri menysws

Er mwyn gwybod sut i amddiffyn eich hun rhag trawma, mae angen cofio'r achosion sy'n arwain at ganlyniadau difrifol. Mae yna lawer o ffactorau sy'n achosi rwystr y menysws mewnol:

Rhwystr y menisws - symptomau

Er mwyn darparu cymorth cyntaf i'r dioddefwr yn brydlon, mae'n bwysig gwybod pa symptomau sydd gan y menisws ar y cyd pen-glin. Ymhlith y prif nodweddion:

A allaf gerdded gyda seibiant yn y menisws?

Yn aml, mae'r dioddefwr yn meddwl a yw'n bosibl gwrthod triniaeth am rwystr menisws neu fe fydd yn fygythiad i iechyd. Mae arbenigwyr yn dadlau, os anwybyddir anaf ar gyfer menysws ar y pen-glin, bod posibilrwydd o ddatblygu clefyd cronig. Yn ogystal, bydd yr ardal ddifrodi yn gwneud ei hun yn rheolaidd yn teimlo ar ôl ymdrechion corfforol difrifol, codi pwysau ac ymarferion gweithgar. Mae cyfnodau o dawelwch fel y'i gelwir, pan na fydd poen yn tarfu ar gyfer misoedd, ond nid yw'r broses o ddinistrio'n stopio.

Os byddwn yn parhau i anwybyddu'r rhwystr menisws, bydd y meinwe cartilaginous dynol yn dirywio, gan arwain at ddirywiad cartilag cyfagos, yn yr achosion mwyaf anodd hyd yn oed i feinweoedd esgyrn. O ganlyniad, gall arthrosis ddatblygu. Mae'r poen yn dod yn rheolaidd ac yn cael ei ddwysáu ar ôl llwythi gwahanol. Mae'n mynd yn anoddach ac yn anoddach i gerdded. Yn yr achos gwaethaf, gall person wynebu anabledd.

Sut i drin rwystr menisws?

Pan gaiff ei ddiagnosio, gall triniaeth rwystro menisws fod yn geidwadol a llawfeddygol. Yma bydd llawer yn dibynnu ar ddifrifoldeb a lleoliad y bwlch. Mae gan y driniaeth yn y ffordd gyntaf gamau o'r fath:

 1. Cymorth cyntaf i'r dioddefwr - dylai'r claf gael ei adael yn weddill llwyr, ac mae cywasgiad oer yn berthnasol i'r ardal yr effeithiwyd arnynt. Dylai'r claf roi poenladdwyr a gwneud pigiad, di-gylchdroi gypswm.
 2. Gosod longi gypswm ar y goes - ffisiotherapi anafedig, y defnydd o gyffuriau gwrthlidiol, tynnu'r blocâd ar y cyd, y defnydd o unedau, hufenau ar gyfer anesthesia.

Mae'r arwyddion ar gyfer llawfeddygaeth yn cynnwys:

Gwneir triniaeth weithredol fel arfer mewn ffyrdd o'r fath:

 1. Gweithdrefn feddygol yw meniscatectomi sy'n golygu symud y corff cyfan, neu ei rannau unigol. Dylai'r llawdriniaeth gael ei chynnal pe bai rhan fawr yn cael ei wahanu.
 2. Adfer y pen-glin ar y cyd - cynhelir y weithdrefn os yw'r person yn ifanc ac yn arwain ffordd o fyw weithgar.
 3. Mae'r dull arthroscopig yn fodern ac yn anymarferol. Cynhelir y weithdrefn hon gan ddefnyddio arthrosgop.
 4. Bondio'r meniscws - mae'n arferol i ddefnyddio cloeon sy'n debyg i saeth mewn siâp. Cynhelir y llawdriniaeth hon heb ymyriadau dianghenraid a thrawmateiddio meinweoedd.
 5. Mae trawsblaniad menisws yn ddisodli cyflawn neu rhannol y menysws.

Rupture Meniscus - arthrosgopi

Yn aml, mae gan ddioddefwyr ddiddordeb mewn perfformio llawdriniaeth pan fydd y menisws yn torri. Yn aml, fel arbenigwyr triniaeth effeithiol, cynghorir i wneud arthrosgopi. Mae'r dull hwn yn boblogaidd oherwydd y ffaith, os oes angen, o astudiaeth gyffredin, gallwch fynd i lawdriniaeth. Mae gan arthrosgopi fanteision o'r fath:

Risg y menisws ar y cyd ar y pen-glin - triniaeth heb lawdriniaeth

Os yw dyn yn cael diagnosis o dorri menisws, gall triniaeth geidwadol fod yn un o'r rhai mwyaf effeithiol. Mae tri math o rwystr menisws, lle nodir y driniaeth hon:

Pan fydd y chwistrelliad menisws, mae triniaeth heb lawfeddygol yn mynd trwy ddau gam - aciwt a byr. I gael gwared â phwdinrwydd a syndrom poen, defnyddiwch ffytotherapi, a chyflawni set o fesurau angenrheidiol hefyd:

 1. Yn y diwrnod cyntaf mae angen i chi osod y pen-glin. Gallwch ddefnyddio rhwymyn tynn neu deiars. Mae orthoses a chathwyr ar y cyd hefyd yn opsiwn da.
 2. Gwnewch gais iâ, neu lliain wlyb oer i'r lle lle teimlir y boen. Mae angen ichi wneud cais sawl gwaith am bymtheg munud.
 3. Gadewch i lawr neu eistedd i lawr, gosod gobennydd dan eich pen-glin. Mae'r claf yn dangos gorffwys.

Rhwystr menisws - triniaeth yn y cartref

Ni argymhellir trin anaf i'r cyd-ben-glin yn y cartref, gan ei bod hi'n bosibl gwneud llawer o niwed i iechyd. Ar unwaith, ffoniwch ambiwlans neu ewch i'r ysbyty eich hun, lle byddant yn gwneud pelydr-X ac yn rhagnodi triniaeth effeithiol. Yn aml mae meddygon yn argymell rhwymyn ar y pen-glin gydag anaf menisws. Fodd bynnag, os oes gan y dioddefwr boen cryf, gall wneud cais am y cyffuriau pan fydd y menisws yn torri:

Rupture Meniscus - meddyginiaethau gwerin

Pan fydd y menisws yn cael ei chwythu, yn aml mae hyd yn oed meddyginiaethau gwerin yn cael eu defnyddio. Un o'r opsiynau yw'r math hwn o help.

Trwyth mêl

Cynhwysion:

Paratoi a defnyddio:

 1. Rhaid i'r cynhwysion gael eu cymysgu a'u toddi mewn baddon dŵr.
 2. Mae'r cymysgedd wedi'i oeri a'i ddefnyddio ar safle'r broblem.
 3. Ar ben, mae'r pen-glin wedi'i lapio â polyethylen a swl wlân.
 4. Cadwch y cywasgu am ddwy awr.
 5. Mae'r weithdrefn yn cael ei wneud ddwywaith y dydd nes bod poen yn cael ei rhyddhau.

Cymysgedd winwnsyn

Cynhwysion:

Paratoi a defnyddio:

 1. Gyda grater torri'r winwnsyn.
 2. Ychwanegwch y siwgr i'r gruel.
 3. Mae'r holl gydrannau'n cael eu cymysgu nes eu diddymu'n llwyr.
 4. Mae'r cymysgedd wedi'i lledaenu ar wisg a chymhwysir i'r pen-glin.
 5. Mae'r top wedi'i osod gyda polyethylen.
 6. Cynhelir y cywasgu drwy'r nos.
 7. Mae'r weithdrefn yn cael ei wneud bob dydd am fis.

Beth yw'r perygl o dorri'r menisws?

Os oes gan ddyn menisws y pen-glin ar y cyd, mae symudedd yn gyfyngedig, a dim ond cyffuriau potensial all arbed rhag poen parhaus. Ymhlith peryglon eraill o anaf:

 1. Gall methu â thrin difrod arwain at arthrosis y pen-glin ar y cyd .
 2. Digwyddiad o bryderon o'r fath fel toriad esgyrn, torri ligament, disodli esgyrn.
 3. Ansefydlogrwydd mecanyddol y pen-glin ar y cyd. Wrth gerdded neu redeg, gall rhwystro ar y cyd ddigwydd ac ni all y person anafedig blygu'r goes hyd yn oed.

Anafiad y menisws ar y cyd ar y pen-glin - canlyniadau

Os yw'r driniaeth o ddifrod wedi'i ragnodi'n briodol, mae gan y claf bob cyfle i adfer. Bydd canlyniadau trawma yn dibynnu ar radd a chyflymder y diagnosis. Nid yw prognosis yn ffafriol iawn i bobl dros 40 oed, gan fod y cyfarpar llinynol yn yr oes hon yn dal i fod yn wan. Fodd bynnag, nid yn unig yn y categori hwn o ddioddefwyr, efallai y bydd cymhlethdodau o dorri'r menisws. Gallai'r canlyniad mwyaf peryglus fod ynrthrosis y pen-glin.

LFK â thorri menisws

Ar ôl y gweithrediadau perfformio neu driniaeth geidwadol, gall gallu person ar gyfer gwaith ailddechrau ar ôl mis, ac mewn rhai achosion mewn tri mis. Er mwyn adfer adferiad ar ôl i chi dorri'r menisws ei basio cyn gynted ag y bo modd, mae meddygon yn argymell defnyddio ymarfer therapiwtig . Ystyrir ymarferion effeithiol ar gyfer y pen-glin ar ôl anaf i ddysgl:

 1. Gorweddwch ar eich stumog, bydd coesau'n syth. Araf lifft y goes a anafwyd. Ar yr awyr mae angen ei gynnal am ddim mwy na deg ar hugain eiliad. Dylai'r ymarfer gael ei ailadrodd hyd at bedair gwaith.
 2. Gorweddwch ar eich stumog ac ymestyn eich breichiau. Dylai coes iach gael ei blygu ar naw deg gradd. Dylai'r coes plygu gael ei godi o'r llawr a'i gadw yn ôl pwysau am ddeg eiliad. Gwnewch yr un peth â choes difrifol. Mae angen i chi blygu o dan yr ongl lle nad oes poen. Rhaid ichi ei ailadrodd ddwywaith.