Stereoteipiau cymdeithasol

Yn gyffredinol, derbynir stereoteip, fel rheol, farn ragfarnu am rai gwrthrychau neu ffenomenau. Delwedd gyfun llai o rywbeth a ddefnyddir wrth ryngweithio ag ef.

Profir nad oes gan samplau grŵp symlach unrhyw resymau gwirioneddol ar gyfer bodoli, ond mae stereoteipiau'r gymdeithas eisoes wedi eu hymglymu'n gadarn yn ein meddyliau ei bod yn ymarferol amhosibl cael gwared ac yn ymarferol amhosibl. Drwy'i hun, nid stereoteipio yw bwriad rhywun yn ddrwg. Mae'n hytrach yn ein helpu ni i feistroli'r byd cyfagos, a'i systemateiddio ar ffurf cliciau, lle gallwn wneud penderfyniadau yn gyflym.

Prif nodweddion stereoteipiau cyfathrebu:

 1. Stereoteipio. Fe'i hachosir gan aberrations yn y canfyddiad, a amlygir ar ffurf pobl sydd â gwahanol grwpiau ethnig yn cael eu derbyn yn rhyfeddol. Enghraifft yn yr achos hwn yw bod llawer ohonom yn credu bod y Prydeinig yn geidwadol, ac mae'r Almaenwyr yn bedantig.
 2. Mae stereoteipiau'n effeithio ar y ffordd y caiff gwybodaeth ei basio a'i ddewis.
 3. Mae enghreifftiau'n awgrymu disgwyliad ymddygiad penodol gan eraill, sy'n anfoddefol yn ceisio eu cadarnhau. Dyma ffenomen stereoteipiau ymddygiad.
 4. Mae Clichés yn cynhyrchu rhagfynegiad sy'n dueddol o gadarnhau.

Mae sawl math sylfaenol o stereoteipiau sy'n effeithio'n anuniongyrchol ar y berthynas â'n hamgylchedd. Gallant hefyd gael eu galw'n stereoteipiau diwylliannol, gan mai hwy yw'r rhai mwyaf cyffredin.

 1. Y rhyw. Gan eich bod eisoes wedi deall y cliché hwn yn y canfyddiad o fenyw a rhyw gwryw. Felly, ystyrir bod menywod yn wannach na dynion na all fenyw fod yn arweinydd, oherwydd ei alwedigaeth yw bod yn wraig a mam.
 2. Oedran. Y safon yw dweud bod pob plentyn "yn galon pur", mae pob un o'r plant yn eu harddegau yn "anodd", ac mae pob person ifanc yn anhyblyg ac yn wyntog.
 3. Ethnig. Soniwyd amdanynt uchod, ond fel enghraifft, gall un ddyfynnu'r farn a dderbynnir yn gyffredinol bod y Siapan yn gweithio'n galed, ac mae'r Ffrangeg yn gariadus.

Mae stereoteipiau wedi treiddio i mewn i holl feysydd ein bywyd. Mae yna hyd yn oed beth bynnag â stereoteipiau mewn hysbysebu. Mae teledu yn aml yn defnyddio'r delweddau parod i ddangos hanfodion masnachol i'w gwneud yn fwy maddau o safbwynt y llwyth semantig.

Mae stereoteipiau merched yn ymwneud â llwyddiant mewn gweithgareddau proffesiynol a bywyd personol. Felly yn y bywyd roedd rhai safonau camgymeriad:

 1. Mae menyw yn anhapus yn ei bywyd personol os yw hi wedi cyflawni uchder mawr yn ei gweithgareddau proffesiynol.
 2. Os yw'r wraig yn meddu ar safle blaenllaw yn y cwmni, yna mae'n gweithio'n sydyn ac oherwydd hyn mae hyn yn colli merched ac yn troi'n arweinyddiaeth anhygoel.
 3. Pob llwyddiant mewn bywyd mae merch yn ei gyflawni gyda chymorth rhyw.
 4. Y wraig a ddylai fod yn ymwneud â golchi a glanhau, fel y mae'n rhaid i'r gŵr ddarparu ar gyfer y teulu.

Mae stereoteipiau proffesiynol yn deillio o ddryswch syniadau am y proffesiwn, oherwydd nid oes llawer o wybodaeth am y gymdeithas nodweddion penodol rhai proffesiynau. Oherwydd hyn, gallwch chi glywed yn aml fod y seicolegydd yn gweithio gyda phobl sydd â salwch meddwl, ond mewn gwirionedd nid yw felly.

Gellir sefydlu mathau eraill o safonau ffurfiol mewn gweithgarwch proffesiynol ar sail gwahaniaethau rhwng oed a rhyw. Enghraifft yw'r dweud "pa fenyw yw'r pennaeth", ac ati.

Peidiwch ag anghofio bod stereoteipio meddwl yn gwneud person arwynebol ac yn agos. Felly, byddwch yn ymwybodol o stereoteipiau sefydledig pobl ac yn meddwl ddwywaith cyn eu cymryd yn ganiataol.

gyda