Sut i ddewis rhewgell a pheidiwch â difaru prynu?

Mae pobl sy'n well ganddynt gynilo ar gynnyrch ymlaen llaw, yn enwedig ffrwythau a llysiau . Mae'r ffordd orau i storio hirdymor yn cael ei gydnabod fel rhewi ac yn aml nid yw oergell gyffredin yn ddigon i hyn. Yn yr achos hwn, mae'n bwysig gwybod sut i ddewis rhewgell, gan fod yna lawer o wahanol fodelau.

Mathau o rhewgelloedd

Gellir rhannu'r holl ddyfeisiadau o'r fath yn ddau grŵp yn ôl y math o gyfeiriadedd: llorweddol (lari) a fertigol. Mae gan bob dewis ei fanteision a'i anfanteision ei hun. Y dewis orau pa rewgell sydd orau fydd yn seiliedig ar hwylustod y model, hynny yw, faint o le sydd ar gael am ddim ar gyfer techneg, gallu ac amlder y defnydd o'r fath.

Rhewgelloedd llorweddol ar gyfer y cartref

Defnyddir Lari yn eang mewn siopau a sefydliadau arlwyo. Mae ganddynt y manteision canlynol:

 1. Yn fwy economaidd o ran pris ac effeithlonrwydd ynni.
 2. Er mwyn storio cynhyrchion pwysau, mae lari yn addas, yn ogystal â phosib.
 3. Cyflwynir y dechneg mewn ystod eang, fel y gallwch ddod o hyd i fodelau o gyfrolau gwahanol.

I ddeall beth yw rhewgell gwell ar gyfer y tŷ, mae'n werth nodi diffygion presennol y cistiau:

 1. Mae'n anghyfleus i lanhau a thynnu allan y cynnwys, yn enwedig o'r gwaelod. Rhaid ichi blygu'n barhaus.
 2. Dim ond pobl sydd â llawer o le am ddim all ddewis lari. Yn ogystal, dylid cofio bod angen gofod i agor y gwag.
 3. Mewn rhewgell o'r fath, nid oes ffan, sy'n arwain at ddosbarthiad annigonol o aer oer a dosbarthiad tymheredd anghywir.
 4. Yn y rhan fwyaf o achosion, defnyddir defrostio â llaw.

Rhewgelloedd fertigol ar gyfer y cartref

Nid yw'r opsiwn hwn yn llai poblogaidd, ac er mwyn gwneud dewis o'r diwedd, byddwn yn dadansoddi manteision camera fertigol.

 1. Mae cynhyrchion yn hawdd i'w storio a'u hadennill os oes angen. Peidiwch â gorfod tiltu yn ystod llawdriniaeth a glanhau.
 2. Diolch i'r trefniant fertigol, mae'n cymryd lle bach.
 3. Mae cynhyrchwyr mewn modelau o'r fath yn defnyddio newydd-ddyfodiadau technegol mwy.

Mae nifer o anfanteision yn y rhewgell fertigol:

 1. Mae'r amrywiaeth o opsiynau mewn cymhariaeth â'r cistiau yn fwy prin.
 2. Mae'r pris ar gyfer modelau fertigol yn fwy.
 3. Fe'i profir, mewn siambr wedi'i gosod yn fertigol, bod person yn edrych yn amlach nag mewn siambr llorweddol, mae hyn yn effeithio'n uniongyrchol ar y defnydd o ynni.
 4. Mewn rhai modelau, nid oes llawer o le ar gyfer cynhyrchion mawr a phwysau.

Sut i ddewis y rhewgell cywir?

Wrth ddewis y dechneg gywir, ystyriwch y prif baramedrau: dosbarth ynni, pŵer, tymheredd gorau, cyfaint a dosbarth hinsawdd. Yn ogystal, gan benderfynu sut i ddewis rhewgell, mae angen i chi benderfynu ar y dull o reoli technoleg, felly mae modelau gyda dull rheoli mecanyddol ac electronig. Ystyrir yr opsiwn cyntaf yn fwy dibynadwy, ac mae'r ail yn gyfforddus ac yn gywir.

Gall y rhewgell, nad yw'n hawdd ei godi ar baramedrau, gael un o ddwy ffordd o ddadrewi: llawlyfr neu "Dim rhew" . Yn yr achos cyntaf, mae angen diffodd y camera unwaith y flwyddyn, tynnu'r cynnwys, aros nes bod popeth yn cyd-fynd ac yn glanhau'r ddyfais y tu mewn. Yn yr ail achos, mae'r camau hyn wedi'u heithrio, gan nad yw rhew yn ffurfio. Yn yr achos hwn, mae'n werth nodi anfantais sylweddol o'r system "Dim rhew" - mae'n arwain at ddadhydradu difrifol a sychu'r cynhyrchion. Er mwyn osgoi hyn, argymhellir storio popeth mewn bagiau neu gynwysyddion wedi'u selio.

Wrth benderfynu sut i ddewis y rhewgell cywir, mae'n werth nodi'n fanwl am nodweddion ychwanegol y dechneg hon:

 1. Amddiffyn rhag ymchwyddion foltedd. Mae'r swyddogaeth hon yn orfodol ar gyfer cartrefi lle mae problemau pŵer yn gyffredin.
 2. Gorchudd antibacterial. Mae llawer o weithgynhyrchwyr yn sôn am ychwanegiad hwn yn eu hysbysebu, ond gellir ystyried hyn yn "gimmick hysbysebu" yn hytrach na swyddogaeth ddefnyddiol. Os ydych chi'n dilyn y rheolau hylendid, yna nid oes angen amddiffyniad o gwbl.
 3. Yr ail gywasgydd. Mae'r defnydd o alluoedd ychwanegol yn helpu i gael gostyngiadau tymheredd sylweddol, ond yn y rhan fwyaf o achosion nid yw'n angenrheidiol yn unig. Mae'r pris am gamerâu tebyg yn llawer uwch.
 4. Modd "superzamorozka." Diolch i'r swyddogaeth hon, gallwch rewi bwyd yn gyflym, a thrwy hynny gynnal y budd mwyaf a'r blas. Dylech gynnwys y dylai fod ychydig oriau cyn iddynt gael eu poeni.
 5. "Autosave yr oer." Yn y siambr mae cynwysyddion arbennig (cronyddion oer) wedi'u llenwi â hylif, sy'n cael ei oeri'n araf, gan gynnal tymheredd isel. Rhoddir sylw ar y swyddogaeth hon pan nad oes cyflenwad pŵer. Gall oer bara hyd at ddau ddiwrnod.

Dosbarth ynni rhewgelloedd

Mae'n bwysig peidio ag anghofio bod y rhewgell yn offer trydanol sy'n gweithio o gwmpas y cloc, felly ni ddylai ddefnyddio llawer o ynni trydanol. Dewisir y dosbarth arbed ynni o siambrau rhewi o'r ystod bresennol, felly mae gweithgynhyrchwyr yn cynnig y dechneg o D i A +++. Mae'n werth nodi bod y paramedr hwn yn effeithio'n uniongyrchol ar y pris. Ystyrir modelau effeithlon o ran ynni, gan ddechrau gydag A a hyd at A +++.

Capas rhewgell

Mae'r paramedr hwn yn uniongyrchol yn dibynnu ar nifer yr adrannau a ddefnyddir ac ar dymheredd storio cynhyrchion. Bydd y defnydd o bŵer rhewgell cyfaint mawr yn llawer uwch na dyfais fechan gyda nodweddion tymheredd tebyg. Mae marcio rhewgelloedd ar gyfer pŵer yn cael ei wneud gan ddefnyddio straeon:

 1. Un yw dyfais ar gyfer storio tymor byr, ac yn y rhan fwyaf o achosion maent yn cael eu cynnal ar lai 6 ° C.
 2. Dau - mewn rhewgell o'r fath, gallwch storio cynhyrchion hyd at 1.5 mis. Mae'r tu mewn yn cael ei gynnal yn llai na 12 ° C.
 3. Tri - y rhewgelloedd mwyaf pwerus, a all gefnogi hyd at minws 24 ° C.

Beth yw'r tymheredd gorau yn y rhewgell?

O werthoedd dangosyddion tymheredd yn dibynnu ar ba mor hir y bydd yn bosibl storio cynhyrchion yn y rhewgell, heb golli priodweddau, nodweddion a blas defnyddiol. Os oes gennych ddiddordeb mewn pa dymheredd ddylai fod yn y rhewgell, mae'r gwerth gorau posibl yn y minws 18 ° С ac isod. Profwyd ef trwy ymchwil, ar y tymheredd hwn, y gellir storio'r bwyd ddwywaith cyn belled â -12 ° C. Mae gan y camerâu ddulliau addasu arbennig: llawlyfr neu electronig, gyda phwy gallwch chi osod y gwerth a ddymunir.

Dosbarth rhewgell hylifol

Gan y paramedr hwn, rydym yn deall cydymffurfiaeth technoleg i amodau hinsoddol yr amgylchedd. Mae'r cyfarwyddiadau ar sut i ddewis rhewgell yn nodi bod gweithgynhyrchwyr yn cynnig oergelloedd sy'n gweithredu mewn pedair dosbarth hinsoddol:

Er mwyn i'r rhewgell weithio'n iawn, mae angen ei ddewis gan ystyried y terfynau tymheredd a nodwyd. Mewn technoleg fodern, gall y dosbarth rhewi yn y rhewgell gael ystod tymheredd ehangach, felly mae modelau gyda'r dosbarth hinsoddol "SN-ST" a "SN-T". Mae hyn yn gyfleus i ranbarthau lle mae'r haf yn boeth iawn, ac yn y gaeaf mae'n oer.

Capas rhewgell

Mae angen ystyried maint y ddyfais wrth ddewis y dechneg briodol. Mae gan y farchnad nifer fawr o rewgelloedd, sy'n wahanol mewn siâp, cyfaint a maint. I'r rhai sydd â diddordeb mewn pa fath o rewgell dylid eu dewis yn ôl cyfaint, mae'n werth nodi bod 80-260 litr yn addas ar gyfer amodau cartref. Ar gyfer siopau a sefydliadau arlwyo cyhoeddus mae yna ddyfeisiau ar gyfer 100-400 litr. I gyfrifo'r gyfrol gofynnol, argymhellir cymryd i ystyriaeth y bydd oddeutu 50 litr yn ddigon i un person gadw'r cynhyrchion.

Pa gwmni i ddewis rhewgell ar gyfer y tŷ?

Wrth brynu offer, nid ydych o anghenraid eisiau prynu offer drud, oherwydd gallwch ddod o hyd i opsiynau gweddus ymhlith modelau cyllideb. Gan ddisgrifio sut i ddewis rhewgell da ar gyfer y tŷ, mae'n werth rhoi cyngor sy'n rhoi sylw i ansawdd y rhannau a'r cynulliad yn gyntaf. Yn yr achos hwn, mae'n well caffael techneg gweithgynhyrchwyr adnabyddus a phrofiadol, felly mae brandiau o'r fath yn boblogaidd: Liebherr, LG, AEG, Bosch, Kaiser, Ardo a Vestfrost. Ymhlith y dewisiadau cyllideb mae: Atlant a NORD.