Sut i ysgrifennu ailddechrau - rheolau ac enghreifftiau o grynodebau llwyddiannus

Un ailddechrau yw un o brif elfennau'r chwilio am swyddi sy'n ofynnol. Mae'n bwysig ei gwneud yn iawn, oherwydd yn ôl y testun a gyflwynwyd, bydd y cyflogwr yn creu argraff gyntaf gweithiwr posibl a bydd yn dod i'r casgliad a oes angen trefnu cyfweliad ai peidio.

Sut i ysgrifennu ailddechrau?

Mae llawer o bobl yn ymwneud ag ysgrifennu ailddechrau yn anghyfrifol ac mae hwn yn gamgymeriad mawr. Mae ychydig o awgrymiadau ar sut i ysgrifennu ailddechrau'n gywir i'w sylwi:

 1. Mae'n bwysig nodi dim ond y wybodaeth sy'n cyfateb i'r swydd wag a ddewiswyd.
 2. Dychmygwch fod ailddechrau yn offeryn marchnata, gan fod cyflogwyr yn brynwyr a dylai'r cynnyrch gael ei gynrychioli'n dda.
 3. Darparu gwybodaeth glir, heb fanylion diangen.
 4. Defnyddiwch gamau gweithredu yn y testun, er enghraifft, paratoi, gwirio, cynrychioli, ac yn y blaen.
 5. Hyd yn oed os yw'r cystadleuydd yn gwybod llawer o wahanol dermau, nid oes rhaid i chi geisio eu rhoi mewn pob brawddeg, gan y dylid darllen y testun yn hawdd.
 6. Os yn bosibl, dangoswch y crynodeb ysgrifenedig ar gyfer yr adolygiad i'r person cymwys.

Nodweddion personol ar gyfer ailddechrau

Mae rheolwyr personél yn sicrhau bod cymal gwag ynghylch rhinweddau personol person yn gamgymeriad difrifol, oherwydd yn aml mae'n benderfynol wrth wneud penderfyniad. Mae'n bwysig i'r cyflogwr weld sut mae'r ymgeisydd yn gwerthuso ei hun yn annibynnol. Mae sawl argymhelliad ar sut i ysgrifennu ailddechrau'n gywir, hynny yw, paragraff am rinweddau personol:

 1. Nid oes angen nodi mwy na phum nodwedd.
 2. Peidiwch â defnyddio ymadroddion twyllodrus ac anhyblyg, gan mai prif nod yw diddordeb.
 3. Os nad yw person yn gwybod beth i'w ysgrifennu, gallwch chi ddefnyddio dau opsiwn cyffredinol: gallu dysgu perffaith a pharodrwydd i weithio syfrdanod.
 4. Y prif beth yw cwrdd â'r holl rinweddau datganedig.

Enghraifft o rinweddau personol ar gyfer rhai swyddi

Cyfrifydd

sylw, straen a chyfrifoldeb

Ysgrifennydd

llythrennedd, lleferydd a diwydrwydd llafar yn dda

Rheolwr Gwerthiant

meddwl a gweithgaredd cyfathrebu, ansafonol

Pennaeth

canolbwyntio, cysylltu, gallu i drefnu a rheoli pobl

Nodweddion busnes ar gyfer ailddechrau

Wrth baratoi'r ailddechrau, rhaid cofio mai hwn yw cynnig gwreiddiol ohonoch chi, fel buddsoddiad yn y dyfodol ar gyfer datblygiad y cwmni. Rhaid i ailddechrau cywir gynnwys rhestri o rinweddau proffesiynol y cystadleuydd, gan ei fod yn ei gwneud hi'n glir pa mor effeithiol yw ei waith a'r gwerth ar gyfer y cwmni. O ystyried y gystadleuaeth wych, nid yw addysg dda a phrofiad gwaith yn warant ar gyfer cyflogaeth. Mae yna awgrymiadau ar sut i ysgrifennu ailddechrau a disgrifio rhinweddau busnes:

 1. Peidiwch â ysgrifennu'r holl nodweddion hysbys, gan ei fod yn codi amheuon am wirionedd y wybodaeth.
 2. Digon o 4-6 o swyddi, ac yn sicr bydd angen eu dangos yn y cyfweliad.
 3. Os ydych chi am i'r sylw ailddechrau gael ei sylwi, yna anwybyddwch y geiriau templed a datganwch y wybodaeth gennych chi'ch hun.

Enghraifft o rinweddau busnes ar gyfer rhai swyddi

Dadansoddwyr, economegwyr, cyfrifwyr ac arbenigwyr technegol

sylw i fanylion, rhagwelediad, y gallu i gasglu a dadansoddi gwybodaeth, sgiliau dadansoddol , cywirdeb

Gwaith sy'n cynnwys cyfathrebu gweithredol â phobl

cyfathrebu, lleferydd llythrennog, ymwrthedd straen, gwaith tîm, gwleidyddiaeth a moeseg

Gwybodaeth a sgiliau yn yr ailddechrau

Mae llawer o gyflogwyr yn rhoi sylw arbennig i wybodaeth yr ymgeisydd, gan eu bod yn caniatáu ichi ddeall a oes angen i chi barhau i weithio gydag ef ai peidio. Er mwyn ennyn diddordeb y cyflogwr, mae angen i chi wybod beth i'w ysgrifennu yn y CV amdanoch chi'ch hun.

 1. Ni ddylai'r testun fod yn ddiflas ac yn ymestyn. Cyflwyno'r wybodaeth yn glir, yn gryno, gan roi ateb diamwys.
 2. Tynnwch sylw at y wybodaeth a'r sgiliau ar gyfer yr ailddechrau sydd gennych mewn gwirionedd, oherwydd yn hwyrach neu'n hwyrach bydd yn rhaid iddynt gael eu dangos.
 3. Peidiwch â defnyddio ymadroddion a thermau ataliol, dylid nodi gwybodaeth mewn iaith glir.

Enghraifft o wybodaeth a sgiliau ar gyfer rhai swyddi

Cyfrifydd

lefel uchel o berchnogaeth 1C, sgiliau gweithio gyda'r llyfr arian parod, y gallu i wneud rhestr

Y gyrrwr

presenoldeb hawliau categori, hyd gwasanaeth, gallu i weithio gyda dogfennau teithio

Cynorthwy-ydd Siop

y cyrsiau a hyfforddwyd pasio, y gallu i weithio gyda chofrestr arian parod, gwybodaeth am wrthrychau gwerthu

Gwendidau yn yr ailgychwyn

Efallai na fydd pawb yn siarad am eu diffygion, ond ar gyfer eu cyflwyniad eu hunain, bydd yn rhaid gwneud hynny. Yn ôl y wybodaeth a ddarperir gan reolwyr AD, mae nifer fawr o bobl yn gwneud camgymeriadau wrth ddisgrifio eu gwendidau. I wneud ailddechrau swydd yn gywir, ystyriwch yr argymhellion canlynol:

 1. Nid oes angen i chi ysgrifennu rhestr enfawr o'ch diffygion, digon o 2-3 o swyddi.
 2. I greu ailddechrau yn dda, ysgrifennwch am y diffygion y gellir eu cywiro trwy weithio ar eich pen eich hun.
 3. Mae llawer o brifathrawon yn edrych ar y "pwyntiau gwan" i ddeall digonolrwydd, didwylledd a hunan-feirniadaeth yr ymgeisydd.

Cryfderau yn yr ailgychwyn

Yn y golofn hon, mae cyflogwyr am weld nodweddion busnes, ond nodweddion cadarnhaol sy'n gwahaniaethu rhwng yr ymgeisydd ymhlith eraill. Er mwyn cynyddu eich siawns i fod yn gymwys i gael cyfweliad, mae'n bwysig gwybod sut i ysgrifennu ailddechrau, o ystyried rhai o'r naws:

 1. Byddwch yn ddiffuant a pheidiwch â chymryd eich hun i alluoedd nad ydynt yn bodoli, oherwydd gall twyll fod yn achos methiant.
 2. Dewiswch 2-3 nodwedd cymeriad ac ysgrifennwch am bob un ar y cynnig. Er enghraifft, roedd yn gymdeithasol (roedd hi'n ymwneud â newyddiaduraeth ac wedi cyfweld â gwahanol bobl, yn gweithio ar gynnal cyfweliadau).
 3. Mae'n well disgrifio'r pâr o nodweddion mewn ffordd fwy gwreiddiol a manwl nag i gynnig rhestr banal.
 4. Disgrifiwch y cryfderau ar gyfer ailddechrau, gan ganolbwyntio ar ofynion swyddi.

Sgiliau allweddol yn yr ailddechrau

Mae recriwtwyr yn dadlau os yw'r ymgeisydd yn y fan hon yn ysgrifennu'r rhestr arferol o rinweddau banal, yna gall y risg y bydd y papur yn y sbwriel yn cynyddu'n sylweddol. I ddeall sut i wneud yr ailgychwyn cywir, mae angen i chi wybod yr union ddiffiniad o'r sgil, gan ei fod yn golygu'r math o weithgarwch sy'n cael ei ddwyn i awtomataidd.

 1. Wrth gwblhau'r adran hon, meddyliwch am yr hyn a all fod yn ddefnyddiol yn y sefyllfa a ddewiswyd a pham yr wyf yn addas ar gyfer y gwaith hwn.
 2. Mae casglu'r ailddechrau yn awgrymu arwyddion ac arferion personol (swyddogaethol a rheolaethol), nodweddion personol ac arferion personol.
 3. Darparu gwybodaeth yn benodol ac yn gryno. Er enghraifft, mae llawer o brofiad mewn masnach (10 mlynedd o brofiad a 5 ohonynt - pennaeth yr adran)

Cyflawniadau personol yn yr ailgychwyn

Yn yr adran hon, rhaid i'r ymgeisydd nodi ei fanteision ei hun o'i gymharu ag ymgeiswyr eraill. Mae'r cyflawniadau yn y crynodeb yn dangos bod rhywun yn barod i gyflawni canlyniadau a datblygu'r cwmni.

 1. Defnyddiwch wrth ddisgrifio fformiwla o'r fath: "problem + action = result".
 2. Nodwch ddata proffesiynol a phersonol, ond dylent fod o leiaf rywsut yn cyfrannu at y gwaith.
 3. Osgoi ymadroddion cyffredin ac ysgrifennwch yn iaith busnes, ac yn benodol heb unrhyw wybodaeth ddianghenraid.
 4. Disgrifiwch y digwyddiadau fel ffaith.

Nod yn Ailddechrau

Yma, mae'r ymgeisydd yn dangos ei ofynion, felly mae angen nodi'r sefyllfa neu sawl diddordeb hwnnw. Os yw nifer o swyddi gwag yn cael eu disgrifio, ond dylent fod yn debyg o ran ymarferoldeb. Yma gallwch chi nodi'r cyflog a ddymunir.

 1. Mae creu ailddechrau yn cynnwys datganiad clir a chryno o wybodaeth, felly ni ddylai'r adran hon gymryd mwy na 2-3 o linellau.
 2. Peidiwch ag ysgrifennu brawddegau aneglur, er enghraifft, "Rwyf am gael swydd gyda chyflog uchel a phersbectif da."

Mwy o wybodaeth yn y CV

Mae'r adran hon yn rhoi cyfle i chi ddisgrifio'ch hun fel gweithiwr proffesiynol, ac i ddiddorol y cyflogwr. Os na fydd yn llenwi, gallai olygu nad oes gan y person ddim mwy i'w ddweud amdano'i hun. Gan ddarganfod sut i ysgrifennu atodlen yn briodol, mae'n werth nodi nad oes unrhyw reolau llym ar gyfer prosesu'r adran hon. Yma, mae'r ymgeisydd yn ysgrifennu beth sydd heb ei gynnwys mewn adrannau eraill, ond yn ei farn ef, yn bwysig. Sylwer na ddylai data ychwanegol orlwytho'r ailddechrau. Mae rhestr fras o'r hyn i'w ysgrifennu yn y CV amdanoch chi'ch hun:

Hobïau am CV

O gofio'r gystadleuaeth wych yn y farchnad lafur, mae rheolwyr Adnoddau Dynol yn rhoi sylw cynyddol i wybodaeth am sut mae ceisydd swydd yn gwario ei amser rhydd, gan y gall hyn ddweud llawer am ei bersonoliaeth. Yn ddelfrydol, os yw buddiannau personol yn cyd-fynd â'r sefyllfa a ddewiswyd, er enghraifft, mae'r dylunydd yn hoffi ffotograffio a thynnu lluniau. Ysgrifennwch at yr ailddechrau y gallwch chi am yr hobïau hyn:

 1. Chwaraeon sy'n dangos dygnwch, dyfalbarhad, dyfalbarhad a gweithgaredd. Yn achos chwaraeon eithafol, maent yn nodi parodrwydd person i gymryd risg gyfiawn.
 2. Dywed dosbarthiadau creadigol fod yr ymgeisydd yn greadigol a thalentog.
 3. Mae cariad teithio yn dangos bod rhywun yn gallu cynllunio ei gamau gweithredu, yn hyblyg ac yn weithgar.
Sampl Ailddechrau