Twf personol - beth ydyw a sut i ddod yn bersonoliaeth gref?

Dros amser, mae barn pobl yn newid, mae hyn oherwydd amryw resymau, a'r prif un yn twf personol. Mae hyn yn ymroi i ailfeddwlu profiad bywyd, gan ddod o hyd i ffyrdd mwy llwyddiannus allan o'r sefyllfaoedd problem ac ennill yno, lle na fyddai o'r blaen wedi mynd.

Beth yw twf personol?

Yn dilyn gwahoddiadau temtasu i hyfforddi, efallai y bydd un o'r farn bod twf personol yn dechneg hud a fydd yn helpu i gyflawni'r hyn a ddymunir heb lawer o ymdrech. Mae'r diffiniad hwn yn sylfaenol anghywir, bydd yn rhaid iddo weithio'n galed iawn. Mae twf personol yn golygu gweithio ar eich diffygion i wella eich perfformiad eich hun o'i gymharu â'r cyfnod blaenorol. Datblygiad cynhwysfawr hwn o ddyn, buddugoliaeth dros ofnau ac ehangu gorwelion, sy'n cyfrannu at lwyddiant mewn unrhyw fater.

Seicoleg twf personol

Nid yw'r cysyniad o dwf personol yn awgrymu cerdded bleserus. Mae hon yn broses lafurus, ac yn aml yn annymunol. Gall ei ddechrau fod yn gysylltiedig ag eiddigedd, ac yna bydd yn rhaid ei ddileu, felly mae twf personol mewn seicoleg bob amser yn cael ei ystyried yn brawf difrifol, wrth fynd heibio pa gyngor y gallai fod ei angen. Yn ystod y cyfnod mae cyfle i gael eich cario gan hunan-flagellation. O ganlyniad, mae dirywiad cyflym a cholli ffydd yn nerth eich hun.

Pam mae angen twf personol arnom?

Cyn i chi ddechrau symud i'r cyfeiriad hwn, mae angen i chi ddeall beth yw manteision twf personol. Nid oedd llawer o genedlaethau o'n hynafiaid yn meddwl am unrhyw beth tebyg, yn codi plant ac yn hapus, ac mae pobl fodern yn cymhlethu eu bywydau yn gyson. Ystyriwch beth sy'n eu gwthio i'r cam hwn.

 1. Does dim stopiadau . Gallwch chi naill ai symud ymlaen, neu eich rholio i lawr. Mae hyn oherwydd colli sgiliau oherwydd eu bod heb eu defnyddio, a chyda datblygiad yr amgylchedd. Bydd yn rhaid i hyd yn oed gynnal eu lefel weithio.
 2. Nodau a breuddwydion . I lwyddo, rhaid i chi ddysgu'n gyson, ennill sgiliau proffesiynol newydd a chreu rhinweddau personol .
 3. Bywyd . Mae bodolaeth heb hunan-welliant yn bosibl os byddwch chi'n llwytho'ch hun gyda gwaith caled a rhwymedigaethau di-fethu. Dim ond ar hyn o bryd y gorffwys, bydd meddyliau am gyfleoedd a gollwyd yn llithro, a fydd yn y pen draw yn arwain at iselder ysbryd.

Arwyddion o atal twf personol

 1. Anallu i dderbyn pethau newydd . Mae person yn ceisio ei hamgylchynu ei hun yn unig gyda'r pethau arferol (llyfrau, cerddoriaeth, ffilmiau), ac nid gadael i gydnabod a syniadau newydd yn ei fywyd.
 2. Ddim yn derbyn eich hun . Ceisiwch hunan-dwyllo, yr awydd i addasu i dirnodau pobl eraill.
 3. Diffyg cytgord . Nid oes unrhyw allu i gyd-fynd â'r amgylchedd byw ac yn ceisio ei newid rywsut.
 4. Diffyg hyblygrwydd . Y gallu i weithredu yn unig ar batrymau wedi'u haddasu, ymddengys bod yr iselder isaf yn amhosib.
 5. Gwrthdaro rhyngbersonol . Mae anghysondeb rhwng y sefyllfa go iawn a'ch hunan ddelfrydol.
 6. Dim cyfrifoldeb am eich bywyd . Ar gyfer yr argyfwng sydd i ddod o ran twf personol, fei bai pobl eraill ac amgylchiadau anffafriol, ac nid y person ei hun.
 7. Gwerthusiad annigonol o'ch hun . Mae pobl yn syrthio i mewn i hunan-flagellation neu'n codi eu hunain uwchben eraill. Ar gyfer unrhyw un o'r adweithiau, bydd y rheswm lleiaf yn ddigon.

Sut i ddechrau twf personol?

Mae hyfforddiant o unrhyw fath yn dechrau'n raddol, er mwyn peidio â gorlwytho'r corff â gormod o straen. Ni fydd twf personol a hunan ddatblygiad yn eithriad, cyn cychwyn ar hyfforddiant, rhaid i un ohonom ddeall yr hyn y bwriedir ei astudio o leiaf. Argymhellir dechrau gyda'r camau dilyniannol canlynol.

 1. Deall . Os nad oes unrhyw ymwybyddiaeth o'r angen am ddatblygiad pellach, ond ni fydd ymarfer corff cywrain na llyfr clyfar yn helpu.
 2. Eich barn chi . Mae hyd yn oed awdurdodau cydnabyddedig yn camgymryd, felly dylid ystyried pob dyfarniad trwy brismiaeth eu profiad a'u rheswm eu hunain.
 3. Gwaith blaen . Mae'n angenrheidiol, heb gonestrwydd a difid, i benderfynu ar eich cryfderau a'ch nodweddion y mae angen i chi eu gwella. Mae hyn yn cynnwys atyniad personol.
 4. Cynllun . Y cam nesaf yw amlinellu ffyrdd o weithio ar eich diffygion.

Twf personol: cymhelliant

Heb ddymuniad, ni fydd dim yn troi allan, ac yn y broses o hunan-welliant, mae ei bresenoldeb hefyd yn angenrheidiol. Rhennir cymhelliant, fel cyflwr twf personol, yn y mathau canlynol.

 1. Hunan-gadarnhad . Yr awydd i edrych yn well o flaen pobl agos, cynyddu hunan-barch a statws.
 2. Dynwared . Yr awydd i fod fel person llwyddiannus.
 3. Pŵer . Mae cael pleser gan reolaeth pobl eraill yn gwthio i wella eu sgiliau yn yr ardal hon.
 4. Gweithio i weithio . Bodlonrwydd o berfformiad ei ddyletswyddau, mae person yn angerddol am ei weithgareddau.
 5. Hunan ddatblygiad . Gall conquest pob cam ddod â llawenydd, y teimlad hwn ac mae'n gymhelliant i symud ymhellach.
 6. Perffeithrwydd . Dymuniad i gyrraedd uchder mewn ardal benodol.
 7. Cwmni . Yr angen i ddod yn rhan o gwmni sy'n angerddol am yr un broses.

Dulliau o dwf personol

Gall mynd at lefel ddatblygiad newydd fod trwy sawl ymagwedd. Mae rhai yn seiliedig ar ddyfalbarhad personol, mae dulliau eraill yn cynnwys help arbenigwyr. Mae'n arferol tynnu sylw at y dulliau canlynol o dwf personol.

 1. Llenyddiaeth . Mae angen dewis ac astudio'r llyfrau gorau ar dwf personol. Nodweddir y dull gan gyflymder isel o gynnydd. Bydd yn rhaid i mi ddelio â'r holl anhygoeliadau fy hun, gan edrych am y camau cywir ymhlith llawer o wybodaeth sy'n gwrthdaro.
 2. Ymagwedd gymhleth . Yn yr achos hwn, defnyddir yr offer twf personol canlynol: llyfrau, gwersi fideo, cwnsela seicolegwyr. Mae effeithlonrwydd yn uwch na'r dull blaenorol. Ar gyflymder uchel, nid oes angen cyfrif, gan y bydd yn anodd gwerthuso'r canlyniad yn wrthrychol.
 3. Hyfforddiadau a chyrsiau . Os oes hyfforddwyr profiadol ar gael, gallwch gael canlyniadau yn gyflym, bydd yr holl wybodaeth yn cael ei strwythuro a'i esbonio'n fanwl. Mae perygl o dan ddylanwad sgamwyr.
 4. Hyfforddwr personol . O ran effeithiolrwydd, mae'r dull hwn orau orau, ond mae'n ddrutach hefyd. Yn yr achos hwn, caiff yr ymagwedd ei unigolio i greu model dysgu cytbwys.

Ymarferion ar gyfer twf personol

 1. Yn yr hyn oedd yn ffodus . Fe'ch cynghorir i berfformio mewn parau. Yn gyntaf, mae'r cwpl yn ei dro yn sôn am yr eiliadau cadarnhaol yn eu bywydau. Yna bydd angen i chi drafod eich argraffiadau.
 2. Camau . Ar gyfer y dechneg hon o dwf personol, mae angen ichi dynnu ysgol gyda 10 cam a nodi'ch sefyllfa arno. Mae hunan-barch isel yn cyfateb i 1-4 cam, yn arferol - 5-7, ac yn gor-ragamcanu - o 8 cam.
 3. Nos Sul . Mae angen dod o hyd i amser i chi'ch hun, y bydd yr holl berthnasau yn gwybod amdanynt. Yn yr ychydig oriau hyn rhoddir rhyddid gweithredu absoliwt heb unrhyw rwymedigaethau. Mae angen cofio'ch diddordebau, sy'n aml yn cael eu hanghofio o dan y ddyletswydd.

Llyfrau ar dwf personol

Heb astudio'r llenyddiaeth, ni all un dyfu uwchben eich hun. Bydd canlyniad da yn helpu i gyrraedd y llyfrau canlynol ar gyfer twf a datblygiad personol.

 1. D. Eyckaff. "Dechreuwch . " Yn dweud am yr anhawster i sefyll allan o'r dorf a manteision gweithred o'r fath.
 2. D. Ron. Tymhorau Bywyd . Bydd yn helpu i ddelio â gwrthddywediadau mewnol.
 3. A. Lakane "Y Celfyddyd Cynllunio" . Dywedwch am gynllunio'ch bywyd yn effeithiol, mae'n ddefnyddiol iawn yn ystod twf personol.
 4. B. Tracy "Gadewch y parth cysur . " Mae'r llyfr yn disgrifio ffyrdd o fynd allan o sefyllfaoedd anodd sy'n gysylltiedig ag atebion anarferol.
 5. K. McGonigal. "Willpower" . Bydd yn eich helpu i ddod yn gryfach yn ysbrydol, mae gan bob cyngor gadarnhad gwyddonol.

Y perygl o hyfforddi ar gyfer twf personol

Ychydig yn ddiweddarach dywedwyd bod ymarferion o'r fath yn gallu cyflymu'r broses yn sylweddol. Ond mae yna lawer o enghreifftiau o sut mae trênau twf personol yn cwympo'r psyche. Mae canlyniad o'r fath yn digwydd os bydd pobl yn cyrraedd sgamwyr sy'n barod i ddefnyddio'r dulliau isaf ar gyfer gwneud elw. Ar ôl gwersi o'r fath, mae pobl yn dod yn hyderus yn eu digrifeddrwydd eu hunain, a dim ond cwrs newydd fydd yn helpu i oresgyn.

Nid yw'r niwed i hyfforddi ar gyfer twf personol bob amser yn gysylltiedig â gweithgarwch troseddol. Y ffaith yw bod datblygiad yn bosibl yn unig yn absenoldeb troseddau difrifol. Os yw rhywun yn iselder, yna gall ymarferion o'r fath ond gwaethygu ei gyflwr. Yn yr achos hwn, mae angen i chi gael gwared ar y wladwriaeth afiach yn gyntaf, ac yna ymgysylltu â hunan-welliant.